Podcasts about australian news

  • 99PODCASTS
  • 1,163EPISODES
  • 11mAVG DURATION
  • 1DAILY NEW EPISODE
  • Oct 4, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about australian news

Latest podcast episodes about australian news

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Will RBA raise interest rates by another 50 basis points today?: Australian News in Sinhala on 04 Oct - ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම බැංකුව, තවත් ඒකක 50කින් පොලී අනුපාත

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Oct 4, 2022 13:03


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, and across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Tuesday, 04 October 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ ඔක්තෝම්බර් 04 වන අඟහරුවාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Government calls on Optus to reveal customers affected in hack - அரசுடன் Optus ஒத்துழைப்பது போதுமானதல்ல – அமைச்சர்கள்

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Oct 2, 2022 6:40


Australian News: 2 October 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 2 அக்டோபர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Three pedestrians killed within 45 minutes on NSW roads - NSWஇல் நேற்றிரவு மூன்று சாலைவிபத்துகளில் மூன்று பாதசாரிகள் பலி

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Oct 1, 2022 6:10


Australian News: 1 October 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 1 அக்டோபர் 2022 சனிக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

Just For Funny
Queen Elizabeth dead!, Australian news round-up

Just For Funny

Play Episode Listen Later Sep 30, 2022 54:32


NEWS: https://www.abc.net.au/news/2022-06-08/china-encourages-public-to-help-with-national-security-with-cash/101134964 https://www.techradar.com/news/china-is-doubling-down-on-linux-with-new-project https://www.psychnewsdaily.com/reaching-out-more-appreciated-than-assumed/ https://www.theguardian.com/law/2022/jun/08/court-rules-minister-cant-strip-dual-nationals-of-australian-citizenship-for-suspected-terrorism https://www.pinknews.co.uk/2019/12/09/mafia-drop-homosexuality-gay-ban-drag-queen-son-lady-godiva-italy/ https://www.newsweek.com/hot-dog-eatery-offers-free-drinks-proof-vasectomy-snip-shake-viral-tiktok-1723043 https://www.bbc.com/news/technology-61896180 https://lawsuit.org/general-law/republicans-have-an-obsession-with-transgender-pornography/ https://www.theguardian.com/media/commentisfree/2022/jul/01/qantas-ditches-sky-news-from-airport-lounges-as-abc-takes-flight-on-90th-birthday https://www.stuff.co.nz/national/129218356/aaron-gilmore-needs-to-pay-his-bills-before-running-for-council-parents-say https://www.abc.net.au/news/2022-07-08/victoria-police-transport-harassment-reporting-service/101219576 https://www.bbc.com/news/business-61976350 https://www.psu.edu/news/research/story/daily-avocados-improve-diet-quality-help-lower-cholesterol-levels/ https://news.sky.com/story/island-of-wet-wipes-has-changed-the-course-of-the-thames-as-government-considers-ban-12639847 https://www.theguardian.com/media/2022/jul/04/fox-oan-newsmax-lawsuits-election-fraud-claims https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/26/scott-morrison-received-token-payments-for-speeches-and-plans-to-join-global-lecture-circuit https://www.sbs.com.au/news/video/welfare-payments-to-increase-by-largest-margin-in-decades/o5oowadlo https://www.reuters.com/article/us-australia-politics-dutton-quotes-fact-idUSKCN1L80W8 https://www.abc.net.au/news/rural/2022-09-05/free-range-egg-farmers-cant-meet-demand-as-caged-eggs-phased-out/101402406 https://www.abc.net.au/news/2022-08-04/adelaide-woman-forced-to-give-up-pet-in-rental/101298136 https://www.skynews.com.au/australia-news/politics/coalition-wont-support-a-union-induction-at-the-border-for-migrant-workers/video/f5efa1b0e7c901f4de2e1cd0ab4f6182 https://www.theguardian.com/australia-news/2022/jul/21/nsw-government-suggested-children-as-young-as-10-could-work-off-1000-covid-fines https://www.sbs.com.au/news/article/this-business-body-says-children-as-young-as-13-could-be-used-to-help-solve-labour-shortages-in-australia/suki8dw2q https://www.theguardian.com/science/2022/aug/03/scientists-create-worlds-first-synthetic-embryos https://thehill.com/changing-america/enrichment/science/3604519-dallas-based-startup-plans-to-revive-the-extinct-tasmanian-tiger/ https://www.theguardian.com/australia-news/2022/aug/07/opposition-calls-for-australia-to-develop-missiles-warning-lucky-country-era-is-over https://www.smh.com.au/business/the-economy/australia-could-be-the-saudi-arabia-of-clean-energy-powering-the-world-20220825-p5bcnk.html

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Government's long-awaited anti-corruption legislation to the parliament today: Australian News in Sinhala on 27 Sep - ඔස්ට්‍රේලියානු රජය දිගු කලක් පුරා බලා සිටි දූෂණ වි

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 12:36


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, and across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Tuesday, 27 September 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 සැප්තැම්බර් 27 වන දා අඟහරුවාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Australians should prepare for Russia-Ukraine war to go on for longer - Defence Minister Marles - "ரஷ்ய-உக்ரைன் போர் நீண்டகாலம் தொடரும் என்பதாக ஆஸ்திரேலிய

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 25, 2022 6:59


Australian News: 25 September 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 25 செப்டம்பர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Conflict in the Indo-Pacific would have "catastrophic" impact on Australia – Penny Wang - இந்திய-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் போர் வெடித்தால் ஆஸ்திரேலிய

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 6:13


Australian News: 24 September 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 24 செப்டம்பர் 2022 சனிக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

The Classic Metal Show
CMS | One Square Of Toilet Paper Or Lume?

The Classic Metal Show

Play Episode Listen Later Sep 24, 2022


On this episode of THE CLASSIC METAL SHOW, Neeley and Chris review an old article from Sheryl Crow where she proclaimed that people should only use one square of toilet paper to wipe their ass. They reviewed a few videos from Crow, before transitioning to Sheena Easton and her Strut video. Following, they talked about who held up better - Sheena Easton, Martha Davis of the Motels or Kate Pierson of the B-52s. Get all our episodes at www.theclassicmetalshow.com. Interact with The Classic Metal Show at https://classicmetalshow.locals.com.**NOTE: Everything said here, and on every episode of all of our shows are 100% the opinions of the hosts. Nothing is stated as fact. Do your own research to see if their opinions are true or not.**Please take a moment to subscribe, share and leave us a 5 Star Review for this episode! It helps us grow and do better episodes for YOU!!WEBSITE: http://www.thecmsnetwork.comTHE CMS PODCAST NETWORK: https://www.cmspn.comCMStv: https://www.cmstv.netCMSRadio: https://www.cmsradio.netCMSPN App: Search "The CMS Network" In Your iOS or Android App Store!Become A VIP On Locals: https://classicmetalshow.locals.comRUMBLE: https://rumble.com/c/cmsBITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/cms/ODYSEE: https://odysee.com/@ClassicMetalShow:aROKU: Search "The Classic Metal Show" in the Roku ChannelsAMAZON: Search "The CMS Network" To Add Our Channel#theclassicmetalshow #comedy #parody #neeley #chrisakin #shockjocks #popculture #sex #hardrock #heavymetal #celebrities #socialjustice #socialmedia #woke #politics #humor #dating #relationships

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Protests against the Day of Mourning demand abolishment of the monarchy: Australian News in Sinhala on 23 Sep - රැජිණ වෙනුවෙන් පැවති ජාතික ශෝක දිනයේදී රාජාණ්ඩුවට වි

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Sep 23, 2022 10:46


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Friday, 23 September 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 සැප්තැම්බර් 23 වන දා සිකුරාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Australia has pledged support to cap the price of Russian oil imports: Australian News in Sinhala on 20 Sep - රුසියානු තෙල් ආනයනයේදී මිල සීමා කිරීමේ G7 සැලැස්මට ඔස්ට

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Sep 20, 2022 13:12


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, and across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Tuesday, 20 September 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 සැප්තැම්බර් 20 වන දා අඟහරුවාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Sydney protesters call for refugee action - அகதிகளுக்கு நிரந்தர விசா கோரி நடந்த சிட்னி பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கே

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 18, 2022 7:01


Australian News: 18 September 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 18 செப்டம்பர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Unemployment up for the first time in nearly a year - கடந்த ஓராண்டில் வேலையில்லாதோர் எண்ணிக்கை முதன்முதலாக அதிகரித்துள்ளது

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 6:13


Australian News: 15 September 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 15 செப்டம்பர் 2022 வியாழக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

Petros And Money
A Walk Your Bike Wednesday (Hour 3) 9/14/22

Petros And Money

Play Episode Listen Later Sep 15, 2022 38:34


Top Story of the Day. Australian News. Dead and Alive Guy

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
A national memorial service to be held in Canberra for Queen: Australian News in Sinhala on 12 Sep - දෙවැනි එළිසබත් රැජිණ වෙනුවෙන් කැන්බරා නුවරදී ජාතික අනුස්

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Sep 12, 2022 13:20


Listen to the latest news from Australia, across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Monday, 12 September 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 සැප්තැම්බර් 12 වන දා සඳුදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Charles III proclaimed King of Australia - ஆஸ்திரேலிய மன்னராக சாள்ஸ் இன்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார்

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 11, 2022 7:25


Australian News: 11 September 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 11 செப்டம்பர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
King Charles III was officially announced as the new monarch today - அரசர் மூன்றாம் சாள்ஸ் இன்று மன்னராக பிரகடனம் செய்யப்பட்டார்!

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 10, 2022 6:16


Australian News: 3 September 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 10 செப்டம்பர் 2022 சனிக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Interest rates are expected to go higher today: Australian News in Sinhala on 06 September - ඔස්ට්‍රේලියානු මධ්‍යම බැංකුව යළිත් පොලී අනුපාත ඉහළ දැමීමට ස

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Sep 6, 2022 11:49


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, and across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Tuesday, 06 September 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 සැප්තැම්බර් 06 වන දා අඟහරුවාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Reserve Bank to hold off on increasing interest rates until Federal budget in October – Greens Party - அக்டோபரில் நிதிநிலை அறிக்கை வரும்வரை வட்டிவிகிதத்தை ர

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 4, 2022 7:43


Australian News: 4 September 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 4 செப்டம்பர் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
A review finds 33 Victorians died during the pandemic due to emergency response delays - விக்டோரியாவில் கோவிட் பேரிடர் காலத்தில் அவசரசேவை தாமதத்தின

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 6:04


Australian News: 3 September 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 3 செப்டம்பர் 2022 சனிக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

Squiz Today
Friday, 2 September - Day 1 of the Jobs and Skills summit; House prices fall further; The UN reports on China's treatment of Uygher muslims; and heading into spring...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 10:04


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: Explore Friday Lites here.Other things we do:Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Shortcuts
Your Shortcut to... Australia's worker shortage crisis

Squiz Shortcuts

Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 15:53


Everywhere you turn in Australia people are looking for workers. Businesses are calling it a “crisis” and the new Albanese Government is holding a Jobs and Skills Summit this week to try to fix some of the most serious issues. So in this Squiz Shortcut, we look at how it's come to this, who's responsible for educating and training the workforce of the future, and some of the ideas on the table to try to turn it around.Squiz recommends:Treasury's issues paper for the Jobs and Skills Summit12 of the most fun jobs

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Government will consider boosting migration intake at the Jobs Summit: Australian News in Sinhala on 30 Aug - මේ සතියේ රැකියා සමුළුවේදී ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 10:24


Listen to the latest news from Australia, Sri Lanka, and across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Tuesday, 30 August 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 අගෝස්තු 30 වන දා අඟහරුවාදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

Squiz Today
Tuesday, 30 August - Serena's final US Open; Albanese marks 100 days in office; The latest retail stats; and an unusual emotional support animal...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 10:00


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: An Indigenous man thought to be the last of his tribe has died after resisting contact with any outsiders for decades. Read more.Other things we do:Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන
Deputy PM on a 4-day Europe tour while Labor government marked 100 days: Australian News in Sinhala on 29 Aug - කම්කරු රජයට දින 100 ක් සපිරෙන අතරේ නියෝජ්‍ය අගමැති යුරෝ

SBS Sinhala - SBS සිංහල වැඩසටහන

Play Episode Listen Later Aug 29, 2022 11:02


Listen to the latest news from Australia, across the globe, and the latest news from the sports world on SBS Sinhala radio news – Monday, 29 August 2022. - ඔස්ට්‍රේලියාවේ නවතම පුවත් මෙන්ම විදෙස් පුවත් සහ ක්‍රීඩා පුවත් රැගත් SBS සිංහල සේවයේ 2022 අගෝස්තු 29 වන දා සඳුදා වැඩසටහනේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට සවන් දෙන්න.

Squiz Today
Monday, 29 August - Devastating floods in Pakistan; Nuclear fears escalate in Ukraine; Prepping for the Jobs and Skills Summit; and the 5 love languages...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 10:09


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.Other things we do:Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Boost the permanent migration cap to 220,000 temporarily - The Business Council of Australia - ஆண்டுக்கு புதிதாக 220,000 குடியேற்றவாசிகளை நாட்டில் அனுமதியுங

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 7:27


Australian News: 28 August 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 28 ஆகஸ்ட் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Boost the permanent migration cap to 220,000 temporarily - The Business Council of Australia

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Aug 28, 2022 7:27


Australian News: 28 August 2022 – Sunday Read by RaySel

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Albanese marks 100 days in top job - லேபர் ஆட்சி 100 நாட்களை நிறைவு செய்கிறது!

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Aug 27, 2022 6:38


Australian News: 27 August 2022 – Saturday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 27 ஆகஸ்ட் 2022 சனிக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

The Daily Aus
Why is Lachlan Murdoch suing an Australian news site?

The Daily Aus

Play Episode Listen Later Aug 25, 2022 12:13


If it were a boxing match, you would have Lachlan Murdoch, boss of Fox News in one corner, and independent Australian news platform Crikey in the other. So what's the dispute all about? We'll tell you everything you need to know about the impending Crikey v Murdoch battle in the deep dive. Up and offer T&Cs @ up.com.au/terms Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Squiz Shortcuts
Scott Morrison's multiple ministries

Squiz Shortcuts

Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 15:59


We're currently going through a pretty extraordinary period in Australian politics, with revelations that former PM Scott Morrison secretly appointed himself as a minister to 5 key portfolios. So in this episode of Squiz Shortcuts, we'll answer all the big questions on how and why this happened, how are we governed in Australia, and who calls the shots in our Parliament.Squiz recommends:Plagued by Simon Benson and Geoff ChambersA collection of the best memes on the Morrison ministries saga - Pedestrian

Squiz Today
Thursday, 25 August - A whistleblower on Twitter; A Royal Commission into Robodebt; Daniel Ricciardo and McLaren part ways; And wine you shouldn't drink..

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 10:14


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Wednesday, 24 August - The Solicitor-General's advice on Morrison's ministries; Ukraine's grim milestone; A cold snap; and doggy tears of joy...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 23, 2022 9:56


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: Newshounds by Squiz Kids is a media literacy program that will launch at the start of Term 4. Find out more and register your interest here.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Tuesday, 23 August - Imran Khan facing charges; A massive drug bust; Heading for a skilled worker shortage; and opting out of denim trends...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 22, 2022 10:38


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: Wanna come and make some sweet Squiz with us? We're hiring for 2x content roles (writing and podcasting skills, and a love of news necessary!) More info here.Check out The Squiz Kids podcast episode on Book Week here.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

SBS Tamil - SBS தமிழ்
Free D-N-A screenings for cancer and heart disease risk for at least10000 people - புற்றுநோய் & இதயநோயை கண்டறிய பத்தாயிரம் பேருக்கு DNA - மரபணு சோதன

SBS Tamil - SBS தமிழ்

Play Episode Listen Later Aug 21, 2022 6:53


Australian News: 21 August 2022 – Sunday Read by RaySel - ஆஸ்திரேலிய செய்திகள்: 21 ஆகஸ்ட் 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வாசித்தவர்: றைசெல்

Squiz Today
Monday, 22 August - Ongoing scrutiny into Morison's multiple ministries; More Monkeypox cases; A solar power first; and when a nap isn't a good idea...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 21, 2022 9:59


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Friday, 19 August - Russia and Ukraine in a 'strategic deadlock'; The US and Taiwan to start formal trade negotiations; Record low unemployment; and no fuss fritters...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 18, 2022 10:01


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: Explore Friday Lites, including our recipe recommendations here.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curriculum-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Thursday, 18 August - An explanation from Scott Morrison; The latest data on wages; Bringing back the Tassie Tiger; and the Queen of Christmas...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 10:31


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.LINKS: Darlene Love's Christmas songOther things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curricululm-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Wednesday, 17 August - More ministries for Morrison; Ukraine's military strikes; A 3rd La Nina event is looking likely; and what noone needed...walking snakes...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 16, 2022 10:18


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Click here to get it in your inbox each weekday morning.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter hereSquiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties! PS. Are you a teacher? Jump into your 30 day free trial of Squiz Kids For Schools - curricululm-aligned, differentiated resources based on The Squiz Kids podcast.

Squiz Today
Tuesday, 16 August - Morrison's multiple ministries; A breakthrough in kidney transplants; Record interest in AFLW; and getting a look at Longbourne...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 10:10


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Simmons and Moore Podcast
SAMPC 314: Peanut Butter Noises

Simmons and Moore Podcast

Play Episode Listen Later Aug 15, 2022 90:51


  CALL US on the SAMPC HOTLINE: (732) 444-8991 WHATS UP EM EFFS?! we asked you guys to list your ten favorite things about life, to help raise the vibration of your day! we talk about things that smell good, but don't taste good. Bobby was interviewed on the Australian News, we discuss Alex Jones being sued and why Trump just finessed the Government he used to lead. all that and Stephen Hawkins favorite Karaoke song! this week on #SAMPC  ⭕️ SAMPC is available exclusively on the Inner Circle Podcast Network ⭕️    THIS EPISODE AND EVERY EPISODE OF SAMPC IS BROUGHT TO YOU BY THE POWER OF @JITZSOAP go to jiujitsusoapco.com and use the codeword SAMPC for 15% your next purchase! don't be a stinky bitch!  SAMPC is also sponsored by OhFishl Clothing!   Rooted in hip hop, ohfishl is a street wear brand creating high quality tshirts, hats and jewelry at an affordable price. Featuring recreations of classic hip hop and sports logos as well as original designs there's something at ohfishl for all tastes. Check out ohfishl.com that's O-H-F-I-S-H-L and use code SAMPC to save 25% off your order of beautiful hand crafted tshirts, hats and jewelry. Ohfishl clothing. Live by your own rules OHFISHL.COM RIGHT NOW AND USE THE CODEWORD “SAMPC” FOR 25% YOUR PURCHASE!   DONATE TO MOVEMBER:    https://movember.com/t/SAMPC  

Squiz Today
Monday, 15 August - An attack on Salman Rushdie; Shots at Canberra airport; Petrol prices jump in Bangladesh; and the risk of thinking too hard...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 14, 2022 9:55


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Friday, 12 August - An interim report from the Royal Commission into Defence and Veteran Suicide; Disney overtakes Netflix; The taste of dreams; and getting on board the Coastal Grandmother trend...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 11, 2022 10:28


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.LINKS: Friday Lites - Mushroom and leek pastries, plus coastal grandmother fashion... Subscribe to The Squiz Today newsletter for more details on all the stories covered in the podcast, plus a whole lot more. You can read today's edition here.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Shortcuts
Your Shortcut to... Judith Durham and Olivia Newton-John

Squiz Shortcuts

Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 15:13


Judith Durham and Olivia Newton-John were both giants of Australian music and died within one week of each other. They had very different musical styles, but both left a huge mark, so in this Squiz Shortcut, we get across what was shaping the Australian music scene at the time, the life and times of the 2 women, and the massive legacies they both leave behind.Squiz recommends:The Seekers performing I Am Australian at the 1994 AFL grand finalOne of ONJ's classic songs from Xanadu, Magic

Squiz Today
Thursday, 11 August - China's ambassador addresses the Press Club; The worst of Covid could be over; Serena Williams to 'evolve away' from tennis; and a Guinness-fuelled athletic feat...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 9:37


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Wednesday, 10 August - Remembering Olivia Newton-John; The FBI searches Donald Trump's home; A national biosecurity plan; and when it's mandatory to kiss...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 9, 2022 10:29


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Tuesday, 9 August - Hekmatullah living free; Vale Olivia Newton-John; A pay rise is on the cards for aged care workers; and kids and flamethrowers...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 8, 2022 10:05


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Friday, 5 August - China 'blockades' Taiwan; Politicians warned about TikTok; Some good news on the Great Barrier Reef; and the world's best selling car might just surprise you...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 4, 2022 10:13


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.LINKS: Friday Lites (recipe recommendations here)Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Thursday, 4 August - The Greens back Labor on emissions targets; Nancy Pelosi visits Taiwan; Covid vaccines for vulnerable young children; and what makes a pillow nice...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 3, 2022 9:35


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Wednesday, 3 August - An Al-Qaeda terrorist is killed; Rates rise; Smartphones and your memory; and the restaurant for those that fancy a Fancy Feast...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 2, 2022 9:47


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.LINKS:Sponsored:Other things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!

Squiz Today
Tuesday, 2 August - Rate rises and the property market; Russia's naval plans; Tweaking time; and pickles on pizza...

Squiz Today

Play Episode Listen Later Aug 1, 2022 10:24


The Squiz is your shortcut to the news. More details and links to further reading for all of today's news can be found in The Squiz Today email. Sign up (it's free!) - www.thesquiz.com.au.LINKS: Tinkering with timeOther things we do:Politics Today - a weekday newsletter getting you across the latest in politics, both here and abroad.Sport Today - a sports news podcast designed to keep you ahead of the game. Or sign up to the newsletter here.Squiz Shortcuts - a weekly explainer on big news topicsSquiz Kids - a news podcast for curious kids. Age appropriate news without the nasties!