SBS Dinka - SBS Dinka

Follow SBS Dinka - SBS Dinka
Share on
Copy link to clipboard

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Dinka program, including news from Australia and around the world. - Piɛ̈ŋë në wël cë kek thïïc, akölkööl ku wël jiɛmë baai kek në ajuiɛɛrë SBS Dinka Radio, agut cë ka ciɛ̈lë kek në Ɣothuraliɛ ku jɔl ya piny thok ëbɛ̈n.

SBS Dinka


  • Sep 28, 2022 LATEST EPISODE
  • daily NEW EPISODES
  • 15m AVG DURATION
  • 960 EPISODES


  Search for episodes from SBS Dinka - SBS Dinka with a specific topic:

  Latest episodes from SBS Dinka - SBS Dinka

  Na kɔɔr ba nɔŋ nyïc në biääk dëŋ bë tuɛɛny ku aboor ke yïn ye kë lueel SES tïŋ

  Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 8:41


  Në bɛ̈i ciɛ̈ɛ̈n ke panë Australia ke kɔc adhiac ke ye keek thɔn cë man adɛ̈ keke bë diɛɛr në të lëu benë pïu tëëk thïn të tuenyë dëŋ. Kɔc ye keek yɔ̈ɔ̈k bïk ciɛ̈i ye lɔ në ɣään thuuth ku jɔl ya ɣän yenë pïu ke dac cɔ̈u thïn. Akuar Dut ee jam në NSW ku ke lueel cë man adɛ̈ ke akuut ke akuma ku jɔl ya akuut ye kɔc kuɔny cë mandɛ̈ SES atɔ̈ ke ye kɔc yɔ̈ɔ̈k bïk nyïïn tïït.

  Robodebt royal commission begins probing unlawful debt recovery scheme

  Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 9:36


  Kany ke Robodebt acenë ke akutë lööŋ man ye cɔl Royal Commission kuɔ̈ɔ̈tic ke ye biääk ben thïïc në ka cë röth wuɔc në ruɔ̈n wäär cë lɔ tueŋ. Në runë 2015 keke cïï akuma ee Akuma Pɛ̈dërɔl caal cë man adɛ̈ ke kɔc juïc ye cam në wëu ke Centrelink cë nɔŋ känŋ në biäk ë wëu cie kaken. Acïï akuma bë them cë man adɛ̈ ke bë kɔc kɔ̈ɔ̈ny ku yekenë acenë kɔc cën kë cïï wuɔ̈ɔ̈c bë lɔ riɛ̈th.

  Hackers claiming Optus breach say they don't want ransom and have deleted stolen data.

  Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 9:24


  Ruëny ke Yintanɛt atɔ̈ keke cë lëk kuɔ̈tic ëë kɔc jɔt të nɔŋ akutë OPTUS man tɔ̈ ke ye akutë telepune ku jɔl ya kɔ̈k ye keek luɔi. Në ye mɛn keke rɔt nyuɔɔth cë man adɛ̈ ke Medicare cennë ruëny kuɔ̈i luɔɔi laar thïn ëë ya. Kɔc tɔ̈ rinken ke kenë OPTUS aye keek thïïc cë man adɛ̈ ke raan bë daai në biäk ëkë lëu bë rɔt waar në kake yic. Aye luel ya tiɛ̈të nyin ku du rɔt cɔk kuëlë.

  SBS Dinka News 28/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 13:53


  Në ka cɔɔlë keek në ye kölë, ke akuma Labor ee jam cë man adɛ̈ ke akut bë ya daai në kuɔ̈i të nɔŋ kɔc lui në akuma ëë pɛ̈dërɔl yic abë kuɔtic ku bë kɔc ya nyooth nyïn të nɔŋ en kuɔ̈i luɔɔi. Në Ruɛɛia keke cï caal cë man adɛ̈ ke bɛ̈i wäär ke Ukraine cennë ke kɔc cɔl bïk cuɛt, acii luel ye bïk ya biääk ë Russia.

  SBS Dinka News Live Podcast 28/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 28, 2022 55:59


  Në ka cɔɔlë keek në ye kölë, ke akuma Labor ee jam cë man adɛ̈ ke akut bë ya daai në kuɔ̈i të nɔŋ kɔc lui në akuma ëë pɛ̈dërɔl yic abë kuɔtic ku bë kɔc ya nyooth nyïn të nɔŋ en kuɔ̈i luɔɔi. Në Ruɛɛia keke cï caal cë man adɛ̈ ke bɛ̈i wäär ke Ukraine cennë ke kɔc cɔl bïk cuɛt, acii luel ye bïk ya biääk ë Russia.

  Abiel Chol: 'The difficulties I am experiencing are preventing me from expressing my talent'

  Play Episode Listen Later Sep 27, 2022 15:33


  Abiel Chol Kau is a veteran who is blessed with abilities he cannot use owing to his lack of opportunities. Abiel speaks only Dinka, but his songs are poems full of important clues about the South Sudanese people's suffering. He poetically conveyed their feelings uniquely, describing such songs about events in South Sudan are fascinating. Today, Abiel Chol Kau granted an exclusive interview for us in Warrab State.

  SBS Dinka News 24/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 13:23


  Panë NSW ku jɔl ya panë QLD ayenë kɔc thɔn nïïm cë man adɛ̈ ke dëŋ bë tuɛny në ye mɛɛn abë aboor bɛɛr bɛ̈i. AKutë SES ee kɔc yɔ̈ɔ̈ cïï lëk cë lueel bë dhɔ̈lic të cennë keek yɔ̈ɔ̈ bïk jääl.

  Nɔŋ ajuiɛɛr lëu bïn mïïth laar të benë keek ke lɔ pol?

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 11:00


  Në ye mɛɛn ke thukuul cë thïïk keka piɛth ba nɔŋ ajuiɛɛr bïn mïïth ya laar bëyic agokɛ̈ lɔ pol. Në ye jamë yic ke Akuar ë Dut ee jam në biäk ka lëu ba keek looi.

  Stop the cycle of violence, be a positive role model

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 10:23


  Tɔŋ baai atɔ̈ ke cë ya töŋë ka cë kɔc nuaan panë Australia ku yenë ka yenë ye kɔɔr bë nɔŋ ke waar rɔt. Kɔc ke mïth aye yɔ̈ɔ̈k cë man adɛ̈ keke bë dhuɔ̈k ya piɔ̈ɔ̈c në rëër benë keek nyïïr ya theek. Në bɛ̈i yic ke tɔɔŋ atɔ̈ keke riɔ̈ɔ̈k diäär në baai yic.

  Wuɔk bë mëliöön ke 10 yiɛ̈ɛ̈k akutë WFP

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 11:53


  Bɛ̈ny bëër Kiir Mayärdït ee ë lɔ jam në UNGA kuka ye lueel ye bë panë Junub Thudän ajuiɛɛrë thukul cɔk ye kë tueeŋ. Në wëlkɔ̈k cë keek lueel ee cë man adɛ̈ ke bë nɔŋ ajuiɛɛr benë keek mëliöön ke thiɛ̈ɛ̈r yiɛ̈n WFP.

  SBS Dinka News Live Podcast 24/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 53:55


  Panë NSW ku jɔl ya panë QLD ayenë kɔc thɔn nïïm cë man adɛ̈ ke dëŋ bë tuɛny në ye mɛɛn abë aboor bɛɛr bɛ̈i. AKutë SES ee kɔc yɔ̈ɔ̈ cïï lëk cë lueel bë dhɔ̈lic të cennë keek yɔ̈ɔ̈ bïk jääl. Na ye rɔt yök ke yïn tɔ̈ në rɛ̈ɛ̈cic ke them ba thïïc në kuɔny ku du pïu bkaic yic yenëke kë cë lueel në ye mɛɛn.

  Up to 5000 new foster carers needed to meet the growing demand

  Play Episode Listen Later Sep 24, 2022 9:33


  Në ye mɛn ke akutë Anglicare atɔ̈ ke ye kɔc thïïc kɔc nɔŋ piɔ̈ɔ̈th muŋë mïth cën ɣään rëër keek ke thïn. Na ye raan cë piɔ̈ɔ̈c ku nɔŋ piɔ̈u të lëu bïn mɛnh thiin koor lëu në kueeŋ, kaka piɛth ba rɔt cɔk piɔ̈ɔ̈cë ku ba kony cït yekënë ya looi. Ke ye biääk Foster Care Week, ke lëu cït yekënë alëu ba tek wenë raan nyic ke nɔŋ piɔ̈ɔ̈u ajuiɛɛr cït yekenë.

  SBS Dinka News 21/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 22, 2022 12:58


  Ke pɛi ye nïïn 22 ke bäny ke pane Australia man wär cë lɔ UK në biääk thiɛ̈ŋ Queen Elizabeth II abë lɔ dhuk ciɛ̈n ku bïk bë mat kenë mat kenë baai. Australia ee kölë pɛi nïïn 22 penë dhoŋuan week ke yenë ye kööl benne keek Queen Elizabeth II dhiɛ̈ɛ̈u.

  Kɔc ke Aräämwëër acë Rin Tueny Mabör lɛc nom në dɔ̈ɔ̈r cë bɛ̈i baai

  Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 10:15


  Në yekölë ke duŋɔ̈ɔ̈r ke pan Australia abë lɔ dhukciɛ̈n keke bë ya biääk ëë lɔ̈ŋ miäk ke pɛi ye niin Në Juba ke kɔc ŋuɛ̈n ku jɔl ya kɔc thii ake cë keek nïïm kuɔ̈ɔ̈t ku bïk Governor Rin Tueny Mabor bïk leec në në dɔ̈ɔ̈r cë bɛ̈i pan aräm wëër. Rin ee bë jam ke cë pɔ̈u miɛt në ke piɛth cë luɔi yeen. Lakes State

  SBS Dinka News Live Podcast 21/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 53:29


  Australia's dignitaries are on their way home following Queen Elizabeth's state funeral in London. But while Federal Parliament remains on hold until after the national memorial service on Thursday, politics has not slowed, with trade and the environment dominating the agenda.

  'A crisis not seen in a generation' - the UN tackles major issues

  Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 9:03


  Akutë UN acennë bɛ̈nyde kɔc ke pinynom cɔɔl cë man adɛ̈ keke bë nɔŋ athɛɛk në akeer wääcic ke kɔc ku bë ya ciɛ̈n yaaŋ ye rɔt looi. Atɔ̈ ke cë cööt ëya në biääk ë kɔc ye jam yeke yɔŋ.

  NSW scrapped mask mandates

  Play Episode Listen Later Sep 21, 2022 12:20


  Acïï bɛ̈i ke NSW, QLD ku SA caal cë man adɛ̈ keke bë ajuiɛɛr wär yenë kɔc ke thook kum në riɛ̈th yenë kɔc juïc ke cath yic bïï cɔk kääc. Në ye mɛn keka ye ɣän diääk cë man akëm ku jɔl ya ɣän kɔ̈k ke guëër keka luel ya benë raan ke ye thok ya kum.

  Kɔc juïc ake kɔ̈ɔ̈th mac keke kɔɔr bïk guɔ̈p ë Queen lɔ tïŋ në UK

  Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 10:14


  Në UK ke kɔc juïc atɔ̈ keke cë lɔ London ke ye biäk benë keek guɔ̈p ëë Queen lɔ tïŋ.Në ye mɛn ke kɔc juïc aye tïït në thɛɛk juïc arëtic kuka cë diɛɛr në të liirë piny thïn.

  Australia records the worst year for drowning

  Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 9:30


  Në ye runë ke kɔc juïc atɔ̈ keke cë caal keke cë mou panë Auɛtralia. Në cinnë kɔc cë thou në ye mɛn keka ye kɔc ke 339. Kɔc ke 39 në ke yic ake muɔu në pïu ke aboor ku yekenë ayen kɔc thïïc bïk dhil nɔŋ ajuiɛɛrë benë keek mïth ya piɔ̈ɔ̈c në kuaŋ.

  People in NSW are urged to be on the lookout for floods, particularly those who live on low ground

  Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 10:40


  Akuar reported the latest warning to NSW residents on low-lying land to be aware of flash flooding and take appropriate precautions. Stay informed about weather and river conditions, and don't enter swollen rivers or streams; if stranded by floodwaters, seek higher ground immediately. Do not walk through floodwaters.

  SBS Dinka News Live Podcast 17/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 53:15


  Ke kɔckuɔn tɔ̈ në Social Media yickɛ̈ aya lueel ya kuckɛ̈ kë cë lɔ tït! Na nɔŋ run ke luel tök kuka cïï ye bɛɛr waric ku yïn cë wɛ̈ɛ̈r keka kɔɔr ba të yïn kaku luɔ̈I thïn bɛr waaric. Aca ya diäär tɛɛr në akeu nyin keka yenë raanë ke ye kɔ̈u bɛɛr wel ku kɛɛr baai nëŋö meth adhiau ka tony apiärwei.

  SBS Dinka News 17/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 17, 2022 15:24


  Mïïth ke Queen ku jɔl ya kɔc ke panë UK adhiɛc keke dhïïu jääl de kunë ye mɛn ke Bɛ̈nyë Australia ee lɔ ke bë ya raan töŋë kɔc bë lɔ tɔ̈ në lɔŋic. Panë NSW ke kɔc aye ye keek thɔn nïïm cë man adɛ̈ ke aboor abë bɛ̈n kuka kɔɔr bë kɔc naŋ ajuiɛɛr benë keek röth gël.

  Kenya ee bɛ̈nyë dhïc kuɛ̈ɛ̈ŋ ke ye William Ruto ku Uhuru Kenyatta ee lɔ baai

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 9:18


  Wär aköl ke Kenya ee bɛ̈nyë dhïc man ye William Ruto kuɛ̈ɛ̈ŋ ke yenë bë baai bɛɛr ŋɔ̈ɔ̈r në run ke dhïc ku Uhuru Kenyatta ee jäl lɔ baai kenë cë baai ŋɔ̈ɔ̈r në run ke 10. Në kuëëŋic, ke bäny ke Apirka ku jɔ̈ ya bɛ̈I thiääk kenë Kenya ake cë bɛ̈ny në kuëëŋic. Raan ëë liu të wäär kuëëŋë Ruto ee ye Raila Odinga man wäär cë tiam. Në jamë Ruto yic, keka ye tïŋ cë man adɛ̈ ke be kɔc ke pane Kenya bë keek luɔ̈I ku bë kɔc niɔp kuɔ̈ny.

  ‘Të nɔŋ kɔckuɔn ke pialë nom acië kë ye tïŋ ke ye këdït ka lëu benë jam'

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 13:09


  Wär cennë kɔc thiɛ̈ɛ̈k nïïm në ɣöötic në tuany COVID-19, ke yekennë atɔ̈ ke mïïth kor ku rïny piac në dïtic bë waan keke nɔŋ piɔ̈ɔ̈th alajeth. Adiɛɛr cïn yekënë akën kɔc juïc keke bë bɛɛr cɔk dɔ̈ŋ keke pial gup. Në ye mɛn kë cɔ̈ɔ̈t atɔ̈ ke ye tääu bë yic cë man adɛ̈ ke kɔc bë dhil ya jam në pialë nom.

  Acïï Australia gam cë man adɛ̈ ke Charles III ke ye Mëlëŋde

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 9:36


  Wäär cennë Queen Elizabeth thou, ke wënde ee bë lɔ në thööcic yic ke ye duŋɔ̈ɔ̈rë panë UK ku jɔl ya piiny ë ke yen ke nomden. Në Australia ke Queen ee ye nomde.Wär cennë Charles thöök ke ye Mëlëk accenë Auɛtralia bë bɛ̈nbei ku gɛm ke ye nom yenë ŋäär baai. Piɛ̈ŋ në wël cïï duŋɔ̈ɔ̈r ke panë Australia ke lueel.

  SBS Dinka News Live Podcast 14/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 54:03


  Në biääk ë ka cë keek caal në yekölë, ke Queen abennë guɔ̈pde tɔ̈ në WestMinister ku ɣöt abë ɣɔ̈ɔ̈r në thɛɛk ke 24 ago kɔc nɔŋ nom lääu benë keek guɔ̈p de lɔ tïŋ. Në ye mɛn keke caal ëya cë man adɛ̈ ke wɛ̈t ke wende man ye Harry kenë William abë cath në tök në athɛɛkë konëden.

  SBS Dinka News 14/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 14, 2022 13:33


  Në biääk ë ka cë keek caal në yekölë, ke Queen abennë guɔ̈pde tɔ̈ në WestMinister ku ɣöt abë ɣɔ̈ɔ̈r në thɛɛk ke 24 ago kɔc nɔŋ nom lääu benë keek guɔ̈p de lɔ tïŋ. Në ye mɛn keke caal ëya cë man adɛ̈ ke wɛ̈t ke wende man ye Harry kenë William abë cath në tök në athɛɛkë konëden.

  SBS Dinka News 10/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 10, 2022 15:34


  Në pïŋ cennë ye piŋ ke Queen Elizabeth cë thou, ke kɔc ke pinynom tɔ̈ ke nyickɛ̈ aye jam ya wuɔk dhiau piɔ̈ɔ̈th. Në biääk ë ke wënde atɔ̈ ke cë nyuc në thööcic ku bë ya mëlëk man bë ya cɔl King Charles III. Në jam cen kɔc ke UK jääm, keka ye lueel ye ɣɛn bë kɔc luɔ̈I ku kuany lone mama cök.

  SBS Dinka New Live Podcast 07/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 53:30


  A new report has underscored the staggering and disproportionate impact of the global hunger crisis on the world's most vulnerable groups. The analysis revealed soaring rates of child marriage, heightened food insecurity amongst disabled communities and alarming statistics highlighting how women and girls are most adversely affected.

  SBS Dinka News 07/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 14:15


  Talking about sex is something many people may be uncomfortable discussing openly, even within the family. But organisations that work with young people say we have to get past the awkwardness for our kids' confidence and safety.

  Let's talk about sex

  Play Episode Listen Later Sep 7, 2022 15:00


  Në ke jiɛmë thïn në ye mɛn ee cë man adɛ̈ ke mïïth benë ke dhil ya nyuc kubë nɔŋ jam në biääk ëë tɛ̈c ku anuan ye bɛ̈n kenë yen. Atɔ̈ ke ye luel ya mïïth aye nɔŋ anuaan në ye mɛn ku kɔc juïc keke aye nɔŋ rialŋ ye keek yök.

  National Cabinet reduced COVID-19's isolation days from 7 days to 5 in Australia

  Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 14:40


  Në ka cë keek caal në yekölë në SBS Dinka ke akuut ke akumai ke panë Australia ake cë nyuc ku waarkɛ̈ nïïn wär yenëke raan cë tuany week. Në yemɛn ke yïn lëu bë yïn week në nïn ke dhïc të cïn tuany në COVID-19.

  Settlement Guide: Why antenatal care is important in Australia

  Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 13:19


  Panë Auɛtralia ke na cë tïk liac keka ye kɔɔr bë dhil ya lɔ akëm ku bë ya lɔ car ku benë nyïïn tïït në kaam liɛc en. Në ye akölkölë yic ke yenë keek kë ba piŋ në të lëu bïn trɔt ya kuɔny thïn kuba akëm ya tïŋ ago lïnydu car.

  SBS Dinka News 03/09/2022

  Play Episode Listen Later Sep 3, 2022 13:45


  Në ka cë keek caal në yekölë në SBS Dinka ke akuut ke akumai ke panë Australia ake cë nyuc ku waarkɛ̈ nïïn wär yenëke raan cë tuany week. Në yemɛn ke yïn lëu bë yïn week në nïn ke dhïc të cïn tuany në COVID-19.

  'We must support these young people who have been through such tough times'

  Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 19:14


  Nyuol Madut is the manager of the Victorian-funded Community Support Group. After a visit to Parkville Youth Justice Centre, Nyuol talked to the youth exclusively about the challenges facing their youth.

  SBS Dinka Live Podcast 31/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 54:07


  A new centre funded by the biggest ever donation to Australian medical research will be set up in Melbourne to prepare the world better for future pandemics. The Global Centre for Pandemic Therapeutics - initially based in the Peter Doherty Institute for Infection and Immunity - will fast-track the design and development of life-saving treatments.

  SBS Dinka News 31/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 15:45


  Former Soviet leader Mikhail Gorbachev, who died today aged 91, is remembered as someone who strived for peace during an era marked by the threat of nuclear war. After a shaky start to negotiations, he established good relations with then U-S President Ronald Reagan and British Prime Minister Margaret Thatcher.

  The South Sudanese basketball team's victory against Egypt was a huge upset and made the country proud.

  Play Episode Listen Later Aug 31, 2022 21:41


  The South Sudanese basketball team's victory against Egypt was a huge upset and made the country proud. The team's hard work and dedication paid off, and they are now hailed as heroes in their home country. This feel-good story will inspire others to never give up on their dreams. Among the players was South Sudanese Australia, who travelled back home to represent the country. Manyang Berberi coached some of the players, and we interviewed him.

  Dinka_SBS Dinka Live Podcast_24/08/2022 11:00:00 AM

  Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 54:27


  Acïï Bɛ̈nyë Ɣothualiɛ Anthony Albanese ee jam ye ka kɔɔr bë bɛ̈ny thïïc në këk yen ɣään ke dhïc lööm wäär tɔ̈ En në thööc nom.

  SBS Dinka News 24/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 24, 2022 13:12


  Acïï Bɛ̈nyë Ɣothualiɛ Anthony Albanese ee jam ye ka kɔɔr bë bɛ̈ny thïïc në këk yen ɣään ke dhïc lööm wäär tɔ̈ En në thööc nom.

  Getting help when your loved one has gambling problems

  Play Episode Listen Later Aug 23, 2022 15:20


  There is no cure when it comes to gambling addiction. But when family and friends of problem gamblers get the right support for themselves, they are more likely to help their loved ones recover.

  Biääk tueŋ ë ajuiɛɛrë nɛ̈m ë mïth tɔ̈ në thëjin yic në Victoria

  Play Episode Listen Later Aug 23, 2022 9:01


  Ke pɛi ye nïïn 30 penë dhorou ke ajuiɛɛr ee cë rɔt looi benë kɔc ŋuɛ̈n mïïth lɔ neem të cennë keek mac thïn. Në ye ajuiɛɛrë nom ke akutë CMY ee tɔ̈ ke ŋɛ̈ɛ̈r Alɛk Manoah ku jɔl ya kɔc juïc ëke cath kenë keek. Kë kɔɔrkɛ̈ bïk looi ëtɛ̈n ee cë man adɛ̈ kek mïth tɔ̈ në thejin yic bë kaar ya neem ana lekkɛ̈ bɛ̈nbei miäk keke bë dhil ya kɔc cën kë rɛɛc berkɛ̈ looi. ̈ɛ̈r Alɛk Manɛ̈r

  High drama after William Ruto announced the new President of Kenya

  Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 10:36


  Në Kenya ke IEBC ee William Ruto caal ke yenë cë bääny jɔt ku Raila Odinga ee të cennë keek caal thïn jäi. Në ye mɛn keka ye Raila luel ye bë lɔ në lukic ke ye biäk ben ka cë röth kuɔ̈i looi lɔ luk. Të nɔŋ kɔc nɔŋ nyïc keka yïckɛ̈ luel ye nɔŋ kɔc cë keek kuɔ̈ny kueen.

  Push to reach a national legal approach to coercive control

  Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 11:51


  Kɔc ŋäär lööŋ në Australia ake cë mat ke ye biääk kɔɔr keek yen bë yaaŋ ye rɔt luɔ̈i diäär gël> Ney ye mɛn ke yaaŋ ye rɔt looi në bɛ̈i yic atɔ̈ ke wääc ku ba raan ya dɔk në dhöl cïï kɔɔr atɔ̈ ke ye luel apiɛth ee dë cïï rɔt ye looi yeya.

  SBS Dinka News Live Podcast 17/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 56:08


  Në ka ke ciɛlë në yekölë, ke bɛ̈ny thɛɛr ë panë Australia atɔ̈ ke ye cɔl bë jääl ɣönë lööŋ në agɛ̈ŋ yenë yeen yɔ̈ɔ̈k ya cë kuɔ̈i lui. Morrison ee cë rɔt kuɛ̈ny loiloo nɔŋ nïïm wuɔ̈rken. Në ye mɛn keka ye bɛ̈ny tɔ̈ në thööc nom thïïc yeŋö ë lui en?

  SBS Dinka News 17/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 17, 2022 14:58


  Në ka ke ciɛlë në yekölë, ke bɛ̈ny thɛɛr ë panë Australia atɔ̈ ke ye cɔl bë jääl ɣönë lööŋ në agɛ̈ŋ yenë yeen yɔ̈ɔ̈k ya cë kuɔ̈i lui. Morrison ee cë rɔt kuɛ̈ny loiloo nɔŋ nïïm wuɔ̈rken. Në ye mɛn keka ye bɛ̈ny tɔ̈ në thööc nom thïïc yeŋö ë lui en?

  Jonglei State Governor suspended MPs from the State Parliament over the disagreement

  Play Episode Listen Later Aug 12, 2022 20:27


  Jonglei State Governor Denay Jock Chagor has suspended two MPs from the State Parliament. The two MPs are from the South Sudan Opposition Alliance party, and the two have since disagreed with the Governor on how the affairs of State are being managed.

  SBS Dinka News Live Podcast 10/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 56:25


  Akuma ëë Junub Thudän atɔ̈ ke cë rɔt jai në kë cë rɔt looi në mayɔm, në thonë kɔc ke ŋuan. Acïï Lul ruai lueel ye aka cën riir ëke cë keek gam wäär looië rɛ̈ɛ̈c rɔt. Në Amirka ke panë Donald Trump acïï FBI yɔ̈tic nëŋö anɔŋ kake kɔɔr keek baai.

  SBS Dinka News 10/08/2022

  Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 12:47


  Akuma ëë Junub Thudän atɔ̈ ke cë rɔt jai në kë cë rɔt looi në mayɔm, në thonë kɔc ke ŋuan. Acïï Lul ruai lueel ye aka cën riir ëke cë keek gam wäär looië rɛ̈ɛ̈c rɔt. Në Amirka ke panë Donald Trump acïï FBI yɔ̈tic nëŋö anɔŋ kake kɔɔr keek baai.

  What is the best way to heat your home in Australia?

  Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 7:50


  Choosing the right heating system for your home becomes easier when you know the offerings available. And if you cannot change what is already installed, there are ways to upgrade on energy and cost efficiency.

  How are animals protected in Australia?

  Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 14:41


  Australia is a nation of animal lovers, with one of the highest pet ownership rates in the world. The country is home to unique native wildlife. Protecting the welfare of animals is not only the right thing to do but in Australia, it is a legal requirement.

  Claim SBS Dinka - SBS Dinka

  In order to claim this podcast we'll send an email to with a verification link. Simply click the link and you will be able to edit tags, request a refresh, and other features to take control of your podcast page!

  Claim Cancel