Podcasts about de heilige geest

  • 91PODCASTS
  • 586EPISODES
  • 27mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 29, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about de heilige geest

Show all podcasts related to de heilige geest

Latest podcast episodes about de heilige geest

Dagelijkse overdenking
Wees niet bang - volg de Heilige Geest

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 2:43


Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Jesaja 41:10 (HSV) Deze Bijbeltekst is een enorme bemoediging om sterk en moedig te zijn in de Heilige Geest. We willen zeker niets buiten Gods wil om doen of Zijn timing, maar wanneer God beweegt, dan moeten we niet bang zijn om met Hem mee te bewegen. Satan brengt vrees en emoties in ons denken als de Heilige Geest ons in een nieuwe richting probeert te leiden. Hij probeert angst te gebruiken om ons ervan te weerhouden met God vooruit te gaan. In Jesaja 41:10 staat: Wees niet bang, want ik ben bij je, Als je voor iets bang bent geweest of het verlangen hebt om vrij van angst te zijn, dan zal er een tijd komen dat je je angst onder ogen moet zien, zonder er voor weg te rennen. Neem gewoon de hand van Jezus, erken dat Hij bij je is, en doe het. Wees niet bang, want Hij is met je. Als je op een kruispunt in je leven staat, laat mij je dan bemoedigen om vooruit te gaan, Blijf niet in angst stilstaan, maar neem Zijn hand en ga vooruit. Onthoud, God wil je van al je angsten bevrijden!

Dagelijkse overdenking
De Heilige Geest geeft ons overwinning op onze emoties

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 3:00


Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Johannes 14:16 (NBV) Emoties zijn onze grootste vijand. We hebben de neiging om ons te laten leiden door hoe we ons voelen, maar we moeten beseffen dat emoties wispelturig zijn en dagelijks veranderen. We moeten voorzichtig zijn dat we geen gehoor geven aan elke gedachte die in ons opkomt, omdat gedachten en gevoelens ons niet de waarheid vertellen. Een voorbeeld hiervan is dat veel mensen depressief zijn omdat ze de waarheid niet onder ogen willen zien, maar de Heilige Geest is gekomen om ons de waarheid te onthullen. We moeten de waarheid onder ogen zien en de verantwoordelijkheid nemen voor onze daden, in plaats van excuses te maken en iedereen de schuld te geven van onze problemen. Als we dat doen en God om hulp vragen, verlaat de geest van zwaarmoedigheid ons en voelen we verlichting en vrijheid. Je kunt overwinning op je emoties ervaren door je over te geven aan de Heilige Geest en de wijsheid die Hij kenbaar maakt te gehoorzamen. Jezus heeft Hem gezonden om onze Trooster, Raadgever, Helper, Bemiddelaar, Pleitbezorger, Versterker en Houvast te zijn, die altijd bij ons is. God zij dank hoeven we niet teleurgesteld, ontmoedigd, moedeloos, depressief of wanhopig te zijn. De Heilige Geest geeft ons de overwinning op onze emoties!

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 261 Zelf Concept Tegenover Zelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 15:33


Heb je al een Een Cursus in Wonderen 2023 scheurkalender?https://eencursusinwonderen.org/Bronnen/scheurkalenderOndersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Zelf concept tegenover Zelf1. Het leren-in-de-wereld stoelt op een zelfconcept dat is aangepast aan de wereldse realiteit. Het past haar goed. Want dit is een beeld dat geschikt is voor een wereld van schaduwen en illusies. Hier is het thuis, waar het één geheel is met wat het ziet. Het opbouwen van een zelfconcept is dat waartoe het leren-in-de-wereld dient. Dit is het doel: dat je zonder zelf komt, en er gaandeweg een maakt. En tegen de tijd dat je tot ‘rijpheid' komt, heb je het vervolmaakt, om de wereld op gelijke voet tegemoet te treden, op één lijn met haar eisen.2. Een zelfconcept wordt door jou gemaakt. Het vertoont niet de minste gelijkenis met jouzelf. Het is een afgod, gemaakt om de plaats van jouw werkelijkheid als Zoon van God in te nemen. Het zelfconcept dat de wereld wil onderwijzen, is niet wat het lijkt. Want het is gemaakt om twee doelen te dienen, waarvan de denkgeest er slechts één herkennen kan. Het eerste vertoont het gezicht van de onschuld, het aspect waarnaar gehandeld wordt. Dit is het gezicht dat glimlacht en bekoort en zelfs lijkt lief te hebben. Het zoekt metgezellen en het kijkt, soms met meegevoel, naar lijden, en brengt af en toe vertroosting. Het gelooft dat het goed is te midden van een slechte wereld.3. Dit aspect kan kwaad worden, want de wereld is verdorven en niet bij machte de liefde en beschutting te bieden die de onschuld verdient. En dus is dit gezicht vaak nat van tranen om het onrecht dat de wereld hun aandoet die edelmoedig en goed willen zijn. Dit aspect gaat nooit als eerste in de aanval. Maar iedere dag plegen honderden kleinigheden nietige aanslagen op zijn onschuld, wekken zijn irritatie, en zetten het tenslotte aan tot openlijke belediging en geweld.4. Het gezicht van de onschuld, dat door het zelfconcept zo trots wordt vertoond, kan een aanval als zelfverdediging wel gedogen, want is het geen welbekend feit dat de wereld ruw omspringt met weerloze onschuld? Niemand die een beeld van zichzelf maakt laat dit gezicht achterwege, want hij heeft het nodig. De andere kant wil hij niet zien. Maar hier heeft juist het leren-in-de-wereld zijn zinnen op gezet, want hier wordt de wereldse ‘realiteit' vastgesteld, om ervoor te zorgen dat de afgod blijft voortbestaan.5. Onder het gezicht van de onschuld gaat een les schuil, en om die te onderwijzen werd het zelfconcept gemaakt. Het betreft een les in een verschrikkelijke verschuiving, en een angst zo verwoestend, dat het gezicht dat erboven glimlacht zich er voor altijd van afwenden moet, wil het niet het verraad zien dat erdoor wordt verhuld. De les onderwijst dit: ‘Ik ben het ding dat jij van mij gemaakt hebt, en als je naar mij kijkt, ben jij veroordeeld, op grond van wat ik ben.' Naar deze opvatting van het zelf glimlacht de wereld goedkeurend, want die garandeert dat de wegen van de wereld veilig behouden blijven, en dat zij die ze bewandelen, niet kunnen ontsnappen.6. Dit is de centrale les die garandeert dat jouw broeder voor eeuwig is veroordeeld. Want wat jij bent, is nu zijn zonde geworden. Hiervoor is geen vergeving mogelijk. Wat hij doet, maakt niet meer uit, want je beschuldigende vinger wijst naar hem, priemend en dodelijk. Hij wijst evengoed naar jou, maar dit wordt onder het gezicht van de onschuld nog dieper in nevelen gehuld. En in die verborgen krochten worden al zijn zonden en die van jou instandgehouden en in het donker bewaard, waar ze niet als vergissingen kunnen worden gezien, hetgeen het licht stellig zou openbaren. Jou kan geen verwijt treffen voor wat jij bent, en evenmin kun jij de dingen veranderen die het jou laat doen. Jouw broeder is dan ook het symbool van je zonden voor jou, jij die weliswaar stilzwijgend maar toch met een niet aflatende drang je broeder nog steeds veroordeelt voor het gehate ding dat jij bent.7. Concepten worden aangeleerd. Ze zijn niet natuurlijk. Los van het leerproces bestaan ze niet. Ze worden niet gegeven, dus moeten ze zijn gemaakt. Niet één is waar, en vele komen voort uit koortsachtige verbeeldingen, verhit van haat en van de vervormingen die uit angst ontstaan. Wat is een concept anders dan een gedachte waaraan haar maker een eigen betekenis geeft? Concepten houden de wereld in stand. Maar ze kunnen niet worden aangewend om aan te tonen dat de wereld werkelijk is. Want ze zijn allemaal binnen de wereld gemaakt, zijn in haar schaduw geboren, groeien volgens haar gebruiken, en worden tenslotte in haar denken ‘rijp'. Het zijn denkbeelden van afgoden, geschilderd met de penselen van de wereld, die niet in staat zijn één enkel schilderij te vervaardigen dat de waarheid weergeeft.8. Een zelfconcept heeft geen betekenis, want niemand hier kan zien waartoe het dient, en dus kan niemand zich een beeld vormen van wat het is. Toch is al wat onder leiding van de wereld wordt geleerd, begonnen en beëindigd met het ene oogmerk jou dit concept van jezelf te leren, opdat je ervoor zou kiezen de wetten van deze wereld te volgen en nooit zou proberen verder dan haar wegen te gaan, of je rekenschap te geven van de manier waarop jij jezelf ziet. Nu moet de Heilige Geest een manier vinden je te helpen inzien dat dit zelfconcept ongedaan moet worden gemaakt, wil jou enige innerlijke vrede worden gegeven. Ook kan het niet worden afgeleerd, behalve via lessen die erop zijn gericht jou te leren dat jij iets anders bent. Want anders zou jou worden gevraagd wat jij nu gelooft in te ruilen voor een totaal verlies van het zelf, en dan zou een nog grotere doodsangst in jou opkomen.9. Daarom is de lesmethode van de Heilige Geest in makkelijke stappen opgebouwd, zodat wat werd geleerd niet vergruizeld wordt hoewel er soms enig ongemak en enige verontrusting optreedt maar het schijnbare bewijsmateriaal ervóór gewoon een nieuwe vertaling krijgt. Laten we dan eens nagaan welk bewijs er is dat jij bent wat jouw broeder van jou heeft gemaakt. Want zelfs al zie jij nog niet in dat je dit denkt, dan heb je stellig onderhand wel geleerd dat jij je gedraagt alsof dat wel zo is. Reageert hij in jouw plaats? En weet hij precies wat er te gebeuren staat? Kan hij soms jouw toekomst zien, en voor die komt verordenen wat jij in elke omstandigheid moet doen? Hij moet de wereld wel hebben gemaakt, en jou erbij, om over zo'n voorkennis te beschikken van wat nog komen moet.10. Dat jij bent wat jouw broeder van jou gemaakt heeft, lijkt hoogst onwaarschijnlijk. En al had hij dat gedaan, wie heeft jou dan het gezicht van de onschuld gegeven? Is dat jouw bijdrage? Wie is dan die ‘jij' die dat gemaakt heeft? En wie is dan door al jouw goedheid misleid, en valt die zo hevig aan? Laten we de dwaasheid van het hele concept vergeten, en slechts hieraan denken: wat jij denkt te zijn bestaat uit twee delen. Als jouw broeder het ene heeft voortgebracht, wie heeft dan het andere gemaakt? En voor wie moet er iets verborgen worden gehouden? Al was de wereld slecht, dan is het nog niet nodig datgene te verbergen waarvan jij bent gemaakt. Wie is er die het zou kunnen zien? En wat, behalve wat aangevallen wordt, heeft verdediging nodig?11. Misschien is de reden waarom dit concept in het duister moet blijven, het feit dat in het licht jij degene bent die denkt dat het niet waar is. En wat zou er gebeuren met de wereld die jij ziet, als al haar steunpilaren werden weggehaald? Jouw concept van de wereld berust op dit concept van het zelf. En beide zouden verdwijnen, wanneer een van beide ooit in twijfel werd getrokken. De Heilige Geest probeert jou niet in paniek te storten. Daarom vraagt Hij slechts of er alleen een klein vraagje mag worden gesteld.12. Er bestaan alternatieven voor datgene wat jij moet zijn. Je zou, bijvoorbeeld, datgene kunnen zijn waarvan jij verkiest dat je broeder het is. Dit schuift het zelfconcept weg van het volslagen passieve, en maakt op zijn minst plaats voor een actieve keuze en enige erkenning dat wisselwerking haar intrede moet hebben gedaan. Er is enig inzicht aanwezig dat jij voor jullie beiden hebt gekozen, en dat wat hij vertegenwoordigt de betekenis heeft die jij eraan hebt verleend. Het geeft ook blijk van enig zicht op de waarnemingswet dat wat jij ziet de staat van denken van de waarnemer weerspiegelt. Wie maakte echter als eerste een keuze? Als jij datgene bent waarvan jij verkoos dat je broeder het was, dan bestonden er alternatieven waaruit kon worden gekozen, en iemand moet eerst hebben beslist welk van beide hij kiest, en dan de andere loslaten.13. Hoewel deze stap voordelen oplevert, komt die nog niet in de buurt van een fundamentele vraag. Iets moet aan deze zelfconcepten zijn voorafgegaan. En iets moet de leerweg hebben afgelegd die daartoe heeft geleid. Dit kan ook niet door een van beide zienswijzen worden uitgelegd. Het grote voordeel van een verschuiving van de eerste naar de tweede ligt hierin dat je op een of andere manier dankzij jouw beslissing deel hebt aan keuze. Maar deze winst gaat ten koste van een vrijwel gelijk verlies, want nu word jij aangeklaagd wegens schuld aan wat jouw broeder is. En jij moet zijn schuld wel delen, want jij koos die voor hem naar het evenbeeld van die van jou. Waar hij voordien als enige verraad pleegde, moet jij nu wel samen met hem veroordeeld zijn.14. Het zelfconcept is altijd de voornaamste zorg van de wereld geweest. En iedereen gelooft dat hij het antwoord moet vinden op het raadsel dat hijzelf is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 255 De Nieuwe Interpretatie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 20, 2022 7:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De nieuwe interpretatie1. Zou God de betekenis van de wereld aan jouw interpretatie hebben overgelaten? Had Hij dat gedaan, dan heeft ze inderdaad geen betekenis. Want het kan niet zo zijn dat betekenis voortdurend verandert, en toch waar is. De Heilige Geest ziet maar één doel in de wereld, dat als onveranderlijk is vastgelegd. En geen enkele situatie die niet in overeenstemming is met dit doel, kan daar invloed op uitoefenen. Want alleen als dit doel van situatie tot situatie kon veranderen, zou elk kunnen openstaan voor interpretatie, die iedere keer als je eraan denkt verschilt. Voeg een element toe aan het scenario dat jij voor elke minuut van de dag schrijft, en alles wat nu gebeurt betekent iets anders. Neem een ander element weg, en alle betekenis verschuift dienovereenkomstig.2. Wat weerspiegelen je scenario's behalve jouw plannen hoe de dag eruit zou moeten zien? En zo oordeel je over rampspoed en succes, vooruitgang, teruggang, winst en verlies. Deze oordelen worden alle geveld aan de hand van de rollen die het scenario toekent. Het feit dat ze op zichzelf geen betekenis hebben, blijkt uit het gemak waarmee deze etiketten veranderen met het vellen van andere oordelen op grond van andere aspecten van de ervaring. En wanneer je dan terugkijkt, meen je in wat voorafging een andere betekenis te bespeuren. Wat heb je in feite anders gedaan dan aantonen dat daarin geen betekenis lag? Maar jij hebt een betekenis toegekend in het licht van veranderende doelen, waarbij iedere betekenis met hun verandering verschuift.3. Alleen een bestendig doel kan gebeurtenissen toerusten met een stabiele betekenis. Maar dat moet ze allemaal één enkele betekenis verlenen. Als ze verschillende betekenissen krijgen, wil dit stellig zeggen dat ze verschillende doelen weerspiegelen. En dat is alle betekenis die ze hebben. Kan dit wel betekenis zijn? Kan verwarring de betekenis van betekenis zijn? Waarneming kan niet constant in beweging zijn, en tevens ergens ruimte laten voor stabiliteit in betekenis. Angst is een oordeel dat nooit gerechtvaardigd is. Zijn aanwezigheid heeft geen andere betekenis dan te laten zien dat jij een angstig scenario hebt geschreven, en bijgevolg bang bent. Maar niet omdat wat jij vreest op zichzelf een angstwekkende betekenis heeft.4. Een gemeenschappelijk doel is het enige middel waarmee de waarneming kan worden gestabiliseerd, en aan de wereld en alle ervaringen hier één interpretatie kan worden gegeven. In dit gezamenlijk doel wordt één oordeel gedeeld door alles en ieder in je blikveld. Je hoeft niet te oordelen, want jij hebt geleerd dat alles één betekenis heeft gekregen, en je bent blij die overal te zien. Ze kan niet veranderen omdat je haar overal waarneemt, onveranderd door de omstandigheden. En daarom schenk je haar aan alle gebeurtenissen, en laat je die jou stabiliteit schenken.5. Aan oordelen ontkomen komt simpelweg hierop neer: alle dingen hebben maar één doel, dat jij met heel de wereld deelt. En niets ter wereld kan daaraan tegengesteld zijn, want het behoort alles toe, zoals het jou toebehoort. In een enkelvoudig doel ligt het eind van elk idee van offeren, dat noodzakelijkerwijs uitgaat van een verschillende bedoeling voor wie wint en wie verliest. Los van dit idee kan er geen enkele gedachte aan offeren bestaan. En juist dit idee van uiteenlopende doeleinden doet de waarneming verschuiven en de betekenis veranderen. Met één vereend doel wordt dit onmogelijk, want jouw instemming maakt interpretatie stabiel en duurzaam.6. Hoe kan communicatie werkelijk tot stand worden gebracht zolang de gebruikte symbolen verschillende dingen betekenen? Het doel van de Heilige Geest geeft één interpretatie, die voor jou en voor jouw broeder betekenis heeft. Zo kun jij met hem, en hij met jou communiceren. In symbolen die jullie beiden kunnen verstaan, wordt het betekenisoffer ongedaan gemaakt. Elk offer gaat gepaard met het verlies van je vermogen verbanden tussen gebeurtenissen te zien. En afzonderlijk bekeken hebben ze ook geen betekenis. Want er is geen licht waarin ze gezien en begrepen kunnen worden. Ze hebben geen doel. En waartoe ze dienen, kan niet worden gezien. In geen enkele gedachte aan verlies schuilt enige betekenis. Niemand is het met je eens geweest wat het betekent. Het maakt deel uit van een vervormd scenario, dat niet betekenisvol kan worden geïnterpreteerd. Het moet voor altijd onbegrijpelijk zijn. Dit is geen communicatie. Je duistere dromen zijn niets dan de zinloze, geïsoleerde scenario's die je schrijft in je slaap. Zoek niet naar betekenis in afzonderlijke dromen. Alleen dromen van vergeving kunnen worden gedeeld. Die betekenen voor jullie allebei hetzelfde.7. Interpreteer niet vanuit eenzaamheid, want wat je ziet betekent niets. Het zal verschuiven in waar het voor staat, en je zult geloven dat de wereld een onzekere plaats is, waarin je in gevaar en onzekerheid leeft. Alleen je interpretaties missen stabiliteit, omdat ze niet stroken met wat jij werkelijk bent. Dit is een toestand die zo onveilig schijnt dat angst onvermijdelijk de kop op steekt. Ga zo niet verder, broeder. Wij hebben één Interpreet. En door het gebruik dat Hij van symbolen maakt zijn wij verbonden, zodat ze voor ons allen hetzelfde betekenen. Onze gemeenschappelijke taal laat ons met al onze broeders spreken, en samen met hen begrijpen dat vergeving ons allen gegeven is, en zo kunnen we opnieuw communiceren.

ZDA Reformatie | Preken/Thema's
Preek - De wet van God, De spiegel van de ziel

ZDA Reformatie | Preken/Thema's

Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 36:53


De Wet van God is net een spiegel, die ons wijst naar onze tekortkomingen. "Door de wet is de kennis der zonde." Romeinen 3:20, daarom zonder de wet, kan niemand tot bekering komen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde, omdat zonde is de overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4). Het doel van de wet van God is om de volmaaktheid van de Schepper te weerspiegelen en om te laten zien dat we de regeneratie van de Heilige Geest nodig hebben en dat Gods beeld kan worden hersteld in ons. Een zeer belangrijk punt is het concept dat we hebben over Gods wet. We denken vaak dat het ons ontsiert, dat het ons slecht eruit laat zien, dat de wet de vorderingen van God overdrijft en dat God streng is in het geven van Zijn wet. Andere mensen kijken in een holle spiegel en zij denken dat Gods wet hun fouten vermindert, waardoor hun zonden klein worden. Als zij erop kijken zien ze zelf klein uit en de fouten en vlekken zien ze niet. Ze denken dat ze voldoen aan de geboden van God en daarom verdienen ze de hemel. Ze onderschatten hun conditie en zien ze perfect uit. Het geval van de Farizeeën. Zij zijn van mening dat door het houden van bepaalde geboden naar de letter, zij Gods eisen vervullen.

Dagelijkse overdenking
Een basistraining om je geloof op te bouwen

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 3:17


Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Jakobus 1:3 (NBV) Volwassen geloof gebeurt niet van de een op de andere dag. Als we een gezond, rotsvast geloof in God willen hebben, moeten we ons geloof trainen om het sterker te maken. Denk eens aan de soldaten in het leger. Als ze zich aanmelden voor militaire dienst zijn ze nog niet klaar voor de harde intense gevechten. Ze moeten eerst een basistraining ondergaan. Ze worden meedogenloos gedrild, geoefend en getraind. Er worden dril- instructeurs aangetrokken om dit “toerusten” uit te voeren, omdat soldaten kracht, uithoudingsvermogen, weerstand en doorzettingsvermogen moeten bezitten. Laten we hierover eens nadenken in termen van ons geloof . Eerst melden we ons aan of geven we ons leven aan Christus. Dan beginnen we met een schema van basistraining of geloofsopbouw. De Heilige Geest werkt hierbij als onze dril-instructeur. De Heilige Geest weet precies wat ieder van ons nodig heeft aan geloofsopbouwende maatregelen. Zo zijn we voorbereid op dat wat komen gaat, gelegen of ongelegen. Zelfs als het moeilijk is en veel van ons vergt, moeten we Hem gehoorzamen en erop vertrouwen dat Hij weet wat goed voor is en ons geloof versterkt wordt. Als je het toelaat dat de Heilige Geest je traint, zijn de resultaten - een sterk, rotsvast geloof in God, Dat is zeker alle moeite en tijd waard!

GODcentre Gouda Podcast
De kracht van de Heilige Geest | Gedeon Landu (met vertaling)

GODcentre Gouda Podcast

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 45:48


In deze dienst spreekt gastspreker Gedeon Landu, oprichter van House of Grace for All Nations uit Canada over: De kracht van de Heilige Geest. Het leven van Jezus ging volledig over de Heilige Geest. Zijn wij bereid om Hem toe te laten in ons leven, om zo de mensen om ons heen te bereiken met het evangelie? Laat je inspireren en activeren. Dienst van 4 december 2022.

Preken - Christengemeente Londerzeel
De persoon van de Heilige Geest - Sander Wuister

Preken - Christengemeente Londerzeel

Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 25:36


Dagelijkse overdenking
Je boosheid verwerken

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Nov 27, 2022 3:02


Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen. Prediker 7:9 (NBV) Elke boosheid, ongeacht de oorzaak, heeft hetzelfde effect op ons leven. Het maakt ons onrustig en veroorzaakt spanning. Het opkroppen van boosheid en doen alsof het er niet is, kan zelfs gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Vaak hebben we alleen onszelf ermee, terwijl degene die ons boos maakte zich van niets bewust is. Ik worstelde zelf met vreselijke boosheid totdat God mij liet zien hoe ik ermee om kon gaan en het kon overwinnen. Uiteindelijk leerde ik hoe ik op een positieve manier mijn boosheid kon verwerken. Dat was het moment voor mij voor een nieuw begin. Wanneer je wordt geconfronteerd met boosheid en besluit om er op Gods manier mee om te gaan, kun je het overwinnen. De Heilige Geest geeft ons de kracht om stabiel te zijn en te wandelen in de vrucht van de Geest. We hebben de kracht om degenen te vergeven die ons onrecht hebben aangedaan en de niet-geliefden lief te hebben. Dus we moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor onze boosheid en leren om ermee om te gaan. In plaats van het in ons op te kroppen, zoek de Heer en vraag Hem te helpen om het vrij te zetten. Verwerk het en los het op, dat zal de druk verlichten. Kort gebed: Heer, ik wil geen boosheid in mijn binnenste vasthouden omdat het dwaas is en het U niet behaagt. Ik vraag Uw hulp om de boosheid in mijn leven te overwinnen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 235 De Grotere Verbinding

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 8:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIV. De grotere verbinding1. De Verzoening voor jezelf aanvaarden betekent geen steun verlenen aan iemands droom van ziekte en dood. Het betekent dat je niet deelt in zijn wens om zich af te scheiden en hem niet illusies op zichzelf laat richten. Evenmin wens je dat ze in plaats daarvan op jou worden gericht. Zo hebben ze geen gevolgen. En jij bent vrij van dromen van pijn, omdat je hem dit eveneens laat zijn. Als jij hem niet helpt, zul je samen met hem pijn lijden, omdat dit jouw wens is. En jij wordt dan een figuur in zijn droom van pijn, zoals hij in die van jou. Zo worden jij en je broeder beiden illusies, zonder identiteit. Je zou alles en iedereen kunnen zijn, afhankelijk van wiens kwade droom je deelt. Je kunt maar van één ding zeker zijn: dat jij slecht bent, omdat jij in angstdromen deelt.2. Er is een manier om hier en nu zekerheid te vinden. Weiger deel uit te maken van angstige dromen, welke vorm ze ook aannemen, want je zult je identiteit erin verliezen. Jij vindt jezelf door niet te aanvaarden dat ze jou veroorzaken, en jou gevolgen bezorgen. Jij staat er los van, maar niet los van degene die ze droomt. Zodoende scheid je de dromer van de droom en verbind jij je met de een, maar laat het andere los. De droom is slechts een illusie in de denkgeest. En met de denkgeest wil jij je verenigen, maar nooit met de droom. Het is de droom die je vreest, niet de denkgeest. Je ziet ze als hetzelfde, omdat je denkt dat jij maar een droom bent. En wat in jezelf werkelijk is, en wat slechts illusie, weet jij niet en kun je niet onderscheiden.3. Net als jij denkt jouw broeder dat hij een droom is. Deel niet in zijn illusie van hemzelf, want jouw Identiteit is aangewezen op zijn werkelijkheid. Denk in plaats daarvan aan hem als aan een denkgeest waarin illusies nog wel standhouden, maar niettemin een denkgeest die een broeder voor jou is. Hij is niet tot broeder gemaakt door wat hij droomt, noch is zijn lichaam, de ‘held' van de droom, jouw broeder. Het is zijn werkelijkheid die jouw broeder is, zoals de jouwe dat is voor hem. Jouw denkgeest en de zijne zijn in broederschap verbonden. Zijn lichaam en zijn dromen lijken slechts een smalle kloof te vormen, waar de jouwe zich met die van hem hebben verbonden.4. En toch ligt er geen enkele kloof tussen jullie denkgeesten. Je verbinden met zijn dromen betekent dus hem niet ontmoeten, want zijn dromen willen hem van jou afzonderen. Bevrijd hem daarom, louter door jouw aanspraak op broederschap en niet op angstdromen. Laat hem erkennen wie hij is door zijn illusies niet te ondersteunen met jouw geloof erin, want doe je dat wel, dan zul je in de jouwe geloven. Door in de jouwe te geloven zal hij niet worden bevrijd, en blijf jij een gevangene van zijn dromen. En angstdromen zullen blijven rondspoken in de smalle kloof die slechts door de illusies wordt bewoond die jij in de denkgeest van jouw broeder hebt ondersteund.5. Wees ervan overtuigd dat als jij jouw deel doet, hij het zijne zal doen, want hij zal zich met jou verbinden waar jij je bevindt. Roep hem niet toe jou te ontmoeten in de kloof tussen jullie, anders moet je wel geloven dat dit zowel jouw als zijn werkelijkheid is. Je kunt niet zijn deel doen, maar dit doe je wel wanneer je een passieve figuur wordt in zijn dromen, in plaats van de dromer van je eigen dromen. Identiteit heeft in dromen geen betekenis, omdat de dromer en de droom één zijn. Wie een droom deelt, moet wel de droom zijn die hij deelt, want door te delen wordt een oorzaak teweeggebracht.6. Je deelt de verwarring en je bent verward, want in de kloof bestaat geen stabiel zelf. Wat hetzelfde is lijkt verschillend, omdat wat hetzelfde is zich anders voordoet. Zijn dromen zijn de jouwe, omdat jij dat toelaat. Maar als jij de jouwe zou wegnemen, zou hij daarvan en tevens van de zijne zijn bevrijd. Jouw dromen zijn getuigen voor de zijne, en de zijne getuigen van de waarheid van die van jou. Maar als jij ziet dat er in de jouwe geen waarheid schuilt, zullen zijn dromen verdwijnen, en zal hij begrijpen waardoor de droom werd voortgebracht.7. De Heilige Geest is in jullie beider denkgeest aanwezig, en Hij is Eén omdat er geen kloof is die Zijn Eenheid scheidt van Zichzelf. De kloof tussen jullie lichamen doet niet ter zake, want wat in Hem verbonden is, is altijd één. Niemand is ziek als iemand anders zijn verbondenheid met hem aanvaardt. Zijn verlangen om een zieke en afgescheiden denkgeest te zijn kan zonder getuige of oorzaak niet blijven bestaan. En beide zijn verdwenen als iemand met hem verenigd wil zijn. Hij droomt dat hij van zijn broeder gescheiden was die, door zijn droom niet te delen, de ruimte tussen hen heeft leeg gelaten. En de Vader komt Zich met Zijn Zoon verbinden, met wie de Heilige Geest Zich verbonden heeft.8. De functie van de Heilige Geest bestaat erin het gebroken beeld van Gods Zoon te nemen en de stukken weer op hun plaats te zetten. Dit heilige beeld, volkomen geheeld, houdt Hij ieder afgescheiden stuk voor dat denkt dat het een op zichzelf staand beeld is. Aan elk schenkt Hij zijn Identiteit, die het hele beeld vertegenwoordigt in plaats van slechts een gebroken stukje waarvan hij volhield dat hij dat zelf was. En wanneer hij dit beeld ziet, zal hij zichzelf herkennen. Als jij de kwade droom van jouw broeder niet deelt, is dit het beeld dat het wonder in de smalle kloof zal plaatsen, die van alle zaden van ziekte en zonde gezuiverd is. En hier zal de Vader Zijn Zoon ontvangen, omdat Zijn Zoon zichzelf genadig was.9. Ik dank U, Vader, omdat ik weet dat U elke smalle kloof zult komen dichten die ligt tussen de gebroken stukken van Uw heilige Zoon. Uw Heiligheid, compleet en volmaakt, ligt in elk daarvan. En ze zijn met elkaar verbonden, want wat in een van deze is, is in allemaal aanwezig. Hoe heilig is het kleinste korreltje zand, wanneer het wordt herkend als deel van het voltooide beeld van Gods Zoon! De vormen die de gebroken stukken lijken aan te nemen betekenen niets. Want het geheel is in elk ervan. En ieder aspect van Gods Zoon is precies hetzelfde als elk ander deel.10. Verbind je niet met je broeders dromen, maar verbind je met hem, en waar jij je met de Zoon verbindt, daar is de Vader aanwezig. Wie zoekt surrogaten wanneer hij ziet dat hij niets verloren heeft? Wie zou de ‘weldaden' van ziekte willen ervaren, wanneer hij het simpele geluk van gezondheid heeft ontvangen? Wat God gegeven heeft kan geen verlies zijn, en wat niet van Hem komt heeft geen gevolgen. Wat zou jij dan nog in de kloof kunnen waarnemen? De zaden van ziekte komen voort uit de overtuiging dat er vreugde is in afscheiding, en dat het opgeven daarvan een offer zou zijn. Maar wonderen zijn het resultaat wanneer je niet hardnekkig in de kloof blijft zien wat er niet is. Jouw bereidwilligheid om illusies los te laten is al wat de Genezer van Gods Zoon verlangt. Hij zal het wonder van genezing daar plaatsen waar de zaden van ziekte waren. En er zal geen verlies zijn, maar alleen winst.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 232 Het Nu Geheugen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 14:03


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het nu-geheugen1. Het wonder doet niets. Al wat het doet is: het maakt ongedaan. En zo ruimt het de belemmeringen op ten opzichte van wat werd gedaan. Het voegt niets toe, maar neemt alleen weg. En wat het wegneemt is allang verdwenen, maar doordat het in herinnering is gehouden lijkt het directe gevolgen te hebben. Deze wereld was lang geleden al voorbij. De gedachten die haar hebben gemaakt, zijn niet meer in de denkgeest die ze gedacht heeft en een tijdje liefhad. Het wonder laat slechts zien dat het verleden voorbij is, en wat werkelijk voorbij is heeft geen gevolgen meer. Het zich herinneren van een oorzaak kan alleen maar illusies van haar aanwezigheid voortbrengen, geen gevolgen.2. Al de gevolgen van schuld zijn hier niet langer aanwezig. Want schuld is voorbij. En met haar voorbijgaan verdwenen ook haar consequenties, achtergelaten zonder oorzaak. Waarom zou jij je er in de herinnering aan vastklampen, als jij haar gevolgen niet verlangde? Herinneren is even selectief als waarnemen, waarvan het de verleden tijd is. Het is de waarneming van het verleden alsof het nu plaatsvond, en hier nog altijd te zien was. Herinneren, net als waarnemen, is een vaardigheid die jij hebt bedacht om de plaats in te nemen van wat God bij jouw schepping ten geschenke gaf. En net als alle dingen die jij hebt gemaakt, kan het worden gebruikt om een ander doel te dienen, en middel voor iets anders te zijn. Het kan worden aangewend om te genezen en niet om te kwetsen, als jij dat zou wensen.3. Niets wat gebruikt wordt voor genezing behelst een inspanning om ook maar iets te doen. Het is de erkenning dat je geen behoeften hebt die erop duiden dat er iets dient te worden gedaan. Het is een niet-selectieve herinnering, die niet wordt gebruikt om de waarheid te belemmeren. Alle dingen die de Heilige Geest kan aanwenden om te genezen, zijn Hem gegeven, zonder de inhoud en het doel waarvoor ze werden gemaakt. Het zijn slechts vaardigheden zonder toepassing. Ze wachten tot ze worden gebruikt. Ze zijn aan niets toegewijd en beogen niets.4. De Heilige Geest kan wel degelijk gebruikmaken van de herinnering, want God Zelf is daarin aanwezig. Maar dit is geen herinnering aan voorbije gebeurtenissen, maar alleen van een huidige toestand. Jij bent al zo lang gewend te geloven dat het geheugen alleen bevat wat voorbij is, dat het voor jou moeilijk is in te zien dat het een vaardigheid is die in staat is nu te herinneren. De beperkingen die de wereld het herinneren oplegt zijn even enorm als degene die jij je door de wereld laat opleggen. Er is geen herinneringsschakel met het verleden. Als jij graag hebt dat die er is, dan is ze er ook. Maar alleen jouw verlangen bracht die schakel tot stand, en alleen jij hebt die aan een deel van de tijd gebonden waarin schuld nog lijkt voort te leven.5. Het gebruik dat de Heilige Geest van het geheugen maakt, staat volkomen los van de tijd. Hij probeert het niet aan te wenden als middel om het verleden te behouden, maar eerder als een manier om dat los te laten. Het geheugen houdt de boodschap vast die het ontvangt, en doet wat het wordt opgedragen. Het schrijft de boodschap niet, en bepaalt ook niet waartoe die dient. Net als het lichaam heeft het op zichzelf geen doel. En als het lijkt te dienen om een oeroude haat te koesteren, en het jou de beelden bezorgt van de onrechtvaardigheden en kwetsuren die jij bewaarde, dan wenste jij dat dit zijn boodschap was, en dat is ze dan ook. Toevertrouwd aan zijn spelonken, ligt daar de geschiedenis van heel het verleden van het lichaam verborgen. Al de vreemde associaties, gemaakt om het verleden levend, en het heden dood te houden, zijn erin opgeslagen en wachten op jouw bevel om naar jou toegebracht en herleefd te worden. En zo lijken hun gevolgen te zijn toegenomen door toedoen van de tijd, die hun oorzaak heeft weggenomen.6. Toch is de tijd alleen maar een nieuwe fase van iets wat niets doet. Hij werkt hand in hand met alle andere attributen waarmee jij de waarheid over jezelf verborgen probeert te houden. De tijd kan wegnemen noch teruggeven. En toch maak jij er een vreemd gebruik van, alsof het verleden het heden had veroorzaakt, dat dan slechts een gevolg is waarin geen verandering kan plaatsvinden, omdat de oorzaak ervan is verdwenen. Verandering moet echter een blijvende oorzaak hebben, anders is ze niet duurzaam. Er kan geen verandering worden gebracht in het heden als zijn oorzaak voorbij is. Zoals jij gebruikmaakt van het geheugen, wordt alleen het verleden daarin vastgehouden, en zodoende is het een manier om het verleden uit te spelen tegen het nu.7. Onthoud niets van wat jij jezelf hebt geleerd, want je werd slecht onderwezen. En wie zou een onzinnige les in zijn denkgeest willen vasthouden, wanneer hij een betere kan leren en bewaren? Wanneer oeroude herinneringen van haat verschijnen, onthoud dan dat hun oorzaak is verdwenen. En dus kun je niet begrijpen waartoe ze dienen. Laat niet de oorzaak die je er nu aan wilt toekennen datgene zijn wat hen maakte tot wat ze waren, of wat ze leken te zijn. Wees blij dat die verdwenen is, want juist hiervan wil jij kwijtschelding. En zie in plaats daarvan de nieuwe gevolgen van een oorzaak die nu wordt aanvaard, en hier consequenties heeft. Hun lieflijkheid zal jou verrassen. De aloude nieuwe ideeën die ze brengen, zullen de blijde gevolgen zijn van een Oorzaak, zo aloud dat Ze de tijdsspanne van de herinnering die jouw waarneming ziet, verre te buiten gaat.8. Dit is de Oorzaak die de Heilige Geest voor jou onthouden heeft, wanneer jij Die vergeet. Ze is niet voorbij, omdat Hij niet toelaat dat Ze onherinnerd blijft. Ze is nooit veranderd, want er is nooit een tijd geweest dat Hij Ze niet veilig in jouw denkgeest heeft bewaard. Haar gevolgen zullen inderdaad nieuw lijken, omdat je dacht dat jij je hun Oorzaak niet herinnerde. Toch was Ze nooit uit je denkgeest weg, want het was niet je Vaders Wil dat Hij door Zijn Zoon niet werd herinnerd.9. Wat jij je herinnert is er nooit geweest. Het kwam voort uit het oorzaakloze, dat jij met oorzaak hebt verward. Er valt alleen maar om te lachen, wanneer je ontdekt dat jij je consequenties zonder oorzaak hebt herinnerd, die nooit gevolgen konden zijn. Het wonder brengt jou een Oorzaak in herinnering die voor eeuwig tegenwoordig is, volstrekt onaangetast door de tijd of enige verstoring. En die nooit is afgeweken van wat Ze is. En jij bent Haar Gevolg, even onveranderlijk en even volmaakt als Zijzelf. De herinnering van Haar ligt niet in het verleden, en wacht evenmin op de toekomst. Ze wordt niet in wonderen geopenbaard. Die herinneren jou er slechts aan dat Ze niet verdwenen is. Wanneer jij Haar vergeving schenkt voor jouw zonden, zal Zij niet langer worden ontkend.10. Jij die geprobeerd hebt een oordeel te vellen over je eigen Schepper, kunt niet begrijpen dat Hij niet Degene is die een oordeel heeft geveld over Zijn Zoon. Jij wilde Hem Zijn Gevolgen ontzeggen, maar nooit werden Ze ontzegd. Er is nooit een tijd geweest waarin Zijn Zoon kon worden veroordeeld voor iets wat zonder oorzaak was en tegen Zijn Wil. Waar jouw herinnering van getuigt, is niets anders dan de angst voor God. Hij heeft datgene niet gedaan waar jij zo bang voor bent. En jij evenmin. En dus is jouw onschuld niet verloren gegaan. Jij hebt geen genezing nodig om genezen te zijn. Zie in stilte in het wonder een les die jou leert de Oorzaak Haar eigen Gevolgen te vergunnen, en niets te doen wat dit doorkruist.11. Het wonder komt kalm de denkgeest binnen die een moment stopt en stil is. Het reikt met zachtheid vanuit die stille tijd, en vanuit de denkgeest die het in stilte heeft genezen, naar andere denkgeesten om de stilte ervan met elkaar te delen. En vereend zullen die niets doen wat zijn stralende uitbreiding zou verhinderen terug te keren tot de Denkgeest die het ontstaan van alle denkgeesten heeft veroorzaakt. Ontstaan uit gezamenlijkheid kan er in de tijd geen onderbreking zijn die ervoor zorgt dat het wonder draalt om zich naar alle onrustige denkgeesten te haasten, en hun een ogenblik van stilheid te brengen, waarin de Godsherinnering tot hen terugkeert. Hun eigen herinnering is nu tot rust gekomen, en wat daarvoor in de plaats kwam zal nadien niet totaal onherinnerd blijven.12. Hij aan Wie de tijd gegeven is, zegt dank voor ieder stil ogenblik dat Hem gegeven wordt. Want in dat ogenblik is het de Godsherinnering vergund al haar schatten te schenken aan Gods Zoon, voor wie ze zijn bewaard. Hoe graag biedt Hij ze degene aan voor wie Hij ze gekregen heeft! En Zijn Schepper deelt Zijn dank, omdat Hij niet van Zijn Gevolgen verstoken wil zijn. Het ogenblik van stilte dat Zijn Zoon aanvaardt, heet Hem en de eeuwigheid welkom, en laat Hen binnengaan waar Ze verblijf willen houden. Want in dat ogenblik doet de Zoon van God niets wat hem angst zou inboezemen.13. Hoe ogenblikkelijk komt de Godsherinnering op in de denkgeest die geen angst kent waardoor die herinnering wordt geweerd! Zijn eigen herinnering is verdwenen. Er is geen verleden dat zijn angstaanjagend beeld in de weg blijft zetten van een blij ontwaken tot vrede in het nu. De bazuinen van de eeuwigheid weerklinken door heel de stilheid, maar verstoren die niet. En wat nu herinnerd wordt is niet de angst, maar de Oorzaak waartoe de angst gemaakt werd om Die te doen vergeten en op te heffen. De stilheid spreekt in zachte klanken van liefde die Gods Zoon zich herinnert van voordat zijn eigen herinnering tussen het heden en het verleden schoof om ze uit te sluiten.14. Nu is de Zoon van God zich uiteindelijk bewust van de tegenwoordige Oorzaak en Haar heilzame Gevolgen. Nu begrijpt hij dat wat hij gemaakt heeft zonder oorzaak is, en totaal geen gevolgen heeft. Hij heeft niets gedaan. En door dit in te zien, begrijpt hij dat er nooit de noodzaak was iets te doen, en dat hij nooit iets deed. Zijn Oorzaak is Haar Gevolgen.

Victory Church Podcast
De Heilige Geest en vergeving. door Oebele Malawer

Victory Church Podcast

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 60:23


Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 231 De Held Van De Droom

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 12:13


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. De ‘held' van de droom1. Het lichaam is de centrale figuur in de droom van de wereld. Het ontbreekt in geen enkele droom, en evenmin bestaat het zonder de droom waarin het optreedt alsof het een persoon was die kan worden gezien en geloofd. Het neemt de centrale plaats in in iedere droom die het verhaal vertelt hoe het door andere lichamen werd gemaakt en in een wereld buiten het lichaam werd geboren, daar een tijdje leeft en sterft, teneinde in het stof te worden verenigd met andere lichamen die sterven zoals hij. In de korte tijd die het is vergund te leven, zoekt het naar andere lichamen als zijn vriend of vijand. Zijn veiligheid is zijn voornaamste zorg. Zijn welbehagen is zijn richtlijn. Het probeert genoegens na te jagen en die dingen te vermijden die hem pijn kunnen doen. En bovenal probeert het zichzelf bij te brengen dat zijn pijnen en genoegens van elkaar verschillen en onderscheiden kunnen worden.2. Het dromen van de wereld neemt vele vormen aan, omdat het lichaam op vele manieren probeert te bewijzen dat het autonoom en werkelijk is. Het tooit zichzelf met dingen die het gekocht heeft met metalen schijfjes of met strookjes papier waarvan de wereld proclameert dat ze waardevol en werkelijk zijn. Het werkt om die te verkrijgen door zinloze dingen te doen, en smijt ermee in ruil voor zinloze dingen die het niet nodig heeft, en zelfs niet wil. Het huurt andere lichamen in, zodat die het kunnen beschermen en nog meer zinloze dingen kunnen vergaren die het zijn eigendom noemen kan. Het zoekt om zich heen naar speciale lichamen die zijn droom kunnen delen. Soms droomt het dat het de overwinnaar is van lichamen zwakker dan hij. Maar in sommige fasen van de droom is het de slaaf van lichamen die hem willen kwetsen en kwellen.3. De serie avonturen van het lichaam, vanaf het tijdstip van de geboorte tot aan de dood, vormen het thema van iedere droom die de wereld ooit heeft gehad. De ‘held' van deze droom zal nooit veranderen, en zijn bedoeling evenmin. Hoewel de droom zelf vele vormen aanneemt, en ogenschijnlijk een grote verscheidenheid laat zien aan plaatsen en gebeurtenissen waarin zijn ‘held' zich bevindt, heeft de droom maar één bedoeling die op vele manieren wordt onderwezen. Deze ene les probeert het steeds en steeds opnieuw en nogmaals te onderwijzen: dat het zelf oorzaak is, en geen gevolg. En jij bent zijn gevolg, en kunt zijn oorzaak niet zijn.4. Zo ben jij niet de dromer, maar de droom. En dus dool je doelloos plaatsen en gebeurtenissen in en uit die de droom spint. Dat dit alles is wat het lichaam doet is waar, want het is slechts een figuur in een droom. Maar wie reageert op figuren in een droom tenzij hij ze als werkelijk beschouwt? Zodra hij ze ziet zoals ze zijn, hebben ze niet langer effect op hem, omdat hij begrijpt dat hij aan hen hun gevolgen heeft gegeven door ze te veroorzaken, en ze een schijn van werkelijkheid te verlenen.5. Hoezeer ben jij bereid te ontkomen aan de gevolgen van alle dromen die de wereld ooit heeft gehad? Is het jouw wens dat geen enkele droom de oorzaak lijkt van wat jij doet? Laten we dan gewoon naar het begin van de droom kijken, want het deel dat jij ziet is slechts het tweede deel, waarvan de oorzaak in het eerste ligt. Niemand die slaapt en in de wereld aan het dromen is, herinnert zich zijn aanval op zichzelf. Niemand gelooft dat er werkelijk een tijd is geweest dat hij niets van een lichaam wist en zich deze wereld nooit als werkelijk kon hebben voorgesteld. Hij zou meteen gezien hebben dat deze ideeën een en dezelfde illusie behelzen, te belachelijk voor iets anders dan te worden weggelachen. Hoe serieus, hoe ernstig lijken ze nu! En niemand kan zich herinneren wanneer ze met gelach en ongeloof werden begroet. Wij kunnen ons dit wel herinneren, als we hun oorzaak maar direct onder ogen zien. Dan zullen we reden tot lachen zien, en geen grond voor angst.6. Laten we de droom die hij heeft weggegeven teruggeven aan de dromer, die de droom ziet als iets los van hem dat hem is aangedaan. In de eeuwigheid, waar alles één is, sloop een nietig dwaas idee binnen waarom de Zoon van God vergat te lachen. Door dit te vergeten werd de gedachte een serieus idee, in staat tot zowel verwezenlijking als werkelijke gevolgen. Samen kunnen we ze beide weglachen, en begrijpen dat de tijd geen inbreuk kan maken op de eeuwigheid. Het is ridicuul te denken dat de tijd de eeuwigheid kan omringen, die juist betekent dat er geen tijd bestaat.7. Een tijdloosheid waarin de tijd tot werkelijkheid is gemaakt, een deel van God dat zichzelf kan aanvallen, een afgescheiden broeder als vijand, een denkgeest in een lichaam: het zijn allemaal vormen van circulariteit waarvan het einde bij haar uitgangspunt begint, en bij haar oorzaak eindigt. De wereld die jij ziet is een precieze weergave van wat jij dacht te hebben gedaan. Behalve dat je nu denkt dat wat jij deed jou is aangedaan. De schuld voor wat jij hebt gedacht wordt buiten jezelf gelegd, op een schuldige wereld die in jouw plaats jouw dromen droomt en jouw gedachten denkt. Ze brengt haar wraak, niet de jouwe. Ze houdt je eng in een lichaam opgesloten, dat ze bestraft vanwege al de zondige zaken die het lichaam uitricht in haar droom. Jij hebt niet de macht ervoor te zorgen dat het lichaam zijn kwade daden stopzet, omdat jij het niet gemaakt hebt en geen controle kunt uitoefenen op zijn handelingen, zijn doel of zijn lot.8. De wereld demonstreert slechts een oeroude waarheid: je zult geloven dat anderen jou precies datgene aandoen wat jij denkt dat jij hun hebt aangedaan. Maar als je eenmaal jezelf zover hebt gebracht hun de schuld te geven, zul je de oorzaak niet zien van wat ze doen, omdat jij verlangt dat de schuld op hen rust. Hoe kinderachtig is de koppige manoeuvre om je onschuld te behouden door de schuld naar buiten af te schuiven, maar nooit los te laten! Het is niet makkelijk de grap daarvan te zien wanneer jouw ogen overal rondom je de zware gevolgen ervan aanschouwen, maar zonder hun onbeduidende oorzaak. Zonder de oorzaak lijken de gevolgen ervan inderdaad ernstig en droevig. Toch volgen ze er slechts uit. En het is juist hun oorzaak die uit niets volgt, en slechts een grap is.9. Met mild gelach neemt de Heilige Geest de oorzaak waar, en kijkt niet naar de gevolgen. Hoe zou Hij anders jouw dwaling kunnen corrigeren, jij die de oorzaak volkomen over het hoofd hebt gezien? Hij nodigt jou uit ieder verschrikkelijk gevolg bij Hem te brengen, zodat jullie samen naar de dwaze oorzaak ervan kunnen kijken, en jij met Hem een ogenblik kunt lachen. ]ij beoordeelt gevolgen, maar Hij heeft hun oorzaak beoordeeld. En door Zijn oordeel zijn de gevolgen weggenomen. Misschien kom jij in tranen. Maar hoor hoe Hij zegt: ‘Mijn broeder, heilige Zoon van God, aanschouw je ijdele droom waarin dit kon gebeuren.' En je zult het heilig ogenblik verlaten met jouw lachen en dat van jouw broeder, vergezeld van het Zijne.10. Het geheim van de verlossing is slechts dit: dat jij dit jezelf aandoet. Wat ook de vorm van de aanval is, dit is nog steeds waar. Wie ook de rol van vijand of van aanvaller op zich neemt, dit is nog steeds de waarheid. Wat ook de oorzaak lijkt van enig leed of lijden dat je voelt, dit is nog steeds waar. Je zou namelijk helemaal niet reageren op figuren in een droom waarvan je wist dat je die droomde. Laat ze zo haatdragend en kwaadaardig zijn als ze maar zijn, ze kunnen geen effect op jou hebben, behalve wanneer jij naliet in te zien dat het jouw droom is.11. Is deze ene les geleerd, dan zal ze jou bevrijden van elke vorm van lijden. De Heilige Geest zal deze ene alomvattende les van bevrijding herhalen tot ze is geleerd, ongeacht de vorm van lijden die jou pijn bezorgt. Welk leed jij ook bij Hem brengt, Hij zal met deze heel eenvoudige waarheid antwoord geven. Want dit ene antwoord zal de oorzaak wegnemen van iedere vorm van verdriet of pijn. De vorm beïnvloedt Zijn antwoord allerminst, want Hij wil jou slechts de ene oorzaak van alle onderwijzen, ongeacht hun vorm. En jij zult begrijpen dat wonderen de eenvoudige uitspraak weerspiegelen: ‘Ik heb dit gedaan, en dit is wat ik ongedaan wil maken.'12. Breng dan ook alle vormen van lijden naar Hem die weet dat elk ervan is als de rest. Hij ziet geen verschillen waar er geen bestaan, en Hij zal jou leren hoe elk daarvan veroorzaakt is. Niet een heeft een andere oorzaak dan alle andere, en ze worden allemaal met gemak ongedaan gemaakt door slechts één enkele les die waarlijk is geleerd. De verlossing is een geheim dat jij alleen voor jezelf hebt weggehouden. Dit is wat het universum verkondigt. Maar aan haar getuigen schenk jij totaal geen aandacht. Want zij getuigen juist van wat jij niet wilt weten. Ze lijken dat voor jou geheim te houden. Toch hoef je slechts te leren dat je er alleen maar voor gekozen hebt om niet te luisteren, niet te zien.13. Hoe anders zul je de wereld zien wanneer je dit hebt ingezien! Wanneer je de wereld jouw schuld vergeeft, zul jij er vrij van zijn. Haar onschuld vereist niet jouw schuld, noch berust jouw schuldeloosheid op haar zonden. Dit is het voor de hand liggende; een geheim dat voor niemand dan jouzelf is weggehouden. En dit is het wat jou gescheiden van de wereld heeft gehouden, en jouw broeder gescheiden heeft gehouden van jou. Nu hoef je nog maar te leren dat jullie beiden onschuldig zijn, of schuldig. Het enige dat onmogelijk is, is dat jullie niet gelijk zijn aan elkaar; dat ze beide waar zijn. Dit is het enige geheim dat nog geleerd dient te worden. En het zal geen geheim zijn dat jij genezen bent.

Victory Church - Preken
De Heilige Geest en vergeving. door Oebele Malawer

Victory Church - Preken

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 60:23


Dagelijkse overdenking
Ontvang de Heilige Geest en de kracht om te vergeven

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 3:09


Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.' Johannes 20:22 (NBV) God wil dat onze hartsgesteldheid vergevingsgezind is. Wij moeten er allemaal voor kiezen om God te gehoorzamen en bereid te zijn elke aanval, van de kleinste tot de grootste, te willen vergeven, ongeacht hoe goed de duivel zijn best doet om onze gedachten te vergiftigen met bitterheid. Dit is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar God verwacht niet van je dat je het alleen doet. Je kunt niet vergeven zonder de kracht van de Heilige Geest. Het is te moeilijk om het uit jezelf te doen, maar als je oprecht welwillend bent, dan stuurt Hij de Geest om je te helpen. Je hoeft alleen maar bereid te willen zijn om nederig Zijn hulp te willen inroepen. In Johannes 20:22 blies Jezus over de discipelen en zei: “ Ontvang de Heilige Geest!” Zijn volgende instructie was om mensen te vergeven. Hetzelfde zegt Hij tegen jou. Hij wil je vervullen met de Heilige Geest en je in staat stellen om te vergeven, maar je moet het vragen en Hem ontvangen. God kan je de kracht geven om elke vorm van bitterheid en onvergevingsgezindheid uit je hart te verwijderen. Vraag God om de Heilige Geest over je heen te blazen zodat je degene kunt vergeven die je gekwetst heeft. Kort gebed: Here God, ik wil het. Blaas Uw Heilige Geest over mij heen en vervul mij. Ik kies ervoor om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen die mij in staat stelt om te vergeven.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 228 Het Genezende Voorbeeld

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 16, 2022 10:43


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. Het genezende voorbeeld1. De enige manier om te genezen is genezen te worden. Het wonder breidt zich zonder jouw hulp uit, maar jij bent wel nodig om het te laten beginnen. Aanvaard het wonder van genezing, en het zal zich voortzetten op grond van wat het is. Het is zijn aard zich uit te breiden vanaf het moment dat het ontstaat. En het ontstaat op het moment dat het gegeven en ontvangen wordt. Niemand kan een ander vragen om te worden genezen. Maar hij kan wel zichzelf laten genezen en zo de ander aanbieden wat hij ontvangen heeft. Wie kan een ander begiftigen met wat hij zelf niet heeft? En wie kan met anderen delen wat hij zichzelf ontzegt? De Heilige Geest spreekt tot jou. Hij spreekt niet tot iemand anders. Maar doordat jij luistert breidt Zijn Stem zich uit, omdat jij aanvaard hebt wat Hij zegt.2. Gezondheid is de getuige van gezondheid. Zolang er geen getuigenis van is, mist ze alle overtuiging. Pas wanneer ze is gedemonstreerd, is ze bewezen, en moet dan wel een getuige leveren die geloof afdwingt. Niemand wordt genezen door dubbele boodschappen. Als je louter wenst te worden genezen, dan genees je anderen. Jouw enkelvoudige doel maakt dit mogelijk. Maar als je bang bent voor genezing kan ze niet via jou komen. Het enige wat voor een genezing is vereist, is het ontbreken van angst. Zij die angstig zijn worden niet genezen en kunnen anderen niet genezen. Dit betekent niet dat het conflict voorgoed uit jouw denkgeest verdwenen moet zijn voordat je kunt genezen. Want als dat zo was, zou er geen behoefte aan genezing zijn. Maar het betekent wel dat jij, al is het maar een ogenblik, liefhebt zonder aan te vallen. Een ogenblik volstaat. Wonderen wachten niet op de tijd.3. Het heilig ogenblik is de woonstee van het wonder. Vandaaruit wordt elk wonder in deze wereld geboren als getuige van een denkstaat die het conflict heeft overstegen en vrede heeft bereikt. Het brengt troost van de plaats van vrede naar het strijdtoneel, en toont aan dat oorlog geen gevolgen heeft. Want al het leed dat de oorlog probeerde te brengen, de gebroken lichamen en verbrijzelde ledematen, de schreeuwende stervenden en zwijgende doden, ze worden allen zachtjes opgebeurd en getroost.4. Waar een wonder is gekomen om te genezen is er geen verdriet. En om dit alles te laten gebeuren is niets meer nodig dan één enkel ogenblik van jouw liefde zonder aanval. In dat ene ogenblik ben je genezen, en in dit ondeelbare ogenblik is alle genezing volbracht. Wat staat er los van jou, wanneer jij de zegen aanvaardt die het heilig ogenblik brengt? Wees niet bevreesd voor een zegening, want Degene die jou zegent heeft heel de wereld lief, en zorgt ervoor dat er niets in de wereld is om bang voor te zijn. Maar als je voor zegening terugdeinst, zal de wereld zeker beangstigend lijken, want jij hebt haar vrede en vertroosting ontzegd, en haar achtergelaten om te sterven.5. Zou een wereld die zo bitterlijk beroofd werd niet als een verdoeming worden gezien door degene die haar had kunnen verlossen, maar een stap achteruit deed uit vrees te worden genezen? In de ogen van alle stervenden staan verwijten te lezen, en het lijden fluistert: ‘Wat is er te vrezen?' Neem zijn vraag goed in overweging. Ze wordt jou gesteld ten behoeve van jou. Een stervende wereld vraagt alleen dat jij je een ogenblik rust gunt van de aanval op jezelf, zodat ze kan worden genezen.6. Kom tot het heilig ogenblik en wees genezen, want niets van wat daar ontvangen is blijft achter bij jouw terugkeer naar de wereld. En daar jij gezegend bent, zul je zegen brengen. Het leven is jou gegeven om aan de stervende wereld te geven. En lijdende ogen zullen niet langer beschuldigen, maar stralen van dankbaarheid jegens jou die de zegen schonk. De schittering van het heilig ogenblik zal je ogen verlichten, en ze het zicht verlenen om aan alle lijden voorbij te kijken, en in plaats daarvan het gelaat van Christus te zien. Genezing vervangt alle lijden. Wie naar het ene kijkt, kan het andere niet zien, want ze kunnen er niet beide zijn. En de wereld zal getuige zijn van wat jij ziet, en zal daarvan getuigen.7. Zo is jouw genezing alles wat de wereld vraagt om genezen te worden. Ze heeft maar één les nodig die perfect is geleerd. En wanneer jij die dan vergeet, zal de wereld jou zachtjes herinneren aan wat jij onderwezen hebt. Haar dank zal geen enkele bekrachtiging onthouden aan jou die jezelf hebt laten genezen opdat zij leven zou. Ze zal haar getuigen oproepen om het gelaat van Christus te laten zien aan jou die hun het zicht hebt gebracht, waardoor zij er getuige van waren. De wereld van beschuldiging wordt vervangen door een wereld waarin alle ogen liefdevol kijken naar de Vriend die hen hun bevrijding heeft gebracht. En met blijdschap zal jouw broeder de vele vrienden zien die hij voor vijanden hield.8. Problemen zijn niet specifiek, maar ze nemen specifieke gedaanten aan, en deze specifieke vormen stellen de wereld samen. En niemand begrijpt het wezen van zijn probleem. Deed hij dat wel, dan zou het voor hem niet langer te zien zijn. Het wezen ervan is nu juist dat het er niet is. En dus kan hij het, zolang hij het ziet, niet zien zoals het is. Maar genezing toont zich in specifieke gevallen, en wordt veralgemeend om ze allemaal te omvatten. Dit komt doordat ze, ondanks hun verschillende vormen, in werkelijkheid allemaal hetzelfde zijn. Alle leren is op overdracht gericht, en die wordt compleet binnen twee situaties die als één worden gezien, want er zijn alleen gemeenschappelijke elementen aanwezig. Dit kan echter alleen worden bereikt door Degene die de verschillen die jij ziet, niet ziet. De totale overdracht van wat jij leert komt niet door jou tot stand. Maar dat ze ondanks alle verschillen die jij ziet tot stand is gekomen, overtuigt jou ervan dat die niet werkelijk konden zijn.9. Jouw genezing zal zich uitbreiden, en zal naar problemen worden gebracht die jij niet voor de jouwe hield. En eveneens zal duidelijk zijn dat de vele verschillende problemen die jij hebt, zullen zijn opgelost als er voor één ervan een uitweg is gevonden. Dit kan niet door hun verschillen mogelijk worden gemaakt, want een leerproces springt niet van de ene situatie naar haar tegendeel met hetzelfde resultaat. Alle genezing moet wetmatig verlopen, in overeenstemming met wetten die correct werden waargenomen maar nooit geschonden. Wees niet bang voor de manier waarop jij ze waarneemt. Jij hebt ongelijk, maar er is Iemand in jou die gelijk heeft.10. Laat de overdracht van wat jij leert dan ook over aan Degene die de wetten daarvan werkelijk begrijpt en die zal garanderen dat ze ongeschonden en onbeperkt blijven. Jouw aandeel bestaat er slechts in wat Hij jou heeft geleerd toe te passen op jezelf, en Hij zal de rest doen. En op die manier zal de kracht van wat je leert aan jou worden bewezen door al die talrijke verschillende getuigen die ze vindt. Als eerste onder hen zal jouw broeder worden gezien, maar duizenden staan achter hem, en achter elk van dezen nog eens duizenden. En het kan lijken alsof elk een probleem heeft dat van de rest verschilt. Toch worden ze tezamen opgelost. En het gemeenschappelijk antwoord erop toont aan dat de vragen niet gescheiden konden zijn.11. Vrede zij met jou aan wie genezing wordt geschonken. En je zult leren dat jou vrede wordt gegeven wanneer jij genezing voor jezelf aanvaardt. Haar totale waarde hoeft door jou niet te worden geschat om je te laten begrijpen dat jij er baat bij hebt gevonden. Wat zich voordeed op het ogenblik dat de liefde haar intrede deed zonder aanval, zal voorgoed bij je blijven. Jouw genezing zal, net als die van jouw broeder, een van haar gevolgen zijn. Overal waar je gaat zul je een veelvoud van haar gevolgen zien. Maar alle getuigen die jij ziet, zullen nog verre in de minderheid zijn ten opzichte van al degenen die er in werkelijkheid zijn. Oneindigheid kan niet worden begrepen door eenvoudig haar afzonderlijke delen op te tellen. God dankt jou voor je genezing, want Hij weet dat ze een gave van liefde is aan Zijn Zoon, en zodoende is ze Hem gegeven.

Dagelijkse overdenking
Heb je ooit het gevoel dat je te hard nodig bent

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Nov 15, 2022 2:48


Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Filippenzen 2:3 (NBV) Filippenzen 2:3 zegt dat je anderen belangrijker dan jezelf moet achten. De Heilige Geest wil het verlangen in ons ontwikkelen om anderen te helpen en te voorzien in hun behoeften. Echter het kan soms vermoeiend zijn om op die manier te leven. Laten we eerlijk zijn, wij hebben allemaal wel eens van die dagen dat we geen zin hebben om anderen te helpen. Soms voel ik me overweldigd om te proberen anderen op die manier te helpen waarop ik denk dat ik zou moeten. Af en toe lijkt het alsof al mijn familieleden mij nodig hebben, dat mijn werknemers mij nodig hebben, dat mijn vrienden mij nodig hebben – en ze hebben mij allemaal op een andere manier nodig. Ben ik overal te hard nodig? Ja! En het is oké als jij dat ook bent. We voelen ons van tijd tot tijd allemaal weleens overweldigd. Maar we moeten onthouden dat God ons de genade schenkt om datgene te doen wat Hij ons vraagt te doen. Kort gebed: Here God, ik wil anderen belangrijker achten dan mijzelf. Wanneer ik worstel, door een gebrek aan het verlangen om anderen te helpen en mij overweldigd voel, geef mij dan Uw genade en kracht om de mensen lief te hebben en de mensen die U mij vraagt te helpen ook daadwerkelijk te kunnen helpen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 225 De Angst Voor Genezing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 11, 2022 16:14


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De angst voor genezing1. Is genezing angstaanjagend? Voor velen wel. Want een aanklacht vormt een belemmering voor liefde, en beschadigde lichamen zijn aanklagers. Ze staan onwrikbaar in de weg van vertrouwen en vrede, en verkondigen dat zij die zwak zijn geen vertrouwen kunnen hebben en zij die beschadigd zijn geen reden hebben tot vrede. Wie is er verwond door toedoen van zijn broeder en kan hem desondanks liefhebben en vertrouwen? Hij heeft aangevallen en zal opnieuw aanvallen. Bescherm hem niet, want jouw beschadigde lichaam laat zien dat jij tegen hem moet worden beschermd. Vergeving mag dan een daad van naastenliefde zijn, maar komt hem niet toe. Hij kan voor zijn schuld wel medelijden krijgen, maar er niet van worden verschoond. En als je hem zijn overtredingen vergeeft, draag je slechts bij aan alle schuld die hij werkelijk heeft verdiend.2. Zij die niet genezen zijn, kunnen niet vergeven. Want zij zijn de getuigen dat vergeving onrechtvaardig is. Ze willen de gevolgen vasthouden van de schuld waaraan ze voorbijzien. Maar niemand kan een zonde vergeven die naar zijn overtuiging werkelijk is. En wat gevolgen heeft, moet werkelijk zijn, want wat het heeft aangericht is voor iedereen zichtbaar. Vergeving is geen medelijden, dat er slechts naar streeft vergiffenis te schenken voor wat het denkt dat de waarheid is. Het kwade kan niet met het goede worden vergolden, want vergeving roept niet eerst de zonde in het leven om die vervolgens te vergeven. Wie kan zeggen en ook menen: ‘Mijn broeder, jij hebt mij verwond, maar toch, omdat ik van ons twee de beste ben, schenk ik jou vergiffenis voor mijn pijn.' Zijn vergiffenis en jouw pijn kunnen niet naast elkaar bestaan. De een ontkent het bestaan van de ander en maakt die noodzakelijkerwijs onwaar.3. Van zonde getuigen en ze toch vergeven is een paradox die de rede niet kan zien. Want ze houdt vol dat wat jou is aangedaan geen vergiffenis verdient. En door die te schenken verleen jij je broeder gratie, maar behoud jij het bewijs dat hij niet echt onschuldig is. De zieken blijven aanklagers. Ze kunnen hun broeders noch zichzelf vergeven. Want niemand in wie ware vergeving rust kan lijden. Hij houdt zijn broeder niet het bewijs van zonde voor ogen. En dus moet hij daaraan hebben voorbijgezien en die aan zijn eigen blik hebben onttrokken. Vergeving kan niet wél voor de een, en niet voor de ander zijn. Wie vergeeft is genezen. En in zijn genezing ligt het bewijs dat hij waarlijk heeft vergeven, en geen spoortje van de veroordeling behoudt die hij zichzelf of enig levend wezen nog steeds aanrekenen wil.4. Vergeving is niet echt als ze geen genezing brengt voor jouw broeder én jouzelf. Je dient ervan te getuigen dat zijn zonden op jou geen effect hebben, om aan te tonen dat ze niet werkelijk zijn. Hoe kan hij anders schuldeloos zijn? En hoe kan zijn onschuld gerechtvaardigd zijn, tenzij zijn zonden geen gevolgen hebben waarmee schuld kan worden gerechtvaardigd? Zonden liggen buiten het bereik van vergeving juist omdat ze gevolgen met zich meebrengen die niet in hun geheel ongedaan kunnen worden gemaakt en waaraan niet totaal kan worden voorbijgezien. In het feit dat ze ongedaan worden gemaakt ligt het bewijs dat het slechts vergissingen zijn. Laat je genezen opdat je vergevingsgezind mag zijn, waardoor jij je broeder en jouzelf verlossing schenkt.5. Een gebroken lichaam toont dat de denkgeest niet genezen is. Een wonder van genezing bewijst dat de afscheiding zonder gevolg is. Wat je hem wilt bewijzen, zul jij zelf geloven. De kracht van het getuigenis komt voort uit jouw overtuiging. En alles wat jij zegt of doet of denkt, getuigt slechts van wat je hem onderwijst. Je lichaam kan een middel zijn om te onderwijzen dat het nooit pijn heeft geleden door toedoen van hem. En door te genezen kan het hem het stille getuigenis van zijn onschuld schenken. Het is dit getuigenis dat kan spreken met een kracht groter dan van duizend tongen. Want hier krijgt hij het bewijs van zijn vergeving.6. Een wonder kan hem niets minder schenken dan het jou gegeven heeft. Zo laat jouw genezing zien dat je denkgeest is genezen, en vergeven heeft wat hij niet heeft gedaan. En zo is hij ervan overtuigd dat zijn onschuld nooit verloren ging, en is hij samen met jou genezen. Aldus maakt het wonder al de dingen ongedaan waarvan de wereld getuigt dat ze nooit ongedaan kunnen worden gemaakt. En hopeloosheid en dood moeten verdwijnen ten overstaan van het aloude klaroengeschal van het leven. Dit geschal heeft een kracht die het zwakke en ellendige gejammer van dood en schuld verre overstijgt. De aloude roep van de Vader tot Zijn Zoon, en van de Zoon tot het Zijne, zal de laatste bazuin zijn die de wereld ooit horen zal. Broeder, er is geen dood. En dit leer je wanneer jij niets anders wenst dan je broeder te laten zien dat hij jou geen leed berokkend heeft. Hij denkt dat jouw bloed aan zijn handen kleeft, en dus is hij veroordeeld. Toch is het jou gegeven hem door jouw genezing te laten zien dat zijn schuld slechts het spinsel is van een zinloze droom.7. Hoe rechtvaardig zijn wonderen! Want ze geven een gelijkwaardig geschenk van volledige bevrijding van schuld aan jouw broeder en jezelf. Jouw genezing bespaart hem pijn, zowel als jou, en jij bent genezen omdat jij voor hem het beste hebt gewenst. Dat is de wet waaraan het wonder gehoorzaamt: dat genezing totaal geen speciaalheid ziet. Ze komt niet voort uit medelijden, maar uit liefde. En liefde bewijst dat alle lijden slechts vergeefse verbeelding is, een dwaze wens zonder gevolgen. Jouw gezondheid is het gevolg van je verlangen jouw broeder zonder bloedbesmeurde handen of schuldbeladen hart te zien, bezwaard door het bewijs van zijn zonde. En wat jij wenst wordt jou te zien gegeven.8. De ‘kostprijs' van jouw sereniteit is de zijne. Dit is de ‘prijs' die de Heilige Geest en de wereld verschillend interpreteren. De wereld beschouwt die als vaststelling van het ‘feit' dat jouw verlossing het offer van de zijne vraagt. De Heilige Geest weet dat jouw genezing getuigt van de zijne, en totaal niet los van die van hem kan staan. Zolang hij ermee instemt te lijden, zul jij ongenezen blijven. Maar jij kunt hem laten zien dat zijn lijden zinloos is en totaal geen oorzaak heeft. Toon hem jouw genezing, en hij zal niet langer ermee instemmen te lijden. Want zijn onschuld is in zijn zicht en dat van jou bekrachtigd. En een lachen zal jouw zuchten vervangen, omdat Gods Zoon zich herinnerd heeft dat hij Gods Zoon is.9. Wie is er dan bang voor genezing? Alleen degenen die het offer en de pijn van hun broeder zien als iets wat hun eigen sereniteit vertegenwoordigt. Hun hulpeloosheid en zwakte vormen de basis van de rechtvaardiging van zijn pijn. De zeurende angel van schuld waaronder hij lijdt dient als bewijs dat hij slaaf is, maar zij vrij zijn. De aanhoudende pijn die ze lijden toont aan dat zij vrij zijn omdat ze hem gebonden houden. En ziekte wordt wenselijk om te beletten dat het evenwicht in het offer verschuift. Hoe zou de Heilige Geest een ogenblik lang, of minder nog, ervan afgehouden kunnen worden een dergelijk argument voor ziekte te weerleggen? En is het nodig dat jouw genezing wordt uitgesteld omdat jij even stilstaat om naar waanzin te luisteren?10. Correctie is niet jouw functie. Ze komt toe aan Iemand die weet heeft van rechtvaardigheid, niet van schuld. Als jij je de rol van corrector aanmeet, verlies je de functie van vergeving. Niemand kan vergeven totdat hij leert dat correctie slechts dient om te vergeven en nooit om te beschuldigen. Op eigen kracht kun je niet zien dat ze hetzelfde zijn, en daarom behoort correctie jou niet toe. Identiteit en functie zijn hetzelfde, en door je functie ken jij jezelf. En als jij dus jouw functie met de functie van een Ander verwart, moet je wel in verwarring zijn over jezelf en over wie jij bent. Wat is de afscheiding anders dan de wens om God Zijn functie te ontnemen, en te ontkennen dat ze Hem toebehoort? Maar als ze de Zijne niet is, is ze niet de jouwe, want je verliest noodzakelijkerwijs wat je weg wilt nemen.11. In een gespleten denkgeest kan de identiteit niet anders dan verdeeld lijken. Ook kan niemand een functie als eenduidig zien als die tegenstrijdige doelstellingen en uiteenlopende bestemmingen heeft. Correctie moet voor een denkgeest die zo gespleten is, wel een manier zijn om de zonden die jij denkt te bezitten, in iemand anders te bestraffen. En zo wordt hij jouw slachtoffer, niet je broeder, en in zoverre van jou verschillend dat hij schuldiger is, en dus correctie nodig heeft van jou als degene die onschuldiger is dan hij. Hierdoor wordt zijn functie van de jouwe afgesplitst, en krijgen jullie beiden een andere rol. En op die manier kunnen jullie niet als één worden gezien, met een eenduidige functie die zou duiden op een gezamenlijke identiteit die maar één bestemming heeft.12. De correctie die jij uitvoert moet wel afscheiden, want dat is de functie die jij eraan gegeven hebt. Wanneer jij ziet dat correctie hetzelfde is als vergiffenis, dan weet je eveneens dat de Denkgeest van de Heilige Geest en die van jou Eén zijn. En zo wordt jouw eigen Identiteit gevonden. Hij moet echter werken met wat Hem gegeven is, en jij verleent Hem slechts toegang tot de helft van je denkgeest. En dus vertegenwoordigt Hij de andere helft, en lijkt Hij een andere bedoeling te hebben dan degene die jij koestert en waarvan jij denkt dat ze de jouwe is. Zo lijkt jouw functie inderdaad verdeeld, waarbij de ene helft in strijd is met de andere. En deze twee helften schijnen een splitsing te zien te geven binnen een zelf dat als tweeledig wordt gezien.13. Bedenk hoe deze zelfwaarneming zich wel moet uitbreiden, en zie daarbij niet het feit over het hoofd dat iedere gedachte zich uitbreidt omdat dit haar doel is, door te zijn wat ze werkelijk is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 224 Het Beeld Van Kruisiging

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 10, 2022 12:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerI. Het beeld van kruisiging1. De wens om onrechtvaardig behandeld te worden is een poging tot compromis, die aanval aan onschuld wil paren. Wie kan combineren wat volstrekt onverenigbaar is, en tot eenheid smeden wat zich nooit verbinden laat? Bewandel de weg der zachtmoedigheid en je zult geen kwaad vrezen, noch schaduwen in de nacht. Maar plavei je pad niet met symbolen van verschrikking, of je zult een doornenkroon vlechten waaraan jouw broeder en jijzelf niet zullen ontkomen. Je kunt niet alleen jezelf kruisigen. En als jij onrechtvaardig wordt behandeld, moet hij de onrechtvaardigheid ondergaan die jij ziet. Je kunt niet alleen jezelf offeren. Want een offer is totaal. Als het al kon plaatsvinden, zou het heel Gods schepping, alsook de Vader betrekken bij het offer van Zijn geliefde Zoon.2. In jouw bevrijding van offers manifesteert zich die van hem en wordt hem getoond dat die de zijne is. Maar iedere pijn die jij lijdt zie je als bewijs dat hij aan een aanval schuldig is. Zo wil jij jezelf tot teken maken dat hij zijn onschuld verloren heeft, en hij maar naar jou hoeft te kijken om te beseffen dat hij veroordeeld is. En wat jegens jou onrechtvaardig was, zal hem volkomen terecht treffen. De onterechte wraak waar jij onder lijdt komt nu hem toe, en wanneer ze hem geldt, ben jij ervan bevrijd. Koester niet de wens jezelf tot levend symbool te maken van zijn schuld, want je zult de dood die je voor hem gemaakt hebt niet ontlopen. Maar in zijn onschuld zul jij de jouwe vinden.3. Telkens wanneer je ermee instemt pijn te lijden, misdeeld of onrechtvaardig behandeld te zijn, of aan iets gebrek te hebben, beschuldig jij je broeder slechts van een aanval op Gods Zoon. Jij houdt hem een beeld voor ogen van jouw kruisiging, zodat hij kan zien dat zijn zonden in jouw bloed en door jouw dood in de Hemel staan geschreven en hem vooruit gaan om de poort dicht te werpen en hem te verdoemen tot de hel. Dit staat echter in de hel en niet in de Hemel geschreven, waar jij boven alle aanval bent verheven en het bewijs van zijn onschuld levert. Het beeld van jezelf dat jij hem voorhoudt, toon je aan jouzelf en je stelt er heel je vertrouwen in. De Heilige Geest biedt jou een beeld van jezelf om aan hem te geven waarachter totaal geen pijn of verwijt verscholen gaat. En wat geslachtofferd werd aan zijn schuld, wordt de volmaakte getuige van zijn onschuld.4. De kracht van een getuigenis overstijgt geloof omdat ze overtuigdheid in haar kielzog voert. De getuige wordt geloofd omdat hij voorbij zichzelf wijst naar wat hij vertegenwoordigt. Een ziek en lijdend jij vertegenwoordigt slechts jouw broeders schuld, de getuige die jij zendt opdat hij de verwondingen maar niet vergeten zou die hij heeft toegebracht, en waaraan hij nooit ontsnappen zal, zo heb jij jezelf gezworen. Jij aanvaardt dit ziekelijke en armzalige beeld, als het maar dienen kan om hem te straffen. De zieken zijn genadeloos tegenover iedereen, en proberen door besmetting te doden. De dood lijkt een zachte prijs, als ze kunnen zeggen: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen sterf ik.' Want ziekte is de getuige van zijn schuld, en de dood bewijst dat zijn vergissingen wel degelijk zonden zijn. Ziekte is slechts een ‘kleine' dood, een vorm van wraak die nog niet totaal is. Toch spreekt ze met stelligheid namens wat ze vertegenwoordigt. Het sombere en wrange beeld dat jij jouw broeder hebt gezonden heb jij met verdriet bekeken. En jij hebt alles geloofd wat het hem heeft getoond, omdat het getuigde van de schuld in hem die jij zag en liefhad.5. In de handen die door aanraking van de Heilige Geest zijn verzacht, legt Hij nu een beeld van een andere jij. Het is nog steeds een beeld van een lichaam, want wat jij werkelijk bent kan niet worden gezien, noch afgebeeld. Maar dit beeld is niet gebruikt met het doel aan te vallen, en heeft dan ook nooit enige pijn geleden. Het getuigt van de eeuwige waarheid dat jij niet kunt worden gekwetst, en verwijst aan zichzelf voorbij naar zowel jouw onschuld als de zijne. Toon dit aan jouw broeder, en die zal zien dat ieder litteken genezen is en dat iedere traan met een lach en in liefde is weggewist. En daar zal hij zijn vergeving aanschouwen, en met genezen ogen erachter kijken naar de onschuld die hij in jou ziet. Dit is het bewijs dat hij nooit gezondigd heeft: dat niets wat zijn waanzin hem gebood te doen ooit is verricht, of ooit enigerlei gevolg heeft gehad. Dat geen enkel verwijt waarmee hij zijn hart heeft bezwaard ooit gerechtvaardigd was, en dat geen enkele aanval hem ooit kan treffen met de giftige en meedogenloze angel van de angst.6. Getuig van zijn onschuld, niet van zijn schuld. Jouw genezing is zijn troost en zijn gezondheid, omdat ze bewijst dat illusies onwaar zijn. Niet de levenswil, maar de doodswens is de motivatie voor deze wereld. Haar enige doel is te bewijzen dat schuld werkelijk is. Niet één gedachte, daad of gevoel in deze wereld heeft een andere motivatie dan deze. Ze zijn de getuigen die worden opgeroepen om te worden geloofd, en ze verlenen overtuigingskracht aan het systeem dat ze bepleiten en vertegenwoordigen. En elk heeft vele stemmen, die in verschillende talen tot jou en je broeder spreken. En toch is de boodschap voor beiden gelijk. De opsmuk van het lichaam probeert te laten zien hoe lieflijk de getuigen van schuld wel zijn. Zorgen over het lichaam tonen aan hoe broos en kwetsbaar jouw leven is, hoe gemakkelijk wat je liefhebt wordt verwoest. Depressiviteit spreekt van de dood, en van de vruchteloosheid van echte zorg om wat dan ook.7. De sterkste getuige voor nutteloosheid die alle overige schraagt en ze het beeld helpt schilderen waarin zonde gerechtvaardigd is, is ziekte in elke vorm die ze aanneemt. De zieken hebben een reden voor elk van hun onnatuurlijke verlangens en vreemde behoeftes. Want wie zou een leven kunnen leiden dat zo snel wordt afgesneden, en geen oog hebben voor de waarde van voorbijgaande genoegens? Welk blijvend genot kan er zijn? Hebben de zwakken niet het recht te geloven dat alle beetjes gestolen genot hun legitieme loon zijn voor hun luttele leven? Hun dood zal de prijs voor allemaal betalen, of ze nu van de voordelen daarvan genieten of niet. Het eind van het leven komt onafwendbaar, hoe dat leven ook werd besteed. Schep dan ook genoegen in het heel vluchtige en kortstondige.8. Dit zijn geen zonden, maar getuigen voor de vreemde overtuiging dat zonde en dood werkelijk zijn, en dat onschuld en zonde op gelijke wijze hun definitieve einde zullen vinden in het graf. Als dat waar was, zou er reden zijn tevreden te blijven met het najagen van voorbijgaande pleziertjes en het koesteren van kleine genoegens, waar je maar kunt. Maar in deze voorstelling van zaken wordt het lichaam niet als neutraal gezien, noch zonder een onlosmakelijk daarmee verbonden doel. Want het wordt het symbool van verwijt, het teken van schuld waarvan de gevolgen nog steeds zichtbaar aanwezig zijn, zodat de oorzaak nooit kan worden ontkend.9. Jouw functie is je broeder te tonen dat zonde geen oorzaak hebben kan. Hoe vruchteloos moet het zijn jezelf als toonbeeld te zien van het bewijs dat wat jouw functie is nooit kan bestaan! Het beeld van de Heilige Geest verandert het lichaam niet in iets wat het niet is. Het neemt slechts al de tekenen van beschuldiging en afkeuring ervan weg. Weergegeven zonder doel, wordt het noch als ziek noch als gezond, noch als slecht noch als goed gezien. Er worden geen redenen geboden om het ook maar enigszins te kunnen beoordelen. Het heeft geen leven, maar is evenmin dood. Het staat buiten iedere ervaring van liefde of angst. Want nu getuigt het nog van niets, omdat zijn doel nog onbepaald is, en is de denkgeest opnieuw vrij te kiezen waartoe het dient. Nu is het niet veroordeeld, maar wacht tot het een bedoeling wordt gegeven, zodat het de functie kan vervullen die het ontvangt.10. In deze lege ruimte waaruit de zonde als doel verwijderd is, staat niets het herinneren van de Hemel in de weg. Hier kan zijn vrede komen en volmaakte genezing de plaats innemen van de dood. Het lichaam kan een teken van leven worden, een belofte van verlossing, en een vleugje onsterfelijkheid voor degenen die het beu zijn de kwalijke geur des doods op te snuiven. Laat genezing dan zijn doel zijn. Dan zal het de boodschap uitzenden die het ontvangen heeft, en door zijn gezondheid en lieflijkheid de waarheid en de waarde verkondigen die het vertegenwoordigt. Laat het de kracht ontvangen een oneindig leven te vertegenwoordigen, voor eeuwig van alle aanval vrij. En laat het volgende zijn boodschap aan jouw broeder zijn: ‘Zie mij aan, broeder, door jouw toedoen leef ik.'11. De eenvoudigste manier om dit te bereiken is de volgende: het lichaam geen doel meer te laten hebben uit het verleden, toen je zeker meende te weten dat zijn doel het aanwakkeren was van schuld. Want dit houdt vol dat je kromme beeld een blijvend teken is van wat het vertegenwoordigt. Dit laat geen ruimte vrij om er een verschillende zienswijze, een ander doel aan te kunnen geven. Je kent zijn doel niet. Je hebt slechts illusies van een doel gegeven aan een ding dat jij gemaakt hebt om jouw functie verborgen te houden voor jezelf. Dit ding zonder doel kan de functie niet verbergen die de Heilige Geest gegeven heeft. Laat dan ook toe dat zijn bedoeling en jouw functie eindelijk met elkaar worden verenigd, en als één worden gezien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 215 Vele Vormen Een Correctie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 7:45


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. Vele vormen, één correctie1. Het is niet moeilijk de redenen te begrijpen waarom jij de Heilige Geest niet vraagt om alle problemen voor je op te lossen. Het kost Hem niet meer moeite het ene op te lossen dan het andere. Ieder probleem is voor Hem hetzelfde, want elk wordt vanuit precies dezelfde invalshoek en met dezelfde aanpak opgelost. De aspecten die opgelost dienen te worden veranderen niet, welke vorm het probleem ook lijkt aan te nemen. Een probleem kan zich in vele vormen voordoen, en zal dat ook doen zolang het probleem voortduurt. Het dient geen enkel doel een poging te doen het in een speciale vorm op te lossen. Het zal zich herhalen en weer herhalen, keer op keer, tot het voor eens en voor al beantwoord is, en in geen enkele vorm nog zal opduiken. En pas dan ben je ervan verlost.2. De Heilige Geest biedt je verlossing van elk probleem dat je denkt te hebben. Voor Hem zijn ze hetzelfde omdat elk, ongeacht de vorm die het lijkt aan te nemen, de eis is dat iemand verlies moet lijden en een offer brengen, zodat jij winnen kunt. En wanneer de situatie zodanig is opgelost dat niemand verliest, dan is het probleem verdwenen, want het was een fout in de waarneming die nu is gecorrigeerd. Het is voor Hem niet moeilijker de ene vergissing naar de waarheid te brengen dan de andere. Er is namelijk maar één vergissing: het hele idee dat verlies mogelijk is, en voor iemand zou kunnen uitmonden in winst. Als dat waar was, dan zou God onrechtvaardig zijn, zou zonde mogelijk, aanval gerechtvaardigd, en wraak terecht zijn.3. Voor deze ene vergissing, in welke vorm ook, is er één correctie. Verlies bestaat niet; denken dat dit wel het geval is, is een vergissing. Je hebt geen problemen, al denk je van wel. En toch zou je dat niet kunnen denken als je ze één voor één zag verdwijnen, zonder te letten op omvang, complexiteit, plaats en tijd, of enig kenmerk dat jij waarneemt en dat elk de schijn geeft te verschillen van de rest. Denk niet dat de beperkingen die jij oplegt aan wat je ziet, God op enigerlei wijze kunnen beperken.4. Het wonder der rechtvaardigheid kan elke vergissing corrigeren. Ieder probleem is een vergissing. Het doet de Zoon van God onrecht aan, en is daarom niet waar. De Heilige Geest weegt onrechtvaardigheden niet als groot of klein, of meer of minder van gewicht. Voor Hem hebben ze geen eigenschappen. Het zijn misvattingen waaronder de Zoon van God zij het nodeloos lijdt. En dus neemt Hij de doornen en de spijkers weg. Hij houdt niet stil om te beoordelen of het leed groot is of klein. Hij velt slechts één oordeel: dat het kwetsen van Gods Zoon onterecht moet zijn, en daarom niet het geval is.5. Jij die gelooft dat je met een gerust hart slechts enkele misvattingen ter correctie hoeft te geven, terwijl je de andere voor jezelf houdt, onthoud dit: rechtvaardigheid is totaal. Er bestaat niet zoiets als gedeeltelijke rechtvaardigheid. Als de Zoon van God schuldig is, dan is hij veroordeeld en verdient hij geen genade van de God van gerechtigheid. Maar vraag God niet om hem te straffen omdat jij vindt dat hij schuldig is en wilt dat hij sterft. God schenkt jou het middel om zijn onschuld te zien. Zou het dan terecht zijn hem te straffen omdat jij niet wilt kijken naar wat er is te zien? Telkens wanneer jij een probleem voor jezelf houdt om het op te lossen, of oordeelt dat het er een is waarvoor geen oplossing bestaat, heb je het groot gemaakt, en buiten het bereik geplaatst van alle hoop op genezing. Je ontkent dan dat het wonder der rechtvaardigheid eerlijk kan zijn.6. Als God rechtvaardig is, dan kunnen er geen problemen zijn die rechtvaardigheid niet kan oplossen. Maar jij gelooft dat sommige onrechtvaardigheden terecht en goed zijn, en noodzakelijk om jezelf in stand te houden. Het zijn die problemen die jij groot en onoplosbaar acht. Want er zijn er nu eenmaal die jij verlies toewenst en er is niemand van wie jij wenst dat hij helemaal van offers verschoond blijft. Neem nogmaals je speciale functie in overweging. Er is jou iemand gegeven om in hem zijn volmaakte zondeloosheid te zien. En je zult van hem geen offer vragen, omdat je niet zou kunnen willen dat hij verlies lijdt. Het wonder der rechtvaardigheid dat jij tevoorschijn roept, zal even zeker op jou rusten als op hem. Ook zal de Heilige Geest pas tevreden zijn wanneer het door iedereen ontvangen is. Want wat jij aan Hem geeft behoort ieder toe, en doordat jij het geeft kan Hij ervoor zorgen dat ieder het in gelijke mate ontvangt.7. Bedenk eens hoe geweldig je eigen bevrijding zal zijn, wanneer je bereid bent voor al je problemen correctie te ontvangen. Je zult er niet één zelf houden, omdat je geen enkele vorm van pijn wilt. En je zult zien dat voor de zachtmoedige blik van de Heilige Geest elk klein beetje pijn wordt opgelost. Want in Zijn ogen zijn ze allemaal klein, en niet méér waard dan een lichte zucht voor ze verdwijnen, voorgoed ongedaan gemaakt en niet meer herinnerd. Wat eens een speciaal probleem leek, – een misstap die niet verholpen kon worden, een aandoening zonder remedie – is tot een universele zegen getransformeerd. Het offer is verdwenen. En in zijn plaats kan de Liefde van God, die elke herinnering aan offers en verlies wegschijnt, worden herinnerd.8. God kan pas herinnerd worden wanneer rechtvaardigheid wordt bemind in plaats van gevreesd. Hij kan niet onrechtvaardig zijn tegen wie of wat ook, omdat Hij weet dat al-wat-is Hem toebehoort, en voor eeuwig zal zijn zoals Hij het heeft geschapen. Er is niets wat Hij liefheeft dat niet zonder zonde is, en buiten het bereik van aanval. Jouw speciale functie opent wijd de deur waarachter de herinnering van Zijn Liefde volmaakt ongeschonden en onbezoedeld wordt bewaard. En het enige wat je hoeft te doen is te wensen dat de Hemel jou gegeven wordt in plaats van de hel, en iedere grendel en sluitboom die de deur veilig vergrendeld en gesloten leek te houden zal eenvoudig wegvallen en verdwijnen. Want het is niet de Wil van je Vader dat jij minder zou moeten schenken of ontvangen dan Hij gegeven heeft, toen Hij jou in volmaakte liefde schiep.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 300 Deze Wereld Duurt Maar Een Ogenblik

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 27, 2022 25:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 300Deze wereld duurt maar een ogenblik.Dit is een gedachte die kan worden gebruikt om te beweren dat dood en verdriet het onafwendbare lot zijn van allen die hier komen, want hun vreugden zijn vervlogen nog voor ze volledig omarmd of zelfs maar even vastgehouden kunnen worden. Maar dit is ook het idee dat niet toelaat dat een onjuiste waarneming ons in haar greep houdt, of meer voorstelt dan een voorbijdrijvende wolk tegen een eeuwig serene hemel. En het is deze sereniteit die we zoeken vandaag, wolkloos, zonneklaar en onbetwijfelbaar.We zoeken vandaag Uw heilige wereld. Want wij, Uw liefhebbende Zonen, zijn even de weg kwijt. Maar we hebben naar Uw Stem geluisterd en precies geleerd wat we moeten doen om de Hemel en onze ware Identiteit te hervinden. En we zeggen vandaag dank dat de wereld maar een ogenblik duurt. We willen voorbij dat nietig ogenblik naar de eeuwigheid toe gaan.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 299 Eeuwige Heiligheid Woont In Mij

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 27:03


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 299Eeuwige heiligheid woont in mij.Mijn heiligheid gaat mijn eigen vermogen om te begrijpen en te weten verre te boven. Maar God, mijn Vader, die mijn heiligheid geschapen heeft, erkent haar als de Zijne. Onze gezamenlijke Wil begrijpt haar. En Onze gezamenlijke Wil weet dat het zo is.Vader, mijn heiligheid is niet van mij. Het is niet aan mij om haar door zonde te laten vernietigen. Het is niet aan mij om haar onder aanvallen te laten lijden. Illusies kunnen haar versluieren, maar ze kunnen haar stralende gloed niet doven, noch temperen haar licht. Ze blijft eeuwig volmaakt en onaangetast. In haar zijn alle dingen geheeld, want ze blijven zoals U ze geschapen hebt. En ik kan mijn heiligheid kennen. Want ik werd door Heiligheid Zelf geschapen, en ik kan mijn Bron kennen omdat het Uw Wil is dat U wordt gekend.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 298 Ik Houd Van U Vader En Ook Van Uw Zoon

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 25:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 298Ik houd van U, Vader, en ook van Uw Zoon.Mijn dankbaarheid staat toe dat mijn liefde zonder angst wordt aanvaard. En zo hervind ik uiteindelijk mijn werkelijkheid. Al wat mijn heilige blik verstoord heeft, wordt door vergeving weggenomen. En ik nader het einde van zinloze reizen, dwaze bedoeningen en kunstmatige waarden. In plaats daarvan aanvaard ik wat God als het mijne gegrondvest heeft, er zeker van dat ik alleen daardoor zal worden verlost, zeker dat ik door de angst heen ga om mijn Liefde te ontmoeten.Vader, ik kom vandaag tot U omdat ik geen andere weg wil volgen dan de Uwe. U bent aan mijn zijde. Uw weg is zeker. En ik ben U dankbaar voor de heilige gaven van een betrouwbaar toevluchtsoord en een uitweg uit alles wat mijn liefde voor God, mijn Vader, en Zijn heilige Zoon vertroebelen zou.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 212 Rechtvaardigheid Tot De Liefde Teruggekeerd

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 25, 2022 15:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVIII. Rechtvaardigheid tot de liefde teruggekeerd1. De Heilige Geest kan alles wat je Hem geeft voor jouw verlossing gebruiken. Maar wat jij achterhoudt kan Hij niet gebruiken, want zonder jouw bereidwilligheid kan Hij het niet van jou wegnemen. Want deed Hij dat wel, dan zou jij geloven dat Hij het jou tegen je wil ontwrongen heeft. En zo zou je niet leren dat het jouw wil is om er vrij van te zijn. Je hoeft het Hem niet volkomen gewillig te geven, want als je dat kon, zou je Hem niet nodig hebben. Maar dit heeft Hij nodig: dat jij er de voorkeur aan geeft dat Hij het neemt dan dat jij het alleen voor jezelf houdt, en erkent dat je niet weet wat het is dat niemand verlies brengt. Zoveel dient toegevoegd te worden aan het idee dat niemand kan verliezen opdat jij wint. Meer niet.2. Dit is het enige principe dat voor verlossing nodig is. Ook is het niet noodzakelijk dat jouw geloof erin sterk en onwankelbaar is, en niet aangevallen wordt door alle overtuigingen die daaraan tegengesteld zijn. Jij kent geen vaste trouw. Bedenk echter wel dat verlossing niet nodig is voor wie is verlost. Je wordt niet opgeroepen iets te doen wat iemand die nog steeds tegen zichzelf verdeeld is, onmogelijk zou vinden. Heb weinig vertrouwen dat er wijsheid gevonden kan worden in een dergelijke staat van denken. Maar wees wel dankbaar dat jou slechts weinig vertrouwen wordt gevraagd. Wat anders dan een weinig vertrouwen blijft er over voor hen die nog steeds in zonde geloven? Wat zouden zij van de Hemel kunnen weten en van de rechtvaardigheid van hen die zijn verlost?3. Er is een vorm van rechtvaardigheid in de verlossing waarvan de wereld geen weet heeft. Voor de wereld zijn rechtvaardigheid en wraak hetzelfde, want zondaars zien rechtvaardigheid enkel als hun straf, misschien door iemand anders doorstaan, maar niet ontlopen. De wetten van de zonde eisen een slachtoffer. Wie dat zal zijn maakt weinig verschil. Maar de dood zal de prijs zijn en die zal worden betaald. Dit is geen rechtvaardigheid, maar waanzin. Maar hoe kan rechtvaardigheid zonder waanzin worden gedefinieerd, waar liefde haat betekent, en de dood als overwinning en zege wordt gezien over de eeuwigheid, de tijdloosheid en het leven?4. Jij die geen weet hebt van rechtvaardigheid kunt daar nog altijd om vragen en het antwoord vernemen. Rechtvaardigheid kijkt naar allen op dezelfde manier. Het is niet rechtvaardig dat iemand moet missen wat een ander heeft. Want dat is wraak, ongeacht de vorm. Rechtvaardigheid vraagt geen offer, want elk offer wordt gebracht om de zonde te behouden en te bewaren. Het is een vergoeding waarmee de prijs van de zonde wordt vereffend, maar niet de totale prijs. De rest wordt bij een ander weggehaald, en naast jouw kleine vergoeding gelegd, als ‘zoenoffer' voor al wat jij behouden en niet opgeven wilt. Zo wordt jij ten dele als het slachtoffer gezien, maar iemand anders voor het overgrote deel. En hoe groter het zijne, des te kleiner het jouwe in de totale prijs. En daar rechtvaardigheid blind is, is ze pas verzadigd wanneer ze is betaald, door wie doet niet ter zake.5. Kan dit rechtvaardigheid zijn? God heeft hier geen weet van. Maar rechtvaardigheid kent Hij wel, en wel heel goed. Want Hij is jegens ieder volkomen eerlijk. Wraak is Gods Denkgeest wezensvreemd, omdat Hij rechtvaardigheid kent. Rechtvaardig zijn betekent eerlijk zijn, niet wraakzuchtig. Eerlijkheid én wraak zijn onmogelijk, want elk is met de ander in tegenspraak en ontkent dat die werkelijk is. Het is voor jou onmogelijk de rechtvaardigheid van de Heilige Geest te delen met een denkgeest die zich van speciaalheid zelfs maar een voorstelling kan maken. Hoe zou Hij echter rechtvaardig kunnen zijn als Hij een zondaar veroordeelt voor misdaden die deze niet heeft begaan, maar meent te hebben begaan? En waar zou rechtvaardigheid zijn als Hij zou eisen dat degenen die van het idee van straf bezeten zijn, dit zonder hulp terzijde leggen, en inzien dat het niet waar is?6. Het valt degenen die nog steeds geloven dat zonde betekenis heeft, bijzonder zwaar de rechtvaardigheid van de Heilige Geest te begrijpen. Zij moeten wel geloven dat Hij hun eigen verwarring deelt, en de wraak niet kan vermijden die hun eigen geloof in rechtvaardigheid met zich mee moet brengen. En dus vrezen ze de Heilige Geest, en zien ze de ‘toorn' van God in Hem. Ook kunnen ze er niet op vertrouwen dat Hij hen niet zal doodslaan met bliksemschichten, die door Gods eigen verbolgen Hand aan de ‘vuren' van de Hemel zijn ontrukt. Ze denken werkelijk dat de Hemel de hel is, en zijn bang voor de liefde. En een intense achterdocht en een ijzige angst komen over hen wanneer hun wordt verteld dat zij nooit gezondigd hebben. Hun wereld berust op de stabiliteit van de zonde. En zij beschouwen de ‘dreiging' van wat God als rechtvaardigheid kent als destructiever voor henzelf en hun wereld dan wraak, die ze begrijpen en liefhebben.7. En dus vinden ze het verlies van zonde een vloek. En vluchten ze weg voor de Heilige Geest alsof Hij een boodschapper was van de hel, van hogerhand gezonden, verraderlijk en vals, om vermomd als bevrijder en vriend de wrake Gods op hen uit te oefenen. Wat zou Hij voor hen anders kunnen zijn dan een duivel, ter misleiding gehuld in engelengewaad? En welke ontsnappingsmogelijkheid heeft Hij voor hen in petto anders dan een deur naar de hel die eruitziet als de Hemelpoort?8. Maar rechtvaardigheid kan hen niet straffen die om straf vragen, maar wel een Rechter hebben die weet dat ze in waarheid volkomen onschuldig zijn. In rechtvaardigheid is Hij ertoe verplicht hen te bevrijden, en hun alle eer te geven die hun toekomt en die ze zichzelf hebben ontzegd omdat ze niet eerlijk zijn, en niet kunnen begrijpen dat ze onschuldig zijn. Liefde is voor zondaren niet te begrijpen, omdat ze denken dat rechtvaardigheid van liefde is afgesplitst, en voor iets anders staat. En zo wordt liefde als zwak gezien, en wraak als sterk. Want liefde verloor toen oordeel haar zijde verliet, en is te zwak om te verlossen van straf. Maar wraak, zonder liefde, is in kracht toegenomen, door gescheiden en los van de liefde te zijn. En wat anders dan wraak kan er nog helpen en verlossen, nu de liefde er krachteloos bij staat met hulpeloze handen, van rechtvaardigheid en levenskracht beroofd, en niet bij machte om te verlossen?9. Wat kan Liefde van jou vragen die denkt dat dit allemaal waar is? Kan Hij, in rechtvaardigheid en in liefde, geloven dat jij in je verwarring veel te geven hebt? Er wordt jou niet gevraagd Hem vergaand te vertrouwen. Slechts voor zover jij ziet wat Hij jou biedt, en waarvan je inziet dat jij het jezelf niet zou kunnen geven. In de rechtvaardigheid van God Zelf herkent Hij alles wat jou toekomt, maar begrijpt eveneens dat jij het niet voor jezelf aanvaarden kunt. Het is Zijn speciale functie jou de gaven aan te reiken die de onschuldigen toekomen. En elk van die gaven die jij aanneemt brengt vreugde voor Hem alsook voor jou. Hij weet dat de Hemel wordt verrijkt met elke die jij aanvaardt. En God verheugt Zich als Zijn Zoon ontvangt waarvan liefdevolle rechtvaardigheid weet dat het zijn rechtmatig deel is. Liefde en rechtvaardigheid zijn immers niet verschillend. Omdat ze hetzelfde zijn, staat barmhartigheid aan Gods Rechterhand, en geeft die de Zoon van God de macht zichzelf zijn zonden te vergeven.10. Hoe kan hem die recht heeft op alles iets worden onthouden? Dat zou pas onrechtvaardig en beslist oneerlijk zijn tegenover al de heiligheid die in hem is, hoezeer hij die ook niet herkent. God heeft geen weet van onrechtvaardigheid. Hij laat niet toe dat Zijn Zoon beoordeeld wordt door degenen die zijn dood wensen, en zijn waarde in het geheel niet kunnen zien. Welke eerlijke getuigen zouden zij kunnen oproepen om te zijner gunste te spreken? En wie zou er vóór hem komen pleiten, en niet tegen zijn leven? Hij zou van jou geen rechtvaardigheid ontvangen. Maar God heeft ervoor gezorgd dat recht zou geschieden aan de Zoon die Hij liefheeft, en die Hij wil behoeden voor alle onrecht dat jij zou proberen te schenken, in de overtuiging dat wraak zijn verdiende loon is.11. Zoals speciaalheid het niets kan schelen wie de prijs voor de zonde betaalt, als die maar betaald wordt, zo slaat de Heilige Geest er geen acht op wie uiteindelijk onschuld aanschouwt, zolang die maar gezien wordt en herkend. Eén enkele getuige volstaat immers, mits die waarlijk ziet. Eenvoudige rechtvaardigheid vraagt niet meer. Aan eenieder vraagt de Heilige Geest of hij die ene wil zijn, zodat rechtvaardigheid naar de liefde terug kan keren en daar voldoening vindt. Elke speciale functie die Hij toewijst dient slechts hiertoe: dat ieder leert dat liefde en rechtvaardigheid niet gescheiden zijn. En beide worden versterkt door hun vereniging met elkaar. Zonder liefde is rechtvaardigheid bevooroordeeld en zwak. En liefde zonder rechtvaardigheid is onmogelijk. Want liefde is eerlijk en kan niet kastijden zonder grond. Welke grond kan er zijn om een aanval op onschuldigen te rechtvaardigen? Vergissingen worden door liefde in rechtvaardigheid gecorrigeerd, maar niet in wraak. Want dat zou jegens onschuld onrechtvaardig zijn.12. Je kunt een perfecte getuige zijn van de macht van liefde en rechtvaardigheid, als je begrijpt dat Gods Zoon onmogelijk wraak zou kunnen verdienen. Het is niet nodig dat je in alle omstandigheden ziet dat dit waar is. Je hoeft ook niet te kijken naar je ervaring in de wereld, die slechts een afschaduwing is van al wat er in werkelijkheid in jezelf gebeurt. Het inzicht dat je nodig hebt komt niet van jou maar van een groter Zelf, zo groot en heilig, dat Hij niet zou kunnen twijfelen aan Zijn onschuld. Jouw speciale functie is een oproep tot Hem, zodat Hij naar jou kan glimlachen wiens zondeloosheid Hij deelt. Zijn inzicht zal het jouwe zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 211 De Rots Der Verlossing

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 13:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVII. De rots der verlossing1. Als de Heilige Geest echter elk vonnis dat jij over jezelf hebt geveld in een zegening kan omzetten, dan kan het geen zonde zijn. Zonde is het enige in heel de wereld wat niet veranderen kan. Ze is onveranderbaar. En op haar onveranderlijkheid rust de wereld. De magie van de wereld kan de pijn van de zonde ogenschijnlijk voor de zondaren verbergen, en camoufleren met glitter en list. Maar iedereen weet dat de prijs voor de zonde de dood is. En dat is ook zo. Want zonde is een verzoek om de dood, een wens om het fundament van deze wereld even zeker te maken als de liefde, even betrouwbaar als de Hemel, en even sterk als God Zelf. Voor ieder die zonde mogelijk acht, is de wereld tegen de liefde beveiligd. En zonde zal niet veranderen. Is het dan mogelijk dat wat God niet geschapen heeft de kenmerken van Zijn schepping zou vertonen, als het daar in elk opzicht mee in strijd is?2. Het kan niet zo zijn dat de doodswens van de ‘zondaar' even sterk is als de Levenswil van God. En evenmin kan de basis van een wereld die Hij niet gemaakt heeft even stevig en zeker zijn als de Hemel. Hoe zouden Hemel en hel hetzelfde kunnen zijn? En is het soms mogelijk dat wat Hij niet wilde, niet kan worden veranderd? Wat is er naast Zijn Wil onveranderbaar? En wat kan de kenmerken ervan vertonen behalve die Wil zelf? Welke wens kan tegen Zijn Wil in opstand komen, én onveranderbaar zijn? Als je eens kon beseffen dat niets onveranderlijk is behalve de Wil van God, dan zou deze cursus niet moeilijk voor je zijn. Want dat is het juist wat jij niet gelooft. En toch is er niets anders wat je zou kunnen geloven, als je slechts keek naar wat hij werkelijk is.3. Laten we terugkeren naar wat we eerder hebben gezegd, en dat zorgvuldiger overdenken. Het moet zo zijn dat ofwel God gek is, of deze wereld een plaats van gekte. Niet één van Zijn Gedachten heeft in deze wereld ook maar iets zinnigs. En niets van wat de wereld voor waar houdt heeft in Zijn Denkgeest enige betekenis. Wat zin noch betekenis heeft, is krankzinnig. En wat waanzin is kan niet de waarheid zijn. Als één enkele overtuiging die hier van zo grote waarde wordt geacht waar was, zou iedere Gedachte die God ooit heeft gehad een illusie zijn. En als slechts één van Zijn Gedachten waar is, dan zijn alle overtuigingen waaraan de wereld enige betekenis hecht onwaar, en volledig zonder zin. Dat is de keuze die jij maakt. Doe geen poging dit anders te zien, en verdraai het ook niet tot iets wat het niet is. Want alleen deze beslissing kun jij nemen. De rest is aan God, niet aan jou.4. Eén enkele waarde rechtvaardigen die deze wereld hooghoudt komt neer op het ontkennen van je Vaders wijsheid en die van jou. Want God en Zijn geliefde Zoon denken niet verschillend. En het is het overeenstemmen van hun gedachten wat de Zoon tot medeschepper maakt met de Denkgeest wiens Gedachte hem geschapen heeft. Als hij er dus voor kiest één enkele gedachte te geloven die zich tegen de waarheid verzet, dan heeft hij besloten niet zijn Vaders Zoon te zijn omdat die Zoon krankzinnig is, en moet wijsheid wel losstaan van zowel de Vader als de Zoon. Dit is wat jij gelooft. Denk niet dat dit geloof afhankelijk is van de vorm die het aanneemt. Wie meent dat de wereld op enigerlei wijze gezond en wijs is, gerechtvaardigd is in al wat ze denkt, of in stand wordt gehouden door enige vorm van rede, gelooft dat dit waar is. Zonde is niet werkelijk, omdat de Vader en de Zoon niet krankzinnig zijn. Deze wereld heeft geen betekenis, omdat ze op de zonde rust. Wie zou het onveranderlijke kunnen scheppen, als dat niet op de waarheid rust?5. De Heilige Geest heeft de macht om heel het fundament van de wereld die jij ziet in iets anders te veranderen: in een basis die niet krankzinnig is, waarop een gezonde waarneming gevestigd en een andere wereld waargenomen kan worden. Een waarin niets wat de Zoon van God naar wijsheid en vreugde leiden zou weersproken wordt. Niets getuigt er van dood of wreedheid, van afscheiding of verschil. Want hier wordt alles als één waargenomen, en verliest niemand, zodat ieder wint.6. Toets alles wat je gelooft aan dit ene vereiste, en begrijp dat al wat aan deze ene eis voldoet je vertrouwen waard is. Maar iets anders niet. Wat geen liefde is is zonde, en elk ziet de ander als krankzinnig en betekenisloos. Liefde is de basis voor een wereld die als volstrekt waanzinnig wordt beschouwd door zondaren die geloven dat hún weg naar wijsheid voert. Maar zonde is even waanzinnig in de zachtmoedige ogen van de liefde, die aan waanzin voorbijzien en vredig op de waarheid rusten. Elk ziet een wereld die onveranderbaar is, zoals elk de onveranderlijke en eeuwige waarheid bepaalt van wat jij bent. En elk weerspiegelt een zienswijze over wat de Vader en de Zoon dienen te zijn, om dit gezichtspunt betekenisvol en zinnig te maken.7. Jouw speciale functie schuilt in de speciale vorm waarin het feit dat God niet krankzinnig is jou het zinnigst en meest betekenisvol toeschijnt. De inhoud is dezelfde. De vorm is aan jouw speciale behoeften aangepast, en aan de speciale tijd en plaats waar jij je denkt te bevinden, en waar jij van plaats en tijd, en van alles waarvan jij meent dat het jou onherroepelijk beperkt, bevrijd kunt zijn. De Zoon van God kan niet aan tijd of plaats, of iets wat God niet wil gebonden zijn. Maar als Zijn Wil als waanzin wordt gezien, dan vraagt de vorm van innerlijke gezondheid die deze het meest aanvaardbaar maakt voor hen die krankzinnig zijn, om een speciale keus. En die keus kan niet worden gemaakt door de krankzinnigen zelf, wier probleem het juist is dat hun keuzen niet vrij zijn, en niet met rede in het licht van gezond verstand werden gemaakt.8. Het zou krankzinnig zijn verlossing aan waanzinnigen over te laten. Omdat Hij niet krankzinnig is, heeft God Iemand aangesteld die even gezond en wijs is als Hij, om een gezondere wereld te doen verrijzen voor het oog van ieder die waanzin als zijn verlossing koos. Aan Deze wordt de keuze van de vorm overgelaten die voor hem het meest geschikt is; een die de wereld die hij ziet niet aanvalt, maar zich er in stilte in begeeft en hem laat zien dat hij krankzinnig is. En Deze wijst slechts op een alternatief, een andere manier van kijken naar wat hij voorheen heeft gezien, en herkent als de wereld waarin hij leeft en die hij voordien meende te begrijpen.9. Nu moet hij dit wel in twijfel trekken, omdat de vorm van het alternatief van dien aard is dat hij die niet kan ontkennen, over het hoofd zien, of er volledig in kan slagen er totaal blind voor te zijn. Voor ieder is zijn speciale functie zo ontworpen dat hij die als een mogelijkheid beschouwt, die steeds aantrekkelijker wordt naarmate ze hem bewijst dat ze een alternatief is dat hij werkelijk wil. Vanuit dit standpunt biedt zijn zondigheid, en alle zonde die hij in de wereld ziet, hem steeds minder. Totdat hij gaat inzien dat het ten koste van zijn innerlijke gezondheid gaat, en tussen hem en elke hoop staat die hij koestert ooit gezond en wijs te zijn. En hem wordt geen uitweg uit de waanzin onthouden, want hij speelt een speciale rol in ieders ontsnapping. Hij kan net zomin buitengesloten blijven, zonder speciale functie in de hoop op vrede, als de Vader Zijn Zoon negeren kan en in achteloze onbedachtzaamheid aan hem voorbij kan gaan.10. Wat is er betrouwbaar behalve Gods Liefde? En waar woont wijsheid behalve in Hem? Degene die namens Hem spreekt kan jou dit tonen, in het alternatief dat Hij speciaal voor jou gekozen heeft. Het is Gods Wil dat jij je dit herinnert, en aldus uit de diepste rouw tot volmaakte vreugde verrijst. Aanvaard de functie die jou in Gods eigen plan is toebedeeld om Zijn Zoon te laten zien dat hel en Hemel verschillen, en niet hetzelfde zijn. En dat Zij in de Hemel geheel hetzelfde zijn, zonder de verschillen die van de Hemel een hel en van de hel een hemel zouden hebben gemaakt, als zo'n waanzin al mogelijk was.11. Heel de overtuiging dat iemand verlies lijdt weerspiegelt slechts de onderliggende stelling dat God krankzinnig moet zijn. Want in deze wereld lijkt het dat iemand wint omdat een ander verliest. Als dit waar was, zou God inderdaad waanzinnig zijn! Maar wat is deze overtuiging anders dan een vorm van de fundamentelere stelling: Zonde is werkelijk en regeert de wereld'? Voor elk beetje winst dient iemand verlies te lijden en met gepaste munt in bloed en lijden te betalen. Want anders zou het kwaad zegevieren, en vernietiging de totaalprijs zijn van elke denkbare winst. Jij die gelooft dat God krankzinnig is, kijk hier zorgvuldig naar, en zie in dat óf God óf dit waanzin moet zijn, maar beslist niet allebei.12. Verlossing is de wedergeboorte van het idee dat niemand kan verliezen, wil iemand winnen. En iedereen moet wel winnen, wil wie dan ook een winnaar zijn. Hier wordt wijsheid hersteld. En op deze enkelvoudige rots der waarheid kan het geloof in Gods eeuwige gezondheid in volmaakt vertrouwen en in volmaakte vrede rusten. De rede is tevreden, want alle krankzinnige overtuigingen kunnen hier worden gecorrigeerd. En als dit waar is, moet zonde onmogelijk zijn. Dit is de rots waarop verlossing rust, het geschikte punt vanwaaruit de Heilige Geest betekenis en richting geeft aan het plan waarin jouw speciale functie een rol speelt. Want hier wordt jouw speciale functie heel gemaakt, omdat ze deelt in de functie van het geheel.13. Onthoud dat elke verleiding niets is dan dit: een waanzinnige overtuiging dat Gods krankzinnigheid jou wijs zou maken en jou zou geven wat je wenst; dat óf God óf jij het tegen de waanzin af moet leggen, omdat jullie doeleinden niet kunnen worden verzoend. Dood eist leven, maar leven instandhouden vraagt geen enkele prijs. Niemand kan lijden opdat Gods Wil zou worden vervuld. Zijn Wil is verlossing omdat jij die deelt. Niet omwille van jou alleen, maar omwille van het Zelf dat Gods Zoon is.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 297 Vergeving Is Het Enige Geschenk Dat Ik Geef

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 27:23


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 297Vergeving is het enige geschenk dat ik geef.Vergeving is het enige geschenk dat ik geef, want het is het enige geschenk dat ik verlang. En al wat ik geef, geef ik aan mijzelf. Dit is de eenvoudige formule voor verlossing. En ik, die verlost wil worden, wil me die eigen maken, zodat dit de manier wordt waarop ik in een wereld leef die verlossing nodig heeft, en die verlost zal worden wanneer ik de Verzoening voor mezelf aanvaard.Vader, hoe zeker zijn Uw wegen, hoe onbetwistbaar hun eindresultaat en hoe nauwgezet is iedere stap in mijn verlossing reeds vastgelegd en door Uw genade volbracht. Dank aan U voor Uw eeuwige gaven, en dank aan U voor mijn Identiteit.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 296 De Heilige Geest Spreekt Vandaag Met Mijn Stem

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 26:39


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 296De Heilige Geest spreekt vandaag met mijn stem.De Heilige Geest heeft vandaag mijn stem nodig, zodat heel de wereld kan luisteren naar Uw Stem en via mij Uw Woord kan horen. Ik ben vastbesloten U door mijn stem te laten spreken, want ik wil geen andere woorden dan de Uwe gebruiken, en geen gedachten hebben die losstaan van die van U, want alleen de Uwe zijn waar. Ik wil de verlosser zijn van de wereld die ik heb gemaakt. Want omdat ik haar vervloekt heb, wil ik haar bevrijden, zodat ik een uitweg kan vinden en het Woord kan horen dat Uw heilige Stem vandaag tot mij spreken zal.We onderwijzen vandaag alleen wat we willen leren, en anders niets. En dus wordt ons leerdoel er een zonder conflict, dat makkelijk bereikt en snel volbracht kan worden. Met hoeveel blijdschap komt de Heilige Geest ons verlossen uit de hel, wanneer we Zijn onderricht toelaten de wereld, via ons, ertoe te bewegen om het makkelijke pad naar God te zoeken en te vinden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 295 De Heilige Geest Kijkt Vandaag Met Mijn Ogen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 22, 2022 25:12


Wat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 295De Heilige Geest kijkt vandaag met mijn ogen.Christus vraagt of Hij vandaag mijn ogen mag gebruiken om zo de wereld te verlossen. Hij vraagt dit geschenk, opdat Hij mij innerlijke vrede kan schenken, en alle panische angst en alle pijn wegnemen kan. En wanneer die van mij zijn weggenomen, zijn alle dromen verdwenen die op de wereld leken neergedaald. Verlossing moet één zijn. Word ik verlost, dan wordt de wereld met mij verlost. Want wij worden beslist allemaal tezamen verlost. Angst verschijnt in veel verschillende vormen, maar liefde is één.Mijn Vader, Christus heeft mij een geschenk gevraagd, een dat ik geef opdat het mij wordt gegeven. Help me vandaag de ogen van Christus aan te wenden en zo de Liefde van de Heilige Geest toe te staan alles waarnaar ik kijk te zegenen, opdat Zijn vergevende Liefde op mij rusten mag.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 210 De Speciale Functie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 7:07


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De speciale functie1. Gods genade rust zacht op ogen die vergeven, en alles waarnaar zij kijken spreekt de toeschouwer over Hem. Deze kan geen kwaad zien, niets ter wereld om bang voor te zijn, en niemand die anders is dan hij. En zoals hij hen liefheeft, zo beziet hij ook zichzelf met liefde en zachtmoedigheid. Hij wil net zomin zichzelf voor zijn vergissingen veroordelen als een ander verdoemen. Hij is geen heer der wraak, noch bestraffer der zonde. De mildheid van zijn blik rust op hemzelf, met heel de tederheid die ze anderen toebedeelt. Want hij wil louter genezen en louter zegenen. En doordat hij in harmonie is met wat God wil, heeft hij de macht om al degenen waar hij met Gods genade in zijn blik naar kijkt te genezen en te zegenen.2. Ogen raken gewend aan het duister, en het felle daglicht schijnt pijnlijk voor ogen die lang gewoon zijn aan de schimmige effecten die in het schemerdonker worden waargenomen. En ze wenden zich af van het zonlicht en van de helderheid die dit brengt voor dat waarnaar ze kijken. Halfdonker lijkt beter, is makkelijker te zien, en wordt beter herkend. Om de een of andere reden lijkt het vage en meer obscure makkelijker te bekijken en minder pijnlijk voor de ogen dan wat volkomen helder en ondubbelzinnig is. Toch is dit niet waartoe de ogen dienen, en wie kan zeggen dat hij het duister verkiest en tevens volhouden dat hij wenst te zien?3. De wens om te zien roept Gods genade over jouw ogen af, en brengt de gave des lichts die zicht mogelijk maakt. Wil jij jouw broeder aanschouwen? God laat jou van harte naar hem kijken. Hij wil niet dat jouw verlosser door jou onopgemerkt blijft. En evenmin wil Hij dat hij van de functie verstoken blijft die Hij hem gegeven heeft. Laat hem niet langer eenzaam zijn, want de eenzamen zijn degenen die geen functie zien in de wereld die zij kunnen vervullen, geen plaats waar ze nodig zijn, en geen doel waaraan alleen zij volmaakt kunnen beantwoorden.4. Dat is de manier waarop de Heilige Geest vriendelijk naar speciaalheid kijkt, waarop Hij wat jij gemaakt hebt aanwendt om te genezen in plaats van te schaden. Aan ieder geeft Hij een speciale functie in de verlossing die alleen hij vervullen kan, een rol voor hem alleen. Ook is het plan pas voltooid wanneer hij zijn speciale functie vindt, en de hem toegewezen rol vervult, om zichzelf compleet te maken in een wereld waar incompleetheid de toon aangeeft.5. Hier, waar Gods wetten niet in volmaakte vorm gelden, kan hij toch één volmaakt ding doen en één volmaakte keuze maken. En door deze daad van speciale trouw aan iemand die wordt gezien als anders dan hijzelf, leert hij dat de gave aan hemzelf geschonken werd, en dus moeten ze wel één zijn. Vergeving is de enige functie die betekenis heeft in de tijd. Het is het middel dat de Heilige Geest aanwendt om speciaalheid om te smeden van zonde in verlossing. Vergeving is voor allen. Pas wanneer ze op allen rust is ze totaal, en wordt samen daarmee iedere functie van deze wereld voltooid. Dan bestaat er geen tijd meer. Maar zolang we in de tijd zijn, is er nog veel te doen. En ieder moet doen wat hem is toebedeeld, want heel het plan rust op zijn aandeel. Hij heeft een speciale rol in de tijd, want dat was zijn keuze, en door die te kiezen, heeft hij die voor zichzelf gemaakt. Zijn wens werd niet geweigerd, maar in de vorm gewijzigd, om zijn broeder en hem te kunnen dienen, en zo een middel te worden om te verlossen in plaats van te verliezen.6. Verlossing is niets dan een middel je te herinneren dat deze wereld niet jouw thuis is. Haar wetten worden jou niet opgelegd, haar waarden zijn niet die van jou. En niets wat je daarin meent te zien is daar in werkelijkheid ook. Dit wordt gezien en begrepen wanneer ieder zijn rol op zich neemt in haar ongedaanmaking, zoals hij dat deed in haar totstandkoming. Hij beschikt voor beide over de middelen, zoals hij die altijd had. De speciaalheid die hij gekozen heeft om zichzelf pijn te doen werd door God als het middel voor zijn verlossing aangewezen, vanaf hetzelfde ogenblik waarin die keuze werd gemaakt. Zijn speciale zonde werd tot zijn speciale genade gemaakt. Zijn speciale haat werd zijn speciale liefde.7. De Heilige Geest heeft jouw speciale functie nodig, opdat de Zijne mag worden vervuld. Denk niet dat het jou hier aan speciale waarde ontbreekt. Jij wilde die, en ze is je gegeven. Alles wat jij gemaakt hebt kan de verlossing gemakkelijk en goed van dienst zijn. De Zoon van God kan geen keuze maken die de Heilige Geest niet te zijner gunste – en niet tégen hem – kan aanwenden. Alleen in het duister lijkt je speciaalheid een aanval te zijn. In het licht zie je die als jouw speciale functie in het plan om Gods Zoon van alle aanval te verlossen, en hem te laten begrijpen dat hij veilig is, zoals hij dat in de tijd evengoed als in de eeuwigheid altijd is geweest en blijven zal. Dit is de functie die jou ten behoeve van jouw broeder gegeven is. Neem die dan ook zachtjes uit je broeders handen aan, en laat de verlossing in jou volmaakt in vervulling gaan. Doe dit ene, opdat alles jou gegeven wordt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 294 Mijn Lichaam Is Iets Volkomen Neutraals

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 21, 2022 27:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 294Mijn lichaam is iets volkomen neutraals.Ik ben een Zoon van God. Kan ik dan tevens iets anders zijn? Heeft God het sterfelijke en vergankelijke geschapen? Welk nut heeft iets wat sterven moet voor Gods geliefde Zoon? En toch zal iets neutraals de dood niet smaken, want angstgedachten worden er niet in geïnvesteerd, noch wordt er een karikatuur van liefde aan verleend. Zijn neutraliteit beschermt het zolang het bruikbaar is. En nadien, als het geen doel meer dient, wordt het terzijde gelegd. Het is niet ziek, of oud, of beschadigd. Het is slechts functieloos en overbodig, en wordt afgedankt. Laat me vandaag inzien dat het niet meer is dan dit: een poos van nut en geschikt om te dienen, om bruikbaar te blijven zolang het dienen kan, en vervolgens vervangen te worden door een groter goed.Mijn lichaam, Vader, kan Uw Zoon niet zijn. En wat niet geschapen is, kan zondig noch zondeloos zijn, goed noch slecht. Laat me deze droom dan gebruiken om bij te dragen aan Uw plan, opdat we ontwaken uit alle dromen die wij hebben gemaakt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 293 Alle Angst Is Voorbij En Hier Is Louter Liefde

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 20, 2022 26:52


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 293Alle angst is voorbij, en hier is louter liefde.Alle angst is voorbij, nu zijn bron is verdwenen en daarmee alle angstgedachten verdwenen zijn. Liefde blijft de enige toestand in het nu, waarvan de Bron voor eeuwig en altijd hier is. Kan de wereld stralend en helder, veilig en uitnodigend lijken, terwijl al mijn vroegere vergissingen op haar drukken en mij verwrongen vormen van angst laten zien? Maar in het heden is liefde onmiskenbaar en zijn haar gevolgen zonneklaar. Heel de wereld straalt in de weerspiegeling van haar heilig licht, en ik zie een wereld die ten langen leste is vergeven.Vader, laat Uw heilige wereld vandaag niet aan mijn blik ontsnappen. En laat evenmin mijn oren doof zijn voor alle dankliederen die de wereld zingt onder de klanken van de angst. Er is een werkelijke wereld die door het heden wordt behoed voor alle vroegere vergissingen. En ik wil vandaag alleen deze wereld voor mijn ogen zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 292 Een Gelukkige Afloop Staat Voor Alles Vast

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 19, 2022 25:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 292Een gelukkige afloop staat voor alles vast.Gods beloften kennen geen uitzonderingen. En Hij garandeert dat slechts vreugde het eindresultaat kan zijn dat voor alles wordt gevonden. Maar het hangt van ons af wanneer dit wordt bereikt, en hoe lang we toelaten dat een vreemde wil de Zijne lijkt te weerstaan. En zolang we denken dat deze wil werkelijk is, zullen we niet de afloop kennen die Hij heeft bepaald als het eind van alle problemen die we waarnemen, alle beproevingen die we zien en elke situatie die we tegenkomen. Toch staat het einde vast. Want Gods Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel. We zullen zoeken en we zullen vinden overeenkomstig Zijn Wil, die er borg voor staat dat onze wil geschiedt.We danken U, Vader, dat U er borg voor staat dat alles uiteindelijk slechts een gelukkige afloop kent. Help ons die niet te hinderen en aldus het goede eindresultaat uit te stellen dat U ons hebt beloofd voor elk probleem dat wij kunnen zien, voor elke beproeving die we denken nog steeds het hoofd te moeten bieden.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 291 Dit Is Een Dag Van Stilheid En Vrede

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 18, 2022 25:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 291Dit is een dag van stilheid en vrede.De visie van Christus kijkt vandaag met mijn ogen. Zijn blik laat me zien dat alles vergeven en in vrede is, en biedt deze zelfde visie aan de wereld aan. En ik neem deze visie aan in haar naam, zowel voor mezelf als voor de wereld. Wat een lieflijkheid zien we vandaag! Wat een heiligheid zien we om ons heen! En het is ons gegeven in te zien dat het een heiligheid is waarin wij delen: het is de Heiligheid van God Zelf.Deze dag is mijn denkgeest stil, om de Gedachten te ontvangen die U mij biedt. En ik aanvaard wat komt van U, in plaats van wat komt van mij. Ik ken de weg naar U niet. Maar U bent daarvan volkomen zeker. Vader, leid Uw Zoon langs het stille pad dat naar U voert. Laat mijn vergeving totaal zijn en laat de herinnering van U tot mij weerkeren.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 290 Mijn Geluk Nu Is Al Wat Ik Zie

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 25:49


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 290Mijn geluk nú is al wat ik zie.Tenzij ik kijk naar wat er niet is, is mijn geluk in het nu al wat ik zie. Ogen die beginnen open te gaan, zien ten langen leste. En ik wil graag dat nog deze dag de visie van Christus tot mij komt. Wat ik waarneem zonder Gods eigen Correctie van het zicht dat ik heb gemaakt, is angstaanjagend en pijnlijk om aan te zien. Maar ik wil niet toestaan dat mijn denkgeest nog een ogenblik langer wordt misleid door het geloof dat de droom die ik gemaakt heb werkelijk is. Dit is de dag waarop ik mijn geluk in het nu zoek en naar niets anders kijk dan waarnaar ik zoek.Met dit besluit kom ik tot U en vraag Uw kracht om me vandaag te steunen, terwijl ik er louter naar streef Uw Wil te doen. U zult mij zeker horen, Vader. Wat ik vraag hebt U me al gegeven. En ik ben er zeker van dat ik vandaag mijn geluk zal zien.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 206 De Verlosser Uit De Duisternis

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 17, 2022 10:34


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerII. De verlosser uit de duisternis1. Is het niet duidelijk dat wat de ogen van het lichaam waarnemen jou met angst vervult? Misschien denk je dat je daar hoop op voldoening vindt. Misschien verbeeld jij je enige vrede en voldoening te verkrijgen in de wereld zoals jij die waarneemt. Toch moet het duidelijk zijn dat het resultaat niet verandert. In weerwil van jouw hoop en hersenschimmen loopt het steeds op wanhoop uit. Hierop bestaat geen uitzondering, en die zal er ook nooit zijn. De enige waarde die het verleden kan hebben, is dat jij leert dat het je geen beloningen gaf die jij zou willen behouden. Want alleen op deze manier zul je bereid zijn het los te laten, en het voorgoed te laten verdwijnen.2. Is het niet vreemd dat jij nog steeds enige hoop koestert dat de wereld die jij ziet jou voldoening zal schenken? In geen enkel opzicht, op geen enkel tijdstip of geen enkele plaats is iets anders dan angst en schuld jouw beloning geweest. Hoeveel tijd heb jij nodig om in te zien dat de kans op verandering in dit opzicht het geenszins waard is de verandering uit te stellen die tot een betere uitkomst leiden kan? Want één ding staat vast: de manier waarop jij ziet, en lange tijd hebt gezien, levert niet de steun waarop jij je toekomstige hoop kunt baseren, en wijst allerminst op enig welslagen. Je hoop vestigen waar geen hoop is, moet jou wel wanhopig maken. Toch is die wanhoop jouw keuze, zolang je naar hoop wilt zoeken waar die nooit gevonden wordt.3. En is het niet eveneens waar dat jij los hiervan enige hoop hebt gevonden, enig vermoeden – wisselend, weifelend, en toch vaag merkbaar – dat het gerechtvaardigd is hoopvol te zijn op gronden die zich niet in deze wereld bevinden? En toch belet jouw hoop dat ze misschien toch hier te vinden zijn, jou alsnog de hopeloze, niet lonende taak op te geven die jij jezelf hebt gesteld. Kan het zinnig zijn aan de starre overtuiging vast te houden dat er reden bestaat om de jacht op wat alsmaar gefaald heeft vol te houden, op grond van de verwachting dat het plotseling succes zal hebben en jou brengen zal wat het voorheen nooit heeft gebracht?4. Zijn verleden heeft gefaald. Wees blij dat het uit je denkgeest is verdwenen, zodat het niet langer aan het oog onttrekt wat daar aanwezig is. Houd de vorm niet voor de inhoud, want de vorm is slechts een middel voor de inhoud. En de lijst is slechts een middel om het schilderij in op te hangen, zodat het kan worden gezien. Een lijst die het schilderij verbergt heeft geen doel. Het kan geen lijst zijn als dat is wat je ziet. Zonder schilderij heeft de lijst geen betekenis. Zijn doel is het schilderij te doen uitkomen, niet zichzelf.5. Wie hangt er nu een lege lijst aan de muur en gaat er in diepe bewondering voor staan kijken, alsof er een meesterwerk valt te zien? Als jij je broeder echter als een lichaam ziet, is dit al wat je doet. Het meesterwerk dat God in deze lijst heeft gezet, is het enige wat er te zien is. Het lichaam houdt het een tijdje vast, zonder het op enigerlei wijze aan het oog te onttrekken. Maar wat God geschapen heeft, heeft geen omlijsting nodig, want wat Hij heeft geschapen draagt en omlijst Hij in Zichzelf. Hij biedt jou Zijn meesterwerk ter bezichtiging aan. En zou jij in plaats daarvan liever de omlijsting zien? En het schilderij totaal niet?6. De Heilige Geest is de omlijsting die God rond dat deel van Hem heeft geplaatst dat jij als afgescheiden wilt zien. Maar de lijst is met de Schepper ervan verbonden, één met Hem en met Zijn meesterwerk. Dit is het doel ervan en je maakt de lijst niet tot schilderij wanneer je besluit die daarvoor in de plaats te zien. De lijst die God eraan gegeven heeft, dient slechts Zijn doel, en niet het jouwe los van dat van Hem. Het is jouw afgescheiden doel dat het schilderij aan het zicht onttrekt, en in plaats daarvan de lijst koestert. Maar God heeft Zijn meesterwerk in een lijst gevat die eeuwig zal blijven bestaan, wanneer die van jou tot stof is vergaan. Denk echter niet dat het schilderij op enigerlei wijze is verwoest. Wat God schept is veilig voor alle verval, blijft onveranderd en is volmaakt in alle eeuwigheid.7. Aanvaard Gods omlijsting in plaats van die van jou, en je zult het meesterwerk zien. Kijk naar de lieflijkheid ervan, en begrijp de Denkgeest die het heeft gedacht, niet in vlees en beenderen, maar in een omlijsting die even lieflijk is als het werk zelf. De heiligheid ervan doet de zondeloosheid oplichten die door de lijst van duisternis verborgen wordt gehouden, en werpt een sluier van licht over het gelaat op het schilderij dat slechts het licht weerspiegelt dat vandaaruit zijn Schepper toestraalt. Denk niet dat dit gelaat ooit verduisterd werd omdat je het zag in een lijst van de dood. God heeft het veilig bewaard, zodat jij ernaar kunt kijken en de heiligheid zien die Hij eraan gegeven heeft.8. Zie in de duisternis de verlosser uit de duisternis, en begrijp je broeder zoals zijn Vaders Denkgeest hem jou laat zien. Hij zal uit de duisternis naar voren treden wanneer jij naar hem kijkt, en je zult het duister niet meer zien. Het duister heeft hem niet beroerd, en jou evenmin die hem tevoorschijn hebt gebracht zodat jij hem kunt zien. Zijn zondeloosheid is slechts de weergave van die van jou. Zijn zachtmoedigheid wordt jouw kracht, en jullie beiden zullen blijmoedig naar binnen kijken en de heiligheid zien die daar moet zijn op grond van wat jij in hem hebt aanschouwd. Hij is de lijst waarin jouw heiligheid is gevat, en wat God hem gegeven heeft, moet ook jou gegeven zijn. Hoezeer hij ook het meesterwerk in hem over het hoofd ziet en alleen oog heeft voor een lijst van duisternis, het blijft jouw enige functie in hem te aanschouwen wat hij zelf niet ziet. En door dit te zien wordt de visie gedeeld die naar Christus kijkt in plaats van de dood te zien.9. Hoe zou de Heer des Hemels niet blij kunnen zijn als je Zijn meesterwerk waardeert? Wat kan Hij anders doen dan jou dankzeggen die Zijn Zoon liefheeft zoals Hij? Zou Hij jou niet Zijn Liefde verklaren, als jij louter Zijn lofprijzing van wat Hij liefheeft deelde? God koestert de schepping als de volmaakte Vader die Hij is. En zo wordt Zijn vreugde compleet wanneer enig deel van Hem zich aansluit bij Zijn lofprijzing, om in Zijn vreugde te delen. Deze broeder is Zijn volmaakte gave aan jou. En Hij is blij en dankbaar wanneer jij Zijn volmaakte Zoon ervoor dankt dat hij is wat hij is. En al Zijn dank en blijdschap stralen op jou die, samen met Hem, Zijn vreugde compleet zal maken. En zo wordt die van jou compleet gemaakt. Niet één straaltje duisternis is zichtbaar voor hen die hun Vaders geluk en dat van hen, samen met het Zijne, compleet willen maken. De dankbaarheid van God Zelf wordt gul geschonken aan eenieder die Zijn doel deelt. Het is niet Zijn Wil alleen te zijn. En evenmin die van jou.10. Vergeef jouw broeder, en je zult je noch van hem, noch van zijn Vader kunnen afscheiden. Jij hebt geen vergeving nodig, want zij die totaal zuiver zijn, hebben nooit gezondigd. Geef dan wat Hij jou gegeven heeft, opdat je Zijn Zoon als één mag zien, en zijn Vader danken zoals Hij jou dankt. Geloof niet dat al Zijn lof niet aan jou gegeven is. Want wat jij geeft is van Hem, en door het te geven leer jij Zijn gave aan jou te begrijpen. En geef aan de Heilige Geest wat Hij in gelijke mate schenkt aan de Vader en de Zoon. Niets heeft macht over jou behalve Zijn Wil en de jouwe, die slechts Zijn Wil uitbreidt. Hiertoe werd jij geschapen, en jouw broeder samen met jou en één met jou.11. Jij en je broeder zijn dezelfde, zoals God Zelf Eén is en niet verdeeld in Zijn Wil. En jullie moeten wel één doel hebben, aangezien Hij jullie beiden hetzelfde gegeven heeft. Zijn Wil is gebundeld als jullie je wil bijeenvoegen, zodat jij compleet kunt worden door jouw broeder compleetheid te schenken. Zie in hem niet de zondigheid die hij ziet, maar bewijs hem eer, opdat jij jezelf en hem mag hoogachten. Aan jou en jouw broeder is de macht gegeven te verlossen, opdat jij de uitweg uit het duister naar het licht met anderen zou kunnen delen; opdat jij als één mag zien wat nooit gescheiden was, noch losstond van heel Gods Liefde die gelijkelijk werd geschonken.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 289 Het Verleden Is Voorbij Het Kan Mij Niet Raken

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 16, 2022 28:32


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 289Het verleden is voorbij. Het kan mij niet raken.Als in mijn denkgeest het verleden niet voorbij is, moet de werkelijke wereld aan mijn zicht ontsnappen. Want ik kijk werkelijk nergens naar, en zie slechts wat er niet is. Hoe kan ik dan de wereld waarnemen die vergeving me biedt? Om die te verbergen werd het verleden gemaakt, want dit is de wereld die alleen in het nu kan worden gezien. Ze heeft geen verleden. Want wat anders dan het verleden kan vergeven worden, en als het vergeven is, is het voorbij.Vader, laat me niet naar een verleden kijken dat er niet is. Want U hebt me Uw eigen vervanging aangeboden, in een wereld in het nu die door het verleden onaangetast en vrij van zonde is gelaten. Hier komt een eind aan schuld. En hier word ik voorbereid op Uw laatste stap. Moet ik dan van U verlangen dat U nog langer wacht voordat Uw Zoon de lieflijkheid vindt die U als het eind van al zijn dromen en al zijn pijn hebt beschikt?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 288 Laat Me Vandaag Mijn Broeders Verleden Vergeten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 15, 2022 27:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 288Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten.Dit is de gedachte die me naar U leidt en tot mijn einddoel voert. Zonder mijn broeder kan ik niet komen tot U. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst begrijpen wat U als één met mij geschapen hebt. Het is de hand van mijn broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het verleden samen met die van mij, en ik ben verlost want het verleden is voorbij. Laat me dat niet koesteren in mijn hart of ik zal de weg die naar U voert verliezen. Mijn broeder is mijn verlosser. Laat me de verlosser die U me gegeven hebt niet aanvallen. Maar laat me hem eren die Uw Naam draagt, en me zo herinneren dat Die ook de mijne is.Vergeef mij dan, vandaag. En je zult weten dat je mij vergeven hebt als jij je broeder in het licht van heiligheid aanschouwt. Hij kan niet minder heilig zijn dan ik, en jij kunt niet heiliger zijn dan hij.