Podcasts about gedachten

  • 208PODCASTS
  • 507EPISODES
  • 28mAVG DURATION
  • 5WEEKLY NEW EPISODES
  • Dec 15, 2022LATEST

POPULARITY

20152016201720182019202020212022


Best podcasts about gedachten

Show all podcasts related to gedachten

Latest podcast episodes about gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 251 Voorbij Alle Afgoden

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 9:57


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Voorbij alle afgoden1. Afgoden zijn heel specifiek. Maar jouw wil is universeel, omdat hij geen grenzen kent. Daarom heeft hij geen vorm, wat inhoudt dat hij evenmin voldoening vindt in een vormgebonden uitdrukking. Afgoden zijn beperkingen. Ze zijn de overtuiging dat er vormen zijn die geluk brengen, en dat door te beperken dit alles wordt bereikt. Het is alsof je zeggen zou: ‘Alles heb ik niet nodig. Ik wil deze kleinigheid, en die zal alles voor me zijn.' En dit moet jou wel teleurstellen, want het is jouw wil dat alles het jouwe is. Kies voor afgoden, en je vraagt om verlies. Kies voor de waarheid, en alles behoort jou toe.2. Vorm is niet wat jij zoekt. Welke vorm kan een substituut zijn voor de Liefde van God de Vader? Welke vorm kan de plaats innemen van al de liefde in de Goddelijkheid van God de Zoon? Welke afgod kan tot twee maken wat één is? En kan het onbeperkte worden beperkt? Jij wilt geen afgod. Het is niet jouw wil er een te hebben. Hij zal je niet de gave schenken die jij zoekt. Wanneer jij besluit welke vorm je wilt, verlies je het inzicht omtrent het doel ervan. Bijgevolg zie je jouw wil in de afgod, waardoor je hem tot een specifieke vorm herleidt. Maar dit kan nooit jouw wil zijn, want iets wat in heel de schepping deelt, kan geen voldoening vinden in bekrompen ideeën en futiliteiten.3. Achter de zoektocht naar elke afgod schuilt de hunkering naar compleetheid. Heelheid heeft geen vorm, want ze is onbegrensd. Het zoeken naar een speciale persoon of een speciaal ding ter toevoeging aan jouzelf om jou compleet te maken, kan alleen maar betekenen dat jij gelooft dat jou een of andere vorm ontbreekt. En dat je door die te vinden compleetheid verwerft in een vorm die jou bevalt. Dit is wat een afgod beoogt: dat jij niet erachter zult kijken, naar de bron van de overtuiging dat jij niet compleet bent. Alleen als je gezondigd had, zou dit het geval kunnen zijn. Want zonde is het idee dat jij alleen bent en afgezonderd van wat heel is. En zodoende zou het noodzakelijk zijn dat de zoektocht naar heelheid plaatsvindt voorbij de grenzen van de beperkingen die jij jezelf hebt opgelegd.4. Het is nooit de afgod die jij wilt. Maar wat je denkt dat hij te bieden heeft, wil je wel degelijk, en je hebt het recht daarom te vragen. Het kan ook onmogelijk worden geweigerd. Jouw wil om compleet te zijn is louter Gods Wil, en die is jou gegeven doordat je wil de Zijne is. God heeft geen weet van vorm. Hij kan je niet antwoorden in termen zonder betekenis. En jouw wil kan niet tevreden zijn met lege vormen, die alleen gemaakt zijn om een niet-bestaande kloof te dichten. Dit is niet wat jij wilt. De schepping geeft geen enkele afzonderlijke persoon en geen enkel afzonderlijk ding de macht Gods Zoon compleet te maken. Welke afgod kan worden aangeroepen om de Zoon van God te geven wat hij reeds bezit?5. Compleetheid is de functie van Gods Zoon. Daar hoeft hij helemaal niet naar te zoeken. Achter alle afgoden staat zijn heilige wil om louter te zijn wat hij is. Meer dan heel heeft immers geen betekenis. Als zich in hem verandering voordeed, als hij tot enige vorm kon worden herleid, en beperkt tot wat zich niet in hem bevindt, zou hij niet zijn zoals God hem geschapen heeft. Welke afgod kan hij nodig hebben om zichzelf te zijn? Want kan hij een deel van zichzelf weggeven? Wat niet heel is, kan niet heel maken. Maar waar werkelijk om wordt gevraagd, kan niet worden geweigerd. Jouw wil is ingewilligd. Niet in enige vorm waarin jij geen voldoening vindt, maar in heel de volkomen liefdevolle Gedachte die God van jou bewaart.6. Niets bestaat wat God niet kent. En wat Hij kent bestaat voor eeuwig, onveranderlijk. Want gedachten duren zo lang als de denkgeest die ze dacht. En de Denkgeest van God kent geen einde, en evenmin een tijd waarin Zijn Gedachten afwezig waren of aan verandering onderhevig konden zijn. Gedachten worden niet geboren en kunnen niet sterven. Ze delen de kenmerken van hun schepper en leiden ook geen afzonderlijk leven, los van dat van hem. De gedachten die jij denkt zijn in jouw denkgeest, zoals jij in de Denkgeest bent die jou heeft gedacht. En daarom zijn er geen afzonderlijke delen in wat in Gods Denkgeest bestaat. Die is voor altijd Eén, eeuwig verenigd en in vrede.7. Gedachten lijken te komen en te gaan. Maar al wat dit wil zeggen is dat jij je er soms bewust van bent, en soms niet. Een niet-herinnerde gedachte wordt voor jou opnieuw geboren wanneer die in je bewustzijn terugkeert. Maar ze stierf niet toen jij haar vergat. Ze was er altijd al, maar jij was je haar niet bewust. De Gedachte die God van jou bewaart, blijft volmaakt onaangetast door jouw vergeten. Ze zal altijd precies zo zijn als ze was vóór de tijd toen jij haar vergat, en zal precies dezelfde zijn wanneer jij je haar herinnert. En ze blijft dezelfde in het tijdsinterval waarin jij haar vergat.8. De Gedachten van God zijn ver boven iedere verandering verheven, en ze stralen voor eeuwig. Ze wachten niet op geboorte. Ze wachten op een welkom en op herinnering. De Gedachte die God van jou bewaart is als een ster, onveranderlijk aan een eeuwig firmament. Ze staat zo hoog aan de Hemel dat degenen die buiten de Hemel zijn niet weten dat ze er is. Toch zal ze stil en wit en lieflijk stralen door alle eeuwigheid. Er was geen tijd dat ze er niet was, geen moment dat haar licht ooit verflauwde of aan volmaaktheid had ingeboet.9. Wie de Vader kent, kent dit licht, want Hij is het eeuwige firmament dat dit veilig geborgen houdt, voor eeuwig verheven en verankerd in zekerheid. De volmaakte zuiverheid ervan hangt niet af van het feit of het op aarde al dan niet wordt opgemerkt. Het firmament omarmt het en houdt het zachtjes op zijn volmaakte plaats, die even ver van de aarde is als de aarde van de Hemel. Het is afstand noch tijd die deze ster voor de aarde onzichtbaar maakt. Maar zij die naar afgoden zoeken, kunnen niet weten dat die ster daar is.10. Voorbij alle afgoden ligt de Gedachte die God van jou bewaart. Volkomen onberoerd door het tumult en de verschrikkingen van de wereld, de dromen van geboorte en dood die hier worden gedroomd, en de ontelbare vormen die de angst aannemen kan, blijft de Gedachte die God van jou bewaart, volstrekt onverstoord, precies zoals ze altijd is geweest. Omgeven door een stilheid zo totaal dat geen krijgsgedruis haar in de verste verte nadert, rust ze in zekerheid en in volmaakte vrede. Hier wordt jouw enige werkelijkheid veilig bewaard, volkomen onbewust van heel de wereld die afgoden aanbidt en God niet kent. In de volmaakte zekerheid van haar onveranderlijkheid en van haar rust in haar eeuwige thuis, heeft de Gedachte die God van jou bewaart nooit de Denkgeest verlaten van haar Schepper die zij kent, zoals haar Schepper weet van haar bestaan.11. Waar zou de Gedachte die God van jou bewaart anders kunnen bestaan dan waar jij bent? Is jouw werkelijkheid iets wat los van jou staat, in een wereld waarvan jouw werkelijkheid niets weet? Buiten jou is er geen eeuwig firmament, geen onveranderlijke ster en geen werkelijkheid. De denkgeest van de Zoon des Hemels is in de Hemel, want daar hebben de Denkgeest van de Vader en de Zoon zich verenigd in de schepping die geen einde kent. Jij hebt geen twee werkelijkheden, maar één. Evenmin kun jij je van meer dan één bewust zijn. Een afgod of de Gedachte die God van jou bewaart, is jouw werkelijkheid. Vergeet dan ook niet dat afgoden wel verborgen moeten houden wat jij bent, niet voor de Denkgeest van God, maar voor die van jou. De ster straalt nog steeds, het firmament is nooit veranderd. Maar jij, de heilige Zoon van God Zelf, bent je niet bewust van jouw werkelijkheid.

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek
#248 Een gedachten oefening van Abraham Hicks

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek

Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 26:29


Een oefening zoals ik hem ook zou kunnen maken voor de HOT SEAT sessies die ik wekelijks geef. Waar ik mensen inspireer door Universele wetten, door Accaptence and commitment therapy oefeningen en oefeningen vanuit de dramatherapie.Sluit jezelf aan bij de HOT SEAT sessies van januari, meer info op www.devoedingsadvocado.nlliefs Liselotte

DS Vandaag
Op Tiktok vind je dansjes, maar ook donkere gedachten

DS Vandaag

Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 20:37


Op Tiktok is veel meer te zien dan alleen de laatste populaire danspasjes. Jongeren praten er ook ronduit over hun depressieve gevoelens en zelfmoordgedachten. Zelfs wie niet naar zulke filmpjes op zoek gaat, ziet ze vaak voorbijkomen. Met dank aan het algoritme. Krijgen jongeren die al niet goed in hun vel zitten op Tiktok het gevoel dat de wereld een droevige plek is? Credits op standaard.be/podcastSee omnystudio.com/listener for privacy information.

Meditatie Podcast
111: Slechte gedachten maken je geen slecht mens

Meditatie Podcast

Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 7:13


Op 6 dec 2022 start A3: de Awakening & Anatomie van de Astrale Evolutie van de Mens. Ontdek je astrale geschiedenis en koop hier je ticket of bekijk de informatie: ► https://www.ishtara.nl/astral-awakening

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 339 Ik Zal Ontvangen Wat Ik Maar Vraag

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 25:16


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 339Ik zal ontvangen wat ik maar vraag.Niemand verlangt pijn. Maar hij kan denken dat pijn een genoegen is. Niemand zou zijn geluk willen ontlopen. Maar hij kan denken dat vreugde pijnlijk, bedreigend en gevaarlijk is. Ieder ontvangt waar hij om vraagt. Maar hij kan alleszins in verwarring zijn over de dingen die hij wenst, de toestand die hij wil bereiken. Wat kan hij dan vragen dat hij zou willen wanneer hij het ontvangt? Hij heeft gevraagd om wat hem bang zal maken en pijn zal doen. Laten we vandaag het besluit nemen te vragen wat we werkelijk willen, en enkel dat, zodat we deze dag angstloos kunnen doorbrengen, zonder pijn met vreugde, of angst met liefde te verwarren.Vader, dit is Uw dag. Het is een dag waarop ik niets op mezelf wil doen, maar Uw Stem wil horen bij al wat ik doe; en waarop ik alleen vraag om wat U me biedt, en alleen de Gedachten accepteer die U met mij deelt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 338 Ik Ondervind Uitsluitend De Gevolgen Van Mijn Gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 26:19


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is het ego?Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de ‘wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het ‘bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.Het ego is waanzinnig. Vol angst staat het buiten het Alomtegen-woordige, los van het Al, en afgescheiden van het Oneindige. In zijn waanzin denkt het dat het God Zelf overwonnen heeft. En in zijn vreselijke autonomie ‘ziet' het dat de Wil van God vernietigd is. Het droomt van straf en beeft voor de figuren in zijn dromen, zijn vijanden die eropuit zijn het te vermoorden voordat het zijn veiligheid zeker kan stellen door hen aan te vallen.De Zoon van God is egoloos. Kan hij weet hebben van waanzin en de dood van God, wanneer hij in Hem verblijft? Kan hij weet hebben van lijden en verdriet, wanneer hij in eeuwige vreugde leeft? Kan hij weet hebben van angst en straf, zonde en schuld, haat en aanval, wanneer al wat hem omringt eeuwigdurende vrede is, voor altijd vrij van conflict en onverstoord, in de diepste stilte en rust?De werkelijkheid kennen betekent het ego en zijn gedachten niet zien, en evenmin zijn werken, zijn daden, zijn wetten en zijn overtuigingen, zijn dromen, zijn hoop, zijn plannen voor zijn verlossing, en de prijs die het geloof daarin met zich meebrengt. In lijden uitgedrukt is de prijs voor het vertrouwen erin zo immens dat de kruisiging van Gods Zoon dagelijks in zijn verduisterd heiligdom wordt opgedragen, en er bloed moet vloeien voor het altaar waar zijn ziekelijke volgelingen zich klaarmaken om te sterven.Maar één lelie van vergeving zal de duisternis veranderen in licht, en het altaar gewijd aan illusies veranderen in het heiligdom van het Leven zelf. En vrede zal voor altijd terugkeren in de heilige denkgeesten die God geschapen heeft als Zijn Zoon, Zijn woonplaats, Zijn vreugde en Zijn liefde, volkomen de Zijne, en volkomen één met Hem.LES 338Ik ondervind uitsluitend de gevolgen van mijn gedachten.Dit is alles wat nodig is om heel de wereld tot verlossing te brengen. Want in deze ene gedachte is eenieder eindelijk verlost van angst. Nu heeft hij begrepen dat niemand hem bang maakt en niets hem in gevaar kan brengen. Hij heeft geen vijanden en hij is veilig voor alle uiterlijke dingen. Zijn gedachten kunnen hem bang maken, maar aangezien deze gedachten alleen hem toebehoren, heeft hij het vermogen ze te veranderen en elke angstgedachte voor een vreugdevolle gedachte van liefde in te ruilen. Hij heeft zichzelf gekruisigd. Maar het is Gods plan dat Zijn geliefde Zoon zal worden verlost.Uw plan is feilloos, Vader, – alleen het Uwe. Alle andere plannen zullen falen. En ik zal gedachten hebben die me bang maken, tot ik inzie dat U mij de enige Gedachte gegeven hebt die me naar verlossing leidt. Alleen de mijne zullen falen en me nergens heen leiden. Maar de Gedachte die U mij gaf, belooft mij naar huis te leiden, omdat ze Uw belofte aan Uw Zoon bevat.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 330 Ik Zal Mezelf Vandaag Geen Pijn Meer Doen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 25:29


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 330Ik zal mezelf vandaag geen pijn meer doen.Laten we deze dag vergeving aanvaarden als onze enige functie. Waarom zouden we onze denkgeest aanvallen en hem beelden geven van pijn? Waarom zouden we hem leren dat hij machteloos is, wanneer God Zijn macht en Liefde aanreikt en hem uitnodigt te nemen wat reeds het zijne is? De denkgeest die bereid is gemaakt de gaven van God te aanvaarden, is aan de geest teruggegeven, en breidt zijn vrijheid en zijn vreugde uit, zoals het de Wil is van God, verenigd met die van hem. Het Zelf dat God geschapen heeft kan niet zondigen en kan daarom niet lijden. Laten we er vandaag voor kiezen dat Hij onze Identiteit is, en zo voorgoed ontsnappen aan alles wat de droom van angst ons schijnbaar biedt.Vader, Uw Zoon kan niet worden gekwetst. En als we denken dat we lijden, verzuimen we slechts onze ene Identiteit te kennen, die we delen met U. We willen daar vandaag naar terugkeren om voorgoed van al onze vergissingen te worden bevrijd, en te worden verlost van wat we dachten dat we waren.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 329 Ik Heb Al Gekozen Wat U Wilt

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 25:26


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 329Ik heb al gekozen wat U wilt.Vader, ik dacht dat ik afgedwaald was van Uw Wil, die getrotseerd had, zijn wetten overtreden en een tweede wil had ingevoegd, machtiger dan die van U. Maar wat ik in waarheid ben is niets dan Uw Wil, die zich heeft uitgebreid en uitbreidt. Dit ben ik en dit zal nooit veranderen. Zoals U Eén bent, zo ben ik één met U. En dit heb ik gekozen bij mijn schepping, waar mijn wil voor eeuwig één werd met de Uwe. Die keuze werd voor alle eeuwigheid gemaakt. Die kan niet veranderen en tegengesteld zijn aan zichzelf. Vader, mijn wil is de Uwe. En ik ben veilig, onbezorgd en sereen, in oneindige vreugde, omdat het Uw Wil is dat het zo is.Vandaag zullen we onze eenheid met elkaar en onze Bron aanvaarden. We hebben geen wil los van die van Hem, en we zijn allen één omdat Zijn Wil door ons allen wordt gedeeld. Door deze beseffen we dat we één zijn. Door deze vinden we eindelijk onze weg naar God.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 328 Ik Kies De Tweede Plaats Om De Eerste Te Verwerven

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 26:51


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 328Ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven.Wat de tweede plaats lijkt is de eerste, want alles wat we waarnemen staat op-z'n-kop, tot we luisteren naar de Stem namens God. Het lijkt alsof we alleen autonomie kunnen verwerven door ons streven afgescheiden te zijn, en dat onze onafhankelijkheid van de rest van Gods schepping de manier is waarop verlossing wordt bereikt. Maar al wat we vinden is ziekte, lijden, en verlies en dood. Dit is niet wat onze Vader voor ons wil, en evenmin is er naast Zijn Wil een tweede. Zich met de Zijne verenigen is niets anders dan die van ons vinden. En aangezien onze wil de Zijne is, dienen we tot Hem te gaan om onze wil te herkennen.Er is geen andere wil dan die van U. En ik ben blij dat niets wat ik me voorstel, in tegenspraak is met wat U wilt dat ik ben. Het is Uw Wil dat ik volkomen veilig ben, en eeuwig in vrede. En met vreugde deel ik die Wil die U, mijn Vader, mij als deel van mij gegeven hebt.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 327 Ik Hoef Slechts Te Roepen En U Geeft Me Antwoord

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 23, 2022 26:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 327Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord.Er wordt mij niet gevraagd om verlossing aan te nemen op grond van een ongefundeerd geloof. Want God heeft beloofd dat Hij mijn roep zal horen en mij Zelf antwoord geven. Laat me slechts op grond van mijn ervaring leren dat dit waar is, en vertrouwen in Hem zal zeker tot me komen. Dit is het vertrouwen dat stand zal houden en me steeds verder en verder zal brengen op de weg die tot Hem leidt. Want zo zal ik er zeker van zijn dat Hij me niet verlaten heeft en nog steeds liefheeft, en slechts wacht op mijn roep om me alle hulp te geven die ik nodig heb om tot Hem te komen.Vader, ik dank U dat Uw beloften in mijn ervaring altijd zullen worden ingelost, als ik ze maar uitprobeer. Laat me daarom proberen ze te beproeven en ze niet te beoordelen. Uw Woord is één met U. U schenkt de middelen waardoor overtuiging komt en de zekerheid van Uw blijvende Liefde eindelijk wordt verworven.

Alle Seizoenen v h Leven
60: De saboteur in je hoofd - workshop Braindump

Alle Seizoenen v h Leven

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 29:55


De saboteur in je hoofd? Jouw gedachten. Maar al te vaak zijn onze gedachten onze eigen ergste vijanden. Gedachten > gevoelens > resultaten > actie > Gedachten > gevoelens > resultaten > actie Op het einde van deze podcastaflevering een workshop. Doe een Braindump! Bronnen: - Zwijgen is geen optie - de podcast van Tom & Anthony - Boek: Getting things done ~ David Allen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 326 Ik Ben Voor Eeuwig Een Gevolg Van God

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 22, 2022 25:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 326Ik ben voor eeuwig een Gevolg van God.Vader, ik werd geschapen in Uw Denkgeest, een heilige Gedachte die zijn thuis nooit verlaten heeft. Ik ben voor eeuwig Uw Gevolg en U bent voor eeuwig en altijd mijn Oorzaak. Zoals U mij geschapen hebt, ben ik gebleven. Waar U mij gehuisvest hebt, verblijf ik nog altijd. En al Uw eigenschappen verblijven in mij, omdat het Uw Wil is een Zoon te hebben zo gelijk aan zijn Oorzaak dat Oorzaak en Gevolg niet te onderscheiden zijn. Laat me weten dat ik een Gevolg van God ben en dus het vermogen heb te scheppen zoals U. En zoals het is in de Hemel, zo ook op aarde. Uw plan volg ik hier, en ik weet dat U tenslotte Uw gevolgen samen zult brengen in de vredige Hemel van Uw Liefde, waar de aarde zal verdwijnen en alle afgescheiden gedachten zich glorievol zullen verenigen als de Zoon van God.Laten we vandaag het verdwijnen van de aarde gadeslaan, eerst getransformeerd, om dan, vergeven, volledig op te gaan in Gods heilige Wil.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 325 Al Wat Ik Denk Te Zien Weerspiegelt Een Idee

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 21, 2022 26:56


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 325Al wat ik denk te zien, weerspiegelt een idee.Dit is de grondgedachte van verlossing: wat ik zie weerspiegelt een proces in mijn denkgeest, dat begint met mijn idee van wat ik wil. Vandaaruit bedenkt de denkgeest een beeld van wat hij verlangt, van waarde acht en daarom probeert te vinden. Deze beelden worden dan naar buiten geprojecteerd, gezien, als werkelijk beschouwd en als eigendom bewaakt. Uit waanzinnige wensen ontstaat een waanzinnige wereld. Uit oordelen ontstaat een veroordeelde wereld. En uit vergevende gedachten komt een lieflijke wereld voort, genadig voor de heilige Zoon van God, om hem een vriendelijk thuis te bieden, waar hij een poos kan rusten voor hij verder reist, om zijn broeders te helpen samen met hem voort te gaan en de weg te vinden naar de Hemel en naar God.Onze Vader, Uw ideeën weerspiegelen de waarheid, en de mijne brengen los van die van U alleen maar dromen voort. Laat me zien wat alleen de Uwe weerspiegelen, want die en die alleen bepalen de waarheid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 323 Ik Breng Graag Het Offer Van De Angst

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 19, 2022 26:10


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 323Ik breng graag het ‘offer' van de angst.Hier is het enige ‘offer' dat U van Uw geliefde Zoon vraagt: U vraagt hem alle lijden, alle gevoel van verlies en verdriet, alle verontrusting en twijfel op te geven, en in zijn bewustzijn vrijelijk Uw Liefde te laten binnenstromen, die hem van pijn geneest en hem Uw eigen eeuwigdurende vreugde geeft. Dat is het ‘offer' dat U van mij vraagt, een dat ik gaarne breng, de enige ‘prijs' voor het herstel van Uw herinnering in mij, voor de verlossing van de wereld.En wanneer we de schuld betalen die we aan de waarheid zijn verplicht – een schuld die alleen bestaat uit het loslaten van zelfmisleidingen en van beelden die we ten onrechte aanbaden – keert de waarheid in heelheid en in vreugde tot ons terug. We worden niet langer misleid. Liefde is nu tot ons bewustzijn weergekeerd. En we zijn opnieuw in vrede, want angst is verdwenen en alleen de liefde blijft.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 322 Ik Kan Slechts Opgeven Wat Nooit Werkelijk Was

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 18, 2022 25:58


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 322Ik kan slechts opgeven wat nooit werkelijk was.Ik offer illusies op, meer niet. En zodra illusies verdwijnen vind ik de geschenken die ze probeerden te verbergen, die in een stralend welkom op me wachten, klaar om mij Gods aloude boodschappen te geven. Zijn herinnering woont in elk geschenk dat ik van Hem ontvang. En iedere droom dient alleen om het Zelf te verhullen dat Gods enige Zoon is, Zijn evenbeeld, de Hoogheilige, die nog steeds voor eeuwig in Hem verblijft, zoals Hij nog steeds in mij.Vader, voor U blijft elk offer voor eeuwig ondenkbaar. En dus kan ik niet offeren, behalve in dromen. Zoals U me geschapen hebt, kan ik niets opgeven wat U mij gegeven hebt. Wat U niet gegeven hebt, heeft geen werkelijkheid. Welk verlies kan ik verwachten behalve het verlies van angst en de terugkeer van liefde in mijn denkgeest?

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 321 Vader Mijn Vrijheid Is In U Alleen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Nov 17, 2022 25:46


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de schepping?De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.Aan Gods Gedachten is alle macht gegeven die hun eigen Schepper heeft. Want Hij wil aan liefde toevoegen door haar uit te breiden. Zo heeft Zijn Zoon deel aan de schepping en moet hij daarom delen in de macht om te scheppen. Wat God gewild heeft dat voor eeuwig Eén is zal nog Eén zijn wanneer de tijd is gedaan; en het zal door de loop der tijden niet worden veranderd, en blijven zoals het was voor de gedachte aan tijd begon.De schepping is het tegendeel van alle illusies, want de schepping is de waarheid. De schepping is de heilige Zoon van God, want in de schepping is Zijn Wil in ieder aspect compleet, ervoor zorgend dat elk deel het geheel bevat. Haar eenheid is voor eeuwig als onschendbaar gewaarborgd, blijft eeuwig in Zijn heilige Wil bewaard, buiten elke mogelijkheid tot schade, scheiding, onvolmaaktheid, en buiten enige smet op haar zondeloosheid.Wij zijn de schepping, wij de Zonen van God. We lijken elk apart te zijn en ons niet bewust van onze eeuwige eenheid met Hem. Maar achter al onze twijfels, voorbij al onze angsten is nog altijd zekerheid. Want liefde blijft bij al haar Gedachten, terwijl haar zekerheid de hunne is. De Godsherinnering is in onze heilige denkgeest, die zijn eenheid en verbondenheid met zijn Schepper kent. Laat onze functie erin bestaan alleen deze herinnering terug te doen keren, alleen Gods Wil op aarde te laten geschieden, alleen onze innerlijke gezondheid weer terug te vinden en slechts te zijn zoals God ons geschapen heeft.Onze Vader roept ons. We horen Zijn Stem en we vergeven de schepping in de Naam van haar Schepper, de Heiligheid zelf, wiens Heiligheid gedeeld wordt door Zijn eigen schepping, wiens Heiligheid nog altijd deel is van ons.LES 321Vader, mijn vrijheid is in U alleen.Ik heb niet begrepen wat mij heeft vrijgemaakt, noch wat mijn vrijheid is, noch waar ik moest kijken om haar te vinden. Vader, ik heb vergeefs gezocht, tot ik hoorde dat Uw Stem mij de weg wees. Nu wil ik niet langer mijn eigen gids zijn. Want ik heb de weg die tot mijn vrijheid leidt noch gemaakt, noch begrepen. Maar ik vertrouw op U. U, die mij mijn vrijheid geschonken hebt als Uw heilige Zoon, zult voor mij niet verloren zijn. Uw Stem leidt me, en de weg tot U opent zich eindelijk en wordt duidelijk voor mij. Vader, mijn vrijheid is in U alleen. Vader, het is mijn wil dat ik terugkeer.Vandaag antwoorden wij namens de wereld, die samen met ons zal worden bevrijd. Hoe blij zijn we onze vrijheid te vinden via de zekere weg die onze Vader heeft vastgelegd. En hoezeer is de verlossing van heel de wereld verzekerd, wanneer we leren dat onze vrijheid alleen gevonden kan worden in God.

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek
#238 Negatieve gedachten en toch je leven leven zoals jij dat wil

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek

Play Episode Listen Later Oct 31, 2022 41:02


Mijn chronische angststoornis is al een paar weken wat actiever op de voorgrond aanwezig.  Dit gaat gepaard met veel negatieve overtuigingen en gevoelens die me willen overnemen. Hoe ik daarmee omga en toch mijn leven leef zoals ik dat wil leg ik je uit in deze podcast aflevering.Ook neem ik je mee in 8 stappen om meer me-time in te plannen.Liefs Liselotteps ik vind het leuk als je me laat weten hoe je de podcast vond, dit kan op instagram of via de mail voedings.advocado@gmail.com#hypochondrie #angststoornis #negatiefdenken #zelfhulp

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 303 De Heilige Christus Is Vandaag In Mij Geboren

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 30, 2022 27:04


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Wederkomst?De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. Ze heeft jouw stem nodig. En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.LES 303De heilige Christus is vandaag in mij geboren.Waak met mij, engelen, waak met mij vandaag. Laat al Gods heilige Gedachten mij omringen, en wees stil met mij nu de hemelse Zoon geboren is. Laat aardse klanken bedaren en de beelden die ik gewend ben verdwijnen. Laat Christus verwelkomd worden waar Hij thuis is. En laat Hem de klanken horen die Hij begrijpt en enkel de beelden zien die Zijn Vaders Liefde tonen. Laat Hem hier niet langer een vreemde zijn, want vandaag is Hij in mij opnieuw geboren.Uw Zoon is welkom, Vader. Hij is gekomen om mij te verlossen van het kwade zelf dat ik heb gemaakt. Hij is het Zelf dat U mij gegeven hebt. Hij is niets anders dan wat ik in waarheid werkelijk ben. Hij is de Zoon die U boven alles liefhebt. Hij is mijn Zelf zoals U mij hebt geschapen. Het is niet Christus die kan worden gekruisigd. Laat me, veilig in Uw Armen, Uw Zoon ontvangen.

Stories of Inspiration
#283 Depressie en suïcidale gedachten als kind. Insta Live met Rouwtherapeut Esther van Breukelen

Stories of Inspiration

Play Episode Listen Later Oct 29, 2022 42:14


Welkom bij de Lotte Gerland Podcast! DE place to be voor ondernemers die struggelen met hun marketing, communicatie en zichtbaarheid! Het probleem dat ik vaak hoor van ondernemers is dat ze marketing lastig en opdringerig vinden of dat ze het spannend vinden om zichtbaar te worden. Hoe kan je marketing nou leuk EN effectief maken op een manier die bij jou past? Wat je nodig hebt is dit: Een heldere bedrijfsboodschap en een concreet marketingplan dat werkt, zodat je kan verkopen vanuit verbinding en je bedrijf kan groeien.

mystiek
Ad de Keyzer Enige gedachten bij de Johannes Passion van Bach

mystiek

Play Episode Listen Later Oct 28, 2022 56:49


Gesprek met Ad de Keyzer aan de hand van het samen met Paul Verheijen geschreven boek "Bachs onvoltooide passie, een spiritueel-liturgische benadering van de vier Johannes-Passionen van Johann Sebastian Bach". Een uitgave van uitgeverij Adveniat in Baarn (https://adveniat.nl/product/bachs-onvoltooide-passie/)

Inner Movements - Anneroos Podcast
#30 Op het biechtbankje tijdens een Pilates sessie

Inner Movements - Anneroos Podcast

Play Episode Listen Later Oct 27, 2022 25:58


Body en Mind zijn één geheel. Gedachten hebben dan ook een grote impact op het lichaam en andersom. Daarom vind ik het zo belangrijk om met beiden te werken. In te zien wat er speelt in je gedachten en de impact hiervan op je lichaam. Het lichaam liegt niet, welke mindset trucjes je ook toepast. Ben jij klaar met spanningen en pijntjes in het lichaam die steeds terugkeren? Wil jij begrijpen waar dit vandaan komt en hoe je dit kunt verminderen of zelfs laten verdwijnen? 4 november start mijn nieuwe traject BodyMind Balance. Dit online traject gaan we 8 weken aan de slag in verdieping in de BodyMind en krijg jij meer ontspanning, meer energie en plezier in bewegen! meld je aan via https://innermovements.nl/gesprek

Wetenschap Vandaag | BNR
Wat te doen met ongewenste opdringerige gedachten?

Wetenschap Vandaag | BNR

Play Episode Listen Later Oct 26, 2022 7:30


Bijna iedereen heeft ze wel eens: opdringerige gekke gedachten die uit het niets lijken te komen. In sommige gevallen kunnen dit soort gedachten vast komen te zitten en dan worden ze een probleem. In hun boek 'Opdringerige gedachten overwinnen' schrijven Sally Winston en Martin Seif dat het in zo'n geval gaat om ongewenste opdringerige gedachten. Verontrustende gedachten die steeds weer terugkomen, zorgen voor angst en voelen als iets waartegen gevochten moet worden. Ze leggen uit wat volgens hun de slechtste en de beste manier is om hiermee om te gaan, zodat je er zelf mee aan de slag kunt.   Natuurlijk kunnen dit soort gedachten ook onderdeel zijn van iets groters, als een angststoornis, depressie, of trauma. Soms zijn er in zo'n geval naast deze gedachten ook andere symptomen als slapeloosheid, geen eetlust of energie hebben en prikkelbaar zijn. Een zelfhulpboek is in zo'n geval meestal niet genoeg en dan is het aan te raden om professionele hulp te zoeken.  See omnystudio.com/listener for privacy information.

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek
#237 Een ACT oefening om te leren omgaan met negatieve gedachten

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek

Play Episode Listen Later Oct 24, 2022 34:50


Vandaag neem ik je mee in een ACT oefening om te leren om te gaan met negatieve gedachten, een defusie oefening wordt het genoemd. Zo kun je ervaren waar ik mee werk, welke techniekn ( en er zijn veel soorten oefeningen en ACT gaat niet alleen over defusie maar heeft meer zuilen/ gebieden). Ik hoor graag hoe je het ervaren hebt via voedings.advocado@gmailcom Kijk op www.devoedingsadvocado.nl wat ik voor je kan betekenen,

De Wijngaard, Barendrecht
Woorden en gedachten

De Wijngaard, Barendrecht

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022


Bekijk, beluister of download de laatste preek van Elsa Waljaard over Woorden en gedachten

NEWS SO WHAT
Gedachten (vrije geest). Over de andere zintuigen..

NEWS SO WHAT

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 32:31


If I could read your mind. Welke zintuigen gebruik ik onbewust? Helpen ze bij het scheppen van de ideale wereld?

Dagelijkse overdenking
Kies voor betere gedachten en heb een beter leven

Dagelijkse overdenking

Play Episode Listen Later Oct 23, 2022 2:56


Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. Spreuken 18:21 (HSV) Deze Bijbeltekst zegt duidelijk dat er dood en leven is in de woorden die wij spreken. Het is zo belangrijk dat we leren om onze tong te beheersen, maar we moeten ervoor zorgen dat we het op de juiste wijze doen. Ik denk dat een aantal mensen wel proberen om hun tong te beheersen, maar niets doen aan hun denken. Dat is alsof je het bovenste gedeelte van het onkruid uittrekt – maar als de wortel niet uitgegraven wordt, komt het onkruid telkens weer terug. Je zult nooit je mond kunnen houden als je niet eerst leert om je denken te beheersen. We komen vaak in de verleiding om het verkeerde te denken, maar we hoeven het niet te accepteren. We hebben een keuze! We kunnen bewust kiezen om het juiste te denken zodat we vervolgens kunnen kiezen om het juiste te zeggen. Je kunt kiezen voor gedachten die op een vernieuwende wijze je leven vullen door naar God en Zijn Woord te luisteren, te lezen, eraan te denken of erover te praten. Wat in je is zal zijn weg naar buiten vinden, dus als je denken vervuld is met goede, positieve, krachtige en vernieuwende gedachten van God, dan zullen de goede, positieve, krachtige en leven-gevende woorden vanzelf volgen. Kort gebed: Heilige Geest, ik wil mijn denken veranderen zodat ik leven gevende woorden kan spreken. Help mij mijn denken te vernieuwen met Uw Woord zodat mijn woorden U weerspiegelen.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 291 Dit Is Een Dag Van Stilheid En Vrede

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 18, 2022 25:05


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de werkelijke wereld?De werkelijke wereld is een symbool, zoals al het overige wat waarneming te bieden heeft. Toch staat ze voor iets wat tegengesteld is aan wat jij hebt gemaakt. Jouw wereld wordt gezien door ogen vol angst en levert je denkgeest de bewijzen van verschrikking. De werkelijke wereld kan alleen waargenomen worden met ogen die door vergeving zijn gezegend, zodat ze een wereld zien waarin verschrikking onmogelijk is en bewijzen voor angst niet kunnen worden gevonden.De werkelijke wereld bevat een tegenhanger voor elke ongelukkige gedachte die zich in jouw wereld weerspiegelt, een feilloze correctie voor de beelden van angst en de geluiden van strijd waar jouw wereld vol van is. De werkelijke wereld toont een wereld die anders wordt gezien, door kalme ogen en met een vredige denkgeest. Daar heerst niets dan rust. Kreten van pijn en verdriet zijn daar niet te horen, want daar rest niets behalve vergeving. En de beelden zijn er vriendelijk. Alleen blije beelden en geluiden kunnen doordringen tot de denkgeest die zichzelf vergeven heeft.Wat voor behoefte heeft zo'n denkgeest aan doodsgedachten, aanval- en moordgedachten? Wat kan hij anders om zich heen zien dan geborgenheid, liefde en vreugde? Wat is er dat hij zou verkiezen te verwerpen en wat is er waartegen hij oordelen wil? De wereld die hij ziet komt voort uit een denkgeest die met zichzelf in vrede is. In niets wat hij ziet loert enig gevaar, want hij is zachtaardig, en zachtaardigheid is het enige wat hij ziet.De werkelijke wereld is het symbool dat de droom van zonde en schuld voorbij is en Gods Zoon niet langer slaapt. Zijn wakkere ogen zien de on twijfelbare weerspiegeling van de Liefde van zijn Vader, de stellige belofte dat hij is verlost. De werkelijke wereld markeert het einde van de tijd, want haar aanblik maakt tijd zinloos.De Heilige Geest heeft de tijd niet nodig als die Zijn doel heeft gediend. Nu wacht Hij slechts dat ene ogenblik nog tot God Zijn laatste stap zet, dan is de tijd verdwenen en heeft in zijn heengaan waarneming met zich meegenomen en enkel de waarheid achtergelaten om zichzelf te zijn. Dat ogenblik is ons doel, want het bevat de Godsherinnering. En terwijl we een vergeven wereld aanschouwen is Hij het die ons roept en mee naar huis komt nemen, en ons herinnert aan onze Identiteit, die onze vergeving aan ons teruggegeven heeft.LES 291Dit is een dag van stilheid en vrede.De visie van Christus kijkt vandaag met mijn ogen. Zijn blik laat me zien dat alles vergeven en in vrede is, en biedt deze zelfde visie aan de wereld aan. En ik neem deze visie aan in haar naam, zowel voor mezelf als voor de wereld. Wat een lieflijkheid zien we vandaag! Wat een heiligheid zien we om ons heen! En het is ons gegeven in te zien dat het een heiligheid is waarin wij delen: het is de Heiligheid van God Zelf.Deze dag is mijn denkgeest stil, om de Gedachten te ontvangen die U mij biedt. En ik aanvaard wat komt van U, in plaats van wat komt van mij. Ik ken de weg naar U niet. Maar U bent daarvan volkomen zeker. Vader, leid Uw Zoon langs het stille pad dat naar U voert. Laat mijn vergeving totaal zijn en laat de herinnering van U tot mij weerkeren.

NEWS SO WHAT
Gedachten ... lezen (vrije geest). Over de energie van 'zijn '.

NEWS SO WHAT

Play Episode Listen Later Oct 14, 2022 30:48


Geïnspireerd door Tesla vroeg ik me af of gedachten, dromen en liefde ergens zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 202 De Verlossing Van Angst

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 12:19


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerVI. De verlossing van angst1. In tegenwoordigheid van jouw broeders heiligheid is de wereld stil, en daalt er vrede over haar neer in een lieflijkheid en zegening zo compleet, dat niet één spoortje strijd overblijft om jou te kwellen in het duister van de nacht. Hij is het die jou verlost van de dromen van angst. Hij is het die jou geneest van je gevoel van opoffering, en van de angst dat wat jij hebt, verstrooid zal raken door de wind en tot stof vergaan. In hem vind jij de zekerheid dat God hier is, en met jou nu. Terwijl hij is wat hij is, kun jij er zeker van zijn dat God kenbaar is en door jou zal worden gekend. Want Hij kan Zijn eigen schepping nooit verlaten. En het teken dat dit zo is vind jij in jouw broeder, jou geschonken opdat al je twijfels over jezelf zouden verdwijnen in tegenwoordigheid van zijn heiligheid. Zie in hem Gods schepping. Want in hem wacht zijn Vader op jouw erkenning dat Hij jou als deel van Hem geschapen heeft.2. Zonder jou zou er een gemis zijn in God, een incomplete Hemel, een Zoon zonder Vader. Universum noch werkelijkheid zouden kunnen bestaan. Wat God wil is namelijk heel en deel van Hem, want Zijn Wil is Eén. Er is niets wat leeft dat geen deel van Hem is, en er is niets dat is of het leeft in Hem. De heiligheid van jouw broeder toont je dat God één is met hem en met jou, en dat wat hij heeft het jouwe is omdat jij niet van hem, noch van zijn Vader gescheiden bent.3. Niets gaat er in heel het universum voor jou verloren. Niets is er wat God geschapen heeft dat Hij niet liefdevol voor jou heeft neergelegd, als voor eeuwig het jouwe. En geen enkele Gedachte in Zijn Denkgeest ontbreekt in die van jou. Het is Zijn Wil dat jij Zijn Liefde voor jou deelt, en jezelf even liefdevol beziet als Hij Zich jou heeft ingedacht voor de wereld begon, en zoals Hij jou nog steeds kent. God verandert niet van Gedachten over Zijn Zoon door een voorbijgaande omstandigheid die in de eeuwigheid waar Hij, en jij samen met Hem, verblijf houdt geen betekenis heeft. Jouw broeder is zoals Hij hem heeft geschapen. En dit is het wat jou van een wereld verlost die Hij niet geschapen heeft.4. Vergeet niet dat de genezing van Gods Zoon het enige is waartoe de wereld dient. Dat is de enige bedoeling die de Heilige Geest erin ziet, en dus de enige die ze heeft. Totdat jij de genezing van de Zoon als het enige ziet wat je wenst dat door de wereld, de tijd en alle verschijningsvormen wordt volbracht, zul jij zowel de Vader als jezelf niet kennen. Want je zult de wereld aanwenden voor wat niet haar bedoeling is, en zult niet ontkomen aan haar wetten van geweld en dood. Toch is het jou gegeven om boven haar wetten te staan, in alle opzichten, op iedere manier en in elke omstandigheid, in elke verleiding om iets te zien wat er niet is, en in heel het geloof dat Gods Zoon pijn kan lijden omdat hij zichzelf ziet zoals hij niet is.5. Kijk naar jouw broeder, en zie in hem heel de ommekeer van de wetten die deze wereld lijken te regeren. Zie in zijn vrijheid de jouwe, want zo is het. Laat zijn speciaalheid niet de waarheid in hem verdoezelen, want niet één wet des doods waaraan jij hem bindt, zul jij ontlopen. En er is niet één zonde die jij in hem ziet, of ze houdt jullie beiden in de hel. Maar zijn volmaakte zondeloosheid zal jullie beiden bevrijden, want heiligheid is volstrekt onpartijdig, en heeft maar één oordeel geveld over al wat ze ziet. En dat wordt niet door haarzelf geveld, maar via de Stem die namens God spreekt in al wat leeft en Zijn Wezen deelt.6. Het is Zijn zondeloosheid die ziende ogen kunnen aanschouwen. Het is Zijn lieflijkheid die ze in alles zien. En het is naar Hem dat ze overal uitkijken, en ze vinden beeld noch plaats noch tijd waar Hij niet is. In de heiligheid van jouw broeder, het volmaakte kader voor jouw verlossing en die van de wereld, is de stralende herinnering gezet van Hem in Wie jouw broeder leeft, en jij samen met hem. Laat je ogen niet verblind worden door de sluier van speciaalheid die het gelaat van Christus voor hem en jou verborgen houdt. En laat de angst voor God jou niet langer de visie onthouden die bedoeld was om door jou te worden gezien. Het lichaam van jouw broeder laat jou niet de Christus zien. Die is in zijn heiligheid tentoongespreid.7. Kies dus zijn lichaam of zijn heiligheid als wat jij wenst te zien, en wat je kiest is wat er voor jou te zien valt. Maar je zult in talloze situaties en in de loop der tijd die geen einde lijkt te hebben, kiezen totdat de waarheid jouw beslissing is. Want de eeuwigheid wordt niet herwonnen door eens te meer Christus in hem te verloochenen. En waar is jouw verlossing, als hij slechts een lichaam is? Waar is jouw vrede behalve in zijn heiligheid? En waar is God Zelf anders dan in dat deel van Hem dat Hij voor immer in de heiligheid van jouw broeder heeft geplaatst, opdat jij de waarheid omtrent jezelf zou kunnen zien, eindelijk uiteengezet in bewoordingen die je herkende en begreep?8. De heiligheid van jouw broeder is sacrament en zegening voor jou. Zijn dwalingen kunnen Gods zegen niet aan hem onthouden, noch aan jou die hem waarlijk ziet. Zijn vergissingen kunnen uitstel teweegbrengen, waarvan het jou gegeven is dat van hem weg te nemen, opdat jullie beiden een reis mogen beëindigen die nooit begonnen is, en geen eind vereist. Wat nooit was, is geen deel van jou. Toch zul je denken dat dit wel zo is, tot je beseft dat het geen deel uitmaakt van hem die naast jou staat. Hij is de spiegel van jezelf, waarin jij het oordeel ziet dat jij over jullie beiden hebt uitgesproken. De Christus in jou aanschouwt zijn heiligheid. Jouw speciaalheid kijkt naar zijn lichaam, en ziet hem niet.9. Zie hem als wat hij is, opdat jouw bevrijding niet lang op zich laat wachten. Een zinloze omzwerving, zonder doel en zonder dat er ook maar iets wordt bereikt, is al wat die andere keuze jou bieden kan. De nutteloosheid van een niet vervulde functie zal jou kwellen zolang jouw broeder ligt te slapen, totdat wat jou werd toegewezen is volbracht, en hij uit het verleden is verrezen. Hij die zichzelf veroordeeld heeft, en jou evengoed, is jou toevertrouwd om van veroordeling te worden verlost, samen met jou. En jullie beiden zullen Gods glorie zien in Zijn Zoon, die jij voor vlees hebt aangezien en gebonden hebt aan wetten die niet de minste macht uitoefenen over hem.10. Zou jij niet met blijdschap willen inzien dat deze wetten niet voor jou zijn bestemd? Zie hem dan ook niet als gevangene daarvan. Het kan niet zo zijn dat wat een deel van God regeert niet ook geldt voor heel de rest. Je stelt jezelf onder wetten die jij over hem ziet heersen. Bedenk dan hoe groot Gods Liefde voor jou moet zijn, dat Hij jou een deel van Hemzelf gegeven heeft om jou van pijn te verlossen en je geluk te brengen. En twijfel er nooit aan dat jouw speciaalheid zal verdwijnen voor de Wil van God, die elk deel van Hem met gelijke liefde en aandacht liefheeft. De Christus in jou kan jouw broeder waarlijk zien. Zou jij kiezen tegen de heiligheid die Hij ziet?11. Speciaalheid is de functie die jij jezelf gegeven hebt. Ze geldt voor jou alleen, als een zelfgeschapen, zichzelf handhavend iets dat niets nodig heeft, en met niets buiten het lichaam verbonden is. In haar ogen ben jij een afzonderlijk universum, dat over alle macht beschikt om zichzelf in zichzelf compleet te houden, en daarbij elke ingang tegen indringing afgesloten en ieder venster tegen het licht vergrendeld heeft. Alsmaar aangevallen en aldoor razend, en met een altijd volkomen gerechtvaardigde woede heb jij dit doel nagejaagd met een waakzaamheid die je nooit dacht op te geven, en met een inspanning die je nooit dacht te staken. En heel deze grimmige vasthoudendheid diende hiertoe: je wilde dat speciaalheid de waarheid was.12. Nu wordt jou slechts gevraagd een ander doel na te streven, met veel minder waakzaamheid, met weinig inspanning en weinig tijd, en met de kracht van God, die het instandhoudt en succes belooft. Maar van de twee is het juist deze die jij het moeilijkst vindt. Het ‘offer' van het zelf begrijp je, en deze prijs acht je ook niet te zwaar. Maar een heel klein beetje bereidwilligheid, een knikje in Gods richting of een groet aan de Christus in jou vind je een vermoeiende en vervelende last, te zwaar om te dragen. Maar voor de toewijding aan de waarheid zoals God die heeft gegrondvest wordt geen offer gevraagd, geen spanning opgeroepen, en heel de kracht van de Hemel en de macht van de waarheid zelf worden geschonken om het middel te verschaffen en te garanderen dat het doel wordt bereikt.13. Jij die gelooft dat het makkelijker is je broeders lichaam te zien dan zijn heiligheid, vergewis je ervan dat jij begrijpt wat tot dit oordeel kwam. Hier wordt de stem van de speciaalheid duidelijk gehoord, die tegen de Christus oordeelt en voor jou uiteenzet welk doel je kunt bereiken, en wat je niet kunt doen. Vergeet niet dat dit oordeel geldt voor wat jij verricht met haar als bondgenoot. Want ze heeft geen weet van wat jij verricht door Christus. Voor Hem is dit oordeel totaal zinloos, want alleen wat Zijn Vader wil is mogelijk, en voor Hem valt er geen alternatief te zien. Uit het feit dat het Hem aan conflict ontbreekt vloeit jouw vrede voort. En van Zijn doel stamt het middel voor moeiteloze verwezenlijking en rust.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 284 Ik Kan Kiezen Alle Gedachten Die Pijn Doen Te Veranderen

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 11, 2022 26:08


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 284Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen.Verlies is geen verlies wanneer het goed wordt bezien. Pijn is onmogelijk. Er is geen enkel verdriet met enige oorzaak. En iedere vorm van lijden is niets dan een droom. Dit is de waarheid, die eerst alleen dient uitgesproken en dan veelvuldig herhaald, om vervolgens – onder veel voorbehoud – maar gedeeltelijk als waar te worden aanvaard. Om daarna steeds serieuzer te worden overwogen en uiteindelijk als de waarheid aangenomen. Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen. En vandaag wil ik voorbij deze woorden gaan en alle voorbehouden achter me laten, om tot volledige aanvaarding te komen van de waarheid daarin.Vader, wat U gegeven hebt kan geen pijn doen, dus verdriet en pijn moeten wel onmogelijk zijn. Laat me vandaag niet nalaten U te vertrouwen, en alleen het vreugdevolle aanvaarden als Uw gaven, alleen het vreugdevolle aanvaarden als de waarheid.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 281 Niets Kan Mij Pijn Doen Behalve Mijn Gedachten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Oct 8, 2022 25:50


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is de Heilige Geest?De Heilige Geest bemiddelt tussen illusies en de waarheid. Aangezien Hij de kloof tussen werkelijkheid en dromen moet overbruggen, leidt waarneming tot kennis dankzij de genade die God Hem gegeven heeft, als Zijn geschenk aan ieder die zich voor de waarheid tot Hem wendt. Over de brug waarin Hij voorziet worden alle dromen tot de waarheid gebracht, om ten overstaan van het licht van de kennis te worden verdreven. Daar worden beelden en geluiden voor eeuwig terzijde gelegd. En waar die tevoren werden waargenomen, heeft vergeving een vredig einde van alle waarneming mogelijk gemaakt.Het doel van het onderricht van de Heilige Geest is nu juist deze beëindiging van dromen. Want beelden en geluiden moeten worden omgezet van getuigenissen van angst in die van liefde. En wanneer dit volledig is tot stand gebracht, heeft leren het enige doel bereikt dat het in werkelijkheid bezit. Want leren, zoals de Heilige Geest dat leidt naar het door Hem voorziene resultaat, wordt het middel dat zichzelf overstijgt om te worden vervangen door de eeuwige waarheid.Als je eens wist hoezeer jouw Vader ernaar smacht dat jij jouw zondeloosheid inziet, dan zou je Zijn Stem niet tevergeefs laten smeken, en je niet afkeren van wat Hij aanbiedt als vervanging van de beangstigende beelden en dromen die jij hebt gemaakt. De Heilige Geest begrijpt de middelen die jij hebt gemaakt, waarmee je wilt bereiken wat eeuwig onbereikbaar is. En als je die aan Hem geeft zal Hij de middelen die jij ter verbanning hebt gemaakt, aanwenden om jouw denkgeest terug te brengen naar waar die waarlijk thuishoort.Vanuit kennis, waar Hij door God is geplaatst, roept de Heilige Geest jou op om vergeving op je dromen te laten rusten en weer je innerlijke gezondheid en vrede te hervinden. Zonder vergeving zullen je dromen jou angst blijven aanjagen. En de herinnering van al je Vaders Liefde zal niet terugkeren om aan te geven dat aan dromen een eind is gekomen.Aanvaard je Vaders geschenk. Het is een Uitnodiging van Liefde aan Liefde om louter Zichzelf te zijn. De Heilige Geest is Zijn geschenk, waarmee de hemelse rust aan Zijn geliefde Zoon wordt teruggegeven. Zou jij willen weigeren de functie op je te nemen om God compleet te maken, wanneer al wat Hij wil is dat jij compleet bent?LES 281Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten.Vader, Uw Zoon is volmaakt. Wanneer ik denk dat ik op enigerlei wijze ben gekwetst, komt dat doordat ik ben vergeten wie ik ben en dat ik ben zoals U mij hebt geschapen. Uw Gedachten kunnen mij alleen geluk brengen. Als ik ooit bedroefd, gekwetst of ziek ben, ben ik vergeten wat U denkt en heb ik mijn nietige, nietsbeduidende ideeën op de plaats gezet waar Uw Gedachten thuishoren en waar ze zijn. Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten. De Gedachten die ik samen met U denk kunnen alleen maar zegenen. Alleen de Gedachten die ik samen met U denk zijn waar.Ik zal mezelf vandaag geen pijn doen. Want ik ben ver voorbij alle pijn. Mijn Vader heeft me veilig in de Hemel geplaatst en waakt over mij. En ik wil de Zoon die Hij liefheeft niet aanvallen, want wat Hij liefheeft zal ook ik liefhebben.

Dit is de dag
Kamer onderzoekt voormalig voorzitter Arib & 1 op de 6 jongeren loopt rond met suïcidale gedachten (29 september 2022)

Dit is de dag

Play Episode Listen Later Sep 29, 2022 30:00


Dit is de Dag is een stevig opiniërend programma van de EO met Tijs van den Brink. Op dinsdag en vrijdag hoor je Margje Fikse of Hans van der Steeg.

Selma van Noije Podcast
#138 Zo laat je negatieve gedachten los

Selma van Noije Podcast

Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 19:49


We hebben er allemaal last van, negatieve gedachten. Denk dan bijvoorbeeld aan de gedachten "Ik ben niet goed genoeg", "Ik kan dit niet", "Anderen zijn veel beter", et cetera. Vaak willen we ook van deze gedachten af, want ze zitten ons in de weg om onze doelen te bereiken en dus succes te ervaren. Dat is alleen vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom deel ik in deze aflevering hoe je negatieve gedachten loslaat. Deze aflevering is onderdeel van een reeks van drie afleveringen. Daarom raad ik je aan om ook aflevering 137 te beluisteren, want daar deel ik met je wat bepaalt of je succes hebt of niet. En in deze aflevering ga ik daar verder op in. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwste aflevering? Klik dan op de Volg-button bij de podcast. En zou je me willen helpen om de podcast te laten groeien, door een review achter te laten? Hoe meer reviews de podcast heeft, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe beter ik mijn missie kan realiseren: Alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind laten zijn. Super dankjewel alvast!

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek
#230 Tips om om te leren gaan met gedachten & (willen) eten

De voedings advocado ~ Door Liselotte Verbeek

Play Episode Listen Later Sep 26, 2022 34:50


Ken je dat gevoel dat je niks wil eten maar dat je het bijna op een automatische piloot wel doen?Nou ik herken dat heel erg bij mezelf, althans, herkende dat bij mezelf. Ik heb er grote stappen in gemaakt en successen behaald dat ik graag mijn ervaring en tips hierin met je deel.Vond je de tips waardevol? Geef je me dan alsjeblieft 5 sterren op Spotify ervoor terug? Alvast bedankt.Liefs Liselottewww.devoedingsadvocado.nl

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 180 De Functie Van De Rede

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Sep 9, 2022 9:45


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerV. De functie van de rede1. Waarneming selecteert, en maakt de wereld die jij ziet. Ze kiest die letterlijk uit volgens de aanwijzingen van de denkgeest. De wetten van maat, vorm en helderheid zouden misschien wel gelden als al het andere gelijk was. Maar dat is het niet. Want de kans is veel groter dat je datgene zult ontdekken waarnaar je op zoek bent, dan wat je liever negeert. De zachte, stille Stem namens God* wordt niet overstemd door al het schorre gekrijs en zinloos geraas van het ego tegen degenen die Haar wensen te horen. Waarneming is een keuze en geen feit. Maar van deze keuze hangt veel meer af dan jij vooralsnog beseft. Want van de stem die jij verkiest te horen en van de beelden die jij verkiest te zien, is heel je geloof in wat jij bent volkomen afhankelijk. Waarneming getuigt slechts hiervan en nooit van de werkelijkheid. Toch kan ze jou ofwel de voorwaarden laten zien waaronder het mogelijk is je van de werkelijkheid bewust te zijn of die waarbij dat nooit het geval kan zijn.2. De werkelijkheid behoeft jouw medewerking niet om zichzelf te zijn. Maar jouw bewustzijn ervan heeft jouw hulp wel nodig, want dat is jouw keuze. Luister naar wat het ego zegt en zie wat het jou maant te zien, en het staat vast dat jij jezelf als nietig, kwetsbaar en bang zult zien. Je zult je depressief en nietswaardig voelen, en gevoelens van tijdelijkheid en onwerkelijkheid ervaren. Je zult geloven dat je hulpeloos ten prooi bent aan krachten die volkomen buiten je controle liggen en veel machtiger zijn dan jij. En je zult denken dat de wereld die jij hebt gemaakt jouw lot bepaalt. Want dat zal je geloof zijn. Maar geloof nooit dat dit, omdat dit jouw geloof is, ook de werkelijkheid maakt.3. Er is een andere visie en een andere Stem waarin jouw vrijheid ligt, slechts wachtend op jouw keuze. En als jij je geloof in Beide stelt, zul jij in jou een ander zelf zien. Dit andere zelf beschouwt wonderen als natuurlijk. Ze zijn voor dit zelf even gewoon en natuurlijk als ademen voor het lichaam. Ze zijn de voor de hand liggende reactie op een roep om hulp, en de enige die het heeft. Wonderen lijken voor het ego onnatuurlijk, omdat het niet begrijpt hoe gescheiden denkgeesten elkaar kunnen beïnvloeden. Dat kunnen ze ook niet. Maar denkgeesten kunnen niet gescheiden zijn. Dit andere zelf is zich daarvan volmaakt bewust. En dus ziet het in dat wonderen niet iemand anders' denkgeest beïnvloeden, maar alleen die van hemzelf. Ze veranderen altijd jouw denkgeest. Er is geen andere.4. Hoezeer het idee van de afscheiding de rede heeft gedwarsboomd is nog niet in zijn volle omvang tot jou doorgedrongen. De rede ligt in het andere zelf dat jij van je bewustzijn hebt afgesneden. En niets wat jij in je bewustzijn hebt laten bestaan is voor rede vatbaar. Hoe kan het gedeelte van de denkgeest dat van rede is verstoken, begrijpen wat rede is, of de informatie vatten die zij geven wil? Allerlei vragen kunnen erin opkomen, maar als de grondvraag afkomstig is van de rede, zal het die niet stellen. Zoals alles wat van de rede afkomstig is, is ook de grondvraag vanzelfsprekend, eenvoudig, en wordt niet gesteld. Maar denk niet dat de rede haar niet zou kunnen beantwoorden.5. Gods plan voor jouw verlossing zou zonder jouw wil en jouw instemming niet zijn opgesteld. Het moet wel door Gods Zoon zijn aanvaard, want wat God voor hem wil, ontvangt hij beslist. Want los van hem wil God niets, en de Wil van God wacht evenmin op de tijd om te kunnen worden volbracht. Daarom moet wat zich met de Wil van God verbonden heeft nu in jou aanwezig zijn, daar het eeuwig is. Jij moet een plaats gereserveerd hebben waar de Heilige Geest verblijven kan, en waar Hij ook is. Hij moet daar al zijn sinds de behoefte aan Hem is ontstaan en in datzelfde ogenblik werd vervuld. Dat zou jouw rede je vertellen, als je zou luisteren. Maar dat is duidelijk niet de redenering van het ego. De voor het ego wezensvreemde aard van je rede is het bewijs dat je het antwoord daar niet vinden zult. Maar als het zo moet zijn, dan moet het wel bestaan. En als het voor jou bestaat, en jouw vrijheid als doel kreeg toegewezen, moet jij vrij zijn om het te vinden.6. Gods plan is eenvoudig: het is geen gesloten circuit en ondermijnt zichzelf nooit. Hij heeft geen andere Gedachten dan die welke het Zelf uitbreiden, en hierin moet jouw wil wel opgenomen zijn. Er moet dus een deel van jou zijn dat Zijn Wil kent en die deelt. Het heeft geen zin te vragen of wat zo moet zijn, zo is. Maar het heeft wel zin te vragen waarom jij je niet bewust bent van wat zo is, want dit moet worden beantwoord, wil Gods plan voor jouw verlossing compleet zijn. En het moet wel compleet zijn, omdat zijn Bron geen incompleetheid kent.7. Waar zou het antwoord anders zijn dan in de Bron? En waar ben jij anders dan waar ditzelfde antwoord is? Jouw Identiteit, die net als het antwoord evenzeer een waarachtig Gevolg is van deze zelfde Bron, moet dus wel tezamen en dezelfde zijn. Zeker, jij weet dit, en meer dan dit alleen. Maar elk deel van kennis vormt evenzeer als het geheel een bedreiging voor dissociatie. En met elk deel komt het geheel. Dit is het deel dat jij kunt accepteren. Wat de rede aanwijst kun je zien, omdat de getuigen ten gunste van haar duidelijk zijn. Alleen de volslagen krankzinnigen kunnen die negeren, en aan dat punt ben jij voorbij. De rede is een middel dat het doel van de Heilige Geest dient uit hoofde van zichzelf. Ze krijgt niet, zoals de andere, vanuit het doel van de zonde een nieuwe interpretatie en een nieuwe richting. Want de rede valt buiten het assortiment van egomiddelen.8. Geloof, waarneming en overtuiging kunnen misplaatst zijn, en evengoed de noden van de grote misleider dienen als de waarheid. Maar de rede heeft in de waanzin totaal geen plaats, en kan ook niet passend worden gemaakt om het doel daarvan te dienen. Geloof en overtuiging zijn sterk in waanzin, en leiden de waarneming naar wat de denkgeest van waarde heeft geacht. Maar de rede begeeft zich hier allerminst in. Want mocht de rede worden aangewend, dan zou de waarneming onmiddellijk wegvallen. Er is geen rede in krankzinnigheid, want die berust volledig op de afwezigheid van rede. Het ego maakt er nooit gebruik van, want het beseft niet dat ze bestaat. Voor de gedeeltelijk krankzinnigen is ze bereikbaar, en zij alleen hebben er behoefte aan. Kennis is er niet op aangewezen, en waanzin sluit haar uit.9. Dat deel van de denkgeest waar de rede zich bevindt, werd door jouw wil in eendracht met die van je Vader aan het ongedaan maken van krankzinnigheid gewijd. Hier werd het doel van de Heilige Geest tegelijk en terstond aanvaard én volbracht. De rede is wezensvreemd aan krankzinnigheid, en zij die er gebruik van maken hebben een middel verworven dat niet voor zonde kan worden aangewend. Kennis gaat elke soort verworvenheid verre te boven. Maar de rede kan dienen om deuren te openen die jij voor haar gesloten hebt.10. Je bent dit heel dicht genaderd. Geloof en overtuiging zijn verschoven, en jij hebt de vraag gesteld die het ego nooit zal stellen. Vertelt jouw rede jou nu niet dat de vraag wel afkomstig geweest moet zijn van iets wat jij niet kent, maar jou onmiskenbaar toebehoort? Geloof en overtuiging, geschraagd door de rede, kunnen niet anders dan tot een veranderde waarneming leiden. En door deze verandering is er ruimte gemaakt voor visie. Visie breidt zich uit buiten zichzelf, zo ook het doel dat ze dient en alle middelen om dat te bereiken.

MOOD & MIND PODCAST
#64 Zijn dit mijn gedachten of de vijand? // CYD

MOOD & MIND PODCAST

Play Episode Listen Later Sep 1, 2022 6:47


Crush Your Day (CYD) - Elke donderdagochtend om 06:00 uur een nieuwe upload op de Godfluencer Podcast en YouTube om je dag mee in te gaan en je denken te vernieuwen met de waarheid en liefde van God. Dus vergeet je niet te ABONNEREN op dit kanaal, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe content! Vandaag in CYD: Zijn dit mijn gedachten of de vijand? Als je deze podcast kunt waarderen, laat dan een 5 sterrenreview achter. Vragen en reacties zijn zeker welkom. Graag altijd in respectvolle wijze, ook al heb je een andere mening (wat hartstikke prima is). Volg voor meer inspiratie: Website (nieuwsbrief): https://tessavanolst.com/ Instagram: https://www.instagram.com/tessavanolst/ Facebook: https://www.facebook.com/tessavanolstministries Elke maandag tevens om 07:00 uur een LIVE gebed op Insta en Facebook om je extra te bekrachtigen. Alle content (podcast, video, boeken, etc) wordt mede mogelijk gemaakt door de partners en donateurs van Tessa van Olst Ministries. Wil jij óók de zaaien in Gods Koninkrijk en partner worden? Ga dan naar https://tessavanolst.com/word-partner/ en word deel van de missie! Hashtags: #bolwerkenafbreken #christelijk #godfluencerpodcast Alle rechten zijn voorbehouden. Deze video mag niet gedupliceerd, verveelvoudigd en/of opgeslagen worden voor eigen gebruik en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tessa van Olst Ministries. ——— Music used for the intro and outro of this video/podcast: Hip Hop Intro (by EliansProductions). A license to use this royalty-free music by EliansProductions was downloaded from elements.envato.com by Tessa van Olst.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 232 Wees In Mijn Gedachten Vader Heel De Dag Door

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 20, 2022 25:42


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is verlossing?Verlossing is een belofte, gedaan door God, dat jij jouw weg naar Hem uiteindelijk zult vinden. Het kan niet anders of ze wordt gehouden. Ze garandeert dat er een eind komt aan de tijd, en dat alle gedachten die in de tijd zijn ontstaan eveneens een eind zullen nemen. Gods Woord is elke denkgeest gegeven die denkt dat hij afzonderlijke gedachten heeft, en zal deze conflictgedachten vervangen door de Vredesgedachte.De Vredesgedachte werd Gods Zoon meteen gegeven zodra zijn denkgeest aan oorlog had gedacht. Voordien was er geen behoefte aan zo'n Gedachte, want vrede werd zonder tegendeel gegeven en wás gewoon. Maar wanneer de denkgeest gespleten is, is er behoefte aan genezing. Dus werd de Gedachte die het vermogen heeft de gespletenheid te genezen deel van elk fragment van de denkgeest, die nog altijd één was, maar zijn eenheid niet herkende. Nu kende hij zichzelf niet en dacht hij dat zijn eigen Identiteit verloren was.Verlossing is ongedaan maken in die zin dat ze niets doet, en nalaat de wereld van dromen en boosaardigheid te steunen. Zo laat zij illusies los. Door die geen steun te geven laat zij ze enkel kalm tot stof vergaan. En wat zij verborgen hielden wordt nu geopenbaard: een altaar voor Gods heilige Naam waarop Zijn Woord geschreven staat, met de geschenken van jouw vergeving daarvoor neergelegd en de Godsherinnering niet ver daarachter.Laten we dagelijks deze heilige plaats bezoeken om er samen een tijdje te vertoeven. Hier delen wij onze laatste droom. Het is een droom waarin geen verdriet schuilt, want hij doet ons heel de heerlijkheid vermoeden die ons door God gegeven werd. Het gras duwt zich door de bodem heen, de bomen botten nu en er zijn vogels in hun takken komen wonen. De aarde wordt in nieuw perspectief herboren. De nacht is voorbij en we zijn samengekomen in het licht.Van hieruit schenken we verlossing aan de wereld, want hier werd verlossing ontvangen. Ons jubellied is de roep tot heel de wereld dat vrijheid is weergekeerd, dat de tijd bijna teneinde is, en dat Gods Zoon slechts een ogenblik hoeft te wachten tot hij zich zijn Vader weer herinnert, dromen voorbij zijn, de eeuwigheid de wereld weggeschenen heeft, en niets dan de Hemel nu bestaat.LES 232Wees in mijn gedachten, Vader, heel de dag door.Wees in mijn gedachten, Vader, wanneer ik ontwaak, en laat vandaag de hele dag Uw licht over mij schijnen. Laat elke minuut een moment zijn waarin ik bij U vertoef. En laat mij niet vergeten U elk uur te danken dat U bij me bent gebleven en er altijd zult zijn om mijn roep tot U te horen en antwoord te geven aan mij. Laat, wanneer de avond valt, al mijn gedachten nog steeds U en Uw Liefde gelden. En laat mij slapen, zeker van mijn geborgenheid, verzekerd van Uw zorg en me er blij van bewust: ik ben Uw Zoon.Zo hoort elke dag te zijn. Oefen vandaag het eind van angst. Heb vertrouwen in Hem die jouw Vader is. Vertrouw Hem alles toe. Laat Hem jou alles openbaren en wees onversaagd, want jij bent Zijn Zoon.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 223 God Is Mijn Leven Ik Heb Geen Leven Buiten Dat Van Hem

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 11, 2022 25:20


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerWat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in die zienswijze zijn al jouw zonden vergeven. Wat is zonde anders dan een onjuist idee omtrent Gods Zoon? Vergeving ziet eenvoudig de onjuistheid daarvan en laat het daarom los. Wat dan vrij is om nu de plaats daarvan in te nemen, is de Wil van God.Een niet-vergevende gedachte is er een die een oordeel velt dat ze niet in twijfel trekt, ook al is het niet waar. De denkgeest is gesloten en zal niet worden bevrijd. De gedachte beschermt projectie en trekt haar ketenen strakker aan, zodat vervormingen meer versluierd en verborgen zijn, minder makkelijk toegankelijk voor twijfel en nog verder weggehouden van gezond verstand. Wat kan er komen tussen een starre projectie en het doel dat ze als haar gewenste bestemming gekozen heeft?Een niet-vergevende gedachte doet vele dingen. In koortsachtige actie jaagt ze haar doel na, waarbij ze verwringt en omverwerpt wat ze als een doorkruising van haar gekozen pad beschouwt. Verdraaiing is haar doel en tevens het middel waarmee ze dat tot stand wil brengen. Ze doet woeste pogingen de werkelijkheid te vermorzelen, zonder zich ook maar enigszins te bekommeren om wat haar gezichtspunt lijkt tegen te spreken.Vergeving daarentegen is stil en doet in alle rust niets. Ze schendt geen enkel aspect van de werkelijkheid, en probeert die evenmin te verdraaien tot een verschijningsvorm die haar aanstaat. Ze kijkt alleen, en wacht, en oordeelt niet. Wie niet wil vergeven, moet wel oordelen, want hij moet zijn onvermogen om te vergeven rechtvaardigen. Maar wie zichzelf vergeven wil, moet leren de waarheid te verwelkomen precies zoals die is.Doe daarom niets en laat vergeving je tonen wat jou te doen staat, via Hem die je Gids is, je Verlosser en Beschermer, sterk in hoop en zeker van jouw uiteindelijk succes. Hij heeft jou al vergeven, want dat is Zijn functie, Hem gegeven door God. Nu moet jij Zijn functie delen en vergeven wie Hij heeft verlost, wiens zondeloosheid Hij ziet, en wie Hij eert als de Zoon van God.LES 223God is mijn leven. Ik heb geen leven buiten dat van Hem.Ik heb me vergist toen ik dacht dat ik los van God leefde, als een afzonderlijk wezen dat zich in afzondering bewoog, aan niets gebonden, en gehuisvest in een lichaam. Nu weet ik dat mijn leven dat van God is, ik geen ander thuis heb en los van Hem niet besta. Hij heeft geen Gedachten die niet deel zijn van mij, en ik heb geen andere dan de Zijne.Onze Vader, laat ons het gelaat van Christus zien in plaats van onze vergissingen. Want wij die Uw heilige Zoon zijn, zijn zondeloos. We willen onze zondeloosheid aanschouwen, want schuld verkondigt dat we Uw Zoon niet zijn. En we willen U niet langer meer vergeten. We zijn eenzaam hier, en verlangen naar de Hemel, waar we thuis zijn. Vandaag willen we terugkeren. Onze Naam is de Uwe, en we erkennen dat wij Uw Zoon zijn.

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 221 In Vrede Zij Mijn Denkgeest Laat Al Mijn Gedachten Stil Zijn

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Aug 9, 2022 25:40


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerInleidingWoorden zullen nu maar weinig meer betekenen. We gebruiken ze slechts als leidraad waarvan we nu niet meer afhankelijk zijn. Want nu zoeken we alleen rechtstreekse ervaring van de waarheid. De resterende lessen vormen louter een inleiding tot het tijdstip waarop we de wereld van pijn verlaten om in de vrede binnen te gaan. Nu beginnen we het doel dat deze cursus heeft gesteld te bereiken, en komen we tot het einde waarop ons oefenen steeds was gericht.Nu proberen we de oefening eenvoudig een begin te laten zijn. Want in stille afwachting wachten we op onze God en Vader. Hij heeft beloofd dat Hij de laatste stap Zelf zal zetten. En we zijn er zeker van dat Hij Zijn beloften houdt. We zijn ver gekomen op onze weg, en wachten nu op Hem. We zullen doorgaan elke ochtend en elke avond tijd met Hem door te brengen, zolang ons dat gelukkig maakt. We zullen de tijd niet langer beschouwen als een kwestie van duur. We gebruiken zoveel we nodig hebben voor het resultaat dat we verlangen. Ook zullen we onze uurlijkse herinneringen daartussenin niet vergeten, en God aanroepen wanneer we Hem nodig hebben, als we in de verleiding komen ons doel te vergeten.We zullen doorgaan met een centrale gedachte voor elke dag die komt, en die gedachte gebruiken om onze tijden van rust in te leiden en onze denkgeest zo nodig te kalmeren. Toch zullen we ons niet tevredenstellen met simpel oefenen in de resterende heilige ogenblikken die het jaar besluiten dat we aan God gegeven hebben. We zeggen enkele eenvoudige woorden van welkom en verwachten dat onze Vader Zichzelf openbaart, zoals Hij heeft beloofd. We hebben Hem aangeroepen, en Hij heeft beloofd dat Zijn Zoon niet zonder antwoord blijft wanneer hij Zijn Naam aanroept.Nu komen we tot Hem met alleen Zijn Woord in onze denkgeest en in ons hart, en wachten we tot Hij de stap naar ons toe zet die Hij, zoals Hij ons via Zijn Stem heeft verteld, niet zal nalaten te zetten wanneer we Hem daartoe uitnodigen. Hij heeft Zijn Zoon in al diens waanzin niet verlaten, noch diens vertrouwen in Hem geschonden. Heeft Hij met Zijn trouw niet de uitnodiging verdiend die Hij zoekt om ons gelukkig te maken? Die uitnodiging zullen we aanbieden en ze zal worden aanvaard. Zo zullen nu onze ogenblikken met Hem worden besteed. We zeggen de uitnodigende woorden die Zijn Stem ons ingeeft en dan wachten we op Zijn komst.Nu is de tijd der profetie vervuld. Nu zijn alle aloude beloften gehandhaafd en ten volle gehouden. Er rest geen stap die de tijd kan scheiden van zijn vervulling. Want nu kunnen we niet falen. Zit in stilte en wacht op je Vader. Het is Zijn Wil naar jou toe te komen wanneer jij hebt ingezien dat het jouw wil is dat Hij dat doet. En je zou nooit zo ver hebben kunnen komen als je niet inzag, hoe vaag ook, dat het jouw wil is.Ik ben zo dicht bij je dat we niet kunnen falen. Vader, we geven deze heilige momenten aan U, uit dankbaarheid jegens Hem die ons geleerd heeft hoe we de wereld van verdriet kunnen verlaten in ruil voor haar vervanging, die U ons hebt gegeven. We kijken nu niet achterom. We kijken vooruit en vestigen onze blik op het eind van de reis. Neem deze kleine dankgeschenken van ons aan, nu wij met de visie van Christus achter de wereld die wij hebben gemaakt een andere aanschouwen, en die beschouwen als de volledige vervanging van die van ons.En nu wachten we in stilte, onbevreesd en zeker van Uw komst. We hebben onze weg proberen te vinden door de Gids te volgen die U ons gezonden hebt. Wij kenden de weg niet, maar U bent ons niet vergeten. En we weten dat U ons nu niet vergeten zult. We vragen slechts dat Uw aloude beloften worden gehouden, zoals dat Uw Wil is. Door dit te vragen, willen we dit met U. De Vader en de Zoon, wier heilige Wil al-wat-is geschapen heeft, kunnen in niets falen. In deze zekerheid ondernemen we deze laatste paar stappen naar U, en verlaten ons in vertrouwen op Uw Liefde, die niet de Zoon in de steek zal laten die tot U roept.En zo beginnen we aan het laatste deel van dit ene heilige jaar, dat we samen hebben doorgebracht zoekend naar de waarheid en naar God, haar ene Schepper. We hebben de weg gevonden die Hij voor ons gekozen heeft, en hebben de keuze gemaakt die te volgen zoals Hij dat van ons wil. Zijn Hand heeft ons overeind gehouden. Zijn Gedachten hebben de duisternis van onze denkgeest verlicht. Zijn Liefde heeft ons onophoudelijk toegeroepen sinds het begin der tijden.Wij hadden de wens dat God er niet in slagen zou de Zoon te hebben die Hij voor Zichzelf geschapen heeft. We wilden dat God Zichzelf veranderde, en zou zijn wat wij van Hem wilden maken. En we geloofden dat onze waanzinnige verlangens de waarheid waren. Nu zijn we blij dat dit allemaal ongedaan is gemaakt, en dat we niet langer denken dat illusies waar zijn. De Godsherinnering schemert aan de wijde horizonten van onze denkgeest. Nog even, en ze zal weer opkomen. Nog even, en wij die Gods Zonen zijn, zijn veilig thuis, waar Hij wil dat we zijn.Nu is de noodzaak om te oefenen bijna voorbij. Want in dit laatste deel zullen we gaan begrijpen dat we slechts God hoeven aan te roepen, en alle verleidingen verdwijnen. In plaats van woorden hoeven we slechts Zijn Liefde te voelen. In plaats van gebeden hoeven we slechts Zijn Naam te noemen. In plaats van te oordelen hoeven we slechts stil te zijn en alles te laten genezen. We zullen de manier aanvaarden waarop Gods plan eindigen zal, zoals we de manier ontvingen waarop het begonnen is. Nu is het voltooid. Dit jaar heeft ons tot de eeuwigheid gebracht.We handhaven één ander gebruik van woorden. Van tijd tot tijd zullen onze dagelijkse lessen en de perioden van woordeloze, diepe ervaring die daarop zouden moeten volgen, afgewisseld worden door instructies over een thema van speciaal belang. Deze speciale gedachten horen elke dag te worden herhaald, waarmee je steeds doorgaat tot de volgende je gegeven wordt. Ze dienen langzaam gelezen en even overdacht te worden, voorafgaand aan een van de heilige, gezegende momenten van die dag. We geven de eerste van deze instructies nu.Wat is vergeving?Vergeving ziet in dat wat jij dacht dat je broeder jou heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wat ze niet doet is: zonden kwijtschelden en ze werkelijk maken. Ze ziet dat er geen zonde is geweest. En in die zienswijze zijn al jouw zonden vergeven. Wat is zonde anders dan een onjuist idee omtrent Gods Zoon? Vergeving ziet eenvoudig de onjuistheid daarvan en laat het daarom los. Wat dan vrij is om nu de plaats daarvan in te nemen, is de Wil van God.Een niet-vergevende gedachte is er een die een oordeel velt dat ze niet in twijfel trekt, ook al is het niet waar. De denkgeest is gesloten en zal niet worden bevrijd. De gedachte beschermt projectie en trekt haar ketenen strakker aan, zodat vervormingen meer versluierd en verborgen zijn, minder makkelijk toegankelijk voor twijfel en nog verder weggehouden van gezond verstand. Wat kan er komen tussen een starre projectie en het doel dat ze als haar gewenste bestemming gekozen heeft?Een niet-vergevende gedachte doet vele dingen. In koortsachtige actie jaagt ze haar doel na, waarbij ze verwringt en omverwerpt wat ze als een doorkruising van haar gekozen pad beschouwt. Verdraaiing is haar doel en tevens het middel waarmee ze dat tot stand wil brengen. Ze doet woeste pogingen de werkelijkheid te vermorzelen, zonder zich ook maar enigszins te bekommeren om wat haar gezichtspunt lijkt tegen te spreken.Vergeving daarentegen is stil en doet in alle rust niets. Ze schendt geen enkel aspect van de werkelijkheid, en probeert die evenmin te verdraaien tot een verschijningsvorm die haar aanstaat. Ze kijkt alleen, en wacht, en oordeelt niet. Wie niet wil vergeven, moet wel oordelen, want hij moet zijn onvermogen om te vergeven rechtvaardigen. Maar wie zichzelf vergeven wil, moet leren de waarheid te verwelkomen precies zoals die is.Doe daarom niets en laat vergeving je tonen wat jou te doen staat, via Hem die je Gids is, je Verlosser en Beschermer, sterk in hoop en zeker van jouw uiteindelijk succes. Hij heeft jou al vergeven, want dat is Zijn functie, Hem gegeven door God. Nu moet jij Zijn functie delen en vergeven wie Hij heeft verlost, wiens zondeloosheid Hij ziet, en wie Hij eert als de Zoon van God.LES 221In vrede zij mijn denkgeest. Laat al mijn gedachten stil zijn.Vader, vandaag kom ik tot U om de vrede te zoeken die U alleen kunt geven. Ik kom in stilte. In de rust van mijn hart, in de diepste domeinen van mijn denkgeest wacht ik en luister naar Uw Stem. Mijn Vader, spreek tot mij vandaag. Ik kom om Uw Stem te horen in stilte, vol overtuiging en liefde, in de zekerheid dat U mijn roep zult horen en mij antwoorden zult.Nu wachten we in rust en vrede. God is hier, omdat we samen wachten. Ik weet zeker dat Hij tot jou zal spreken, en jij Hem horen zult. Aanvaard mijn vertrouwen, want het is dat van jou. Onze denkgeest is één. We wachten met één bedoeling: het antwoord van onze Vader te horen op onze roep, onze gedachten stil te laten zijn en Zijn vrede te vinden, en Hem tot ons te horen spreken over wat wij zijn, tot Hij Zich aan Zijn Zoon openbaart.

Afvallen met Etenslessen van Marjena Moll
Afl. 145 Uit de trance van dooreten

Afvallen met Etenslessen van Marjena Moll

Play Episode Listen Later Jul 28, 2022 30:47


Vind je het lastig om te stoppen met eten? Als je voelt dat je verzadigd raakt wil je dit graag op tijd kunnen doen. Je weet dat je lichaam hier blij mee is en je valt ervan af. Maar vooral tijdens het avondeten lukt het niet. Het lijkt alsof je in een trance zit die pas stopt als je bord leeg is. Gedachten aan stoppen zijn ver weg en anders wuif je ze weg.  In deze aflevering geef ik de oplossing. Ik leg uit hoe stoppen, fijn, gemakkelijk en vanzelfsprekend wordt. Als je graag ongemerkt wilt afvallen, maakt deze les het voor je mogelijk maakt. Ga voor de volledige omschrijving naar: https://www.etenslessen.com/blog/uit-de-trance-van-dooreten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Tekst 144 Schaduwen Van Het Verleden

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 21, 2022 12:25


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerIII. Schaduwen van het verleden1. Vergeven is eenvoudig je alleen de liefdevolle gedachten herinneren die jij in het verleden gaf, en die jou werden gegeven. Heel de rest moet worden vergeten. Vergeven is een selectief herinneren, dat niet op jouw selectie is gebaseerd. Want de schaduwfiguren die jij onsterfelijk wil maken, zijn ‘vijanden' van de werkelijkheid. Wees bereid de Zoon van God te vergeven voor wat hij niet heeft gedaan. De schaduwfiguren zijn de getuigen die jij met je meebrengt om aan te tonen dat hij gedaan heeft wat hij niet heeft gedaan. Omdat je ze meebrengt, zul je ze horen. En jij die ze door je eigen selectie instandhoudt begrijpt niet hoe ze zijn binnengeslopen in je denkgeest, en wat hun bedoeling is. Ze vertegenwoordigen het kwaad waarvan jij meent dat het jou werd aangedaan. Je brengt ze alleen met je mee om kwaad met kwaad te kunnen vergelden, in de hoop dat hun getuigenis jou in staat zal stellen een ander schuldig te bevinden zonder jezelf te schaden. Ze getuigen zo onmiskenbaar voor de afscheiding dat niemand die niet geobsedeerd is door de instandhouding van de afscheiding ze zou kunnen horen. Ze leveren jou de ‘redenen' waarom jij je in onheilige bondgenootschappen zou moeten begeven om zo de doeleinden van het ego te steunen, en je relaties tot getuigen te maken van zijn macht.2. Het zijn deze schaduwfiguren die het ego in jouw ogen heilig maken en jou leren dat wat jij doet om het veilig te stellen werkelijk liefde is. De schaduwfiguren pleiten steeds voor wraak, en alle relaties waarin ze zich begeven zijn volslagen krankzinnig. Deze relaties hebben zonder uitzondering tot doel de waarheid omtrent de ander en jezelf buiten te sluiten. Dat is de reden waarom je in beiden ziet wat er niet is, en beiden tot slaaf van wraak maakt. En de reden waarom al wat jou aan je vroegere grieven doet denken jou aantrekt, en voor liefde lijkt door te gaan, ongeacht hoe vervormd de associaties ook zijn waardoor je tot dit verband komt. En tenslotte de reden waarom elke relatie van dat soort een poging wordt om via het lichaam vereniging te bereiken, want alleen lichamen kunnen worden gezien als middel tot wraak. Dat lichamen in alle onheilige relaties in het middelpunt staan, is duidelijk. Je eigen ervaring heeft jou dit geleerd. Maar waar jij je misschien geen rekenschap van geeft zijn alle redenen die ertoe bijdragen de relatie onheilig te maken. Want onheiligheid probeert zichzelf te bekrachtigen zoals heiligheid dat doet: door wat ze als gelijk aan zichzelf ziet om zich heen te verzamelen.3. In de onheilige relatie wordt geen vereniging met het lichaam van de ander gezocht, maar wel met de lichamen van degenen die niet aanwezig zijn. Want zelfs het lichaam van de ander, wat reeds een ernstig beperkte waarneming van hem is, is niet het middelpunt van aandacht zoals het is, of als geheel. Wat kan worden gebruikt voor wraakfantasieën en wat uiterst gemakkelijk kan worden geassocieerd met degenen op wie werkelijk geprobeerd wordt wraak te nemen, dat wordt in het middelpunt geplaatst en afgezonderd als de enige delen die van waarde zijn. Iedere stap die bij het aangaan, instandhouden en afbreken van de onheilige relatie wordt gedaan, is een stap richting verdere fragmentatie en onwerkelijkheid. De schaduwfiguren dringen meer en meer binnen, en degene in wie ze zich lijken te bevinden wordt zelf steeds minder belangrijk.4. De tijd is zonder meer onbarmhartig voor de onheilige relatie. Want de tijd is wreed in de handen van het ego, zoals hij vriendelijk is wanneer hij voor zachtmoedigheid wordt gebruikt. Vrijwel vanaf het eerste moment begint de aantrekkingskracht van de onheilige relatie te verbleken en wordt ze in twijfel getrokken. Eenmaal gevormd, sluipt er onherroepelijk twijfel in binnen, omdat haar bedoeling onmogelijk is. Het ‘ideaal' van de onheilige relatie wordt er zodoende een waarin de werkelijkheid van de ander totaal niet binnendringt om de droom te ‘bederven'. En hoe minder de ander werkelijk in de relatie inbrengt, hoe ‘beter' die wordt. Zo wordt de poging tot vereniging een manier om zelfs diegene buiten te sluiten met wie de vereniging werd gezocht. Want ze werd gevormd om hem eruit te werken, en zich met fantasieën te verbinden in een ononderbroken ‘gelukzaligheid'.5. Hoe kan de Heilige Geest Zijn interpretatie van het lichaam als communicatiemiddel binnenbrengen in relaties waarvan de enige bedoeling afscheiding van de werkelijkheid is? Dat wat vergeving is stelt Hem hiertoe in staat. Als alles vergeten is behalve liefdevolle gedachten, is wat overblijft eeuwig. En het getransformeerde verleden wordt aan het heden gelijkgemaakt. Het verleden is niet langer in strijd met het nu. Deze continuïteit breidt het heden uit door zijn werkelijkheid en zijn waarde in jouw waarneming ervan te vermeerderen. In deze liefdevolle gedachten gaat de vonk van schoonheid schuil achter de lelijkheid van de onheilige relatie waar haat herinnerd wordt; maar is toch daar aanwezig om tot leven te komen wanneer de relatie aan Hem wordt gegeven die er leven en schoonheid aan verleent. Om die reden concentreert de Verzoening zich op het verleden dat de bron van de afscheiding is, en waar die ongedaan gemaakt moet worden. Want de afscheiding moet daar gecorrigeerd worden waar ze werd gemaakt.6. Het ego probeert niet zijn problemen ‘op te lossen' aan hun bron, maar daar waar ze niet zijn gemaakt. En zo probeert het te waarborgen dat er geen oplossing zal zijn. De Heilige Geest wil Zijn oplossingen alleen maar compleet en volmaakt maken, en dus zoekt en vindt Hij de bron van de problemen waar die is, en maakt die daar ongedaan. En met elke stap in Zijn ongedaan-maken wordt de afscheiding steeds meer ongedaan gemaakt, en vereniging dichterbij gebracht. Hij raakt allerminst in de war door welke ‘reden' tot afscheiding ook. Het enige wat Hij in de afscheiding ziet, is dat ze ongedaan moet worden gemaakt. Laat Hem de verborgen vonk van schoonheid in je relaties onthullen, en jou die tonen. De lieflijkheid daarvan zal jou zozeer bekoren dat je die nooit meer uit het oog wenst te verliezen. En je zult deze vonk de relatie laten transformeren, zodat je die steeds meer kunt zien. Je zult die namelijk steeds meer willen, en steeds minder wensen dat ze voor jou verborgen blijft. En je zult leren de omstandigheden waarin die schoonheid gezien kan worden te zoeken en tot stand te brengen.7. Dit alles zul jij met blijdschap doen, mits je Hem maar de vonk voor je uit laat dragen om je weg te verlichten en voor jou duidelijk te maken. Gods Zoon is één. Wie God als één verbonden heeft, kan het ego niet scheiden. De vonk van heiligheid moet in iedere relatie wel veilig zijn, hoe verborgen ze misschien ook is. Want de Schepper van de ene relatie heeft geen enkel deel daarvan zonder Hemzelf gelaten. Dit is het enige deel van de relatie dat de Heilige Geest ziet, want Hij weet dat alleen dit waar is. Jij hebt de relatie onwerkelijk en dus onheilig gemaakt, door die te zien waar ze niet is en zoals ze niet is. Geef het verleden aan Hem die jouw denken daarover voor jou kan veranderen. Maar wees er eerst zeker van dat je ten volle beseft wat jij het verleden hebt laten vertegenwoordigen, en waarom.8. Het verleden wordt de rechtvaardiging om met het ego een aanhoudend onheilig bondgenootschap tegen het heden aan te gaan. Want het heden is vergeving. Daarom worden de relaties die het onheilige bondgenootschap dicteert niet als nu gezien of gevoeld. Maar het referentiekader waarnaar het heden wordt verwezen om betekenis te krijgen, is een illusie van het verleden, waarin die elementen die aan de bedoeling van het onheilige bondgenootschap beantwoorden, worden vastgehouden, terwijl alle andere worden losgelaten. En wat aldus wordt losgelaten, is alle waarheid die het verleden ooit het heden bieden kan als getuige van zijn werkelijkheid. Wat wordt vastgehouden getuigt slechts van de realiteit van dromen.9. De keuze om je met de waarheid of met illusie te verbinden is nog steeds aan jou. Maar bedenk wel dat de ene kiezen betekent de andere los te laten. Die welke je kiest, die zul jij met schoonheid en werkelijkheid begiftigen, want jouw keuze hangt af van welke je het meest waardeert. De vonk van schoonheid of de sluier van lelijkheid, de werkelijke wereld of de wereld van schuld en angst, waarheid of illusie, vrijheid of slavernij – het is alles hetzelfde. Want je kunt nooit anders kiezen dan tussen God en het ego. Denksystemen zijn slechts waar of onwaar, en al hun kenmerken vloeien eenvoudig voort uit wat ze zijn. Alleen de Gedachten van God zijn waar. En al wat daaruit volgt, vloeit voort uit wat ze zijn, en is even waar als de heilige Bron waaraan ze zijn ontsprongen.10. Mijn heilige broeder, ik zou graag in al je relaties binnenkomen, en tussen jou en je fantasieën in gaan staan. Laat mijn relatie tot jou werkelijk voor je zijn, en laat mij werkelijkheid brengen in jouw waarneming van je broeders. Die werden niet geschapen om jou de gelegenheid te geven jezelf via hen te kwetsen. Ze werden geschapen om samen met jou te scheppen. Dit is de waarheid die ik wil plaatsen tussen jou en de waanzin die jij je ten doel hebt gesteld. Wees niet afgescheiden van mij, en laat de heilige bedoeling van de Verzoening voor jou niet in wraakdromen verloren gaan. Relaties waarin dergelijke dromen worden gekoesterd hebben mij buitengesloten. Laat mij binnenkomen in de Naam van God en jou vrede brengen, opdat jij vrede mag schenken aan mij.

Afvallen met Etenslessen van Marjena Moll
Afl. 144 Zonder negatieve gedachten in bikini

Afvallen met Etenslessen van Marjena Moll

Play Episode Listen Later Jul 21, 2022 31:46


Je wilt op het strand of aan het zwembad genieten van je vakantie, maar als je daarin belemmerd wordt door negatieve gedachten over je lichaam, help ik je met deze les om dit te veranderen. De belangrijkste eyeopener geef ik alvast: je hoeft je lichaam niet mooi te vinden om het wel te kunnen respecteren. Respect maakt het verschil. Respect is een keuze die op elk moment tot je beschikking staat en al genoeg om je vrij te voelen onder het oog van andere mensen. Ik geef de stappen waarmee je dit vormgeeft en jezelf bevrijd van afwijzing en zelfzelfkritiek. Ga voor de volledige omschrijving naar: https://www.etenslessen.com/blog/zonder-negatieve-gedachten-in-bikini

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 197 Ik Kan Alleen Maar Mijn Eigen Dankbaarheid Oogsten

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 16, 2022 29:41


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 197Ik kan alleen maar mijn eigen dankbaarheid oogsten.Hier is de tweede stap die we zetten om je denkgeest te verlossen van het geloof in een kracht van buitenaf die zich met de jouwe wil meten. Je doet pogingen tot vriendelijkheid en vergeving. Toch verander je die weer in een aanval, als jij geen uiterlijke erkentelijkheid en overvloedige dankbetuigingen krijgt. Je geschenken moeten met ere worden ontvangen, anders worden ze teruggenomen. En dus denk je dat Gods gaven op z'n best leningen zijn, op z'n slechtst misleidingen die je van je verdedigingen zullen beroven om te garanderen dat wanneer Hij toeslaat Hij zeker zal doden.Hoe gemakkelijk worden God en schuld verward door hen die niet weten wat hun gedachten kunnen doen. Ontken je kracht, en zwakheid moet wel verlossing voor je worden. Zie jezelf als gevangen, en tralies worden je thuis. Evenmin zul je de gevangenis verlaten of aanspraak maken op je kracht zolang schuld en verlossing nog als één worden gezien, en vrijheid en verlossing niet als verbonden worden beschouwd, met aan hun zijde kracht, die gezocht en opgeëist, en gevonden en volledig kan worden erkend.De wereld moet jou dankbaar zijn wanneer je haar bevrijding schenkt van jouw illusies. Maar jouw dank komt ook jou toe, want haar bevrijding kan alleen de jouwe weerspiegelen. Jouw dankbaarheid is alles wat jouw geschenken nodig hebben om de blijvende gift te zijn van een dankbaar hart dat voor altijd bevrijd is uit de hel. Zou je dit ongedaan willen maken door je geschenken terug te nemen omdat ze geen eer werden aangedaan? Jij bent het die ze eer aandoet en ze op een gepaste wijze dank betuigt, want jij bent het die de geschenken ontvangen heeft.Het geeft niet of een ander jouw geschenken onwaardig vindt. Er is in zijn denkgeest een deel dat samen met de jouwe dankzegt aan jou. Het geeft niet of jouw geschenken verloren en vruchteloos lijken. Ze zijn ontvangen waar ze gegeven zijn. In jouw dankbaarheid worden ze universeel aanvaard en dankbaar erkend door het Hart van God Zelf. En zou jij ze willen terugnemen, wanneer Hij ze dankbaar heeft aanvaard?God zegent elk geschenk dat jij Hem geeft, en elk geschenk wordt Hem gegeven, want het kan alleen worden gegeven aan jouzelf. En wat God toebehoort, moet wel het Zijne zijn. Maar je zult nooit beseffen dat Zijn gaven zeker zijn, eeuwig, onveranderlijk en onbeperkt, en eeuwig uitdelen, liefde uitbreiden en jouw altijddurende vreugde vergroten, zolang jij slechts vergeeft om weer aan te vallen.Neem de geschenken die je geeft terug, en je zult denken dat wat jou gegeven is, teruggenomen werd. Maar leer vergeving de zonden te laten wegnemen die jij buiten jezelf denkt te zien, en je kunt nooit denken dat de gaven van God slechts voor een poosje geleend worden, voor Hij ze weer weggrist in de dood. Want de dood zal dan geen betekenis meer hebben voor jou.En met het eind van dit geloof is angst voorgoed voorbij. Dank jouw Zelf hiervoor, want Hij is alleen dankbaar jegens God, en Hij dankt Zichzelf voor jou. Tot ieder die leeft zal Christus uiteindelijk komen, want ieder moet leven en bewegen in Hem. Zijn Wezen is in Zijn Vader zeker, want Hun Wil is Eén. Hun dankbaarheid jegens alles wat Zij geschapen hebben kent geen eind, want dankbaarheid blijft altijd deel van liefde.Dank aan jou, de heilige Zoon van God. Want zoals jij werd geschapen bevat jij alles in jouw Zelf. En jij bent nog steeds zoals God jou geschapen heeft. Ook kun je het licht van jouw volmaaktheid niet verzwakken. In jouw hart is het Hart van God gelegd. Jij bent Hem dierbaar, omdat jij Hemzelf bent. Alle dankbaarheid behoort jou toe, om wat jij bent.Zeg dank, zoals jij dank ontvangt. Wees vrij van alle ondankbaarheid jegens wie ook die jouw Zelf compleet maakt. En van dit Zelf is niemand buitengesloten. Zeg dank voor alle talloze kanalen die dit Zelf uitbreiden. Alles wat jij doet wordt Hem gegeven. Alles wat jij denkt, kunnen louter Zijn Gedachten zijn, omdat je met Hem de heilige Gedachten van God deelt. Oogst nu de dankbaarheid die jij jezelf hebt ontzegd toen je de functie die God jou gegeven heeft vergat. Maar denk nooit dat Hij ooit opgehouden is jou te danken.

Janne Schuijn Podcast
EP. 56 Hoe kun je je minder identificeren met je gedachten?

Janne Schuijn Podcast

Play Episode Listen Later Jul 8, 2022 17:43


Waarschijnlijk geloof jij klakkeloos alles wat je brein je voorschotelt. Logisch ook: want dat doen we van oorsprong allemaal. Er is echter een hele ‘snelle' methode om bewuster in het leven te staan, meer regie te ervaren over je acties en anders te kunnen reageren in bepaalde situaties: gewoon niet alles geloven wat je gedachten zeggen. In deze podcast vertel ik je hoe. Linkje benoemd in podcast: anderskan.nl/manage-je-mind (Laatste dag om de bonus erbij te krijgen!)

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les
Dagelijkse Les 187 Ik Zegen De Wereld Want Ik Zegen Mijzelf

Een Cursus in Wonderen Dagelijkse Les

Play Episode Listen Later Jul 6, 2022 28:42


Ondersteun deze klassen met een gift: https://eencursusinwonderen.org/doneerLES 187Ik zegen de wereld, want ik zegen mijzelf.Niemand kan geven, tenzij hij heeft. In feite is geven het bewijs van hebben. We maakten dit al eerder duidelijk. Dit is niet wat het schijnbaar zo moeilijk te geloven maakt. Niemand kan in twijfel trekken dat je eerst moet bezitten wat je wilt geven. Het is de tweede stap waarin de wereld en werkelijke waarneming verschillen. Wanneer je had en hebt gegeven, dan beweert de wereld dat je verloren hebt wat je bezat. De waarheid stelt dat geven zal vermeerderen wat je bezit.Hoe is dit mogelijk? Want het is zeker dat als je iets eindigs weggeeft, de ogen van je lichaam het niet als het jouwe zullen zien. Maar we hebben geleerd dat dingen slechts staan voor de gedachten waardoor ze zijn gemaakt. En het ontbreekt jou niet aan bewijs dat wanneer je ideeën weggeeft, jij ze in je eigen denkgeest versterkt. Misschien is de vorm waarin de gedachte lijkt te verschijnen, bij het geven veranderd. Toch moet ze terugkeren naar hem die geeft. Ook kan de vorm die ze aanneemt niet minder aanvaardbaar zijn. Die zal zeker meer aanvaardbaar zijn.Ideeën moeten jou eerst toebehoren, voordat je ze geeft. Als jij de wereld wilt verlossen, moet jij eerst verlossing aanvaarden voor jezelf. Maar je zult niet geloven dat dit is gebeurd voordat jij de wonderen ziet die ze brengt aan ieder die jij ziet. Hiermee wordt het idee van geven verhelderd en krijgt het betekenis. Nu kun je zien dat door jouw geven je voorraad toegenomen is.Bescherm alle dingen die jij van waarde acht door ze weg te geven, en je bent er zeker van dat je ze nooit kwijt zult raken. Wat je dacht dat je niet had blijkt daardoor het jouwe te zijn. Maar hecht geen waarde aan de vorm ervan. Want die zal mettertijd veranderen en onherkenbaar worden, hoezeer je ook probeert die veilig te stellen. Geen vorm is blijvend. Het is de gedachte achter de vorm der dingen die onveranderlijk leeft.Geef met vreugde. Je kunt er alleen maar bij winnen. De gedachte blijft en neemt toe in kracht, naarmate ze door geven wordt versterkt. Gedachten breiden zich uit naargelang ze worden gedeeld, want ze kunnen niet verloren gaan. Er is geen gever en ontvanger in de zin van de voorstelling die de wereld zich daarvan maakt. Er is een gever die behoudt, en een ander die eveneens zal geven. En beiden zullen beslist bij deze uitwisseling winnen, want ieder zal de gedachte in die vorm bezitten die hem het meest behulpzaam is. Wat hij schijnt te verliezen is altijd iets wat hij van minder waarde acht dan dat wat zeker aan hem zal worden teruggegeven.Vergeet nooit dat je alleen geeft aan jezelf. Wie begrijpt wat geven betekent, moet lachen om het idee van offers brengen. Ook zal hij zeker de vele vormen herkennen die offeren aan kan nemen. Hij lacht eveneens om pijn en verlies, om ziekte en verdriet, om armoe, honger en de dood. Hij ziet in dat offeren het ene idee blijft dat achter dit alles staat, en in zijn milde lachen wordt dit alles genezen.Een illusie die is doorzien, moet verdwijnen. Accepteer geen lijden en je neemt het idee van lijden weg. Jouw zegen rust op ieder die lijdt wanneer jij ervoor kiest alle lijden te zien als wat het is. Het idee van iets offeren doet alle vormen ontstaan die lijden lijkt aan te nemen. En een offer brengen is zo'n dwaze gedachte dat het gezond verstand die onmiddellijk verwerpt.Geloof nooit dat je een offer kunt brengen. Er is geen plaats voor een offer in iets wat enige waarde heeft. Als de gedachte opkomt bewijst alleen al de aanwezigheid ervan dat er een vergissing is ontstaan die om correctie vraagt. Jouw zegen zal die corrigeren. Eerst aan jou gegeven, staat die nu ook jou ter beschikking om te geven. Geen vorm van offeren en lijden kan lang standhouden ten overstaan van iemand die vergeven en zichzelf gezegend heeft.De lelies die je broeder jou aanbiedt worden op jouw altaar gelegd, met die welke jij hem geeft ernaast. Wie zou kunnen huiveren om naar zo'n prachtige heiligheid te kijken? De grote illusie van de angst voor God vervalt tot niets tegenover de zuiverheid die jij hier zult zien. Wees niet bang om te kijken. De zegenrijke gelukzaligheid die jij zult aanschouwen, zal elke gedachte aan vorm wegnemen en in plaats daarvan de volmaakte gave voor eeuwig daar achterlaten, om voor eeuwig toe te nemen, eeuwig de jouwe, eeuwig weggegeven.Nu zijn we één in gedachte, want angst is voorbij. En hier, voor het altaar van één God, één Vader, één Schepper en één Gedachte, staan we samen als één Zoon van God. Niet afgescheiden van Hem die onze Oorsprong is, niet verwijderd van één broeder die deel uitmaakt van ons ene Zelf, waarvan de onschuld ons allen als één verenigd heeft, zijn we met gelukzaligheid gezegend en geven we zoals we ontvangen. De Naam van God ligt ons op de lippen. En wanneer we naar binnen kijken, zien we de zuiverheid van de Hemel stralen in onze weerspiegeling van de Liefde van onze Vader.Nu zijn we gezegend, en nu zegenen we de wereld. Wat we gezien hebben, willen we uitbreiden, want we willen het overal zien. We willen het in iedereen zien stralen met de glans van Gods genade. We willen dat het aan niets wat we zien onthouden wordt. En om te garanderen dat dit heilige zicht inderdaad het onze is, geven we het aan alles wat we zien. Want waar we het zien, zal het ons worden teruggegeven in de vorm van lelies die we op ons altaar kunnen leggen, om het tot een huis te maken voor de Onschuld zelf die in ons woont en ons Zijn Heiligheid als de onze schenkt.