Podcasts about Wel

  • 774PODCASTS
  • 1,605EPISODES
  • 39mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Mar 21, 2023LATEST
Wel

POPULARITY

20152016201720182019202020212022

CategoriesBest podcasts about Wel

Show all podcasts related to wel

Latest podcast episodes about Wel

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 21ain o Fawrth 2023

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Mar 21, 2023 16:42


Pigion Dysgwyr – Doctor Cymraeg Cafodd Steven Rule ei eni yn Nghoed-llai ger yr Wyddgrug ond mae llawer yn ei nabod erbyn hyn fel y Doctor Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol. Ar Twitter mae Steven yn ateb cwestiynau dysgwyr Cymraeg am yr iaith. Gofynodd Aled Hughes iddo fe'n gynta, gafodd Steven ei fagu ar aelwyd Cgymraeg? Aelwyd Home Cyfryngau cymdeithasol Social media Yr Wyddgrug Mold Bodoli To exist Bellach By now Fel petai As it were Ar y ffin On the border Anogaeth Encouragment Pigion Dysgwyr – Dawnswyr Mon On'd yw hi'n braf cael clywed am blant y ffin yn cael Dysgu Cymraeg? Daliwch ati Doctor Cymraeg! Buodd Mair Jones yn sgwrsio gyda Shan Cothi ar ei rhaglen yr wythnos diwetha yn apelio am aelodau newydd i ymuno â chriw Dawnswyr Môn. Dyma Mair i esbonio yn gynta sut a pryd ffurfiwyd y grŵp... Mi ddaru John sefydlu John formed Treulio To spend (time) Y clo The lockdown Ail-gydio To rekindle Gwlad Pwyl Poland Cynulleidfaoedd Audiences Anferth Huge Yn rhwydd Yn hawdd Yn helaeth Extensively Pigion Dysgwyr – Geraint Roberts Felly os dych chi'n byw yn y gogledd orllewin ac eisiau dysgu dawnsio gwerin , cysylltwch â dawnswyr Môn. Fe gafodd Trystan ac Emma gwmni y pibydd o Ystradgynlais Geraint Roberts ar eu rhaglen yn ddiweddar. Mae Geraint yn chwarae'r bib Gymreig mewn gorymdeithiau a phriodasau, a bu'n esbonio beth yn gwmws yn ei farn e yw eu hapel Mewn – gallech chi ddweud Allan – I ddweud y gwir Hyd – 1'39” Pigion Dysgwyr – Pryd Ma Te Felly os dych chi'n byw yn y gogledd orllewin ac eisiau dysgu dawnsio gwerin , cysylltwch â dawnswyr Môn. Nos Lun ar ei raglen gwahoddodd Rhys Mwyn - Mair Tomos Ifans, Carys Huw, Sian Wheway a Nia Owens i'r stiwdio. Yn yr 80au ffurfion nhw fand o'r enw Pryd Ma Te. Dyma Mair Tomos Ifans yn gynta i sôn am ba offeryn roedd hi yn chwarae yn y band Offeryn Instrument Mi ddaru ni benderfynu Penderfynon ni Genod Merched Chdi Ti Pigion Dysgwyr – Quincy Jones Criw Pryd Ma Te yn fanna'n cofio dyddiau cynnar y band efo Rhys Mwyn. Ddydd Mawrth diwetha roedd y cerddor a'r cyfansoddwr Quincy Jones yn dathlu ei benblwydd yn 90 oed. Ar Dros Ginio y diwrnod hwnnw cafodd y cerddor jazz Tomos Williams gyfle i edrych yn ôl dros ei yrfa, gan ddechrau drwy sôn am ble gafodd Jones ei fagu….. Y cerddor a'r cyfansoddwr The musician and composer Ardal ddiwydiannol Industrial area Hiliaeth Racism Rhaglenni dogfen Documentaries Llygod Ffrengig Rats Cnewyllyn o brofiadau A grain of experiences Y tu hwnt i Beyond Tlodi enbyd Extreme poverty Ysgoloriaeth Scholarship Mireinio ei grefft To refine his craft Pigion Dysgwyr – Berwyn Rowlands Bach o hanes Quinzy Jones yn fanna ar ddiwrnod ei benblwydd yn 90 oed. Gwestai Beti George ar Beti a'i Phobol bnawn Sul oedd Berwyn Rowlands. Berwyn oedd sylfaenydd gwyl ffilmiau Iris sef gwyl ffilmiau ar gyfer y gymuned LGBTQ+ . Dyma fe i sôn am ei ddyddiau Ysgol ar Ynys Môn Sylfaenydd Founder Mynedfa Entrance Babanod Infants Arlunio Painting Gwnïo Sewing Cofrestr register Gydol yr wythnos Throughout the week Ymddangos To appear Chwysu chwartiau Sweating like a pig ( lit: sweating quarts) Pigion Dysgwyr – Sandra de Pol Dw i'n meddwl bod ysgolion Môn wedi newid yn fawr ers dyddiau ysgol Berwyn Rowlands. Wel gobeithio on'd ife? Dros yr wythnosau nesa bydd Aled Hughes yn sgwrsio gyda rhai o enillwyr Gwobr Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn y gorffennol i nodi 40 mlynedd er cychwyn y wobr. Wythnos diwetha dechreuodd Aled drwy holi enillydd y flwyddyn 2000 sef Sandra De Pol sy'n dod o'r Ariannin yn wreiddiol ond sydd nawr yn byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio fel tiwtor Cymraeg. Ariannin Argentina Adfywio To revive Disgynyddion Descendants Diwylliant Culture Enwebu To nominate Cyfweliadau Interviews Cyfathrebu To communicate Ymdrech Attempt Hynod o arwyddocaol Very significant Heriol Challenging

lgbtq sul fe quincy jones wel beti yn berwyn trystan aled dros cymraeg dyma podlediad wythnos ysgol flwyddyn nghaerdydd
Bestemming Witte Huis
209 - Fox News en Trump's gevangenenkoor

Bestemming Witte Huis

Play Episode Listen Later Mar 9, 2023 40:11


Donald Trump is de populairste kandidaat voor de Republikeinse nominatie voor het presidentschap, blijkt uit nieuwe peilingen. Deze week zei Trump "de vergelding" te zijn voor al die mensen die zich verraden voelen. Ook staat er nu een single online van Trump en een koor mannenstemmen vanuit de gevangenis. En terwijl hij zich nog niet eens officieel kandidaat gesteld had, trekt de eerste Republikeinse kansmaker voor de nominatie zich alweer terug. Waarom eigenlijk? Daarnaast duiken we in de wereld van Fox News. Het mediabedrijf is aangeklaagd voor laster, omdat het bewust leugens over verkiezingsfraude de wereld heeft ingepompt. Dat gaf zelfs Fox baas, Rupert Murdoch, toe. Hierover doet Fox News geen verslag. Wel - exclusief - op Fox te zien: nieuwe beelden van de Capitoolbestorming. Die geven een heel ander beeld dan wat we tot nu toe hebben gezien.

De Universiteit van Vlaanderen Podcast
524. Hebben we ons leven te danken aan de aardappel?

De Universiteit van Vlaanderen Podcast

Play Episode Listen Later Mar 6, 2023 23:00


Het Verhaal van Vlaanderen Special - Afl. 7: De aardappel. Kun jij je een leven voorstellen zonder een goed pak frieten op zijn tijd? Nee? Wel, je bent niet de enige. Sterker nog: ons moderne leven zou ondenkbaar zijn zonder de aardappel. ‘Patatkundige' Yves Segers (KULeuven) legt ons uit waarom we er zonder die rare knol vandaag wellicht niet geweest waren.

De Jortcast
#568 - Een spuitje voor Groningen

De Jortcast

Play Episode Listen Later Feb 28, 2023 23:07


Of je nu blijft pompen of niet, aan aardbevingen zit Groningen voorlopig nog even vast. Tenzij we een mogelijke oplossing eindelijk eens serieus gaan nemen, menen ingenieurs in de nieuwe documentaire "Groningen: de oplossing die nooit serieus onderzocht werd". Namelijk: drukhandhaving met injecties in de bodem. Wel zo prettig voor geteisterde Groningers. En bovendien heeft niet alleen Groningen een gasprobleem: Europa heeft dat ook. Prof. dr. David Smeulders van de TU Eindhoven legt haarfijn uit hoe het zit. Bekijk de documentaire hier: https://vimeo.com/799089366/89c4f26ec5 (https://vimeo.com/799089366/89c4f26ec5)

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr 21ain o Chwefror 2023

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Feb 21, 2023 13:46


Pigion Dysgwyr – Aled Hughes 13.2 Sut beth oedd golchi dillad cyn dyddiau peiriannau golchi, neu cyn dyddiau trydan hyd yn oed? Wel, yn ystod yr wythnos diwetha yn yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn Llanberis, buodd plant ysgol yn cael gwybod mwy am hyn gan ‘ Anti Marged' sef yr actores Rhian Cadwaladr. Dyma Mari Morgan o'r Amgueddfa yn sôn wrth Aled Hughes am y digwyddiad…… Amgueddfa Lechi Genedlaethol National Slate Museum Dathlu arferion Celebrating the custom Diwrnod penodol A specific day Plantos Kids Cyflwyno Presented Cymhleth Complicated Rhoi benthyg To lend Teimlo trueni To pity Bwrdd sgwrio Scrubbing board Chwarelwyr Quarrymen Pigion Dysgwyr - Jo Heyde Plant y gogledd yn cael dipyn o sioc dw i'n siŵr o ddysgu sut oedd golchi dillad ers talwm gan ‘Anti Marged'. Dim ond ers pedair blynedd mae Jo Heyde (ynganiad – Haidy Cymraeg) o Lundain wedi dechrau dysgu Cymraeg, ac mae hi erbyn hyn yn bwriadu dod i Gymru i fyw. Dyma hi'n dweud wrth Dei Tomos pryd dechreuodd ei diddordeb hi yn y Gymraeg. Cyfnod Period Yn awyddus Eager Gwasanaethau Services Diolchgar Thankful Yn raddol fach Gradually Yn ei chyd -destun In its context Mynd ati To go about it Wedi fy machu i Has got me hooked O'ch pen a'ch pastwn eich hun By your own devices Yn reddfol Instinctively Pigion Dysgwyr – Emma Lyle 14.2 Stori wych Jo Heyde oedd honna , sydd yn rhugl yn y Gymraeg ar ôl ei dysgu am bedair blynedd yn unig. Lansiwyd y ddol Barbie ar ddiwedd y 50au, ond mae natur a phwrpas y ddol wedi newid yn fawr er hynny. Ar Dros Ginio cafodd Jennifer Jones gyfle i holi un o ffans Barbie, Emma Lyle, am y newidiadau hyn... Torri tir newydd Breaking new ground Dychmygu To imagine Bob lliw a llun All sorts Yn ei chyfanrwydd In its totality Yn ddihangfa o realiti An escape from reality Cynhwysol Inclusive Cadair olwyn Wheelchair Ehangu To expand Yn berthnasol Relevant Uniaethu â To identify with Pigion Dysgwyr – Bryn Tomos 14.2 Mae Barbie yn sicr wedi newid yn fawr ers fersiwn gwreiddiol y pumdegau , ond tybed beth yw hanes ei chariad Ken y dyddiau hyn? Nos Fawrth lansiodd Caryl Parry Jones slot newydd ar ei rhaglen sef “24 awr yn…….”a Betws-y-Coed oedd dan y chwyddwydr yn y slot cynta. Sut le oedd y pentref i dyfu fyny ynddo, oedd cwestiwn Caryl i Bryn Tomos - un gafodd ei fagu yno. O dan y chwyddwydr Under the magnifying glass I raddau To an extent Wst ti be? Do you know what? Fatha mywion Like ants Wnaeth o fy nharo i It struck me Y llwybrau a'r golygfeydd The paths and scenery Pigion Dysgwyr – Mattie Roberts Darlun o Fetws-y-Coed yn fanna gan Bryn Tomos, gaeth ei fagu yn y pentref. Mae Mattie Roberts o Gaerdydd wedi bod yn codi arian ar gyfer ysgol yn Accra, prif ddinas Ghana, ers blynyddoedd. Dyma hi'n sôn wrth Shan Cothi am yr ysgol a pham ei bod hi'n awyddus i'w helpu...….. Prif ddinas Capital Adnoddau Resources Hynod o anodd Extremely difficult Pigion Dysgwyr – John Thomas 13.2 A gobeithio bydd Mattie'n llwyddiannus drwy godi arian unwaith eto i helpu'r ysgol yn Ghana on'd ife? Ar ei raglen mae Ifan Evans yn sgwrsio gyda chynrychiolwyr timau rygbi ar draws y wlad, a'r wythnos diwetha tro y Strade Sospans oedd hi. Cafodd Ifan air gyda John Thomas cadeirydd y tîm hwnnw…. Cynrychiolwyr Representatives Anhygoel Incredible Cynyddu ein niferoedd Increasing our numbers Undeb Rygbi The Rugby Union

ghana accra wel dim coed john thomas jennifer jones torri cymraeg sut gymru gymraeg dyma podlediad llanberis gaerdydd
Tales of a Well Established Lesbian

The Well Established Lesbian is all in and is determined to make this Christmas one to remember. She's gone full wishful romantic and is desperately trying not to go overboard. Surely even the WEL can't mess up a small, cute, harmless romantic gesture? Place your bets now. Everything is riding on this epic first date/weekend, will the chemistry be real or should this romance have stayed online? This chapter contains colourful language and LGBTQIA+ content because I am a slightly sweary lesbian. Love the show? Listened all the way through? Think I should write and record faster? Let me know with a donation over at ko-fi.com/wellestablishedlesbian Short on cash? Like, follow, subscribe, rate, review, tell your Nan. It all helps!

De Dag
#1286 - Geen vogel, vliegtuig, of alien maar een Chinese ballon

De Dag

Play Episode Listen Later Feb 14, 2023 20:13


Het Witte Huis heeft een verklaring naar buiten gebracht dat er geen indicatie is dat er aliens betrokken waren bij de vier vliegende objecten die de VS inmiddels uit de lucht heeft geschoten. Het land is al een paar weken in de ban van vliegende objecten, waarvan vermoed wordt dat het Chinese spionagebalonnen zijn. Waar kijken we naar, is de vraag. Een hype misschien, politieke stemmingmakerij, of het begin van een koude oorlog tussen de VS en China? Volgens spionage-expert Ben de Jong van de Universiteit van Leiden zijn er inderdaad overeenkomsten met de koude oorlog tussen de VS en Sovjet Unie, maar moeten we de gelijkenissen ook niet overdrijven. Wel staan de ballonnen in een lange traditie van spionage uit de lucht door allerlei landen, inclusief de VS zelf. De gebeurtenissen van nu geven volgens De Jong vooral een interessant kijkje achter de schermen die meestal gesloten blijven. Reageren? Mail dedag@radio1.nl

The BetterWallet
3 Steps To Securing Beyonce Tickets Using a HYSA

The BetterWallet

Play Episode Listen Later Feb 7, 2023 24:55


Get your checklist now!Financially Bulletproof Checklist - financesincheck.com/checklistFollow me@BetterWallet on Instagram@BetterWallet on TikTok@TheBetterWallet on TwitterIn this episode, Marc talks about a High Yield Savings Account (HYSA) and the importance of saving money. He shares their favorite HYSA options and explains how to open one. Marc will also discuss how an HYSA can be used to save for events you might want to attend. And he explains the challenge of affording expensive tickets and how Americans tend to use credit cards to pay for things and later collect interest. He will educate the listeners on the dangers of this mindset and offer a plan to avoid financial regret.[03:08]  Challenge of purchasing event tickets[05:00]  Well-planned spending[05:20]  HYSA[08:10]  What to look for in HYSA's[14:00]  Ally Bank HYSA[17:05]  Goldman Sachs HYSA_________________________________________________________Get your checklist now!Financially Bulletproof Checklist - financesincheck.com/checklistFollow me@BetterWallet on Instagram@BetterWallet on TikTok@TheBetterWallet on Twitter

Finish Strong With Fearless Faith
How To Finish Strong (Special LIVE event!) #82

Finish Strong With Fearless Faith

Play Episode Listen Later Feb 6, 2023 32:42 Transcription Available


Any athlete can tell you about the importance of “finishing strong.”  Whether it is a race, a match or a game, the way you finish is more important than the way you start.  It is that way in our Christian life.  Our final years are the most important.When we reach our retirement years, what will we do with our time and resources?  We've decided NOT to retire to a resort or a golf course.  We are working hard to tell others about Jesus Christ.  Like the apostle Paul, we want to “press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.” Philippians 3:14.Pay close attention to this episode because we are going to show you how to Finish Strong.  This is such an important topic that we named our podcast after it!Fearless Faith Websiteffaith.orgTo leave a review - Open Finish Strong on the Apple Podcast app and scroll down until you see "Ratings & Reviews". There will be a link to click so that you can "Write A Review"FacebookYouTubeInstagram

This One Time On Psychedelics
Episode 96: Psychedelic Cannabis (feat. Daniel Mcqueen)

This One Time On Psychedelics

Play Episode Listen Later Feb 3, 2023 57:50


Today on the show we have a very special guest who I have been beyond excited to dive In with since discovering his work. Since 2012, he has owned & operated one of the first legal psychedelic plant medicine therapy centers in the United States, the “Medicinal Mindfulness” center, where he brings his clients through Cannabis & Ketamine assisted therapies for trauma resolution. In addition, he also founded the “Psychedelic Sitters” school the same year, which is dedicated to training therapists in how to work with these medicines with their clients & if all of that wasn't enough, he is also the author of one of my all time favorite books, “Psychedelic Cannabis” & in todays episode, we will be diving into his journey, his thoughts on why Cannabis is the low hanging fruit for individuals looking to work with a legal plant medicine for trauma resolution & much, much more. About DanielDaniel McQueen, MA, is a Psychedelic Specialist, Educator, and Author of the book, Psychedelic Cannabis: Therapeutic Methods and Unique Blends to Treat Trauma and Transform Consciousness. In 2012 he co-founded the first legal psychedelic plant medicine therapy centers in the United States, the Center for Medicinal Mindfulness which is located in Boulder, Colorado and is currently celebrating its 10 year anniversary. The same year, Daniel also founded Psychedelic Sitters School, which continues to train students from around the world in Mindfulness-Based Psychedelic Therapy and Cannabis-Assisted Psychedelic Therapy.Connect with Daniel Facebook Page: https://www.facebook.com/danielkmcqueen/ Instagram @danielkmcqueenhttps://www.instagram.com/danielkmcqueen/ Twitter @DanielKMcQueenhttps://twitter.com/DanielKMcQueen Thank you to Freedom Builderz for Making this Podcast Possible!Building online platforms for visionaries & influencers.https://www.freedombuilderz.com/Show Notes:(2:26)  What led Daniel to open Medicinal Mindfulness? (14:23) The importance of dedication to the work being done.(48:50) Where you can reach Daniel!(50:24) One final piece of advice…Join the Highly Optimized Ceremony Circle on Facebook! https://www.highlyoptimized.me This episode was produced by Mazel Tov Media in Quincy, Massachusetts.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Ionawr 24ain 2023

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jan 24, 2023 15:20


Pigion Dysgwyr – Chris Summers Mae'r cogydd o Gaernarfon Chris Summers newydd symud i Lundain i weithio fel prif chef tafarn hynafol y Cheshire Cheese ar Fleet Street yng nghanol dinas Llundain. Cafodd Trystan Ellis Morris gyfle i holi Chris am ei yrfa fel chef, gan ddechrau gyda'r adeg pan wnaeth e gyfarfod â Gordon Ramsay. Hynafol Ancient Lasai fo Basai fe wedi gallu Poblogaidd Popular Coelio Credu Parch Respect Cyflwyno To introduce Sbio Edrych Smalio Esgus Padell ffrio Ffrimpan Pigion Dysgwyr – Nerys Howell 16.1 Chris Summers yn amlwg â pharch mawr tuag at Gordon Ramsay, a r'yn ni'n aros ym myd y cogyddion gyda'r clip nesa. Buodd y gogyddes Nerys Howell yn sgwrsio gyda Shan Cothi am y gwahanol ffyrdd r'yn ni'n defnyddio sbeisys... Ryseitiau Recipes Sy'n cynnwys Which include Sawrus Savoury Tanllyd Fiery Pobi To bake Ymchwil Research Penodol Specific Buddion iechyd Health benefits Meddyginiaethau Medicines Afiechydon Illnesses Pigion Dysgwyr – Munud I Feddwl 17.1 Nerys Howell oedd honna'n siarad am sbeisys gyda Shan Cothi. Arhoswn ni gyda Bore Cothi i wrando ar y Parchedig Ddoctor Manon Ceridwen James yn rhoi Munud i Feddwl i ni fore Mawrth. Parchedig Reverend Digalon Trist Dyled Debt Manteisio To take advantage of Llonni'r galon To gladden the heart Diddanu To entertain Iselder Depression Tywynnu Shining Cadarnhaol Positive Cysuro To comfort Pigion Dysgwyr – Joe Healy 16.1 A rhywbeth arall sy'n llonni'r galon ar ddydd Llun Glas yw dysgu Cymraeg on'd ife, a does dim gwell esiampl o hynny na Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 ac sydd nawr yn diwtor Cymraeg i Oedolion ei hunan. Mae Joe yn dod o Wimbledon yn wreiddiol, a chafodd Aled Hughes sgwrs gyda fe a chael ychydig o'i hanes... Sylweddoli To realise Cynrychioli To represent Anhygoel Incredible Yn llythrennol Literally Trywydd Thread Enwebu To nominate Pigion Dysgwyr – Peaky Blinders 17.1 Ie, anhygoel on'd ife? Joe Healy, Dysgwr y Flwyddyn ac nawr yn dechrau gweithio fel tiwtor Cymraeg i Oedolion. Mae'r gantores a'r actores Mabli Gwynne ar hyn o bryd yn perfformio yn Sioe Peakey Blinders yn Camden yn Llundain. Cafodd Shan Cothi gyfle i sgwrsio gyda hi fore Mercher am y sioe. Cymeriadau Characters Creadigol Creative Denu To invite Menyw Merch Gwyddeles Irish Woman Greda i! I don't doubt it! Adolygiadau Reviews Clyweliad Audition Pigion Dysgwyr – Caren Hughes 17.1 Mabli Gwynne oedd honna'n sôn am ei chymeriadau yn sioe Peaky Blinders. Pa mor daclus ydy eich tŷ chi? Wel os dych chi eisiau ‘tips' ar sut i dacluso, Caren Hughes o Ynys Môn ydy'r un i chi. Dyma hi'n dweud wrth Caryl Parry Jones am y ffordd orau i gadw'r ystafell ymolchi'n daclus... Cadachau Cloths Di-raen In poor condition Gweddill The rest of

Maarten van Rossem - De Podcast
#346 - Poetins Offensief

Maarten van Rossem - De Podcast

Play Episode Listen Later Jan 20, 2023 36:53


Wel of geen tanks: Duitsland is er nog niet uit. Maarten en Tom analyseren het vernietigende voorjaarsoffensief waarmee Rusland Oekraïne terug wil pakken. ➡️ Luisterboek VS na Koude Oorlog (tip!)

De Rode Lantaarn
Tim en Amaike met een korte update en een luistertip: VV Het Voetbalverhaal

De Rode Lantaarn

Play Episode Listen Later Jan 18, 2023 24:17


Trigger warning: deze aflevering gaat NIET over wielrennen. Wel over de liefdesbaby van Amaike: een nieuwe podcast met de mooiste en gekste voetbalverhalen. We weten hoe schokkend dit voor jullie is om aan te treffen in de feed van De Rode Lantaarn, daarom een soft landing met een heerlijk verhaal van ons aller Frank Heinen.Vanaf volgende week maandag zijn we er weer wekelijks met De Rode Lantaarn. Tot dan: hou vol, hou vast.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Ionawr 17eg 2023

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jan 17, 2023 11:45


Pigion Dysgwyr – Kath Morgan 8.1 Gwestai Beti George ar Beti a'i Phobl wythnos dwetha oedd cyn gapten pêl-droed merched Cymru, Kath Morgan. Mae angen bod yn berson hyderus iawn i gymryd y swydd honno on'd oes? Wel nid felly yn ôl Kath... Cyn gapten Former captain Yn falch Proud Difaru To regret Braint An honour Ymfalchïo To be proud of oneself Cyfrifoldeb Responsibility Gormod o bwysau Too much pressure Mynnu To insist Cyfarwyddiadau Instructions Pigion Dysgwyr 10.1 – Gareth Bale O cyn-gapten tîm merched Cymru i gyn-gapten tîm dynion Cymru - Gareth Bale, a daeth y newyddion yr wythnos diwetha bod y pêl-droediwr enwog yn ymddeol. Dyma Nic Parri yn edrych yn ôl ar ei yrfa ar Dros Frecwast fore Mercher. Cyfadde(f) To admit Di-ri(f) Innumerable Annisgwyl Unexpected Ystyried To consider Syllu To stare Llusgo To drag Pencampwriaeth Championship Ysbrydoliaeth Inspiration Aruthrol Huge Breuddwydiol, euraidd Dreamy, golden Yng nghysgod In the shadow Pigion Dysgwyr – Aled Hughes 9.1 R'yn ni'n aros yng Nghaerdydd ar gyfer y clip nesa o raglen Aled Hughes. Cafodd Aled sgwrs gyda Tim Hartley am yr ymgyrch lwyddiannus i gael datblygwyr i ddefnyddio enwau Cymreig ar stad o dai sydd ar hen bencadlys BBC Cymru yn Llandaf. Dyma Tim yn sôn mwy am hanes y pencadlys a rhai o'r strydoedd sydd wedi ei henwi ar ôl unigolion enwog. Ymgyrch llwyddiannus A succesful campaign Datblygwr Developer Pencadlys Headquarters Unigolion Individuals Safle wreiddiol The original site Darlledwr Broadcaster Fel petai ysbrydion yna As if spirits were there Cawr Giant Cofnodi To record Sefydlydd Founder Cadw ar gof To keep on record Pigion Dysgwyr - Alun Gibbard 13.1 Mae'n braf gweld bod enwau Cymraeg ar ardal sydd â hanes pwysig iawn o ran yr iaith, on'd yw hi? Mae Shan Cothi yn gwahodd rhywun i roi Munud I Feddwl i ni bob dydd. Mae'r rhan yma o'r rhaglen yn rhoi munud i ni feddwl a sefyll yn ôl o brysurdeb ein bywydau bob dydd. Tro Alun Gibbard oedd hi fore Gwener. Dychmygwch Imagine Coedwig Wood Y tu draw Beyond Tirwedd Landscape Cysurus Comforting Gwrando'n astud Listen closely Cyfarwydd Familiar Sefyll yn rhydd Freestanding Ehangder The expanse Pigion Dysgwyr – Vicky Alexander 11.1 Munud i Feddwl ar ffurf llun bach yn fanna gan Alun Gibbard. Nos Fercher ar raglen Caryl cafodd hi sgwrs gyda Vicky Alexander o Lanbradach. Mae Vicky yn helpu yn Nghanolfan Soar ym Merthyr Tydfil a hi sydd yn rhedeg y siop lyfrau yno dyma hi i sôn mwy am y lle. Enfys Rainbow Cefnogi To support Cynhesrwydd Warmth Canolfan Gelfyddydol Arts centre Creadigol Creative

wel beti cymru cymraeg merthyr tydfil podlediad cymreig tim hartley nghaerdydd
Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Ionawr y 6ed 2023

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 14:56


Bore Cothi – Iau – 29/12/22 Heledd Cynwal oedd yn cyflwyno Bore Cothi yn lle Shan Cothi wythnos diwetha a buodd hi'n gofyn i sawl person sut flwyddyn oedd 2022 wedi bod iddyn nhw. Roedd yr awdures Caryl Lewis wedi cael blwyddyn cynhyrchiol iawn, fel cawn ni glywed yn y clip nesa ‘ma... Cynhyrchiol Productive Ymhelaethwch! Say more! Llwybr Path Anarferol Unusual Datblygu To develop Mynd ati To go about it Yn fy nhwpdra In my stupidity Tueddu Tend to Naill ai...neu Either...or Cynrychioli To represent Dros Ginio – Iau 29/12/22 Yr awdures Caryl Lewis yn sôn am ei blwyddyn brysur ac anarferol. Rhaglen arall fuodd yn edrych yn ôl ar 2022 oedd Dros Ginio a chlywon ni rai o'r sgyrsiau diddorol gafwyd yn ystod y flwyddyn. Dyma flas ar sgwrs rhwng Alun Thomas a'r Dr Elain Price sydd yn ddarlithydd mewn Astudiaethau Cyfryngau ym Mhrifysgol Abertawe. Gofynnodd Alun iddi hi beth oedd ei hoff ffilm... Darlithydd Lecturer Astudiaethau Cyfryngau Media studies Sy'n serennu Which stars Ces i fy swyno I was charmed Egni Energy Cyfoeth Richness Cenedlaethau Generations Yn gwirioni ar Yn dwlu ar Y llinell orau The best line Aled Hughes – Mawrth 27/12/22 Ie, mae hi'n adeg gweld hen ffilmiau ar y teledu on'd yw hi? Mae hi hefyd yn adeg y Panto a chafodd Sara Gibson sgwrs gydag Erin Dolan sydd yn cymryd rhan Maid Marian ym mhanto Robin Hood yn Theatr Colwyn... Y rhan The part Cynyrchiadau Productions Ddaru nhw Wnaethon nhw Rhediad llawn A full run Tarfu ar To disturb Profiad Experience Ymarfer To rehearse Bore Cothi – Iau – 29/12/22 ...Sara Gibson oedd yn holi yn fanna gan mai hi oedd yn cyflwyno yn lle Aled Hughes wythnos diwetha. Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol oedd yn rhoi Munud i Feddwl i ni fore Iau a dyma beth oedd ganddi i'w ddweud... Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Director of Teaching and Learning Cynhesrwydd ysbryd The warmth of the spirit Agosáu Approaching Adlewyrchu'n dawel Reflecting quietly Cyhoeddwyd Was announced Gwahanu To separate Cyfyngu ar hawliau Restricting the rights Dymchwel To demolish Heddychlon Peaceful Ar raddfa fach On a small scale Ar y Marc – Sadwrn – 24/12/22 Helen Prosser yn fanna am i wneud pethau da a phwysig ar raddfa fach yn y flwyddyn newydd. Ar ôl cyfnod o fis heb gemau, tybed sut bydd sêr Uwch Gynghrair Lloegr yn ymdopi pan fyddan nhw'n ail-ddechrau chwarae . Wel, Mathew Banks, o Bwllheli yn wreiddiol, ydy Prif Hyfforddwr Cryfder a Chyflwr, neu Strength & Conditioning Coach i dîm cynta Southampton. Gofynnodd Dylan Jones iddo fe sut un ydy Nathan Jones, y Cymro sydd yn rheolwr newydd ar y clwb... Uwch Gynghrair Premier League Ymdopi To cope Yn cael ei benodi Being appointed Cynlluniau hyfforddi Training plans Yn galetach Harder Addasu To adapt Dros Frecwast – Gwener – 30/12/22 Ond yn anffodus colli wnaeth Southampton eto ddydd Sadwrn ac maen nhw ar waelod y tabl erbyn hyn. Yn ystod yr wythnos daeth y newyddion trist am farwolaeth y peldroediwr eiconig Pele. Bethan Clement fuodd yn siarad gyda'r comedïwr a'r ffan pêl-droed Gary Slaymaker gafodd y cyfle i gwrdd â Pele pan aeth i'w ffilmio. Bonheddwr Gentleman Croen Skin Ynni Energy Parch Respect Rhyngwladol International Amddiffynnwr Defender Cydnabod To acknowledge Crynhoi dylanwad Summarise the influence Ehangach Wider Rhyfeddol Amazing

Dé #ECHTINBALANS podcast
#268 Al zoveel gedaan om af te vallen? Dit is waarom het weer gaat mislukken!

Dé #ECHTINBALANS podcast

Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 13:51


Ik spreek uit ervaring: 100 dieet pogingen met kort succes en daarna altijd terugvallen. Ben jij zo iemand die doet aan een vreten en diëten leefstijl? Morgen opnieuw beginnen? Of misschien wel maandag? In deze video vertel ik je waarom het je niet lukt en vooral hoe het je WEL gaat lukken. Want als ik het kan dan kan jij het natuurlijk ook! Meld je hier aan voor het programma "Grip op je ENERGIE" met 1 op 1 coaching: https://charlies-kitchen.nl/grip-op-je-energie/ Je kan mij hier volgen op Instagram: https://www.instagram.com/charlie_s_kitchen/?hl=nl

Ask me Anything | BNR
BREEKT | Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven

Ask me Anything | BNR

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 41:15


Driekwart van de Nederlanders vindt dat het er in de politiek maar heftig aan toe gaat, blijkt uit het onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal & Cultureel Planbureau. Meningsverschillen over maatschappelijke vraagstukken groeien in het oog van de burger, en vooral de manier waarop het debat wordt gevoerd wordt volgens hen agressiever. Wel opvallend, want volgens het SCP is de polarisatie in feite niet per se toegenomen. Daarom ons Breekijzer: “Polarisatie in Nederland wordt zwaar overdreven.” Het BREEKT-panel: Cas Obdam, data-engineer bij Dept agency  Piet Rietman, lid van het dagelijks bestuur bij FNV Ons Breekijzer-expert: Emily Miltenburg, hoofdonderzoeker bij het Sociaal & Cultureel Planbureau OVER BREEKTIn BNR Breekt breken we de sleur van jouw ochtend met een goede discussie over het nieuws. Dat doen we met opkomende opiniemakers en deskundigen. BNR Breekt is het meest verfrissende opinieprogramma van de Nederlandse radio. Maandag tot en met vrijdag van 11:00 tot 12:00   Presentatie:Maandag t/m donderdag: Iwan VerripsVrijdag: Kees DorresteijnSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Kloppenburg Podcast
Even bellen met Nico over .... de directe en indirecte uitgaven en inkomsten van het Rijk op mobiliteit (deel 5, voorlopig slot)

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 42:43


Wat als je deze fiscale lappendeken aan regels rond mobiliteit nu gaat bekijken tov de totale begroting van het Rijk? En wat als je de directe inkomsten en uitgaven van het Ministerie I en W vergelijkt met de totale begroting van het Rijk? Auto de melkkoe? Welke indirecte inkomsten en uitgaven en relaties zien we niet of moeilijk in de begroting? Hoeveel geld wordt er überhaupt eigenlijk aan wegen, aan OV en andere dingen besteed? Mobiliteitsfonds? Groeifonds? Normale begroting I en W?   Help! Als 2 niet fiscalisten die WEL verstand van vervoer hebben, vonden Nico van Paridon (strateeg Vervoerregio Amsterdam) en ik dit de meest ingewikkelde uitzending. We weten dat er nog veel fouten inzitten, of laten we het anders zeggen; we hebben pas 5% behandeld. Gelukkig werden we vooraf geholpen door een ambtenaar van I en W die ook al zei: nou jullie zoektocht heb ik zelf ook gedaan en het is soms werkelijk waar niet te doen om directe- en indirecte in- en uitgaven goed in beeld te krijgen. Jullie ambitie om ook de onderlinge relaties te leggen is erg ambitieus, maar succes met de uitzending.  Kortom na bijna 5 weken van onderzoek dan toch maar geprobeerd om het helder op de band te krijgen.  Veel plezier en dank voor het luisteren naar deze serie van 5 delen over de fiscale lappendeken van ons mobiliteitssysteem  mvg (mede namens Nico)  Geert Kloppenburg

welcompanies's podcast
Ep. 53 | Wreaths Across America

welcompanies's podcast

Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 26:02


Host, Todd Svetlovics and Marketing & Branding Manager, Lauren Yindra, join Mary Ellen Crandall from Wreaths Across America to talk about what Wreaths Across America is, its history, and how we remember and honor the fallen and their families each year during the holidays. This year, WEL drivers, Anthony Sault, Phil Keith, and Charles Ackman are honored to be selected to transport the wreaths to their designated cemeteries.

Tales of a Well Established Lesbian
65 - The Professional Lesbian

Tales of a Well Established Lesbian

Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 67:19


The Well Established Lesbian is back at it, both the online dating AND the stand up comedy. Now all she has to do is land a date and a gig. Will this new local potential love interest be the real thing or is the WEL being led out to sea once more? And if she is real, will she let the WEL keep her socks on? Or is that the kind of thing that marks her out as an amateur lesbian? Well Established, sure, Professional? Probably not. Maybe the WEL can learn something from a headlining Lesbian. Or maybe comedy isn't where her talents really lay, the Christmas rom-com is starting to come together… This chapter contains the usual colourful language and LGBTQIA+ content. (It is about a lesbian after all!) Love the show? Love the fact that it's advert free? Help keep it that way. Head over to ko-fi.com/wellestablishedlesbian to donate or subscribe now.

Mainstreet Halifax \x96 CBC Radio
Elder Daniel Paul receives Wel-lukwen Award from Nova Scotia Human Rights Commission

Mainstreet Halifax \x96 CBC Radio

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 15:40


The 2022 Nova Scotia Human Rights awards were held at the Halifax Central Library Friday morning. The ceremony began with the song Strong Woman performed. Elder Dorene Bernard received the inaugural Wel-lukwen Award on behalf of the Grassroots Grandmothers. Elder Daniel Paul also received a Wel-lukwen Award and spoke to Mainstreet's Jeff Douglas.

Make Love Work
Hoe doorbreek je de geërfde programma's uit jouw familie-lijn?

Make Love Work

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 54:46


We gaan in gesprek met Marko van der Beek en Ernst Oosterbosch. Marko is ontwikkelaar van de ScanCoaching methodiek en auteur van het boek 'de Scan'. Ernst is (bedrijfs)psycholoog en partner in ScanCoaching Nederland. ScanCoaching maakt gebruik van een mysterieus apparaat (afkomstig uit Rusland) dat de vibraties registreert van jouw lichaam en op die manier achterhaald of jij in lijn leeft met jouw eigen blueprint. Het laat zien waar jij belemmerende overtuigingen hebt (wat je energie kost + kan leiden tot ziektes) en hoe dit komt. Marko is van oorsprong wiskundige en natuurgeneeskundig therapeut. Hij kwam 17 jaar geleden voor het eerst met Scan-coaching in aanraking. Het fascineerde hem dat je met technologie dezelfde 'afwijkingen' kan blootleggen als hij deed in zijn sessies. Na jarenlang testen blijkt de ScanCoaching methodiek betrouwbaar.  Het laat zien: - Hoe je in lijn leeft met je eigen blueprint. - Welke onbewuste programma's je 'erft' van je familie en hoe je die kunt doorbreken. - Welke imprints je hebt meegekregen toen je in de baarmoeder zat en de invloed hiervan op jouw levenskeuzes- Welk genen je hebt meegekregen van je vader & moeder. De DNA-code zelf kunnen we niet veranderen. Wel kunnen we genen 'uit' of 'aan' zetten en daarmee ons eigen programma herschrijven (Epigenetica).  Dwight en Mariëtte hebben allebei een ScanCoaching sessie gedaan. Naar aanleiding van hun ervaring stippen ze bovenstaande topics aan én delen hun belangrijkste inzichten. Wil je zelf een ScanCoaching sessie doen? Via deze link krijg je korting op een sessie: scancoaching.nl/scan250Wil je jezelf opleiden tot ScanCoach? Check: Scan Coaching AcadamyDeze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door The School of Life Amsterdam. Zij hebben een nieuwe interactieve collegereeks waarin hoogleraar executive coaching Yvonne Burger in gesprek gaat met topexperts over de belangrijkste hedendaagse coachingsmethodes. Leer van invloedrijke coaches over de achtergrond, wetenschappelijke inzichten en technieken van acht manieren van coachen.The School of Life - De essentie van coaching

Ask me Anything | BNR
BREEKT | Het BKR moet terug z'n hok in

Ask me Anything | BNR

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 45:03


Het Bureau Krediet Registratie (BKR) wil hypotheken gaan registreren en hypotheekverstrekkers actief gaan informeren als je ergens een betalingsachterstand oploopt. Prima idee… of kan consumentenbescherming ook te ver gaan? En dreigt er een 'Big Brother' manier van controle op deze manier? Ons Breekijzer: Het BKR moet terug z'n hok in! Verder bespreken we dat werkende Nederlanders een steeds minder groot deel van het nationaal inkomen verdienen: de verdiensten gaan vooral naar bedrijven en aandeelhouders. En stop toch eens met zeuren over arbeidsmigranten, vind de vicevoorzitter van de Europese Commissie.  In ons panel: Kalle Duvekot, voorzitter Jonge Democraten Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young&United Ons Breekijzer-expert: Jan van der Wel, extern financieel adviseur yourfinancials.nl See omnystudio.com/listener for privacy information.

Kloppenburg Podcast
Even bellen met Nico over ...de 'poppenkast' aan fiscale maatregelen: STOMP principe (Deel 4)

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 38:20


We bespreken het zogenaamde STOMP principe; actieve en milieuvriendelijke mobiliteit eerst. Maar wordt dat ook fiscaal ondersteunt? Als je besluit in eigen land op wandelvakantie te gaan, krijg je dan fiscaal voordeel? En wat als je gaat wandelen naar je werk? Je voelt al aan waar dit naar toe gaat. Ander voorbeeld: als mensen hun benzine auto verkopen en een elektrische auto aanschaffen krijgen ze € 4.000 subsidie. Maar gebeurt dat ook als ze een E-bike kopen en daarmee naar hun werk gaan? Na deze podcast weet je het antwoord op de vraag of ons fiscaal systeem het mobiliteitsbeleid ondersteunt.  Deze podcast serie gaat over: Een open source onderzoek voor niet fiscalisten DOOR niet fiscalisten, die WEL verstand hebben van mobiliteit, en misschien net als u zoveel vreemde zaken tegenkomen in de fiscale kerstboom, dat we die gezamenlijk gaan onderzoeken.   Waarom überhaupt eigenlijk mobiliteit zoveel subsidiëren? En waarom op deze wijze? En voor wie subsidiëren we eigenlijk wat?  Mijn gesprekspartner Nico van Paridon, strateeg nieuwe mobiliteit en innovatie bij de Vervoerregio Amsterdam en zeer ruime ervaring in het OV op veel verschillende manieren,  en econoom van huis uit, gaat met mij in gesprek. 

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Rhagfyr 6ed 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 13:36


Bore Cothi - Huw Williams 29.11 Ddechrau'r wythnos buodd Sian Cothi yn darlledu o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd. Dydd Mawrth cafodd gyfle i siarad ag un o filfeddygon yr Ŵyl sef Huw Williams o Dywyn, Meirionydd. Beth yn union yw gwaith y milfeddygon yn ystod y Ffair Aeaf? Dyma Huw yn esbonio... Ffair Aeaf Winter Fair Milfeddygon Vets Darlledu Broadcasting Hamddenol Leisurely Archwilio To inspect Anhygoel Incredible Y cylch The ring Beirniad Judge Rhesymu'n gyhoeddus Outlining the reasons publicly Arddangoswyr Exhibitioners Beti a'I Phobl – Sylvia Davies 4.12 Blas ar waith milfeddygon y Ffair Aeaf yn fanna ar Bore Cothi. Sylvia Davies oedd gwestai Beti George bnawn Sul . Dyma i chi ran o'r sgwrs ble mae hi'n esbonio pam wnaeth hi benderfynu mynd i'r brifysgol i astudio anthropoleg ar ôl iddi hi ddechhrau gweithio mewn banc... Doedd fy mryd i ddim I wasn't inclined Trywydd traddodiadol A traditional path Aeth ar gyfeiliorn Went astray Ennill fy nhamed To earn my living Gradd Degree Tystiolaeth Evidence Tystysgrif Certificate Dyrchafiad Promotion Mo'yn Eisiau Crefydd Religion Dros Ginio – Rhys Mwyn 28.11 Sylvia Davies oedd honna'n esbonio wrth Beti George beth wnaeth iddi hi benderfynu mynd i brifysgol yn hytrach nag aros yn y banc. Nia Ceris oedd yn cyflwyno Dros Ginio bnawn Llun a chafodd hi sgwrs gyda'r cyflwynydd radio a'r archeolegydd Rhys Mwyn am y mosaig anhygoel o oes y Rhufeiniaid cafodd ei ffeindio ar dir fferm yn Swydd Rutland. Ydy hi'n bosib i rywbeth mor hen a hynny fod mewn cyflwr da? Dyma beth oedd gan Rhys i'w ddweud... Y Rhufeiniaid The Romans Cyflwr Condition Wedi cael llonydd Been undisturbed Goroesi To survive Aredig Ploughed Ail gladdu To rebury Cofnodi To record Y bedwaredd ganrif The fourth century Chwalu To destroy Gaeafau garw Rough winters Tir sad Stable land Caryl – Professor Llusern 30.11 Beth fydd yn digwydd i'r mosaig hwnnw tybed, fydd e'n cael ei ail gladdu fel roedd Rhys yn ei awgrymu? Cawn weld on'd ife? Cafodd Caryl Parry Jones gyfle i sgwrsio â chonsuriwr nos Fercher o'r enw Professor Llusern. Mae e'n dod o Fostyn yn Sir y Fflint a gofynnodd Caryl iddo fe pa mor anodd yw hi i ymuno â'r Magic Circle….neu'r Cylch Hud….. Consuriwr Magician Hen ddywediad Old saying Cyfrinachau hud a lledrith Magic secrets Enwebu To nominate Dros dro Temporary Wir o ddifri Really serious Bore Cothi - Cwn Selsig 30.11 Wel dyna ni, os dych chi'n ffansio bod yn gonsuriwr, dych chi gwybod beth i'w wneud nawr. Erbyn bore Mercher roedd criw Shan Cothi wedi dod yn ôl o'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd i'r stiwdio yng Nghaerfyrddin lle cafodd gyfle i siarad ag Emma Hughes sydd yn berchennog ar Seth. Ci Daschund yw Seth ag Emma yw sefydlydd Cymdeithas Cŵn Selsig Gogledd Cymru, a gofynnodd Shan iddi hi‘n gynta faint o aelodau sydd yn y gymdeithas Sefydlydd Founder Perchennog Owner Mae gen i ofn I'm afraid Pryderon Worries Gweddol rhwydd Eitha hawdd Ifan Evans – Llanbed 1.12 Ramp i gŵn selsig – dyna dda on'd ife? Aeth criw Rhaglen Ifan Evans allan o'r stiwdio ddydd Iau a mynd draw i Lanbedr Pont Steffan gan ei bod yn noson siopa hwyr y dref. Cafodd Ifan gyfle i holi Meinir Evans gwraig leol ddechreuodd busnes pobi yn ystod y cyfnod clo. Gofynnodd Ifan iddi hi'n gynta beth yn union yw'r busnes Pobi To bake Y cyfnod clo Lockdown Syndod o dda Surprisingly well Shwd (sut) fraint Such a privilege Cacs Cacennau Ffili Methu Ieuenctid Youth Deugain mlynedd 40 years Ddim digon o blwc Not brave enough Danteithion Delicacies

sul sir shan ramp wel blas magic circle iau dyma podlediad llun emma hughes aeth ydy cawn rhagfyr erbyn rhufeiniaid beti george
De Snobcast
Antiek autootje

De Snobcast

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 35:15


Snobwaardig scheren kun je leren - maar welk mes moet mee op reis? En passant behandelen de snobs de oprukkende snor, die merkwaardig genoeg weer helemaal en vogue is. Jort was onverhoopt onder de indruk van een ritje dat hij recent maakte in een elektrische Porsche, maar verloor zijn hart niet. Wel zag hij aanleiding om nostalgisch te worden over een heden ten dage antiek, maar op het moment van verschijnen flagrant futuristisch autootje. De Lagonda, een elektrische Aston Martin, gelanceerd in de jaren '70. Die mocht wat kosten, met name het ontwerp van het dashboard, dat het viervoudige budget voor de ontwikkeling van de gehele auto opslorpte. De lancering werd een bescheiden anticlimax op het landgoed van een gevatte snob: de 13th Duke of Bedford, waar Jort letterlijk nog een boekje over open doet. Verder behandelt Yvo de vette haren van Jort met een grondig shampootje en kijken de heren TeeVee, alwaar zij meegluren bij de prille liefdesperikelen van Jona en zijn teerbeminde Jolijn.

Luisterrijk luisterboeken
Ergernissen eindigen

Luisterrijk luisterboeken

Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 3:00


CLEO Wanneer Lennox naar me keek, veranderde mijn hartslag in een galop die niet meer kon ophouden met sneller gaan. Wel in een dravende, nooit in een rustige slag... Uitgegeven door SAGA Egmont Sprekers: Didi van Amstel, Henk Dekker

Kloppenburg Podcast
Even bellen met Nico over.... de lappendeken aan fiscale maatregelen, deel 3: Impact van Nico's artikel in Telegraaf

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 43:09


In een uitgebreid Telegraaf interview pleitte Nico voor versimpeling van het fiscale stelsel. Daarover is nu een motie aangenomen door de hele 2de kamer. Wat doet Nico van Paridon allemaal achter en voor de schermen? En waarom is het goed dat de OV chipkaart vervangen wordt? Terugkijkend is die pas echt niet meer van deze tijd! Maar ook uitgebreid aandacht voor de Weense integrale “geen gezeik pas” voor alle inwoners, voor 1 euro per dag! Een uitzending met veel inhoud en plezier, een aanrader!  Deze podcast serie gaat over: Een open source onderzoek voor niet fiscalisten DOOR niet fiscalisten, die WEL verstand hebben van mobiliteit, en misschien net als u zoveel vreemde zaken tegenkomen in de fiscale kerstboom, dat we die gezamenlijk gaan onderzoeken.   Waarom überhaupt eigenlijk mobiliteit zoveel subsidiëren? En waarom op deze wijze? En voor wie subsidiëren we eigenlijk wat?  Mijn gesprekspartner Nico van Paridon, strateeg nieuwe mobiliteit en innovatie bij de Vervoerregio Amsterdam en zeer ruime ervaring in het OV op veel verschillende manieren,  en econoom van huis uit, gaat met mij in gesprek. In dit gesprek refereerde Nico en ik aan Telegraaf interview, een motie in 2de kamer en naar afgekocht OV voor alle medewerkers van Stedin, hierbij de links:-...-...-https://geertkloppenburg.nl/in-gesprek-met-gert-jan-sybrandi-mobiliteitsmanager-v-h-jaar-in-2018-over-mobiliteitsbeleid-stedin/

De Dag
#1232 - Boeken en tv, een moeizaam huwelijk

De Dag

Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 20:09


Voor de derde keer in drie jaar tijd verdwijnt er een boekenprogramma van de NPO. Na de VPRO-programma's Boeken en Mondo, keert ook Brommer op Zee in het nieuwe jaar niet terug. Wel zal Eus' boekenclub in het voorjaar weer te zien zijn, maar - zo luidt de kritiek in literaire kringen: in dat programma zou entertainment boven verdieping gaan en is er minder ruimte voor inhoud of onbekendere schrijvers. Waarom is het óf-óf en niet én-én?  In podcast De Dag vertellen twee schrijvers, Alma Mathijsen en Hans Maarten van den Brink - die naast schrijver ook oud-hoofdredacteur tv van de VPRO is - over hun liefde voor en het belang van de in hun ogen inhoudelijkere boekenprogramma's. Wat is de kunst van een succesvol boekenprogramma op tv en wat betekent het voor schrijvers om erin op te treden? Reageren? Mail dedag@radio1.nl

De 7
29/11 | Helft groene fondsen investeert toch in vervuilende bedrijven | Maakt premie van 750 euro enige kans? | Duizenden bedrijven moeten klokkenluider stem geven

De 7

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 14:35


Zijn zogenaamde 'groene beleggingsfondsen' écht groen? Wel... absoluut niet, zo blijkt uit diepgravend onderzoek waar ook De Tijd aan heeft meegewerkt.We gaan 't es hebben over die premie van 750 euro volgend jaar: een politiek voorstel voor 't loonakkoord. Maakt dat enige kans? En wat betekent het voor jou?En klokkenluiders die schandalen binnen hun bedrijf blootleggen, die worden binnenkort beter beschermd. We praten met een juridisch experte. Host: Bert RymenProductie: Roan Van Eyck en Lara Droessaert Wie zijn geld eens goed aan het werk wil zetten in deze tijden van hoge inflatie, moet zich inschrijven voor Finance Avenue. Dat is grootste geldbeurs van België, volgende week zaterdag 3 december in Tour & Taxis in Brussel.Inschrijven is gratis!  Heb je altijd al graag willen beleggen, maar niet met echt geld? Gewoon virtueel, zonder risico? Doe dan mee met de beursrally van De Tijd. Dan kan je er nog een prijs mee winnen ook. Inschrijven op beursrally.be.  Geboeid door wat je hoort in De 7? Overweeg een abonnement op De Tijd, nu in een uitzonderlijk ontdekkingsaanbod.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Teun en Gijs vertellen alles
#99 - Doodgekogeld

Teun en Gijs vertellen alles

Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 57:29


De grijsheid heeft keihard toegeslagen maar Gijs toept het over. Wel worstelt hij met zijn Instagram algoritme. Terwijl Teun de wereld over vloog om de wereld te redden vouwde hij zich op. De mensen om hem heen nemen echter steeds meer ruimte in. Gijs vond ondertussen zijn eigen gulden snede in een bijzonder tijdsbestek. Hanneke haalt herinneringen op aan de therapie van Louis Tas en we kijken uit naar Kane, Bløf en Anouk. Op het eind zwemmen we toch nog een fuik in maar gelukkig sluiten we af met een waanzinnige Beatles-tip.

Kloppenburg Podcast
Even bellen met Nico over .... de lappendeken aan fiscale mobiliteitsmaatregelen: Het kan zoveel simpeler (deel 2)

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 37:28


Stel dat we OV studentenkaart afschaffen? Hallo Nico ben je er nog, zeg jij dit nu..... 'Ja ja Geert EN alle andere fiscale cadeautjes op auto's ook, gewoon alles versimpelen. En welke oplossing zie je daarvoor terugkomen? Is dit voorbeeld al een keer uitgebreid door verschillende hoogleraren benoemd zoals Prof Bert Wee TU Delft en hoogleraar Erik Verhoef VU Adam? We gaan een denkexperiment aan om fiscale domein echt simpeler te maken, met een vrij radicaal idee.Deze podcast serie gaat over:Een open source onderzoek voor niet fiscalisten DOOR niet fiscalisten, die WEL verstand hebben van mobiliteit, en misschien net als u zoveel vreemde zaken tegenkomen in de fiscale kerstboom, dat we die gezamenlijk gaan onderzoeken. Waarom überhaupt eigenlijk mobiliteit zoveel subsidiëren? En waarom op deze wijze? En voor wie subsidiëren we eigenlijk wat?Mijn gesprekspartner Nico van Paridon, strateeg nieuwe mobiliteit en innovatie bij de Vervoerregio Amsterdam en zeer ruime ervaring in het OV op veel verschillende manieren,  en econoom van huis uit, gaat met mij in gesprek

Cryptocast | BNR
247 B: 'DNB snapt te weinig van crypto'

Cryptocast | BNR

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 49:02


Cryptovaluta zijn ongeschikt als geld en brengen grote risico's met zich mee. Dat was ongeveer de strekking van het recent verschenen DNB-rapport over Bitcoin en andere cryptovaluta. Wel ziet de centrale bank kansen voor stablecoins. Met voormalig DNB'er Milan de Reede praten we over de cultuur bij de centrale bank en het rapport over crypto. Milan schreef als crypto-expert mee aan het rapport, maar kan zich niet vinden in de conclusies die worden getrokken. Co-host is Bert Slagter.  Gasten Milan de Reede Bert Slagter Links Het rapport van DNB 'DNB vindt de bitcoin nutteloos, maar ziet potentie in de blockchain' Video YouTube Host Herbert Blankesteijn Redactie Daniël MolSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Pigion: Highlights for Welsh Learners
Podlediad Pigion y Dysgwyr Tachwedd 22ain 2022

Pigion: Highlights for Welsh Learners

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 16:21


Bore Cothi - Gruffydd Rees 16.11 Ydy gwenyn yn cysgu dros y gaeaf? Nac ydyn, ddim yn ôl y gwenynwr Gruffydd Rees o'r Dryswyn yn Sir Gaerfyrddin. Dyma Gruffydd yn dweud mwy wrth Shan Cothi….. Gwenyn Bees Cwch Hive Para To last Peillio To pollinate Hanfodol Essential Diwydiant Industry Cnwd Crop Trystan ac Emma – Gari'r Gwiningen Y gwenyn yn brysur yn bwyta mêl drwy'r gaeaf – braf on'd ife? Nesa dyma i chi hanes Gari, anifail anwes Emma o Lanbedrog ym Mhen Llŷn, sydd wrth ei fodd yn mynd am dro i'r traeth gyda thri o gŵn Emma. Dim byd yn rhyfedd am hynny nag oes? Wel oes, gan mai cwningen ydy Gari. Dyma Emma'n sgwrsio gyda Trystan ac yr Emma arall… Cwningen Rabbit Aballu And so on Dychmygu To imagine Ymateb Response Aled Hughes – Nyrsus Phillipines 14.11 Felly peidiwch â chael gormod o sioc tasech chi'n gweld cwningen yn mynd am dro ar draethau Pen Llŷn! Fore Llun cafodd Aled Hughes gyfle i sgwrsio gyda Noel Davies mab Lottie, nyrs o Ynysoedd Philippines yn wreiddiol, ddaeth draw i Gymru i weithio yn y Gwasanaeth Iechyd gyda nifer o nyrsys eriall o'r Ynysoedd. Llais Noel ei hunan dyn ni'n ei glywed ar ddechrau'r clip pan oedd e'n 6 oed. Mae e dipyn yn henach nawr ac ymunodd e gydag Aled i ddathlu 21mlynedd ers i nyrsys o'r Ynysoedd gyrraedd Cymru ac i roi ychydig o'i hanes personol e… Uffernol Hellish Cyn gyd-weithwraig annwyl A dear former colleague Yn gyfarwydd Familiar Poblogaidd Popular Hyfforddi To train I chdi I ti Beti – Iestyn Davies 20.11 Noel Davies oedd hwnna'n sgwrsio gydag Aled Hughes yn sôn gymuned Philippino y gogledd. Bnawn Sul ar raglen Beti a'i Phobl, cyn dditectif ac Uwch Arolygydd Heddlu Gogledd Cymru, Iestyn Davies oedd y gwestai. Dyma fe'n sôn am rywbeth doniol iawn ddigwyddodd iddo fe pan oedd e'n blismon ar Ynys Môn Uwch Arolygydd Superintendent Cau stopio Gwrthod stopio Buarth Farmyard Drewi Stinking Sylweddoli To realise Yn wirioneddol In reality Caryl – Wendy Williams 14.11 Wel dyna stori dda ‚on‘d ife ? Nos Lun a'r raglen Caryl roedd Wendie Williams o Gaerfyrddin yn sôn am y rhaglen deledu Yma O Hyd a'r effaith mae'r gân arbennig hon wedi ei gael y tu hwnt i fyd siaradwyr Cymraeg… Y tu hwnt Beyond Cysylltu To contact Torf Crowd Ias A shudder Aberth Sacrifice Ymgyrchu Campaigning Hunaniaeth Identity Llefain Crïo Angerdd Passion Bore Cothi – Manon Fisher Jenkins 15.11 Ac mae sawl fersiwn o'r gân i'w gael erbyn hyn on'd oes, ers Cwpan y Byd. Mae Manon Fisher Jenkins o Gaerdydd wedi newid gyrfa sawl gwaith er mai yn ei phedwardegau yn unig mae hi. Ond erbyn hyn mae hi wedi dod o hyd i yrfa sydd wrth ei bodd. Dyma hi'n esbonio wrth Shan Cothi... Gradd Degree Amgueddfa Museum TAR PGCE Tost Sâl Mamolaeth Maternity leave Hedyn A seed Tad-cu Taid Rhandir Allotment Dwlu Mwynhau Andros o ffodus Lwcus iawn

wel nac dim ond byd gari beti cymru trystan aled nesa philippino gymru dyma iestyn davies podlediad gaerdydd tachwedd
Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens
The Morning Show met Peter & Greet EP 46 | de kracht van improviseren

Strong Mind Happy Life by Greet Bunnens

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 17:02


The Morning Show met Peter & Greet EP 46 | de kracht van improviseren Vandaag kon Peter er niet bij zijn, dus moet je het met mij, Greet, doen. En ik dacht, ik improviseer er maar wat op los. Improviseren is iets wat ik mezelf heb aangeleerd omdat het me helpt om wat meer ad rem te zijn, om creatiever te zijn, om gemakkelijker inspiratie te vinden voor mijn content marketing. Dus echt een aanrader om te leren improviseren. In deze aflevering besloot ik dus een aantal onderwerpen rondom me te gebruiken als basis en daar verder rond te improviseren. Zo heb ik het uiteindelijk over de introverte versus de extraverte verkoper en wie nu beter is. Ook heb ik het over het belang van humor en mag je humor inzetten op LinkedIn en dus wat zogezegde serieuze regeltjes overtreden? Ook maak ik wat reclame voor Natascha Vantuykom een fijne vriendin en kanjer op vlak van trainingplatforms, websites en online marketing. Tot slot trok ik een vraagje uit de kletspot. Een cadeautje dat ik voor mijn verjaardag kreeg van Annick Vermeulen en Dimi Ferrest. De vraag was: wie wil je een schouderklopje geven? Wel, ik wil alvast deze twee schatten van mensen een schouderklopje en virtuele knuffel geven en hopelijk snel een echte knuffel. En ook wil ik een schouderklopje geven aan alle mensen die het vandaag moeilijk hebben. Je bent niet alleen. We zijn er voor je. Ik stuur je een virtuele knuffel. En vergeet niet, geniet van elk moment zoals Gudrun Van Overberghe altijd zegt. Het leven heeft heel veel moois. Er zijn heel veel mooie mensen op deze wereld. Geniet daarvan. Focus daar op.

Kloppenburg Podcast
Even bellen met Nico over .... de lappendeken aan fiscale mobiliteitsmaatregelen (deel 1)

Kloppenburg Podcast

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 22:54


We willen met u een ontdekkingsreis maken om langs alle rare prijsprikkels in het mobiliteitssysyeem te reizen door de ogen van vrachtwagenchauffeurs, fietsers, wandelaars, automobilisten en OV reizigers.Een open source onderzoek voor niet fiscalisten DOOR niet fiscalisten, die WEL verstand hebben van mobiliteit, en misschien net als u zoveel vreemde zaken tegenkomen in de fiscale kerstboom, dat we die gezamenlijk gaan onderzoeken. Waarom überhaupt eigenlijk mobiliteit zoveel subsidiëren? En waarom op deze wijze? En voor wie subsidiëren we eigenlijk wat?Al direct in het introductie gesprek proberen we voorbij de standaard te komen rond accijns, btw, rekening rijden etcetc en ontstaan er 5 ontwerpcriteria om dingen langs te leggen. Maar zijn dat wel de goeie?Mijn gesprekspartner Nico van Paridon, strateeg nieuwe mobiliteit en innovatie bij de Vervoerregio Amsterdam en zeer ruime ervaring in het OV op veel verschillende manieren,  en econoom van huis uit, gaat met mij in gesprek. Dus geen standaard interview maar gewoon een gesprek over wat we beide tegenkomen op de korte en langere termijnInput kunt u nu nog leveren en ontvangen we graag op geert@geertkloppenburg.nlVeel plezier met luisteren https://twitter.com/BosFreek/status/1590407002186215426?s=20&t=loWYt55bbchBDrDV34-9yw 

The Gents of the 3.5
“The Gents of the 3.5" brings you the “We are Back…”, from our Second Seasons Episode 14 - Part 3 “Virtual Dive Bar”

The Gents of the 3.5

Play Episode Listen Later Nov 9, 2022 15:18


Under the umbrella of “Our Meeting at the Crossroads” comes our 2nd Journey, “The Gents of the 3.5”. “Second time around”, trailing our last experience with “The Gents of the 3.5” (freshman run), The Video Mini Episode of the 3.5, and “After Talk” Sessions.Shows  Designers and Co-Creator Bruno Diaz and Darren Lorenzo, along with Co Founder George Papas get together to bring you and Present our Sophomore Season, of “The Gents of the 3.5”. With host George Papas, Bruno Diaz and Darren Lorenzo.This is a show about friends. Just guys shooting the breeze. Talking about any and everything. Men don't just have locker room conversation, ladies. A day in the life of the squad, the fellas, dem boys, it's just us people.Webisode and Recapped Video Mini Episodes, Available on our Youtube page (Upward and Onward Productions LLC),  our Facebook page (Upward and Onward Productions) and our Twitter/Instagram page (@UpandOnProd).Friends, how many of us have them? “We're just a band of brothers, hanging out in good company. So don't you dare try to judge us, negate on what you can't hear or see”. We are just the 3.5 folks. Nothing more, nothing less, but damn sure worth it.“To be a fly on the wall, at the barber shop or gym near the bathroom stall or when he's on his way from hangin out or after work at the end of the day”. These are “The Gents of the 3.5”. Come join us for a casual conversation.If you have any questions, inquires, or just things you'd like to add. Once again please reach out and  message us on Instagram @O.M.A.T.C, or @UpandOnProd and or Facebook @UpwardandOnwardProductions or @Our.Meeting.at.the.Crossroads (page or fb. group). We appreciate you, and hope you check us out.“The Gents of the 3.5”Podcast Show Founder - Upward and Onward ProductionsConcept Co-Creators - Darren Lorenzo and Bruno DiazHost - Bruno Diaz, Darren Lorenzo and Jason Campbell Director - Bruno DiazTheme Song - Darren LorenzoSound Editor/Mixer - Bruno DiazContent Producers - Darren Lorenzo 

Omdenken Podcast
Aflevering 86 - Keuzes maken

Omdenken Podcast

Play Episode Listen Later Nov 7, 2022 36:18


Bart (26) kan niet kiezen. Waar moet hij gaan wonen? Waar wil hij werken? Moet hij wel of niet naar dat feestje gaan? Wel of niet met deze podcast mee doen? Hij wil altijd de beste keuze maken, want hij wil het maximale uit het leven halen, geen tijd verspillen en ook nog een goed mens zijn. Hoe komt hij los van het eindeloze wikken en wegen?Ben jij nou benieuwd hoe het nu is met de gasten uit onze podcast? Kijk dan op omdenken.nl/hoeishetnumet om hun updates te lezen!En we hebben iets nieuws: De Kleine Omdenkencollectie! De vier kleine boekjes van Omdenken in een chique cassette. Leuk als cadeau of collectors item. Je koopt hem via https://www.omdenken.nl/winkel/kleine-omdenken-collectie

De 7
31/10 | Rik Van Cauwelaert over de komende nieuwsweek | Lula wint in Brazilië: wat doet Bolsonaro? | Stijgt inflatie nóg verder?

De 7

Play Episode Listen Later Oct 31, 2022 17:00


Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week, met een gast. We hebben (stilaan) een habitué in de studio vanochtend: journalist en Tijd-columnist Rik Van Cauwelaert. Wat wordt deze week nieuws? Wel, ongetwijfeld hoe het nu verder gaat in Brazilië. De nieuwe president daar luistert naar de naam Lula. Accepteert zijn tegenstander Bolsonaro de (zeer nipte) nederlaag? We krijgen ook een paar belangrijke economische inzichten dichter bij huis: stijgt de inflatie nóg verder? Stokt de groei in Europa? Wat gaan ze beslissen op de klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh? En waarin verkleedt Rik Van Cauwelaert zich op Halloween? Host en productie: Roan Van Eyck Geboeid door wat je hoort in De 7? Overweeg een abonnement op De Tijd, nu in een uitzonderlijk ontdekkingsaanbod.See omnystudio.com/listener for privacy information.

Elven Voor Twaalven
Dietmars Vakantiepark: aflevering 7

Elven Voor Twaalven

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 48:28


Zie hier! De langverwachte finale van Dietmars Vakantiepark. Zullen de helden Po de magiër kunnen verslaan? Wel, eerst zullen ze hem moeten vinden. Maar iets zegt me dat hij niet meer zo veraf is. In elk geval: Go team adem 2! --- Send in a voice message: https://anchor.fm/elvenvoortwaalven/message

Tales of a Well Established Lesbian
64 - Parties, Pizzas and Pricks

Tales of a Well Established Lesbian

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 51:09


Helsinki to Home. Afterparties to personal challenges, the Well Established Lesbian is back trying to keep her calendar busy. But what goes up must come down and she's not getting an easy ride into winter. Or is she? Join the WEL as she ventures across Europe once more but gets into trouble closer to home. And find out how long she manages to “take a break” from the dating apps. Spoiler alert, it's not long! This chapter contains colourful language and LGBTQIA+ content. Love the show? Love that it's advert free? Help keep it that way and support the show at www.ko-fi.com/wellestablishedlesbian

De Vlaamse Kunstroof
Luister Het Mysterie van de Diriyah Star Night

De Vlaamse Kunstroof

Play Episode Listen Later Oct 19, 2022 1:30


Tip van Lieke: Kunstenaar Jeroen van der Most leest op een dag in een Saudische krant dat één van zijn schilderijen voor 3,2 miljoen dollar is verkocht. Alleen… het schilderij is niet van hem en het geld staat ook niet op zijn rekening.Hij schakelt de hulp in van journalist Lex Boon. Wat is hier gebeurd? Waarom wordt de naam van een relatief onbekende kunstenaar onterecht in een Saudische krant genoemd?De zoektocht brengt ze naar Saudi-Arabië. Lange tijd één van de meest gesloten landen ter wereld, maar op dit moment maakt het razendsnelle ontwikkelingen door. Wel gelden er andere opvattingen over de journalistiek dan Lex gewend is.Luister nu naar Het Mysterie van de Diriyah Star Night.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Podcast Kurdî
Çîroka koçberiya pîremêrekî Efrînî

Podcast Kurdî

Play Episode Listen Later Oct 15, 2022 16:46


6 sal bi ser dagirkeriya Efrînê derbas bûye û ji heyama 6 salan Efrîn wêran xelkê wê perişan e. Mam Xelîl yek ji şêniyên Efrînê ye ku di heyama 6 salan hem hemû zarokan xwe wenda kirine û hem tûşî derbederi, xizaniyeke dijwar bûye. Podcasterê me Welîd Hûsên çîroka Mam Xelîlî tomar kiriye.

Discipleship on SermonAudio
The Reward of Discipleship

Discipleship on SermonAudio

Play Episode Listen Later Oct 9, 2022 55:00


A new MP3 sermon from Reformation Presbyterian Church is now available on SermonAudio with the following details: Title: The Reward of Discipleship Subtitle: Matthew Speaker: Neil van der Wel Broadcaster: Reformation Presbyterian Church Event: Sunday - PM Date: 10/9/2022 Bible: Matthew 19:27-30 Length: 55 min.

Met het Oog op Morgen
Met het Oog op Morgen 02-09-2022

Met het Oog op Morgen

Play Episode Listen Later Sep 2, 2022 52:27


Met vandaag: 150 Asielzoekers in hotel Albergen | Wie is Christina Kirchner? | Uitvaart Gorbatsjov | Nieuw Spookslot in de Efteling | 5voor12: Wel of niet plassen in de volkstuin? | Presentatie: Coen Verbraak

wel efteling asielzoekers
Drama-Free Healthy Living With Jess Cording
Episode 149: Dr. Will Cole returns

Drama-Free Healthy Living With Jess Cording

Play Episode Listen Later Aug 30, 2022 75:52


Inflammation is a buzzword we're seeing EVERYWHERE these days. So what does that actually mean? And what causes it? What can you do about it?    In this episode I chat with functional medicine doctor expert, best-selling author, and inflammation guru Dr. Will Cole, who lends his expertise to a chapter of my new book, The Farewell Tour: A Caregiver's Guide to Stress Management, Sane Nutrition, and Better Sleep (Viva Editions). In this episode we discuss:    Inflammation and it's impact on our wellbeing, plus its causes and treatments its causes, examine what it means to our diet and how it can be either controlled or chaos Budget-friendly foods and practices to help reduce inflammation How even the tightest budget could help you be inflammation free What actions other than diet can contribute to inflammation  What eating patterns are helpful and hurtful for inflammation How parents can talk diet with their kids about healthy eating  Wel also nerd out on the book-writing process and get into what to do about the social media venom.    Check out his website (https://drwillcole.com), Instagram (https://www.instagram.com/drwillcole/)  and Facebook (https://www.facebook.com/doctorwillcole ) for more information about his clinic, resources, this amazing man and to check out his books.  Preorder the Farewell Tour: https://www.simonandschuster.com/books/The-Farewell-Tour/Jessica-Cording/9781632280756

Tales of a Well Established Lesbian

A change is as good as a rest they say. The Well Established Lesbian doesn't know who they are but thinks they might be wrong. House move done, it's all about rushing to get out of work and get away to Finland. If only it was that simple. The big tournament has finally arrived and the WEL has hopes for a Finnish Fling. One of these days, she's going to be careful what she wishes for! This chapter contains colourful language and lesbian content. Hate ads? Me too. Come support the show by donating ko-fi.com/wellestablishedlesbian and I won't sell out.

They Had Fun
Look Up, It's Amazing... with Welwitschia Diogo

They Had Fun

Play Episode Listen Later Aug 10, 2022 23:10


On this week's episode, Welwitschia Diogo tells us about the quintessential young night out on the Lower East Side in the early 2000's!Check out Wel on InstaIf you want to have fun like WelDonate to Planned Parenthood of Greater New York

Jong Beleggen, de podcast
112. Voor- en nabeurs handel | € 258.000

Jong Beleggen, de podcast

Play Episode Listen Later Aug 4, 2022 50:04


Voor- en nabeurs handelen: iets voor jou, denk je? Luister dan eerst even naar deze aflevering. Want hoewel brokers het graag aan je presenteren als een fijne service, kleven er veel nadelen aan. Wel is het handig om te snappen wat er precies mee bedoeld wordt. Een gesprek over ‘continuous trading' en ‘auction', de twee beursmodi, waarvoor we ook even telefonische hulplijn Paul Wigt inschakelen.► Uitgebreide show notes en achtergrondinformatie: https://jongbeleggendepodcast.nl/112-voor-en-nabeurs-handel► Word Vriend: https://portfoliodividendtracker.com► Updates via Instagram: https://www.instagram.com/jongbeleggen► Mijn volledige portfolio: https://beta.portfoliodividendtracker.com/p/jongbeleggenDoor de toenemende populariteit van de podcast blijkt het echter onmogelijk om alle berichten te beantwoorden; hoe graag ik dat ook zou willen. Veel vragen die gemaild worden krijgen een antwoord in de podcast. De kans is heel groot dat jouw vraag al besproken is in één van alle afleveringen. Voor veelgestelde vragen verwijs ik je graag door naar de website, waar een pagina hiervoor is ingericht. Klik hier voor alle veelgestelde vragen.Deze podcast is 100% expertise-vrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.

Morbid: A True Crime Podcast
Episode 304: Albert Fish Part 3

Morbid: A True Crime Podcast

Play Episode Listen Later Mar 6, 2022 92:35


Wel well well, you've made it to part three and are probably thinking, ok we're almost done. We regret to inform you that you're wrong. This just had to become 4 parts because THERE IS SO MUCH about this foul ghoulish man we just have to tell you or else Alaina would be kicking herself in the butt for years to come. Luckily, in this part we're going to reach the point in time where Albert is apprehended by authorities, but somehow it only gets weirder. Are you holding on? To ya butts? A couple great and fascinating sources used for this episode! Deranged by Harold Shechter Confessions of a Cannibal by Robert Keller  As always, thank you to our sponsors: Peloton: Visit onepeloton.com to learn more Pretty Litter: Go to PrettyLitter.com and use code morbid to save twenty percent on your first order. Curology: Get started with Curology just like I did with a free 30-day trial at Curology.com/MORBID.