Learn Irish & other languages with daily podcasts

Follow Learn Irish & other languages with daily podcasts
Share on
Copy link to clipboard

Short sentences with English translations.

V H

Dublin, Ireland


  • Jan 13, 2023 LATEST EPISODE
  • daily NEW EPISODES
  • 8m AVG DURATION
  • 893 EPISODES


  Search for episodes from Learn Irish & other languages with daily podcasts with a specific topic:

  Latest episodes from Learn Irish & other languages with daily podcasts

  20230113_IRISH_covid-19:_is_gearr_go_mbeidh_kraken_ar_an_gcineal_is_coitianta

  Play Episode Listen Later Jan 13, 2023 10:00


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2pc3qnq3 Contact: irishlingos@gmail.com Covid-19: "Kraken will soon be the most common type". covid 19: "is gearr go mbeidh Kraken ar an gcineál is coitianta". A new variant of Covid-19 that has emerged recently and is highly contagious is likely to become the most common strain in Ireland soon, according to Professor of Experimental Immunology Kingston Mills. Is dóichí go mbeidh athraitheach nua ar covid 19 atá tagtha chun cinn le deireanas agus atá fíorthógálach, go mbeidh sé ar an tréithchineál is coitianta in Éirinn gan mhoill, dar leis an Ollamh le hImdhíoneolaíocht Thurgnamhach Kingston Mills. The new strain is a sub-variant of the Omicron variant, christened XBB.1.5 - or Kraken in informal parlance. Is fo-athraitheach ar an athraitheach Oimicrón é an tréithchineál nua, a bhfuil XBB.1.5 - nó Kraken i gcaint neamhfhoirmiúil - baiste air. Speaking on RTÉ, Professor Mills pointed out, however, that Kraken is very different to Omicron. Ag labhairt dó ar RTÉ, thug an tOllamh Mills le fios, áfach, go bhfuil Kraken an-éagsúil le hOimicrón. The truth of the matter, he said, is that people who have taken Omicron before, are not immune - or completely immune - to the new strain. Is é fírinne an scéil, arsa sé, nach bhfuil daoine a tholg Oimicrón roimhe seo, nach bhfuil siad imdhíonta - nó iomlán imdhíonta - ar an tréithchineál nua. After that, he said, the bivalent vaccines that exist now are very effective and he advised everyone who has not yet received the vaccine to get it now. Ina dhiaidh sin, a dúirt sé, tá na vacsaíní défhiúsacha atá ann anois an-éifeachtach agus mhol sé do gach duine nach bhfuair an vacsaín fós é a fháil anois. Only five cases of the new strain have been recorded in Ireland so far. Níor taifeadadh in Éirinn go dtí seo ach cúig chás den tréithchineál nua. According to the latest figures, there are 573 patients with Covid-19 in hospitals across the country and 35 of them are in intensive care. De réir na bhfigiúirí is deireanaí, tá 573 othar le covid 19 in ospidéil ar fud na tíre agus tá 35 díobh faoi dhianchúram. Last week, the Director of the National Reference Service for Viruses Cillian de Gascún said that the behavior of people above all is the cause of the spread of the virus. An tseachtain seo caite, dúirt Stiúrthóir na Seirbhíse Tagartha Náisiúnta maidir le Víris Cillian de Gascún gurb é iompar daoine thar aon ní eile faoi deara scaipeadh an víris. Yesterday, Dr Marie Casey from the West Central Division of the Department of Health asked people to return to habits they are used to since the time of the pandemic and stay at home if they are sick, use hand sanitizer and wear masks. Inné, d'iarr an Dr Marie Casey ó Rannóg Iarthar Láir na Roinne Sláinte ar dhaoine filleadh ar nósanna a bhfuil siad cleachta leo ó aimsir na paindéime agus fanacht sa bhaile má tá siad tinn, leas a bhaint as díghalrán lámh agus maisc a chaitheamh. RTÉ News and Current Affairs Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

  20230112_IRISH_fogra_gaoithe:_aimsir_mhor_geallta_amarach

  Play Episode Listen Later Jan 12, 2023 6:46


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2nf7s3td Contact: irishlingos@gmail.com Wind forecast: great weather promised tomorrow. Fógra gaoithe: aimsir mhór geallta amárach. Met Éireann has warned that there may be power cuts and travel disruptions due to the high winds that are expected in parts of the country tomorrow. Tá foláireamh tugtha ag Met Éireann go mb'fhéidir go ngearrfaí an chumhacht agus go gcuirfí as do chúrsaí taisitil mar gheall ar an ngaoth mhór atá geallta in áiteanna sa tír amárach. The wind warning issued by the meteorologists has a yellow status and will apply, they say, between 5 o'clock tomorrow morning and 2 o'clock Friday morning. Stádas buí atá ag an bhfógra gaoithe atá eisithe ag na meitéareolaithe agus beidh feidhm leis, a deir siad, idir 5 a chlog ar maidin amárach agus 2 a chlog ar maidin Dé hAoine. The wind will come from the west and it will be strongest in the west of the country at the beginning of the day. Ón aird aniar a thiocfas an ghaoth agus is in iarthar na tíre is láidre a bheas sí i dtús an lae. It will be a showery day in the west, especially along the coast in the north- west. Déanfaidh sé lá scuabach san iarthar, go háirithe cois cósta san iarthuaisceart. Tomorrow evening the wind will be strongest in the east. Tráthnóna amárach is láidre a bheas an ghaoth san oirthear. It is said that there was never a rain without a shower and a whole other announcement has been issued for Munster this evening. Deirtear nach raibh fearthainn riamh gan a fras agus tá fógra eile ar fad eisithe i gcomhair Chúige Mumhan tráthnóna. It is a yellow warning of rain and wind that will apply between 6 o'clock in the evening and midnight. Fógra buí báistí agus gaoithe atá ann a mbeidh feidhm leis idir 6 a chlog tráthnóna agus an meán oíche. There will be heavy rain and a speed of up to 110 kilometers per hour could be under some of the sheets. Beidh báisteach throm ann agus d'fhéadfadh luas suas le 110 ciliméadar san uair a bheith faoi chuid de na siotaí. There might be flooding in places as well. B'fhéidir go mbeadh tuilte in áiteanna chomh maith. RTÉ News and Current Affairs Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

  20230111_IRISH_rialtas_le_breathnu_ar_arasain_a_cheannach_sula_dtogfai_iad

  Play Episode Listen Later Jan 11, 2023 7:58


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2nn39eom Contact: irishlingos@gmail.com Government to look at buying flats before they are built. Rialtas le breathnú ar árasáin a cheannach sula dtógfaí iad. Taoiseach Leo Varadkar and Housing Minister Darragh O'Brien hosted a conference on the housing crisis which took place in Government Houses today. Bhí an Taoiseach Leo Varadkar agus an tAire Tithíochta Darragh O'Brien ina n- óstaigh ar chomhdháil maidir leis an ngéarchéim tithíochta a bhí ar siúl i dTithe an Rialtais inniu. Different dreamers who have a voice on the issue participated in the conference - such as builders, developers, academics and organizations that help the homeless. Dreamanna éagsúla a bhfuil guthaíocht acu ar an gceist a bhí rannpháirteach sa chomhdháil - leithéidí tógálaithe, forbróirí, acadóirí agus eagraíochtaí a chuidíonn le daoine gan dídean. The main topic of the conference was the Government's housing strategy and above all, it was said, new ways to speed up its implementation were discussed. Ba é straitéis tithíochta an Rialtais príomhábhar na comhdhála agus thar aon rud eile, a dúradh, pléadh bealaí nua le dlús a chur lena chur i bhfeidhm. Developers have received planning permission to build 70,000 apartments in various towns and cities in the country, and after the conference the Taoiseach said that the Government would remember to buy thousands of them (according to the architects' drawings) in the hope that they would be taken without delay. Tá cead pleanála faighte ag forbróirí le 70,000 árasán a thógáil i mbailte agus i gcathracha éagsúla sa tír, agus i ndiaidh na comhdhála dúirt an Taoiseach go gcuimhneodh an Rialtas ar na mílte acu a cheannach (de réir líníochtaí na n-ailtirí) le súil go dtógfaí iad gan aon mhoill. Sinn Féin's housing spokesperson Eoin Ó Broin, however, claimed that the conference was proof of the ineffectiveness of the Government's housing strategy. Mhaígh urlabhraí tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin, áfach, gur cruthú ar mhí-éifeacht straitéis tithíochta an Rialtais a bhí sa chomhdháil. He said rent, house prices and the number of homeless people have never been as high as they are now. Dúirt sé nach raibh cíos, praghsanna tithe ná an líon daoine atá gan dídean chomh hard riamh agus atá faoi láthair. According to the latest figures, 11,500 people are homeless, a record number. De réir na bhfigiúirí is deireanaí, tá 11,500 duine gan dídean, an líon is mó riamh. RTÉ News and Current Affairs Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

  20230110_IRISH_gearcheim_in_ospideil_maolaithe_a_bhui_leis_an_bhfoireann

  Play Episode Listen Later Jan 10, 2023 12:54


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2n84xp5l Contact: irishlingos@gmail.com Crisis in hospitals alleviated "thanks to the staff". Géarchéim in ospidéil maolaithe "a bhuí leis an bhfoireann". The co-leader of the Social Democrats Róisín Shortall said that it is a shame that weeks ago all the resources of the health system were used to tackle the crisis in the country's hospital emergency departments. Dúirt comhcheannaire na nDaonlathaithe Sóisialta Róisín Shortall gur mór an náire nár baineadh leas seachtainí ó shin as acmhainní uile an chórais sláinte le dul i ngleic leis an ngéarchéim i ranna éigeandála ospidéil na tíre. The crisis is said to have eased considerably over the weekend after hospitals discharged hundreds of patients and many of those on trolleys were placed in beds in wards. Deirtear gur mhaolaigh an ghéarchéim go mór i gcaitheamh an deireadh seachtaine tar éis do na hospidéil na céadta othar a scaoileadh amach agus go leor den dream a bhí ar thralaithe a chur i leapacha i mbardaí. Over 400 patients were discharged from hospitals last Saturday compared to 278 the previous Saturday, which is a 44% reduction. Barr ar 400 othar a scaoileadh amach as ospidéil Dé Sathairn seo caite i gcomórtas le 278 an Satharn roimhe sin, ar dífear 44 faoin gcéad é. The Health Service Executive says that it was thanks to the large number of staff who worked extra shifts that it was possible to discharge so many patients from the hospitals. Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur a bhuí leis an líon mór ball foirne a rinne sealanna breise oibre a bhíothas in ann an oiread sin othar a scaoileadh amach as na hospidéil. In fact, Health Minister Stephen Donnelly thanked the staff for the extra work they did for the benefit of the patients. Go deimhin, ghabh an tAire Sláinte Stephen Donnelly buíochas leis an bhfoireann as an obair bhreise a rinne siad ar son leas na n-othar. It is understood that some of the patients who were discharged from the hospitals were sent to private hospitals; that others were placed in step-down recovery beds; and that the rest were discharged home, where they are being provided with the care services they need. Tuigtear gur cuireadh cuid de na hothair a scaoileadh amach as na hospidéil, gur cuireadh iad in ospidéil phríobháideacha; gur cuireadh cuid eile acu i leapacha téarnaimh céim síos; agus gur scaoileadh an chuid eile abhaile, mar a bhfuil na seirbhísí cúraim a theastaíonn uathu á gcur ar fáil dóibh. It is a shame, however, according to Róisín Shortall, that this gum was not planted weeks ago. Is údar náire é mar sin féin, dar le Róisín Shortall, nár cuireadh an gúm seo i gcion seachtainí ó shin. She suggested that the cause of the ineffectiveness is a disagreement between the Health Service Function and the Department of Health about who is responsible for resolving the issue. Thug sí le tuiscint gur easaontas idir Fheidhmeanacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte faoi cé acu atá freagrach as an gceist a réiteach is cúis leis an mí-éifeacht. Ultimately, however, she claimed, the Minister of Health is responsible for it. Ar deireadh, áfach, a mhaígh sí, is é an tAire Sláinte atá freagrach as. Speaking on RTÉ, Róisín Shortall said that everyone is putting the bag from their own home and that an integrated approach can be implemented. Ag labhairt di ar RTÉ, duirt Róisín Shortall go mbíonn gach dream ag cur an phúca ón dteach féin agus gur mithid cur chuige comhtháite a chur i bhfeidhm. Without that, she says, the crisis in the country's hospitals is a vicious circle without stopping. Dá uireasa sin, ar sí, is fáinne fí gan stad a bheas sa ghéarchéim in ospidéil na tíre. A scheme is being launched today whereby some people who are struck ill in Co Clare will be taken to the local hospital in Ennis rather than to Limerick University Hospital, where there is huge pressure.

  20230109_IRISH_an_papa_emeritus_beinidict_xvi_curtha_i_mbaisleac_pheadair

  Play Episode Listen Later Jan 9, 2023 13:16


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2n4959u6 Contact: irishlingos@gmail.com Pope Emeritus Benedict XVI buried in Peter's Basilica. An Pápa Emeritus Beinidict XVI curtha i mBaisleac Pheadair. The Pope Emeritus Benedict XVI was buried among the Popes in St. Peter's Basilica in the Vatican today. Cuireadh an Pápa Emeritus Beinidict XVI i measc Ulacha na bPápaí i mBaisleac Pheadair sa Vatacáin inniu. Thousands of people who came from all over the world were present at the Holy Mass of Pope Benedict - Joseph Ratzinger, as he was baptized - in Peter's Square this morning. Bhí na mílte duine a tháinig as gach cearn den domhan i láthair ag Aifreann Éagnairce an Phápa Beinidict - Joseph Ratzinger, mar a baisteadh é - i gCearnóg Pheadair ar maidin. His successor Pope Francis II read the Mass with Benedict's bare cypress coffin in front of him. Is é a chomharba an Pápa Proinsias II a léigh an tAifreann agus cónra lom cufróige Bheinidict os a chomhair amach. In his address, Pope Francis said that Benedict was a faithful friend of Christ "who has given us wisdom, praise and charity throughout the years". Ina aitheasc, dúirt an Pápa Proinsias gur cara dílis Chríost a bhí i mBeinidict "a bhronn gaois, búíocht agus caoindúthracht orainn i gcaitheamh na mblianta". "May you hear His Voice (Christ) now and forever!" which Francis prayed to his predecessor. "Go gcloise tú A Ghlór (Críost) anois agus go deo!" a ghuigh Proinsias ar a réamhtheachtaí. "Father, I commit my spirit to your hand", said Francis on behalf of Benedict and the last words of Jesus on the gallows according to Luke as his quote. "A Athair, taobhaím mo spiorad i leith do lámh", arsa Proinsias thar ceann Bheinidict agus rá deiridh Íosa ar an gCroich de réir Lúcáis mar athfhriotal aige. 124 cardinals, 200 bishops and 3,700 priests were also involved in the ceremony. Bhí 124 cairdinéal, 200 easpag agus 3,700 sagart páirteach sa searmanas chomh maith. Mary Maguire from Letterkenny, Co Donegal, read the Second Lecture at Aifreann Éagnairce. Is í Mary Maguire as Leitir Ceanainn, Co Dún na nGall, a léigh an Dara Léacht ag Aifreann Éagnairce. After the Mass, the coffin was brought into the Basilica, where a zinc case was placed over it before it was placed in yet another coffin. Tar éis an Aifrinn, tugadh an chónra isteach sa Bhaisleac, mar ar cuireadh cás since uirthi sular cuireadh i gcónra eile fós í. It was not just a solemn occasion, however. Ní ócáid shollúnta amháin a bhí ann, áfach. Tight security was in place around the Vatican and over 1,000 police officers were on duty there during the Mass. Bhí dianslándáil i bhfeidhm thart ar an Vatacáin agus bhí barr ar 1,000 póilín ar dualgas san áit le linn an Aifrinn. Pope Emeritus Benedict died last Saturday in the monastery of Mater Ecclesiae in the Vatican, where he had lived for ten years. Bhásaigh an Pápa Emeritus Beinidict Dé Sathairn seo caite i mainistir Mater Ecclesiae sa Vatacáin, áit a raibh cónaí air le deich mbliana. He was 95 years old. Bhí sé 95 bliain d'aois. He was Pope between 2005 and 2013, when he unexpectedly resigned due to health reasons. Bhí sé ina Phápa idir 2005 agus 2013, tráth a d'éirigh sé as gan choinne ar chúinsí sláinte. Pope Francis himself is not in the best of health and was brought before the crowd at Mass today in a wheelchair. Níl an Pápa Proinsias é féin i mbarr a shláinte agus tugadh os comhair an tslua ag an Aifreann inniu é i gcathaoir rothaí. He kept himself upright for a while with a crutch. Choinnigh sé é féin ina sheasamh ar feadh scaithimh le maide croise. Proinsisas hinted last summer that he might resign if he was not able to fulfill his duties in the future. Thug Proinsisas le tuiscint an samhradh seo caite go mb'fhéidir go n-éireodh sé féin as mura mbeadh sé in araíocht a chuid dualgas a chomhall feasta. Pope Benedict's Anarchy Mass in the Vatican

  20230108_IRISH_imni_faoi_mhilseain_a_bhfuil_abhar_cosuil_le_cannabas_iontu

  Play Episode Listen Later Jan 8, 2023 8:03


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2z6srlqo Contact: irishlingos@gmail.com Concerns about sweets containing cannabis-like substances. Imní faoi mhilseáin a bhfuil ábhar cosúil le cannabas iontu. The Health Service Executive and the Gardai have issued a notice in relation to sweets which are thought to contain a substance similar to cannabis. Tá fógra eisithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na Gardaí maidir le milseáin a gceaptar go bhfuil ábhar cosúil le cannabas iontu. The sweets in question are jellies in packets. Glóthóga i bpaicéid na milseáin atá i gceist. The Health Service Executive says the sweets contain synthetic cannabinoids and some people in Tipperary had to be hospitalized last month after eating them. Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil cannaibionóidigh shintéiseacha sna milseáin agus go mb'éigean roinnt daoine i dTiobraid Árann a chur in ospidéal an mhí seo caite tar éis dóibh iad a ithe. Synthetic cannabinoids are man-made chemicals that mimic tetrahydrocannabinol (THC), the main psychoactive ingredient in cannabis. Ceimiceáin shaorga is ea cannaibionóidigh shintéiseacha a dhéanann aithris ar theitrihidreacannaibionól (THC), an príomhábhar sícighníomhach atá i gcannabas. In fact, synthetic cannabinoids can be stronger than THC. Go deimhin, is féidir le cannaibionóidigh shintéiseacha a bheith níos láidre ná THC. Gardaí say they recently found a large quantity of the gels in Clonmel, Co Tipperary. Deir na Gardaí go bhfuair siad lear mór de na glóthóga i gCluain Meala, Co Thiobraid Árann, le gairid. The Executive is concerned that other products containing these strong cannabinoids are also on sale in Ireland, such as vaping oil and herbal material, for example. Tá imní ar an bhFeidhmeannacht go bhfuil táirgí eile a bhfuil na cannaibionóidigh láidre seo iontu ar díol in Éirinn chomh maith, leithéidí ola vápála agus ábhar luibhe, cuir i gcás. Nausea, vomiting, confusion, shortness of breath, chest pain, hallucinations, psychotic attacks, urge to attack, loss of consciousness and so on are some of the effects of ingesting synthetic cannabinoids. Masmas, fonn urlacain, mearbhall, gearranáil, pian sa chliabhrach, speabhraídí, taomanna síocóise, fonn ionsaithe, cailliúint comhfheasa agus mar sin díobh cuid de na hiarmhairtí a bhaineann le cannaibionóidigh shintéiseacha a ionghabháil. RTÉ News and Current Affairs Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

  20230107_IRISH_ceardchumann_altrai_le_gniomhaiocht_thionsclaioch_a_phle

  Play Episode Listen Later Jan 7, 2023 9:49


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2ovgxy4a Contact: irishlingos@gmail.com Nurses union to discuss industrial action. Ceardchumann altraí le gníomhaíocht thionsclaíoch a phlé. The Irish Nurses and Aides Association is to allow its members to take industrial action in light of the health crisis in the country's hospitals. Tá Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann leis na baill a cheadú faoi ghníomhaíocht thionsclaíoch i bhfianaise na géarchéime sláinte in ospidéil na tíre. The union will hold information and consultation meetings with the members from now on for the next month to investigate the situation. Reáchtáilfidh an ceardchumann cruinnithe eolais agus comhairlithe leis na baill as seo go ceann míosa chun an scéal a chíoradh. The union says this week has been the worst week ever in terms of hospital overcrowding. Deir an ceardchumann go raibh an tseachtain seo ar an tseachtain ba mheasa riamh i dtaca le róphlódú sna hospidéil de. It is necessary, say the nurses, to introduce new legislation and also establish other structures to ensure that the appropriate number of staff will be on duty in the hospitals and that the staff will have the appropriate mix of skills, especially in times of emergency. Ní mór, a deir na haltraí, reachtaíocht nua a thabhairt isteach agus struchtúir eile a bhunú freisin lena chinntiú go mbeidh an líon cuí foirne ar dualgas sna hospidéil agus go mbeidh an meascán cuí scileanna ag an bhfoireann, go háirithe in am na héigeandála. General Secretary of the Irish Nurses and Midwives Association Phil Ní Sheaghdha claimed that - without any hesitation - the number of falls in hospitals this week could have been avoided. Mhaígh Ard-Rúnaí Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann Phil Ní Sheaghdha go bhféadfaí - gan agó ar bith - ar thit amach sna hospidéil an tseachtain seo a sheachaint. Nurses have been warning for a long time that it would be a disaster in hospitals this month if action was not taken, she said. Tá foláireamh á thabhairt ag altraí le fada fada an lá go mbeadh sé ina chíor thuathail sna hospidéil an mhí seo mura ndéanfaí beart, arsa sí. Her colleague, Nurses Association President Karen McGowan, said it was impossible to safely care for patients in overcrowded hospitals, especially with widespread respiratory disease at present. Dúirt a comhghleacaí, Uachtarán Chumann na nAltraí Karen McGowan, dúirt sí go raibh sé dodhéanta cúram a dhéanamh go sábháilte d'othair in ospidéil atá plódaithe, go háirithe agus galair riospráide fairsing mar atá faoi láthair. She claimed that nurses and midwives are deeply disturbed by what they have seen in hospitals every day this week. Mhaígh sí go bhfuil altraí agus mná cabhrach suaite go mór de bharr a bhfaca siad sna hospidéil gach uile lá an tseachtain seo. Their anxiety, however, is not visible in the shadow of the patients' anxiety, said Karen McGowan, and she drew attention to the delay caused by the rush of work and the chaos in the hospitals on the healing of patients. Ní léir a n-anrósan, áfach, ar scáth anró na n-othar, arsa Karen McGowan, agus tharraing sí aird ar an moill a chuireann an bhroid oibre agus an t-anord sna hospidéil ar chneasú othar. RTÉ News and Current Affairs Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

  20230106_IRISH_seachtar_cuisithe_faoin_ionsai_inar_maraiodh_sean_rooney

  Play Episode Listen Later Jan 6, 2023 10:07


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2erodcj9 Contact: irishlingos@gmail.com "Seven accused" of the attack in which Sean Rooney was killed. "Seachtar cúisithe" faoin ionsaí inar maraíodh Seán Rooney. It is reported that the authorities in Lebanon have charged seven people with being involved in the attack in that country last month which killed Irish soldier Seán Rooney. Tuairiscítear go bhfuil seachtar cúisithe ag na húdaráis sa Liobáin faoi pháirt a bheith acu san ionsaí sa tír sin an mhí seo caite ar maraíodh saighdiúir Éireannach Seán Rooney dá bharr. Private Soldier Rooney, who was 23 years old, was killed when the armored vehicle he was driving was fired upon near the village of Al-Aqbiya in southern Lebanon on 14 December. Maraíodh an Saighdiúir Singil Rooney, a bhí 23 bliain d'aois, nuair a rinneadh ionsaí lámhaigh ar an bhfeithicil armúrtha a bhí sé a thiomáint gar do shráidbhaile Al-Aqbiya i ndeisceart na Liobáine ar an 14 Nollaig. The village is in an area under the control of the armed party Hezbollah. Tá an sráidbhaile i gceantar atá faoi smacht an pháirtí armtha Hezbollah. Three other soldiers were injured and one of them - Private Shane Kearney - remains seriously ill. Gortaíodh triúr saighdiúirí eile agus tá duine acu - an Saighdiúir Singil Shane Kearney - fós go dona tinn. The soldiers were on peacekeeping duty with the United Nations Interim Force in Lebanon and were on their way to the capital Beirut when they were attacked. Bhí na saighdiúirí ar dualgas síochána le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin agus bhí siad ar a mbealach go dtí an phríomhchathair Béiriút nuair a hionsaíodh iad. Of the seven accused, only one is understood to be in custody after Hezbollah handed him over to the Lebanese Army last month. As an seachtar atá cúisithe, tuigtear nach bhfuil ach duine amháin acu faoi choinneáil tar éis do Hezbollah é a thabhairt ar láimh d'Arm na Liobáine an mhí seo caite. It is reported that that person is accused of throwing a machine gun at the soldiers. Tuairiscítear go bhfuil an té sin cúisithe sna saighdiúirí a chaitheamh le meaisínghunna. The other six - who were called "fugitives" - are accused of "making threats with an illegal weapon, destroying an armored vehicle belonging to the United Nations and intimidating the people in the vehicle". Tá an seisear eile - ar tugadh "éalaithigh" orthu - tá siadsan cúisithe "i mbagairtí a dhéanamh le harm mídhleathach, i bhfeithicil armúrtha leis na Náisiúin Aontaithe a scrios agus sna daoine a bhí san fheithicil a imeaglú". Hezbollah is said to be ashamed of the attack and is cooperating with the investigation by the Lebanese intelligence services. Deirtear go bhfuil náire ar Hezbollah faoin ionsaí agus bhfuil siad ag comhoibriú leis an bhfiosrúchán atá ar bun ag seirbhísí faisnéise na Liobáine. Sean Rooney was from Newtown, Co Donegal. B'as an mBaile Nua, Co Dhún na nGall, Seán Rooney. He was an Irish Cadet from 2019 and belonged to the 27th Infantry Battalion based in Dún MacAugáin in Dúndalgan, Co Louth. Bhí sé ina Óglach Éireann ó 2019 agus bhain sé leis an 27ú Cathlán Coisithe atá bunaithe i nDún Mhic Aogáin i nDún Dealgan, Co Lú.

  20230105_IRISH_dochtuiri_comhairleacha_mishasta_le_moladh_an_aire_slainte

  Play Episode Listen Later Jan 5, 2023 10:49


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2kohlgpr Contact: irishlingos@gmail.com Consultant doctors unhappy with the Health Minister's proposal. Dochtúirí comhairleacha míshásta le moladh an Aire Sláinte. The lack of beds in hospitals and the shortage of consultant doctors is the cause of the current crisis in the health system, according to Professor Matthew Sadlier from the Irish Doctors' Union. An easpa leapacha in ospidéil agus an gannntanas dochtúirí comhairleacha is siocair leis an ngéarchéim atá sa chóras sláinte faoi láthair, dar leis an Ollamh Matthew Sadlier ó Cheardchumann Dochtúirí na hÉireann. He said that the crisis is a vicious circle and claimed that the lack of capital investment in the health system is actually the cause of the evil. Dúirt sé gur fáinne fí atá sa ghéarchéim agus mhaígh gurb é an easpa infheistíochta caipitiúla sa chóras sláinte is cionsiocair i ndáiríre leis an olc. Professor Sadlier was responding to Health Minister Stephen Donnelly who said yesterday that the Health Service Executive would be asking consultant doctors to work at weekends to alleviate overcrowding in hospital emergency units. Ag tabhairt freagra a bhí an tOllamh Sadlier ar an Aire Sláinte Stephen Donnelly a dúirt inné go mbeadh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag iarraidh ar dhochtúirí comhairleacha dul ag obair ar an deireadh seachtaine chun an róphlódú in aonaid éigeandála na n-ospidéal a mhaolú. Stephen Donnelly pointed out that the situation could worsen if such measures were not implemented soon. Thug Stephen Donnelly le fios go bhféadfadh an scéal dul in olcas mura gcuirfí bearta den sórt sin i bhfeidhm gan mhoill. However, Professor Sadlier claimed that consultant doctors were already putting in extra hours - far more than usual, in fact - and were available all day every day of the week. Mhaígh an tOllamh Sadlier, áfach, go raibh dochtúirí comhairleacha ag cur isteach uaireanta breise cheana féin - i bhfad níos mó ná mar is gnách, go deimhin - agus go raibh siad ar fáil an lá ar fad gach lá den tseachtain. He added that they are on duty according to a structured roster on weekends. Dúirt sé freisin go mbíonn siad ar dualgas de réir uainchláir struchtúrtha ar an deireadh seachtaine. The Irish Nurses and Aides Association has revealed that there are 639 people waiting for a bed in hospitals across the country today, which is 199 less than yesterday but 83% more than the same day last year. Tá sé tugtha le fios ag Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann go bhfuil 639 duine ag fanacht le leaba in ospidéil ar fud na tíre inniu, sin 199 níos lú ná inné ach 83 faoin gcéad níos mó ná an lá céanna anuraidh. 473 of the 639 patients are in emergency units and the other 166 are in other wards, according to the nurses. Tá 473 den 639 othar in aonaid éigeandála agus tá an 166 eile i mbardaí eile, dar leis na haltraí. The nurses and the Health Service Executive are not in agreement about this situation, however. Níl na haltraí agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar aon fhocal faoin scéal seo, ámh. According to the figures released by the Executive, 469 people are waiting for a bed in hospitals. De réir na bhfigiúirí atá eisithe ag an bhFeidhmeannacht, is 469 duine atá ag fanacht le leaba sna hospidéil.

  20230104_IRISH_praghsanna_tithe_7.7_uair_nios_airde_na_ioncam_teaghlach

  Play Episode Listen Later Jan 4, 2023 9:09


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2qog7m8f Contact: irishlingos@gmail.com House prices 7.7 times higher than household income. Praghsanna tithe 7.7 uair níos airde ná ioncam teaghlach. A new report reveals that house prices are 7.7 times higher than the average annual household income, the biggest gap since 2009. Tugtar le fios i dtuarascáil nua go bhfuil praghsanna tithe 7.7 uair níos airde ná ioncam bliantúil an ghnáth-theaghlaigh, an bhearna is mó ó 2009. On average, a residential home cost €370,000 and the average annual income of a typical family was €48,000 in the last quarter of 2022, according to figures provided by the MyHome.ie website. €370,000 ar an meán a bhí ar áras cónaithe agus €48,000 a bhí i meánioncam bliantúil an ghnáth-theaghlaigh sa ráithe dheireanach de 2022, de réir na bhfigiúirí atá curtha ar fáil ag lucht an tsuímh ghréasáin MyHome.ie. The chief economist of the financial company Davy, Conall MacCoille, compiled the report. Is é príomheacnamaí an chomhlachta airgeadais Davy, Conall Mac Coille, a chuir an tuarascáil i dtoll a chéile. He claimed that the gap could widen further since the Central Bank of Ireland allowed people to take out mortgages of up to four times their annual income. Mhaígh sé go bhféadfadh an bhearna méadú tuilleadh ó cheadaigh Banc Ceannais na hÉireann do dhaoine morgáistí suas le ceithre huaire níos airde ná a n-ioncam bliantúil a thógáil amach. MacCoille said that it is currently estimated that there will be a 4% rise in house prices this year but that decision by the Central Bank could increase it. Dúirt Mac Coille go meastar faoi láthair go mbeidh ardú 4 faoin gcéad ar phraghsanna tithe i mbliana ach go bhféadfadh cinneadh sin an Bhainc Ceannais cur leis. Speaking on RTÉ, Senator Mary Fitzpatrick from Fianna Fáil said that the Government is doing everything they can to provide social housing and affordable housing. Ag labhairt di ar RTÉ, dúirt an Seanadóir Mary Fitzpatrick ó Fhianna Fáil go bhfuil an Rialtas ag déanamh gach ar féidir leo le tithíocht shóisialta agus tithíocht inacmhainne a chur ar fáil. Under the Government's plan called Housing for All, she said, more houses were built in one year than in the previous ten years. Faoi phlean an Rialtais dá ngairtear Tithíocht do Chách, arsa sí, tógadh níos mó tithe le bliain ná mar a tógadh sna deich mbliana roimhe sin. Sinn Féin's housing spokesperson Eoin Ó Broin, however, said that anyone who believes that the Government's plan is succeeding would have to be delusional. Dúirt urlabhraí tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin, áfach, go gcaithfeadh sé go bhfuil speabhraídí ar aon duine a chreideann go bhfuil ag éirí le plean an Rialtais.

  20230103_IRISH_corp_an_phapa_emeritus_beinidict_ina_lui_faoi_ghradam_stait

  Play Episode Listen Later Jan 3, 2023 11:34


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2g3nvkl4 Contact: irishlingos@gmail.com The body of Pope Emeritus Benedict lies under a state award. Corp an Phápa Emeritus Beinidict ina luí faoi ghradam stáit. Thousands of Catholics are flocking to the Vatican today to pay their respects to Pope Emeritus Benedict XVI whose body lies in state honor in St Peter's Basilica. Tá na mílte Caitliceach ag triall ar an Vatacáin inniu chun ómós a thabhairt don Phápa Emeritus Beinidict XVI a bhfuil a chorp ina luí faoi ghradam stáit i mBaisleac Pheadair. The Pope Emeritus died yesterday in the monastery of Mater Ecclesiae in the Vatican, where he had lived for ten years. Bhásaigh an Pápa Emeritus arú inné i mainistir Mater Ecclesiae sa Vatacáin, áit a raibh cónaí air le deich mbliana. He was 95 years old. Bhí sé 95 bliain d'aois. He was Pope between 2005 and 2013, when he unexpectedly resigned due to health reasons. Bhí sé ina Phápa idir 2005 agus 2013, tráth a d'éirigh sé as gan choinne ar chúinsí sláinte. Benedict was the first Pope to resign in 600 years. Ba é Beinidict an chéad Phápa a d'éirigh as le 600 bliain. His body will lie in state honor from here on for the next three days and will be buried on Thursday among the Pope's Urns in Peter's Basilica. Beidh a chorp ina luí faoi ghradam stáit as seo go ceann trí lá agus cuirfear é Déardaoin i measc Ulacha na bPápaí i mBaisleac Pheadair. A Vatican spokesman said it was a "solemn but simple" mass. Dúirt urlabhraí ón Vatacáin gur tórramh "sollúnta ach simplí" a bheas ann. It has not yet been said which prelates and dignitaries will be present at the solemn Mass, but it has been confirmed that the Irish Ambassador to the Holy See Frances Collins will be among them. Ní dúradh fós cé na préaláidí agus na huaisle a bheas i láthair ag an Aifreann éagnairce, ach tá sé deimhnithe go mbeidh Ambasadóir na hÉireann sa Suí Naofa Frances Collins ina measc. A million people were present at the funeral of Pope John Paul II in 2005, both nobility and common people, but it is said that the people did not have as much respect for Benedict. Bhí milliún duine i láthair ag sochraid an Phápa Eoin Pól II in 2005, idir uaisleacht agus choitiantacht, ach deirtear nach raibh an oiread gnaoi ag na daoine ar Bheinidict. He was a caring pope who stood the traditional way, but other churchmen and a large part of the flock were not happy with the way he dealt with various crises, including the abuse of children in the Catholic Church. Pápa caomhach a sheas an fód traidisiúnta a bhí ann ach ní raibh eaglaisigh eile ná cuid mhór den tréad sásta leis an gcaoi a ndeachaigh sé i ngleic le géarchéimeanna éagsúla, mí-úsáid leanaí san Eaglais Chaitliceach ina measc. His successor - Pope Francis - has paid tribute to Pope Emeritus Benedict. Tá ómós tugtha ag a chomharba - an Pápa Proinsiais - don Phápa Emeritus Beinidict. He said he was a faithful servant of the Gospel and the Church. Dúirt sé gur searbhónta dílis an tSoiscéil agus na hEaglaise a bhí ann. Pope Francis himself is not in the best of health, and he hinted last summer that he might resign if he was not able to fulfill his duties in the future. Níl an Pápa Proinsias é féin i mbarr a shláinte, agus thug sé le tuiscint an samhradh seo caite go mb'fhéidir go n-éireodh sé féin as mura mbeadh sé in araíocht a chuid dualgas a chomhall feasta. The body of Pope Emeritus Benedict lies under a state award in Peter's Basilica Corp an Phápa Emeritus Beinidict ina luí faoi ghradam stáit i mBaisleac Pheadair

  20230102_IRISH_an_chroit_nios_rannphairti_san_aontas_eorpach_o_inniu

  Play Episode Listen Later Jan 2, 2023 10:31


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2jm8u7t3 Contact: irishlingos@gmail.com Croatia more involved in the European Union from today. An Chróit níos rannpháirtí san Aontas Eorpach ó inniu. Two major new policies apply in Croatia from today which make the country even more closely related to the European Union than it has been until now. Tá feidhm sa Chróit ó inniu le dhá mhórbheartas nua a fhágann go bhfuil an tír níos dlúthbhaintí fós leis an Aontas Eorpach ná mar a bhí go dtí seo. The euro has been the official currency of Croatia since midnight and it is now one of only a handful of countries participating in the eurozone. Is é an euro airgeadra oifigiúil na Cróite ón meán oíche agus tá sí anois ar cheann de scór tíortha atá páirteach sa limistéar euro. In addition, Croatia is now one of the 27 European countries participating in the Schengen Agreement. Chomh maith leis sin, tá an Chróit anois ar cheann den 27 tír Eorpach atá páirteach i gComhaontú Schengen. Citizens of those countries have free travel permission in each other's countries, according to the Schengen Agreement. Tá saorchead taistil ag saóranaigh na dtíortha sin i dtíortha a chéile, de réir Chomhaontú Schengen. Croatia has been a member state of the European Union for ten years and it is claimed that it would be better able to fight inflation now that it is participating in the eurozone. Tá an Chróit ina ballstát den Aontas Eorpach le deich mbliana agus maítear gur fearr a bheas sí in ann dul i ngleic leis an mboilsciú anois ó tá sí rannpháirteach sa limistéar euro. But as with other European countries, food and fuel prices in Croatia have risen dramatically since Russia invaded Ukraine ten months ago. Ach an oiread le tíortha eile na hEorpa, tá praghsanna bia agus breosla sa Chróit ardaithe as cuimse ó rinne an Rúis ionradh ar an Úcráin deich mí ó shin. The inflation rate in Croatia was 13.5% in November, compared to 10% in the euro area. 13.5 faoin gcéad a bhí sa ráta boilscithe sa Chróit i mí na Samhna, i gcomórtas le 10 faoin gcéad sa limistéar euro. However, many people in Croatia believe that the major European countries - France and Germany in particular - will benefit the most from Croatia's membership in the eurozone. Mar sin féin, creideann go leor daoine sa Chróit gurb iad tíortha móra na Eorpa - an Fhrainc agus an Ghearmáin go háirithe - gurb iad na tíortha sin is mó a bhainfeas tairbhe as ballraíocht na Cróite sa limistéar euro. On the contrary, the hospitality sector is very happy with the free travel permit and it is expected that there will be a renewed boom in tourism in Croatia because of it. Os a choinne sin, tá an earnáil fáilteachtais an-sásta leis an saorchead taistil agus táthar ag súil go mbeidh borradh as an nua faoin turasóireacht sa Chróit dá bhíthin. Heavy security will always be in place, however, in the east of the country along the border with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. Beidh dianslándáil i bhfeidhm i gcónaí, áfach, in oirthear na tíre feadh na teorann leis an mBoisnia-Heirseagaivéin, an tSeirbia agus Montainéagró. This is a big challenge since the border is 1,350 kilometers long. Is mór an dúshlán an méid sin ó tá an teorainn 1,350 ciliméadar ar a fad.

  20230101_IRISH_cosc_ar_an_ghaeilge_i_bpriosuin_i_sasana

  Play Episode Listen Later Jan 1, 2023 47:59


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2mhfs28q Contact: irishlingos@gmail.com Ban on the Irish language in prisons in England. Cosc ar an Ghaeilge i bpríosúin i Sasana. State Documents: The right to speak Irish in British prisons is a matter of dispute A Republican prisoner in England was given permission to speak Irish in the mid-nineties after the Irish Government and the Tánaiste, Dick Spring, in particular, negotiated on his behalf . Cáipéisí Stáit: Ceart Gaeilge a labhairt i bpríosúin na Breataine ina ábhar aighnis Tugadh cead cainte i nGaeilge do phríosúnach Poblachtánach i Sasana i lár na nóchaidí i ndiaidh do Rialtas na hÉireann agus an Tánaiste, Dick Spring, go háirithe, idirbheartaíocht a dhéanamh ar a shon. Secret state documents show that the Government insisted that the authorities in Full Sutton Prison in Yorkshire were violating the human rights of Féilim Uí Adhmaill when he was refused permission to have a conversation in Irish with his wife and family. Léiríonn cáipéisí rúnda an stáit gur áitigh an Rialtas go raibh sárú á dhéanamh ag na húdaráis i bPríosún Full Sutton in Yorkshire ar chearta daonna Fhéilim Uí Adhmaill nuair a diúltaíodh cead dó comhrá i nGaeilge a bheith aige lena bhean chéile agus lena theaghlach. His wife, Mairéad Uí Adhmaill, and Conradh na Gaeilge lobbied hard on his behalf and Tánaiste Dick Spring, the Irish Embassy in London, the lawyer Gareth Peirce and Cardinal Cahal Daly took an active role in the case. Bhí dianstocaireacht ar bun ag a bhean chéile, Mairéad Uí Adhmaill, agus ag Conradh na Gaeilge ar a shon agus ghlac an Tánaiste Dick Spring, Ambasáid na hÉireann i Londain, an dlíodóir Gareth Peirce agus an Cairdinéal Cahal Daly ról gníomhach sa chás. Dr Féilim Ó Adhmaill was convicted in November 1994 of conspiracy to explode bombs. Ciontaíodh an Dr Féilim Ó hAdhmaill i mí na Samhna 1994 as comhcheilg chun buamaí a phléascadh. He was sentenced to 25 years in prison. Gearradh téarma 25 bliain sa phríosún air. Dr Ó Adhmaill was a lecturer at Lancaster University at the time. Bhí an Dr Ó hAdhmaill ina léachtóir in Ollscoil Lancaster ag an am. He was caught in a garage near Wakefield, Yorkshire with 17kg of Semtex in his car. Beireadh air i ngaráiste in aice le Wakefield, Yorkshire agus 17kg de Semtex ina charr. The problems with the use of Irish began when Dr Ó Adhmaill was remanded in Belmarsh Prison. Thosaigh na fadhbanna le húsáid na Gaeilge nuair a bhí an Dr Ó hAdhmaill ar athchur i bPríosún Belmarsh. He was complaining that he had not received any letter that his wife had written to him and that he was not allowed to have a telephone conversation in Irish. Bhí sé ag gearán nach bhfuair sé aon litir a scríobh a bhean chéile chuige agus nach raibh cead aige comhrá teileafóin a bheith aige i nGaeilge. The Department of Foreign Affairs asked the Irish Embassy in London to investigate the matter. D'iarr an Roinn Gnóthaí Eachtracha ar Ambasáid na hÉireann i Londain an scéal a fhiosrú. The British Home Affairs Office told an executive from the Embassy on 29 March 1994: "It is the usual procedure that category A prisoners are expected to conduct visits and telephone calls in English. D'inis Oifig Gnóthaí Baile na Breataine d'fheidhmeannach ón Ambasáid ar an 29 Márta 1994: "It is the usual procedure that category A prisoners are expected to conduct visits and telephone calls in English. If it is not possible for the prisoner to use English, the visit and telephone call can take place in another language provided the visits and telephone calls are monitored." If it is not possible for the prisoner to use English, the visit and telephone call can take place in another language provided the visits and telephone calls are monitored." Conradh na Gaeilge lobbied the Tánaiste and Minister for Foreign Affairs, Dick Spring. Rinne Conradh na Gaeilge stocaireacht ar an Tánaiste agus Aire Gnóth...

  20221230_IRISH_tastail_eigeantach_i_bhfeidhm_ag_an_iodail_ar_phaisineiri_on_tsin

  Play Episode Listen Later Dec 30, 2022 10:59


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2gohyxbh Contact: irishlingos@gmail.com Mandatory testing implemented by Italy on passengers from China. Tástáil éigeantach i bhfeidhm ag an Iodáil ar phaisinéirí ón tSín. Italian authorities have ordered a Covid-19 antigen test and a virus sequence test on all passengers arriving in that country from China, says the Italian Minister of State. Tá sé ordaithe ag údaráis na hIodáile go gcuirfí tástáil antaigine covid 19 agus tástáil seichimh víris ar gach paisinéir a thiocfaidh chun na tíre sin ón tSín, a deir Aire Stáit na hIodáile. "We are doing this to ensure that new strains of the virus are monitored in order to protect the Italian public," said Health Minister Orazio Schillaci. "Táimid á dhéanamh seo lena chinntiú go ndéanfar maoirseoireacht ar shainchinéalacha nua den víreas ar mhaithe le pobal na hIodáile a chosaint," a dúirt an tAire Sláinte Orazio Schillaci. More details about the policies will be presented at a government meeting in Rome today. Cuirfear tuilleadh sonraí faoi na beartais faoi bhráid chruinniú rialtais sa Róimh inniu. The Washington government may impose restrictions on travelers from China to the United States, due to concerns about a "lack of transparency" regarding the information being provided by the Beijing authorities about Covid-19 rates. D'fhéadfadh sé go gcuirfeadh rialtas Washington srianta i bhfeidhm ar thaistealaithe ón tSín chuig na Stáit Aontaithe, de bharr imní faoi "easpa trédhearcachta" maidir leis an eolas atá á chur ar fáil ag údaráis Béising faoi rátaí covid 19. Several hospitals in China have been able to attend to patients who have contracted the virus since the health restrictions in the country were lifted. Tá sé ag dul rite ar roinnt ospidéil sa tSín freastal ar othair a bhfuil an víreas tolgtha acu ó cuireadh deireadh les na srianta sláinte sa tír. Although the number of deaths has risen sharply and funeral homes are struggling to cope with the demand for funeral services, Beijing authorities have reported only one death from Covid in a week among the population of 1.4 billion people. Cé go bhfuil méadú mór ar líon na mbásanna agus deacrachtaí ag tithe tórraimh plé leis an éileamh ar sheirbhísí sochraide, níor thuairscigh údaráis Béising ach bás amháin de bharr Covid le seachtain i measc an daonra de 1.4 billiún duine. In the last 24 hours, Japan, India and Malaysia have imposed new restrictions on travelers from China due to the high number of Covid-19 infections in that country. Le 24 uair an chloig anuas tá srianta nua curtha i bhfeidhm ag an tSeapáin, an India agus an Mhalaeisia ar thaistealaithe ón tSín de bharr an líon ard ionfhabhtuithe covid 19 sa tír sin. Japanese authorities are now demanding a negative Covid test result from all those entering the country from China. Tá údaráis na Seapáine anois ag éileamh toradh diúltach ar thástáil Covid uathu siúd uilig a thagann isteach sa tír ón tSín. Malaysia has implemented tracking and surveillance policies Health authorities in the United States are concerned about the lack of data the Chinese government is providing on the number of cases, including genomic sequence data, officials in Washington said. . Tá beartais rianaithe agus maoirseoireachta curtha i bhfeidhm ag an Mhalaeisia Tá imní ar údaráis sláinte sna Stáit Aontaithe maidir leis an easpa sonraí atá Rialtas na Síne ag cur ar fáil faoi líon na gcásanna, ina measc sonraí maidir le seicheamh géanómaíoch, a dúirt oifigigh i Washington.

  20221229_IRISH_ospideil_ar_fud_an_stait_faoi_bhru_as_cuimse_inniu_-_ceardchumann

  Play Episode Listen Later Dec 29, 2022 9:25


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2pgufm28 Contact: irishlingos@gmail.com Hospitals across the State under tremendous pressure today - Union. Ospidéil ar fud an Stáit faoi bhrú as cuimse inniu - Ceardchumann. Hospitals across the State are under immense pressure, says the Irish Nurses and Midwives Association. Tá ospidéil ar fud an Stáit faoi bhrú as cuimse, a deir Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann. The Association says they have never seen so much overcrowding at this time of year. Deir an Cumann nach bhfaca siad an oiread seo de róphlódú ariamh ag an tráth seo 'bhliana. The union said that all hospitals, large and small, are struggling as it becomes difficult for them to provide safe health care to patients. Dúirt an ceardchumann go bhfuil na hospidéil uilig, idir bheag agus mhór, ag streachailt agus é ag dul dian orthu cúram sláinte sábháilte a chur ar fáil d'othair. The Association wants private and public hospitals to function as one system in order to reduce the pressure and ensure that the situation does not get worse. Tá an Cumann ag iarraidh go bhfeidhmeoidh ospidéil phríobháideacha agus phoiblí mar aon chóras amháin ar mhaithe leis an bhrú a laghdú agus chun a chinntiú nach rachaidh an scéal chun donais. The Society's General Secretary Phil Ni Sheaghdha said that any emergency policy "must be implemented immediately because it will not be possible to deal with the emergency in a safe way if the conditions in the hospitals get worse." Dúirt Ardrúnaí an Chumainn Phil Ni Sheaghdha go gcaithfear aon bheartas éigeandála "is gá a chur i bhfeidhm láithreach bonn mar nach mbeifear in ann plé leis an éigeandáil ar bhealach sábháilte má éiríonn cúrsaí sna h-ospidéil níos measa." It is not normal for the number of patients in hospitals to be this high that 570 people would be so ill that they would need hospital care and there would not be enough beds for them, said Phil Ní Sheaghdha. Ní gnáthach leis an líon othair in ospidéil a bheith chomh hard seo go mbeadh 570 duine chomh tinn sin go mbeadh gá acu le cúram ospidéil agus nach mbeadh dóthain leapacha ann dóibh, a dúirt Phil Ní Sheaghdha. Early in the new year the hospitals get busy but the Association says they have never seen this much overcrowding. Go luath san athbhliain a éiríonn na h-ospidéil gnóthach ach deir an Cumann nach bhfaca siad a oiread seo de róphlódú ariamh. "Sick people have no choice but to go to the Emergency Departments of hospitals because they are unable to get an appointment with their family doctor," said the leader of the union. "Níl aon rogha ag daoine tinne ach dul chuig Rannóga Éigeandála na n-ospidéal mar nach bhfuil siad ábalta coinne a fháil lena ndochtúir teaghlaigh," a dúirt ceannaire an cheardchumainn. The Health Executive has decided to help GPs provide additional clinics to attend to patients to ease the pressure on the health system. Tá sé socraithe ag an Fheidhmeannacht Sláinte go gcabhróidh siad le dochtúirí teaghlaigh clinicí breise a chur ar fáil le freastal ar othair chun an brú ar an chóras sláinte a mhaolú.

  20221228_IRISH_fiosruchan_ar_bun_maidir_le_bas_deagora_san_ospideal

  Play Episode Listen Later Dec 28, 2022 3:43


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2odjscnv Contact: irishlingos@gmail.com An inquiry is underway into the death of a teenager in hospital. Fiosrúchán ar bun maidir le bás déagóra san ospidéal. The UL Hospital Group has confirmed that an investigation is underway into the death of a sixteen-year-old girl at Limerick University Hospital earlier this week. Tá sé deimhnithe ag Grúpa Ospidéal UL go bhfuil fiosrúchán ar bun maidir le bás chailín sé bliana déag d'aois ag Ospidéal Ollscoile Luimnigh níos luaithe an tseachtain seo. Aoife Johnston from Shannon, in County Clare died in hospital with meningitis on Monday. Bhásaigh Aoife Johnston ón tSionnain, i gContae an Chláir san ospidéal le meiningíteas Dé Luain. In a statement, UL Hospital Group said a Serious Incident Management Team has been established and a comprehensive investigation into the teenager's death will be carried out. I ráiteas, dúirt Grúpa Ospidéal UL go bhfuil Foireann Bainistíochta Teagmhas Tromchúiseach bunaithe agus go ndéanfar fiosrúchán cuimsitheach faoi bhás an déagóra. The hospital group expressed its condolences to the family. Chuir an grúpa ospidéal a gcomhbhrón in iúl don dteaghlach.

  20221227_IRISH_milliun_gan_leictreachas_sna_stait_aontaithe_de_bharr_stoirme

  Play Episode Listen Later Dec 27, 2022 7:04


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2o7nx75k Contact: irishlingos@gmail.com Million without electricity in the United States due to storm. Milliún gan leictreachas sna Stáit Aontaithe de bharr stoirme. More than 1.5 million people and businesses have been left without power in the United States and Canada as a major winter storm rages through those countries. Tá breis is 1.5 milliún duine agus gnó fágtha gan aon chumhacht aibhléise sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada agus stoirm mhór geimhridh ag réabhadh sna tíortha sin. It is estimated that approximately 240 million people have been affected by the severe weather. Meastar go bhfuil tuairim is 240 milliún duine buailte ag an ndrochaimsir. It is reported that 19 have died due to the bad weather with temperatures as low as 45 degrees celcius in places. Tuairiscítear go bhfuil 19 tar éis bháis de bharr na drochaimsire agus an teocht chomh híseal le 45 céim celcius in áiteanna. Transportation in the United States is at a standstill, with roads closed and flights cancelled. Tá cúrsaí iompair sna Stáit Aontaithe ina steig meig, bóithre dúnta agus eitiltí curtha ar ceal. Departments of Transportation say conditions are dire throughout North and South Dakota, Oklahoma and Iowa with blowing snow and icy roads. Deir Ranna Iompair go bhfuil cúrsaí go hainnis ar fad i Dakota Thuaidh agus Theas, Oklahoma agus Iowa le síobadh sneachta agus bóithre clúdaithe le leac oighir. Residents are strongly advised to stay at home. Táthar ag moladh go láidir d'áitritheoirí fanacht sa bhaile. Approximately 5,000 flights were canceled yesterday and a further 7,600 flights were delayed. Cuireadh tuairim is 5,000 eitilt ar ceal inné agus cuireadh moill ar 7,600 eitilt eile. The massive storm is extending over 3,200 kilometers from Texas to Quebec. Tá an stoirm ollmhór ag leathnú os cionn 3,200 ciliméadar ó Texas go Quebec. More than a million people were left without power in the United States due to the storm Breis is milliún duine fágtha gan aon chumhacht aibhléise sna Stáit Aontaithe de bharr stoirme

  20221226_IRISH_fear_sna_fichidi_maraithe_i_dtimpiste_bhothair_i_ngaillimh

  Play Episode Listen Later Dec 26, 2022 4:31


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2fvwv7gz Contact: irishlingos@gmail.com Man in his twenties killed in road accident in Galway. Fear sna fichidí maraithe i dtimpiste bhóthair i nGaillimh. A man in his twenties was killed in a road accident in Tuam in County Galway overnight. Maraíodh fear sna fichidí i dtimpiste bhóthair i dTuaim i gContae na Gaillimhe thar oíche. The accident happened shortly before three o'clock in the morning on the R347 near Ballyglunin, in Tuam in the county. Tharla an tionóisc go gairid roimh a trí a chlog ar maidin ar an R347 cóngarach do Bhéal Átha Gluinín, i dTuaim sa chontae. The driver of the car, a young man in his twenties, was killed at the scene. Maraíodh tiománaí an chairr, fear óg sna fichidí ar an láthair. His body was taken to Galway University Hospital where a post-mortem examination will be carried out. Tugadh a chorp go hOspidéal na hOllscoile Gaillimh áit go ndéanfar scrúdú iar-bháis air. The scene of the accident is currently being secured and traffic is being diverted. Tá láthair na timpiste caomhnaithe faoi láthair agus tá trácht á chur ar mhalairt slí. Anyone who was on the road at the time and saw anything is being urged to contact gardaí. Táthar ag impí ar aon duine a bhí ar an mbóthar ag an am agus a chonaic aon ní teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí. Man in his twenties killed in road accident in Galway Fear sna fichidí maraithe i dtimpiste bhóthair i nGaillimh

  20221224_IRISH_moltai_nua_le_tabhairt_ar_dhaoine_an_carr_a_fhagail_sa_bhaile

  Play Episode Listen Later Dec 24, 2022 8:10


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2r3owdxj Contact: irishlingos@gmail.com New proposals to get people to leave the car at home. Moltaí nua le tabhairt ar dhaoine an carr a fhágáil sa bhaile. The Government could end free parking at the workplace and introduce a minimum parking fee in all urban areas in the State, according to new proposals to reduce carbon emissions from the transport sector. D'fhéadfadh an Rialtas deireadh a chur le páirceáil shaor in aisce ag an ionad oibre agus íostáille páirceála a thabhairt isteach i ngach ceantar uirbeach sa Stát, de réir moltaí nua le hastaíochtaí carbóin ón earnáil iompair a laghdú. People could also be charged for certain journeys and further increase fuel prices. D'fhéadfaí freisin táillí a ghearradh ar dhaoine faoi thurais áirithe a dhéanamh agus praghsanna breosla a ardú tuilleadh. Persuading people to leave their cars at home as often as possible is the aim of the proposals to be discussed by the Government tomorrow. Cur ina luí ar dhaoine a ngluaisteáin a fhágáil sa bhaile chomh minic agus is féidir is aidhm do na moltaí atá le plé ag an Rialtas amárach. If they were implemented, it is thought that there would be a 25% reduction in car journeys per day; 50% increase on foot and bicycle trips; and a 130% increase in trips on public transport services. Dá gcuirfí i bhfeidhm iad, ceaptar go mbeadh laghdú 25 faoin gcéad sa ló ar thurais i gcarranna; ardú 50 faoin gcéad ar thurais de shiúl na gcos agus ar rothair; agus ardú 130 faoin gcéad ar thurais ar sheirbhísí iompair phoiblí. The aim would be to reduce the amount of fuel consumed by 50% and increase the number of electric vehicles on the State's roads to 30% from now to 2030. Bheadh sé i gceist an méid breosla a chaitear a laghdú 50 faoin gcéad agus an líon feithiclí leictreacha ar bhóithre an Stáit a ardú go dtí 30 faoin gcéad as seo go 2030. However, a Government spokesperson has indicated that the proposals for parking at the workplace and charging fees for certain journeys, are currently only "just in case" but not on the road. Tá sé tugtha le fios ag urlabhraí Rialtais, áfach, nach bhfuil sna moltaí maidir le páirceáil ag an ionad oibre agus táillí a ghearradh faoi thurais áirithe, nach bhfuil iontu faoi láthair ach "cuir i gcás" ach nach bhfuil siad ar na bacáin. Even so, it is understood that the Government intends to implement some significant policies to get people to leave their cars at home Ina dhiaidh sin féin, tuigtear go bhfuil rún ag an Rialtas roinnt beartas suntasach a chur i bhfeidhm chun tabhairt ar dhaoine a ngluaisteáin a fhágáil sa bhaile

  20221223_IRISH_tri_vireas_eagsula_ag_cur_bru_as_cuimse_ar_an_gcoras_slainte

  Play Episode Listen Later Dec 23, 2022 8:47


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2nmn7pvj Contact: irishlingos@gmail.com Three different viruses are putting enormous pressure on the health system. Trí víreas éagsúla ag cur brú as cuimse ar an gcóras sláinte. There are three different viruses going on in the country at the moment and over a thousand people are in hospital due to being badly affected by one or another of them, according to the Health Service Executive. Tá trí cinn de víris éagsúla ag imeacht sa tír faoi láthair agus tá os cionn míle duine in ospidéil de bharr iad a bheith buailte go dona ag ceann nó ceann eile acu, de réir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Chief Operations Officer Damien McCallion confirmed that 250 children are in hospital with respiratory syncytial virus; that 600 people are in hospital with Covid-19; and that another 300 are in hospital with the flu. Dhearbhaigh Príomhoifigeach Oibríochtaí na Feidhmeannachta Damien McCallion go bhfuil 250 páiste san ospidéal leis an víreas sincítiach riospráide; go bhfuil 600 duine san ospidéal le covid 19; agus go bhfuil 300 eile san ospidéal leis an bhfliú. It has not happened before in Ireland, said Damien McCallion, that the health system had to deal with three outbreaks of different viruses at the same time. Níor tharla sé cheana in Éirinn, arsa Damien McCallion, go mb'éigean don chóras sláinte dul i ngleic le trí ráig de víris éagsúla ag an am céanna. He indicated that despite the fact that the health system is under great pressure due to these exceptional circumstances, the problem is being addressed according to an action plan. Thug sé le fios ainneoin go bhfuil an-bhrú ar an gcóras sláinte mar gheall ar na cúinsí eisceachtúla seo, go bhfuiltear ag tabhairt aghaidh ar an bhfadhb de réir plean gníomhaithe. He said that more beds are being made available in hospitals; that there are more staff on duty in emergency units; that local injury units are staying open more recently; and that more general practitioners are available outside normal hours. Dúirt sé go bhfuil tuilleadh leapacha á gcur ar fáil in ospidéil; go bhfuil breis foirne ar dualgas in aonaid éigeandála; go bhfuil aonaid gortuithe áitiúla ag fanacht oscailte níos deireanaí; agus go bhfuil tuilleadh dochtúirí ginearálta ar fáil lasmuigh de ghnáthuaireanta. However, Damien McCallion admitted that all this is not enough to reduce the pressure on the health system to a fairly satisfactory level. D'admhaigh Damien McCallion, áfach, nach leor an méid seo ar fad leis an mbrú ar an gcóras sláinte a ísliú go dtí leibhéal measartha sásúil. Yesterday, the Irish Nurses and Aides Association said there were 760 patients waiting for a bed in hospitals across the country, the highest number in three years. Inné, dúirt Cumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann go raibh 760 othar ag fanacht le leaba in ospidéil ar fud na tíre, an líon ba mhó le trí bliana.

  20221222_IRISH_priosun_saoil_gearrtha_ar_fhear_faoi_dhunmharu_cameron_reilly

  Play Episode Listen Later Dec 22, 2022 12:34


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2hq9frk4 Contact: irishlingos@gmail.com Man sentenced to life in prison for Cameron Reilly's murder. Príosún saoil gearrtha ar fhear faoi dhúnmharú Cameron Reilly. At the Central Criminal Court, a 23-year-old man was sentenced to life imprisonment for murdering an eighteen-year-old youth in Dunleire, Co Louth, over four years ago. Sa Phríomh-Chúirt Choiriúil, gearradh príosún saoil ar fhear 23 bliain d'aois faoi ógánach ocht mbliana déag a dhúnmharú i nDún Léire, Co Lú, os cionn ceithre bliana ó shin. Last Thursday, Aaron Connolly, from Ballybuli, Drumchora, Co Louth, was convicted of the murder of Cameron Reilly whose body was found in a park in Dunlere on 26 May 2018. Déardaoin seo caite, ciontaíodh Aaron Connolly, as Baile Bhuilí, Droim Chora, Co Lú, i ndúnmharú Cameron Reilly a bhfuarthas a chorp i bpáirc i nDún Léire ar an 26 Bealtaine 2018. In a victim impact statement read out in court today, Cameron's uncle Reilly said on behalf of the family that although the trial was over the suffering would continue. I ráiteas tionchair íospartaigh a léadh sa chúirt inniu, thug uncail Cameron Reilly le fios, thar ceann an teaghlaigh, cé go raibh deireadh leis an triail go mairfeadh an fhulaingt. Darren Flanagan said Cameron was an only child. Dúirt Darren Flanagan gur páiste aonair ab ea Cameron. He was the first grandchild in the family and he was everyone's pet, he said. Ba é an chéad gharpháiste sa teaghlach é agus bhí sé ina pheata ag gach uile dhuine, arsa sé. He was a happy and gentle boy and loved company, he said. Buachaill sona sásta mín mánla a bhí ann agus ba bhreá an chuideachta é, a dúirt sé. Cameron loved music and concerts, said the uncle, and he always sat in the front seat of cars with the desire to control the radio and sing the songs that were playing at the same time. Thaitin ceol agus ceolchoirmeacha go mór le Cameron, arsa an t- uncail, agus shuíodh sé i gcónaí sa suíochán tosaigh i gcarranna le dúil smacht a bheith aige ar an raidió agus na hamhráin a bhíodh ar siúl a chanadh ar an uain chéanna. Darren Flanagan said the family's life fell apart after the murder and nothing has been the same since. Dúirt Darren Flanagan gur thit saol an teaghlaigh as a chéile tar éis an dúnmharaithe agus nach raibh dada mar a bhíodh ó shin. Cameron Reilly was not just a name in the media, he said. Ní díreach ainm sna meáin chumarsáide a bhí in Cameron Reilly, a dúirt sé. He was a son, grandson, nephew and cousin, he said, and that is how he should be remembered. Mac, garmhac, nia agus col ceathar a bhí ann, arsa sé, agus is mar sin is cóir cuimhneamh air. For the family, he will always be our beautiful eighteen-year-old boy, said the uncle. Don teaghlach, is é ár mbuachaill álainn a bheas ocht mbliana déag go brách é, a dúirt an t-uncail. The trial was told that Cameron Reilly and some friends with him - including Aaron Connolly - were drinking in the park in Dunlere on the night of 25 May 2018, and that his body was found there the following day. Dúradh sa triail go raibh Cameron Reilly agus roinnt cairde leis - Aaron Connolly ina measc - ag ól sa pháirc i nDún Léire oíche an 25 Bealtaine 2018, agus gurbh ann a fritheadh a chorp an lá dar gcionn. Asphyxiation caused by pressure on his throat led to his death. Plúchadh de bharr brú a cuireadh ar a scornach ba thrúig bháis dó. Aaron Connolly's claim that Cameron Reilly was still alive the last time he saw him was not accepted. Níor glacadh le maíomh Aaron Connolly go raibh Cameron Reiily fós ina bheatha an uair dheireanach a chonaic sé é. Judge Tony Hunt sentenced Aaron Connolly to life imprisonment as mandated. Ghearr an Breitheamh Tony Hunt príosún saoil de réir mar atá sainordaithe ar Aaron Connolly. Aaron Connolly Aaron Connolly

  20221221_IRISH_ardu_ceadach_ar_phraghsanna_mordhiola_fuinnimh_in_2021

  Play Episode Listen Later Dec 21, 2022 11:49


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2oq9l8ux Contact: irishlingos@gmail.com Steady rise in wholesale energy prices in 2021. Ardú céadach ar phraghsanna mórdhíola fuinnimh in 2021. Wholesale gas prices rose 380% during 2021, according to new figures from the Utilities Regulatory Commission. D'ardaigh praghsanna mórdhíola gáis 380 faoin gcéad i gcaitheamh na bliana 2021, de réir figiúirí nua ón gCoimisiún um Rialáil Fóntais. This was a 260% increase in wholesale electricity prices. Ardú 260 faoin gcéad a bhí i gceist i gcás praghsanna mórdhíola leictreachais. The data published by the Commission today also shows that many domestic customers switched to other companies in order to get lower prices. Léiríonn na sonraí a d'fhoilsigh an Coimisiún inniu chomh maith gur athraigh go leor custaiméirí baile go dtí comhlachtaí eile féachaint le praghsanna níos ísle a fháil. Customers who switched from a normal tariff to a discount rate were particularly successful. Bhí rath go háirithe ar chustaiméirí a d'athraigh ó gnáth-tharaif go dtí ráta lascaine. They saved €581 on electricity and €316 on gas on average, according to the Commission. Shábháil siadsan €581 ar leictreachas agus €316 ar ghás ar an meán, de réir an Choimisiúin. While the official figures for 2022 are not yet available, it is known that wholesale energy prices have fallen significantly this year and are expected to fall further next year. Siúd is nach bhfuil figiúirí oifigiúla 2022 ar fáil go fóill, tá a fhios go bhfuil praghsanna mórdhíola fuinnimh daoirsithe go mór i mbliana agus táthar sealbhaithe de go ndaoirseoidh siad tuilleadh an chéad bhliain eile. The Commission is recommending that people continue to switch to other companies to ensure they get their money's worth. Tá an Coimisiún ag moladh do dhaoine leanúint orthu ag athrú go dtí comhlachtaí eile lena chinntiú go bhfaighidh siad luach a gcuid airgid. That or seek new terms from the company they currently have a contract with. É sin nó téarmaí nua a lorg ar an gcomhlacht a bhfuil conradh acu leo faoi láthair. In addition to all this, the Commission's figures show that more customers were in arrears last year compared to 2020. Ina theannta sin ar fad, léiríonn figiúirí an Choimisiúin go raibh riaráistí ar níos mó custaiméirí anuraidh i gcomórtas le 2020. 18% of gas customers and 13% of electricity customers were in arrears in 2021, an increase of 9% and 5% respectively from the previous year. Bhí riaráistí ar 18 faoin gcéad de chustaiméirí gáis agus 13 faoin gcéad de chustaiméirí leictreachais in 2021, sin ardú 9 faoin gcéad agus ardú 5 faoin gcéad faoi seach ón mbliain roimhe sin. 912 customers had their electricity cut off and 503 customers had their gas cut off in 2021 because they did not pay their bills. Gearradh leictreachas 912 custaiméir agus gearradh gás 503 custaiméir in 2021 de bharr nár íoc siad a gcuid billí. That's 1,373 and 534 respectively in 2020. Sin le hais 1,373 agus 534 faoi seach in 2020. New rules on power cuts introduced during the pandemic are said to have slowed the decline. Rialacha nua maidir le gearradh cumhachta a tugadh isteach le linn na paindéime is siocair leis an laghdú, a deirtear.

  20221219_IRISH_rannoga_eigeandala_ospideil_na_tire_faoin_mbru_is_mo_riamh

  Play Episode Listen Later Dec 19, 2022 11:01


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2gcwqewz Contact: irishlingos@gmail.com "Emergency departments of the country's hospitals under the greatest pressure ever". "Rannóga éigeandála ospidéil na tíre faoin mbrú is mó riamh". The accident and emergency departments of the country's hospitals are under the greatest pressure they have ever experienced, says a new report from the Health Information and Quality Authority. Tá rannóga timpistí agus éigeandála ospidéil na tíre faoin mbrú is mó a bhí riamh orthu, a deirtear i dtuarascáil nua ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte. As evidence of how bad things are, the report draws attention to the case of one patient in Limerick University Hospital who was waiting 116 hours for a bed - that's almost five days. Mar sholaoid ar chomh dona agus atá cúrsaí, tarraingítear aird sa tuarascáil ar chás othair amháin in Ospidéal Ollscoile Luimnigh a bhí ag fanacht 116 uair an chloig le leaba - sin beagnach cúig lá. That is one of the worst cases, however, and the Authority says that it is rare for patients to wait more than 80 hours with a bed. Sin ceann de na cásanna is measa, áfach, agus deir an tÚdarás gurb annamh othair ag fanacht níos mó ná 80 uair an chloig le leaba. As with triage care, it is said that patients can wait between one and three and a half hours, although not often. Mar le cúram triáiseála de, deirtear gur féidir le hothair a bheith ag fanacht idir uair agus trí huaire an chloig go leith, cé nach minic sin. Triage care is a preliminary assessment of the patient's needs and, of course, the patient's health can deteriorate if there is too much delay, says the Authority. Réamh-mheasúnú ar riachtanais an othair is ea cúram triáiseála agus, dar ndóigh, is féidir le sláinte an othair dul in olcas má bhíonn moill rómhór ann, a deir an tÚdarás. To top it off, it is said, there are not enough beds - or indeed enough staff - to prevent the lack of community health services. Mar bharr ar an donas, a deirtear, níl dóthain leapacha ann - ná dóthain foirne go deimhin - gan an easpa seirbhísí sláinte pobail a bhac. The report is based on an inspection of seven accident and emergency departments, namely Cavan and Monaghan Hospital; University Hospital, Cork; Limerick University Hospital; Mayo University Hospital; Sligo University Hospital; Saint Michael's Hospital, Dun Laoghaire; and St Vincent's University Hospital, Dublin. Tá an tuarascáil bunaithe ar chigireacht a rinneadh ar sheacht gcinn de rannóga timpistí agus éigeandála, mar atá, Ospidéal an Chabháin agus Mhuineacháin; Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh; Ospidéal Ollscoile Luimnigh; Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo; Ospidéal Ollscoile Shligigh; Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire; agus Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Baile Átha Cliath. According to figures from the Irish Nurses and Midwives Association, 638 patients were waiting for a bed in hospitals across the country this morning. De réir figiúirí ó Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann, bhí 638 othar ag fanacht le leaba in ospidéil ar fud na tíre ar maidin inniu. 75 of them were at Limerick University Hospital; 68 were in University Hospital, Cork; 51 in Letterkenny University Hospital; and 47 in Tallaght University Hospital. Is in Ospidéal Ollscoile Luimnigh a bhí 75 acu; bhí 68 in Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh; 51 in Ospidéal Ollscoile Leitir Ceanainn; agus 47 in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta.

  20221218_IRISH_fuacht_polltach_…_ach_beag_seans_go_dtiocfaidh_an_nollaig_ban

  Play Episode Listen Later Dec 18, 2022 12:42


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2emd4w5s Contact: irishlingos@gmail.com "Piercing cold... "Fuacht polltach ... but there is little chance of a white Christmas". ach beag seans go dtiocfaidh an Nollaig bán". The temperature could drop to eleven degrees below freezing in parts of Ireland tonight, according to meteorologist Joanna Donnelly. D'fhéadfadh an teocht titim go haon chéim déag faoi bhun an reophointe in áiteanna in Éirinn anocht, dar leis an meitéareolaí Joanna Donnelly. He lived in the most isolated places in the coldest country. Is sna háiteanna is scoite sa tír is fuaire a bheas sé. In the base of the country, Joanna Donnelly said, the lowest temperature was seven degrees below freezing. I mbunáite na tíre, a dúirt Joanna Donnelly, is seacht gcéim faoi bhun an reophointe is ísle a bheas an teocht. Speaking on RTÉ, she indicated that the temperature could rise to the freezing point - or slightly below it - in the afternoon but that it would only be temporary. Ag labhairt di ar RTÉ, thug sí le fios go bhféadfadh an teocht ardú go dtí an reophointe - nó beagán lena chois - san iarnóin ach nach mbeadh ann ach seal. The temperature will drop again suddenly, she promised, especially as the day darkens. Titfidh an teocht arís go tobann, a gheall sí, go háirithe le dorchú an lae. The lowest temperature recorded at Cloncreamha weather station in Co Longford last night was 7.5 degrees below freezing, but it was two or three degrees warmer than that in most of the country. 7.5 céim faoi bhun an reophointe an teocht ab ísle a taifeadadh i stáisiún aimsire Chluain Creamha i gCo an Longfoirt aréir, ach bhí sé dhá nó trí chéim ní ba theo ná sin sa chuid is mó den tír. An orange weather warning has been issued for nineteen counties and the warning will be in effect between 6 o'clock this evening and noon tomorrow. Tá foláireamh flannbhuí aimsire tugtha do naoi gcontae dhéag agus beidh an foláireamh i bhfeidhm idir 6 a chlog tráthnóna agus meán lae amárach. Joanna Donnelly also said that there is not much precipitation at the moment, apart from the red shower along the coast. Dúirt Joanna Donnelly chomh maith nach bhfuil mórán frasaíochta ann faoi láthair, thar an gcorrchith cois cósta. There is always a chance, she said, of a white Christmas but, on the whole, Ireland's moderate climate is too kind to expect anything. Tá seans ann i gcónaí, ar sí, go dtiocfaidh an Nollaig bán ach, tríd is tríd, tá aeráid mheasartha na hÉireann róchineálta le go mbeadh aon choinne leis. A consultant geriatrician at the Mater Hospital in Dublin is petitioning the local authorities to spread more grin on pavements to save people from falling and breaking bones, especially the elderly. Tá geiriatraí comhairleach in Ospidéal an Mater i mBaile Átha Cliath ag achainí ar na húdaráis áitiúla níos mó grin a leathadh ar chosáin le daoine a shábháil ar thitim agus bhriseadh cnámh, go háirithe seandaoine. In addition to the health benefits, it would be a great relief for the hospitals, not to mention the Exchequer, said Dr Colm Byrne. Chomh maith leis na buntáistí sláinte, faoiseamh mór do na hospidéil a bheadh ann, gan trácht ar an Státchiste, a dúirt an Dr Colm Byrne. He indicated that each hip fracture costs the State approximately €11,700 - and even more if a person has to be transferred to a nursing home. Thug sé le fios go gcosnaíonn gach briseadh cromáin thart ar €11,700 ar an Stát - agus tuilleadh fós má chaitear duine a chur in ionad altranais. Dr Byrne said that elderly people also get hypothermia at this time of year due to their homes not being sufficiently heated. Dúirt an Dr Byrne go dtagann hipteirme ar sheanóirí an tráth seo bliana freisin de bharr a dtithe gan a bheith sách téite. He has already seen some unfortunate cases this winter, he said. Tá roinnt cásanna truamhéalacha feicthe aige cheana féin an geimhreadh seo,

  20221217_IRISH_fainic_curtha_ag_an_aontas_eorpach_ar_elon_musk

  Play Episode Listen Later Dec 17, 2022 11:12


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2evduwp5 Contact: irishlingos@gmail.com The European Union has been wary of Elon Musk. Fainic curtha ag an Aontas Eorpach ar Elon Musk. Elon Musk has been warned by the European Union after he suspended several journalists from Twitter. Tá fainic curtha ag an Aontas Eorpach ar Elon Musk tar éis dó roinnt iriseoirí a chur ar fionraí ó Twitter. The European Union says it could face sanctions under new media legislation, and that this suspension is worrying. Deir an tAontas Eorpach go bhféadfaí smachtbhannaí a chur air faoi reachtaíocht nua faoi na meáin, agus gur díol imní é an fionraí seo. Commissioner Very Jourova expressed this on Twitter herself, saying that she was concerned that journalists were being suspended 'irregularly' and that this was a violation of media freedom and fundamental rights. Ar Twittter féin a chuir an coimisinéir Very Jourova é seo in iúl, á rá gur chuir sé imní uirthi go raibh iriseoirí ar fionraí ' go dírialta' agus gur sárú é seo ar shaoirse na meán agus ar chearta bunúsacha. Elon Musk could expect sanctions soon. D'fhéadfadh Elon Musk bheith ag súil le smachtbhannaí go luath. Twitter suspended the accounts of several well-known journalists after they wrote about the company's new owner, Elon Musk. Chuir Twitter cuntaisí roinnt iriseoirí aitheanta ar fionraí tar éis dóíbh scríobh faoi úinéir nua an chomhlachta, Elon Musk. He said, in a tweet, that the ban on publishing personal information applied to everyone, including journalists. Dúirt seisean, i tvuít, gur bhain an cosc ar eolas pearsanta a fhoilsiú le gach duine, iriseoirí san áireamh. This is widely known as doxxing. Doxxing an téarma a thugtar air seo go forleathan. It was personal knowledge to publish information about the affairs of his private plane on social media, as the @elonjet account did. An t-eolas pearsanta a bhí i gceist é faisnéis faoi chúrsaí a eilteáin phríobháidigh a fhoilsiú ar na meáin shóisialta, mar a rinne an cuntas @elonjet. This is information published by the Federal Aviation Authority about the course of each private plane. Faisnéis é seo a fhoilsíonn an Federal Aviation Authority faoi chúrsa gach eitleán príobháideach. Musk accused the account of having his son's car attacked as a result of this information being published. Chuir Musk i leith an chuntais go ndearnadh ionsaí ar charr a mhic de bharr an eolais seo bheith foilsithe. Other accounts were subsequently suspended although it does not appear that they published this information again. Cuireadh cuntais eile ar fionraí ina dhiaidh sin cé nach léir gur fhoilsigh siadsan an fhaisnéis seo arís. One of those is Kerry Donie O'Sullivan, who is a well-known CNN correspondent. Ar dhuine díobh sin tá an Ciarraíoch Donie O'Sullivan, atá ina chomhfhreagraí aitheanta ag CNN. The account of Mastodon, the social media company promoting itself as an alternative to Twitter, was also suspended. Cuireadh cuntas Mastodon ar fionraí freisin, an comhlachct meán sóisialta atá á chur féin chun cinn mar rogha eile in ionad Twitter. Musk said in April that he was buying Twitter to preserve and protect international freedom of speech. Mhaigh Musk thiar mí Aibreáin go raibh sé ag ceannach Twitter le cead cainte idirnáisiúnta a chaomhnú agus a chosaint. Shortly after taking over the company, he invited former President Trump back on stage. Go gairid i ndiaidh dó dul i mbun an chomhlachta, thug sé cuireadh ar ais ar an árdán don iar-Uachtarán Trump.

  20221216_IRISH_saighdiuir_eireannach_maraithe_sa_liobain,_duine_eile_gortaithe

  Play Episode Listen Later Dec 16, 2022 14:15


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2fctbm8l Contact: irishlingos@gmail.com Irish soldier killed in Lebanon, another injured. Saighdiúir Éireannach maraithe sa Liobáin, duine eile gortaithe. A soldier of the Irish Defense Forces was shot and killed and another soldier was seriously wounded while on peacekeeping duty with the United Nations Interim Force in Lebanon last night. Lámhachadh agus maraíodh saighdiúir de chuid Óglaigh na hÉireann agus leonadh go han-dona saighdiúir eile agus iad ar dualgas síochána le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin aréir. Single Soldier Seán Rooney, aged 24, from Newtown, Co Donegal, who was killed. An Saighdiúir Singil Seán Rooney, 24 bliain d'aois, as an mBaile Nua, Co Dhún na nGall, an té a maraíodh. Single Soldier Shane Kearney, 22 years old, from Cork is the one who was seriously injured. Is é an Saighdiúir Singil Shane Kearney, 22 bliain, as Corcaigh an té a gortaíodh go dona. The two were in one of two armored vehicles that were on their way to the Lebanese capital, Beirut, shortly after 9 o'clock Irish time last night. Bhí an bheirt i gceann de dhá fheithicil armúrtha a bhí ar a mbealach go príomhchathair na Liobáine, Béiriút, go gairid tar éis 9 a chlog am na hÉireann aréir. There were eight soldiers in the two armored vehicles - four each - when they were apparently ambushed near the village of Al-Aqbiya in the south of the country. Ochtar saighdiúirí a bhí sa dá fheithicil armúrtha - ceathrar an ceann - nuair a rinneadh luíochán orthu, de réir dealraimh, cóngarach do shráidbhaile Al-Aqbiya i ndeisceart na tíre. In addition to the soldier who was killed and the person who was seriously injured, two other soldiers sustained minor injuries. Chomh maith leis an saighdiúir a maraíodh agus an duine a gortaíodh go dona, bhain mionghortuithe do bheirt saighdiúirí eile. The three were initially treated at a hospital near the city of Sidon but have since been transferred to the United Nations Hospital. Cuireadh cóir leighis ar an gcéad dul síos ar an triúr in ospidéal in aice le cathair Shiodóin ach aistríodh go hOspidéal na Náisiún Aontaithe iad ó shin. It is understood that the attack took place in an area under the control of Hezbollah but a spokesman for that group claimed that it was a "mistake" and had nothing to do with it. Tuigtear gur tharla an t-ionsaí i gceantar atá faoi smacht lucht Hezbollah ach mhaígh urlabhraí ón ngrúpa sin gur "míthapa" a bhí ann agus nach raibh aon bhaint acusan leis. In a statement, the Chief of Staff of the Defense Forces of Ireland, Lieutenant-General Seán Clancy, said that the whole community is deeply disturbed by the bad news. I ráiteas, dúirt Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, an Leifteanant-Ghinearál Seán Clancy, go bhfuil an chuallacht ar fad suaite go mór ag an drochscéala. He indicated that a medical officer from the Defense Forces went to the hospital in Sidon to ensure that the injured soldiers received the best possible treatment. Thug sé le fios go ndeachaigh oifigeach leighis ó Óglaigh na hÉireann chuig an ospidéal i Siodón lena chinntiú go gcuirfí an chóireáil ab fhearr agus ab fhéidir ar na saighdiúirí a gortaíodh. He also assured that an inquiry into the attack would begin soon. Dhearbhaigh sé chomh maith go gcuirfí tús gan mhoill le fiosrúchán maidir leis an ionsaí. The Defense Forces said the soldiers in the armored vehicles belonged to the 121st Infantry Battalion of the United Nations Interim Force in Lebanon. Dúirt Óglaigh na hÉireann gur bhain na saighdiúirí a bhí sna feithiclí armúrtha leis an 121ú Cathlán Coisithe i bhFórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin. Seán Rooney was an Irish Cadet from 2019 and belonged to the 27th Infantry Battalion based in Dún MacAogáin in Dúndalgan, Co Louth. Bhí Seán Rooney ina Óglach Éireann ó 2019 agus bhain sé leis an 27ú Cathlán Coisithe atá bunaithe i nDún Mhic Aogáin ...

  20221215_IRISH_saighdiuir_eireannach_maraithe_sa_liobain,_duine_eile_gortaithe

  Play Episode Listen Later Dec 15, 2022 10:32


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2p7e7etm Contact: irishlingos@gmail.com Irish soldier killed in Lebanon, another injured. Saighdiúir Éireannach maraithe sa Liobáin, duine eile gortaithe. An Irish Defense Forces soldier was shot and killed and another soldier was seriously injured while on peacekeeping duty with the United Nations Interim Force in Lebanon last night. Lámhachadh agus maraíodh saighdiúir de chuid Óglaigh na hÉireann agus leonadh go dona saighdiúir eile agus iad ar dualgas síochána le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin aréir. The two were in one of two armored vehicles that were on their way to the Lebanese capital, Beirut, shortly after 9 o'clock Irish time last night. Bhí an bheirt i gceann de dhá fheithicil armúrtha a bhí ar a mbealach go príomhchathair na Liobáine, Béiriút, go gairid tar éis 9 a chlog am na hÉireann aréir. There were eight soldiers in the two armored vehicles - four each - when they were apparently ambushed near the village of Al-Aqbiya in the south of the country. Ochtar saighdiúirí a bhí sa dá fheithicil armúrtha - ceathrar an ceann - nuair a rinneadh luíochán orthu, de réir dealraimh, cóngarach do shráidbhaile Al-Aqbiya i ndeisceart na tíre. In addition to the soldier who was killed and the person who was seriously injured, two other soldiers sustained minor injuries. Chomh maith leis an saighdiúir a maraíodh agus an duine a gortaíodh go dona, bhain mionghortuithe do bheirt saighdiúirí eile. The three are being treated in a hospital near the city of Sidon. Tá cóir leighis á cur ar an triúr in ospidéal in aice le cathair Shiodóin. In a statement, the Chief of Staff of the Defense Forces of Ireland, Lieutenant-General Seán Clancy, said that the whole community is deeply disturbed by the bad news. I ráiteas, dúirt Ceann Foirne Óglaigh na hÉireann, an Leifteanant-Ghinearál Seán Clancy, go bhfuil an chuallacht ar fad suaite go mór ag an drochscéala. He indicated that a medical officer from the Defense Forces is in the hospital in Sidon to ensure that the injured soldiers receive the best possible treatment. Thug sé le fios go bhfuil oifigeach leighis ó Óglaigh na hÉireann san ospidéal i Siodón lena chinntiú go gcuirfear an chóireáil is fearr agus is féidir ar na saighdiúirí a gortaíodh. He also confirmed that an inquiry into the attack will begin soon. Dhearbhaigh sé chomh maith go gcuirfear tús gan mhoill le fiosrúchán maidir leis an ionsaí. The Defense Forces said the soldiers belonged to the 121st Infantry Battalion of the United Nations Interim Force in Lebanon. Dúirt Óglaigh na hÉireann gur bhain na saighdiúirí leis an 121ú Cathlán Coisithe i bhFórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin. It was said that the bad news has been shared with the families of the soldiers but that their names will not be given yet. Dúradh go bhfuil an drochscéal ligthe le teaghlaigh na saighdiúirí ach nach dtabharfar a n- ainmneacha go fóill. In a statement, the President of Ireland, Michael D Higgins, said he deeply regretted the death of the soldier and expressed his condolences to his family and comrades. I ráiteas, duirt Uachtarán na hÉireann Michael D Higgins go mb'oth go mór leis bás an tsaighdiúra agus rinne sé comhbhrón lena theaghlach agus a chomrádaithe. The Taoiseach, the Tánaiste and other politicians in Dáil Éireann also expressed their condolences to the soldier's family. Rinne an Taoiseach, an Tánaiste agus polaiteoirí eile i nDáil Éireann comhbhrón le muintir an tsaighdiúra chomh maith.

  20221214_IRISH_uisce_faoi_thalamh:_thar_am_coras_eitice_an_ae_a_leasu

  Play Episode Listen Later Dec 14, 2022 14:55


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2hd55rg3 Contact: irishlingos@gmail.com Groundwater: "time to reform the EU ethics system". Uisce faoi thalamh: "thar am córas eitice an AE a leasú". The vast majority of the members in the European Parliament voted for the resolutions of the Greek member Eva Kaili to be removed from her position as the deputy president of the parliament in light of allegations of corruption being made against her. Vótáil formhór mór na bhfeisirí i bParlaimint na hEorpa ar son rúin an feisire Gréagach Eva Kaili a chur as a post mar leasuachtarán na parlaiminte i bhfianaise líomhaintí faoi chaimiléireacht a bheith curtha ina leith. 625 members voted for the resolution, one voted against it and two others abstained. 625 feisire a vótáil ar son an rúin, vótáil duine ina aghaidh agus staon beirt eile. Eva Kaili has already had other tasks in the previous parliament. Tá cúraimí eile a bhí ar Eva Kaili sa pharlaimint roimhe seo bainte di cheana féin. Eva Kaili is one of four people arrested by police in Belgium last weekend while investigating allegations of corruption in the European Parliament. Tá Eva Kaili ar dhuine de cheathrar a ghabh póilíní sa Bheilg an deireadh seachtaine seo caite agus líomhaintí faoi éillitheacht i bParlaimint na hEorpa á bhfiosrú acu. The story relates to reports that the State of Qatar gave bribes to certain people - both money and gifts - in the hope that those people would lobby on behalf of Qatar in the institutions of the European Union. Baineann an scéal le tuairiscí gur thug Stát Chatar breabanna do dhaoine áirithe - idir airgead agus bhronntanais - le súil go ndéanfadh na daoine sin stocaireacht ar son Chatar i bhforais an Aontais Eorpaigh. The residences of several members of parliament and people associated with them have been searched by the police since last Friday, and they have since confiscated a million euros in cash. Tá áiteanna cónaithe roinnt feisirí parlaiminte agus daoine atá bainteach leo cuardaithe ag na póilíní ón Aoine seo caite, agus tá bordaithe ar mhilliún euro in airgead tirim coigistithe acu ó shin. However, it was not said whether Eva Kaili's residence was among them. Ní dúradh, áfach, an raibh áras cónaithe Eva Kaili ina measc. She and the other three are still in custody and are due to appear in court for a preliminary hearing tomorrow. Tá sí féin agus an triúr eile fós faoi choinneáil agus tá siad le tabhairt os comhair cúirte le haghaidh réamhéisteachta amárach. Yesterday, the president of the European Parliament Roberta Metsola claimed that she believed that underground water was being created and that an attempt was being made to undermine the European Union. Inné, mhaígh uachtarán Pharlaimint na hEorpa Roberta Metsola gur chreid sí go raibh uisce faoi thalamh á dhéanamh agus go rabhthas ag iarraidh an bonn a bhaint den Aontas Eorpach. She promised to set up an internal inquiry into it. Gheall sí fiosrúchán inmheánach ina thaobh a bhunú. Eva Kaili's lawyer has said that his client is not and had nothing to do with cheating. Tá sé ráite ag dlíodóir Eva Kaili nach bhfuil agus nach raibh aon bhaint ag a chliant le caimiléireacht. Eva Kaili visited Qatar shortly before the start of the Soccer World Cup in that country last month. Thug Eva Kaili cuairt ar Chatar go gairid sular cuireadh tús le Corn Sacair an Domhain sa tír sin an mhí seo caite. While she was there, she praised the country's authorities for what they had done for workers' rights. Fad is a bhí sí ann, mhol sí údaráis na tíre faoina raibh déanta acu ar son cearta oibrithe. The same praise came from her many times while speaking in the European Parliament. Tháinig an moladh céanna uaithi go minic agus í ag labhairt i bParlaimint na hEorpa. European Union Ombudsman Emily O'Reilly has indicated that the allegations of corruption show that the EU's ethics system can be fundamentall...

  20221213_IRISH_triur_buachailli_oga_a_thit_i_loch_i_sasana_tar_eis_bhais

  Play Episode Listen Later Dec 13, 2022 7:20


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2knjzwxm Contact: irishlingos@gmail.com Three young boys who fell into a lake in England have died. Triúr buachaillí óga a thit i loch i Sasana tar éis bháis. Police in England have confirmed that three young boys who fell into a lake near Birmingham yesterday have died in hospital. Tá sé deimhnithe ag na póilíní i Sasana go bhfuil triúr buachaillí óga a thit i loch in aice le Birmingham inné tar éis bháis san ospidéal. The fourth boy is said to be very ill. Deirtear go bhfuil an ceathrú buachaill an-dona tinn. It is understood that the boys were playing on the ice on the lake when he took it away. Tuigtear go raibh na buachaillí ag súgradh ar an leac oighir ar an loch nuair a thug a thug sé uaidh. The boys who were lost were aged eight, ten and eleven. Ocht mbliana, deich mbliana agus aon bhliain déag a bhí na buachaillí a cailleadh. The boy who is always in intensive care in the hospital is six years old. Sé bliana atá an buachaillín atá faoi dhianchúram san ospidéal i gcónaí. The lake is in the Babbs Mill park in the Kingshurst area near Solihull and people who were there at the time tried to help the boys. I bpáirc Babbs Mill i gceantar Kingshurst in aice le Solihull atá an loch agus rinne daoine a bhí san áit ag an am iarracht teacht i gcabhair ar na buachaillí. They were eventually pulled out of the water by the emergency services but by then they were very ill. Ba iad na seirbhísí éigeandála a thug amach as an uisce iad ar deireadh ach bhí siad an-dona tinn faoin am sin. It is understood that they suffered a heart attack when they fell into the devastatingly cold water. Tuigtear gur bhain taom croí dóibh nuair a thit siad san uisce a bhí millteach fuar. The temperature in the area at the time was around freezing. Thart ar an reophointe a bhí an teocht sa cheantar ag an am. Police are still searching the lake today following reports that six children were playing on the ice just before the disaster. Tá na póilíní fós i mbun cuardaigh sa loch inniu i bhfianaise tuairiscí gur seisear páistí a bhí ag súgradh ar an leac oighir díreach sular tharla an tubaiste. British Prime Minister Rishi Sunak has expressed his condolences to the families of the lost children. Tá comhbhrón déanta ag Príomh-Aire na Breataine Rishi Sunak le muintreacha na bpáistí a cailleadh.

  20221212_IRISH_met_eireann:_ni_bhrisfidh_an_sioc_go_ceann_ceithre_la_eile

  Play Episode Listen Later Dec 12, 2022 10:54


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2p254yt4 Contact: irishlingos@gmail.com Met Éireann: "the frost will not break for another four days". Met Éireann: "ní bhrisfidh an sioc go ceann ceithre lá eile". Met Éireann has warned people to drive with extreme care this morning as much of the country's roads are icy. Tá foláireamh tugtha ag Met Éireann do dhaoine tiomáint go fíorchúramach ar maidin agus cuid mhór de bhóithre na tíre faoi reothalach. In addition to the frost, there is poor visibility in places due to heavy fog. Chomh maith leis an sioc, tá drochléargas in áiteanna mar gheall ar cheo trom. The temperature was as low as five degrees below freezing at times during the night, and seven degrees below, in fact, for a while in Athenry in east Galway. Bhí an teocht chomh híseal le cúig chéim faoi bhun an reophointe in amanna i gcaitheamh na hoíche, agus seacht gcéim faoina bhun, go deimhin, ar feadh scaithimh i mBaile Átha an Rí in oirthear na Gaillimhe. Met Éireann says the frost will not break and there will be no snow today. Deir Met Éireann nach mbrisfidh an sioc agus nach mbeidh aon choscairt ann inniu. In fact, the severe weather will last for at least another four days, they say. Go deimhin, mairfidh an aimsir chrua go ceann ceithre lá eile ar a laghad, a deir siad. There will be snow, hail and sleet in places - especially along the coast - between now and Friday, not to mention the existing frost. Beidh sneachta, clocha sneachta agus flichshneachta in áiteanna - cois cósta go háirithe - idir seo agus an Aoine, gan trácht ar an sioc atá ann cheana féin. It is necessary, say the meteorologists, to be aware of black ice on paths and roads, and there is a risk, they say, that water pipes will burst and that the cold will damage car engines. Ní mór, a deir na meitéareolaithe, a bheith san airdeall ar dhubhoighear ar chosáin agus ar bhóithre, agus tá baol ann, a deir siad, go bpléascfaidh píobáin uisce agus go ndéanfaidh an fuacht dochar d'innill charranna. The community is also being asked to keep an eye on the elderly and other people who rely on their neighbors in times like this. Táthar ag iarraidh ar an bpobal freisin súil a choinneáil ar sheandaoine agus ar dhaoine eile a bhíonn ag brath ar ghar na gcomharsan in aimsir den sórt seo. Fortunately, the local authorities have placed limestone on main roads but the emergency services believe that they will have to come to the aid of many drivers before the weather worsens. Ar an dea-uair, tá greanchloch curtha ar phríomhbhóithre ag na húdaráis áitiúla ach creideann na seirbhísí éigeandála go mbeidh orthu teacht i gcabhair ar neart tiománaithe sula mbiseoidh an aimsir. Speaking on RTÉ, Housing Minister Darragh O'Brien said that the Government is using all the State's resources to ensure that the schools remain open from now until the Christmas holidays and that public transport services are not disrupted. Ag labhairt dó ar RTÉ, dúirt an tAire Tithíochta Darragh O'Brien go bhfuil leas á bhaint ag an Rialtas as acmhainní uile an Stáit lena chinntiú go bhfanfaidh na scoileanna ar oscailt as seo go saoire na Nollag agus nach gcuirfear as do sheirbhísí iompair phoiblí. The National Emergency Coordination Group will meet today, and every day this week, to discuss the difficulties caused by the bad weather and to get ahead of some of them, if possible. Tiocfaidh an Grúpa Náisiúnta Comhordaithe Éigeandálaí le chéile inniu, agus gach lá an tseachtain seo, lena bhfuil ann de dheacrachtaí de bharr na drochaimsire a phlé agus le teacht roimh chuid acu, más féidir.

  20221211_IRISH_tus_le_re_ui_shiochain_in_udaras_na_gaeltachta

  Play Episode Listen Later Dec 11, 2022 6:11


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2orhlu78 Contact: irishlingos@gmail.com Beginning of the Uí Shíocháin era in Údarás na Gaeltachta. Tús le ré Uí Shíocháin in Údarás na Gaeltachta. Tomás Ó Síocháin began his term as Chief Executive of Údarás na Gaeltachta today. Chuir Tomás Ó Síocháin tús inniu lena théarma ina Phríomhfheidhmeannach ar Údarás na Gaeltachta. Tomás Ó Síocháin succeeds Micheál Ó hÉanaigh who was previously in that role. Tagann Tomás Ó Síocháin i gcomharbacht ar Mhicheál Ó hÉanaigh a bhí sa ról sin roimhe. O'Eanna's term ended in August. Tháinig deireadh le tréimhse Uí Éanaigh i mí Lúnasa. Originally from County Clare, Tomás Ó Síocháin spent four years as Chief Executive of the Western Development Commission. Ó Chontae an Chláir ó dhúchas, chaith Tomás Ó Síocháin ceithre mbliana ina Phríomhfheidhmeannach ar Choimisiún Forbartha an Iarthair. He previously held management roles at the University of Galway. Bhí rólanna bainistíochta aige in Ollscoil na Gaillimhe roimhe seo. At the last meeting of this year's Board of Údarás na Gaeltachta Tomás Ó Síochán began his work there as chief executive today. Ag an gcruinniú deiridh den bhliain seo de chuid Bhord Údarás na Gaeltachta a chuir Tomás Ó Síochán tús inniu lena sheal oibre ansin mar phríomhfheidhmeannach. Investment has been approved in proposals that will significantly increase employment in counties Galway, Donegal, Mayo and Kerry today. Ceadaíodh infheistíocht i dtograí a chuirfidh go suntasach leis an bhfostaíocht i gcontaetha na Gaillimhe, Dhún na nGall, Mhaigh Eo agus Chiarraí inniu. The new jobs are being created in the manufacturing, audiovisual, food and beverage industries, and medical equipment industries, among others. Tá na postanna nua á gcruthú in earnálacha na déantúsaíochta, an chlosamhairc, i dtionscail na bia agus dí, agus i dtionscail na bhfearas leighis, i measc earnálacha eile.

  20221210_IRISH_lucht_caomhnaithe_ag_eileamh_an_lynx,feirmeoiri_ina_choinne

  Play Episode Listen Later Dec 10, 2022 6:25


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2zjnm7ev Contact: irishlingos@gmail.com Conservationists demanding the Lynx, farmers against it. Lucht caomhnaithe ag éileamh an Lynx,feirmeoirí ina choinne. Conservationists are demanding that the wild cat known as the Lynx be reintroduced in this country in order to control the number of deer. Tá lucht caomhnaithe ag éileamh go ndéanfaí athbhunú sa tír seo ar an gcat fiáin ar a dtugtar an Lynx ar mhaithe le smacht a choimead ar líon na bhfianna. Farmers are very much against the policy. Tá feirmeoirí go mór i gcoinne an bheartais. It is widely accepted that deer are causing significant damage to native forests. Glactar leis go forleathan go bhfuil díobháil mhór á dhéanamh ag fianna do choillte dúchasacha. However, farmers say they will oppose this attempt to reintroduce the Lynx, on the grounds that, in their opinion, the wild cat would attack their livestock. Deir feirmeoirí áfach go gcuirfidh siad in aghaidh na hiarrachta seo maidir le hathbhunú an Lynx, ar an mbonn go ndéanfadh an cat fiáin sin slad, dar leo, ar a gcuid beostoic. According to them, the Lynx would not only live on deer, but that it could also look for sheep and other farm animals for its meal. Dar leo nach ar fhianna amháin a mhairfeadh an Lynx, ach go bhféadfadh sé caoirigh agus ainmhithe feirme nach iad a lorg freisin dá bhéile. It is estimated that it has been over 1,300 years since the Lynx was last in Ireland. Meastar go bhfuil ós cionn 1,300 bliain ann ó bhí an Lynx in Éirinn go deiridh. Archaeological evidence has been found - bones in caves - and there is a strong echo of the wildcat in place names and in the storytelling tradition, where there are accounts of feral cats protecting underground courtyards and caves. Tá fianaise seandálaiochta aimsithe - cnámha in uaimheanna - agus tá macalla láidir don gcat fiain le fáil i logainmneacha agus sa traidisiún scéalaíochta, áit a mbíonn cuntaisí ar chait allta agus iad ag cosaint liosanna agus uaimheanna faoi thalamh. The wild cat Lynx An cat fiáin Lynx

  20221209_IRISH_an_taire_mcconalogue_ag_lorg_dlithe_nios_deine_do_mhadrai

  Play Episode Listen Later Dec 9, 2022 3:13


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2enoyyqd Contact: irishlingos@gmail.com Minister McConalogue calls for stricter laws for dogs. An tAire McConalogue ag lorg dlíthe níos déine do mhadraí. The Minister for Agriculture, Charlie McConalogue has written to other Government Ministers regarding the introduction of stricter laws to keep dogs under control. Tá an tAire Talmhaíochta, Charlie McConalogue i ndiaidh scríobh ag Airí Rialtais eile i dtaca le dlíthe níos géire a thabhairt isteach chun madraí a choinneáil faoi smacht. Several other State Ministries are responsible for these laws. Tá roinnt Aireachtaí Stáit eile freagrach as na dlíthe seo. Minister McConalogue says that it must be ensured that owners are responsible for their dogs. Deir an tAire McConalogue go gcaithfear a chinntiú go mbeidh úinéirí freagrach as a gcuid madraí. A 9-year-old boy in County Loch Garman was seriously injured last month when he was attacked by a dog. Cuireadh droch-bhail ar bhuachaill óg 9 mbliana i gContaeLoch Garman an mhí seo caite nuair a d'ionsaigh madra é.

  20221208_IRISH_conarthai_nua_do_dhochtuiri_comhairleacha

  Play Episode Listen Later Dec 8, 2022 11:03


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2fl2a38b Contact: irishlingos@gmail.com New contracts for consultant doctors. Conarthaí nua do dhochtúirí comhairleacha. The Government has given its blessing to new work contracts proposed by Health Minister Stephen Donnelly in relation to consultant doctors working in public hospitals. Tá an Rialtas i ndiaidh beannacht a thabhairt do chonarthaí nua oibre a bhí molta ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly maidir le dochtúirí comhairleacha a bheadh ag obair sna hospidéil phoiblí. Minister Donnelly now said that it would now be possible to employ more consultant doctors and accordingly provide a better service to the public. Dúirt an tAire Donnelly anois go mbeifí in ann níos mó dochtúirí comhairleacha a fhostú anois agus dá réir seirbhís níos fearr a chur ar fáil don phobal. He also said that this would help to reduce waiting lists in hospitals and that there would not be as much pressure in the accident and emergency units. Dúirt sé freisin go gcuideodh sé seo le liostaí feithimh a laghdú sna hospidéil agus nach mbeadh an oiread céanna brú sna haonaid timpistí agus éigeandála. However, the Association of Hospital Consultant Doctors (IHCA) has expressed concern that the number of doctors who will want to participate in this scheme will be low. Tá imní léirithe ag Cónaidhm na nDochtúírí Comhairleacha Ospidéil (IHCA) áfach go mbeidh líon na ndochtúírí a dteastóidh uathu a bheith páirteach sa scéim seo, íseal. The President of the Federation, Robert Landers said that long working hours are mentioned in the contracts and that additional doctors must be hired to share the hours. Dúirt Uachtaráan na Cónaidhme,Robert Landers go bhfuil uaireanta fada oibre luaite leis na conarthaí agus go gcaithfí dochtúirí breise a fhostú leis na huaireanta a roinnt. However, he also admitted that there were advantages to the scheme. D'admhaigh sé freisin áfach go raibh buntáistí leis an scéim. Between €209,000-€252,000 a year to be offered in these new contracts. Idir €209,000-€252,000 sa bhliain atá le tairiscint sna conarthaí nua seo. There are also allowances worth €38,000 per year. Tá liúntais i gceist freisin ar fiú €38,000 in aghaidh na bliana iad. It is understood that a 37-hour working week will be involved, which is hours longer than consultants currently work. Tuigtear gur seachtain oibre 37 uair a'chloig a bheidh i gceist, sin uaireanta níos faide ná mar a oibríonn comhairleoirí faoi láthair. It is also understood that they may have to work on Saturdays, a duty they did not have before. Tuigtear freisin go bhféadfadh sé go mbeadh orthu oibriú ar an Satharn, dualgas nach raibh orthu roimhe seo. Speaking on his way into the Government meeting this morning, Minister Donnelly said that these contracts would be offered to any new doctor coming into the system and that any doctor who already has a contract could join there. Ag labhairt dó ar a bhealach isteach chuig an gcruinniú Rialtais ar maidin, dúirt an tAire Donnelly go mbeadh na conarthaí seo á dtairiscint d'aon dochtúir nua atá ag teacht isteach sa chóras agus go bhféadfadh aon dochtúir a bhfuil conradh acu cheana féin a bheidh páirteach ann. The public system is currently short of 900 doctors. Tá ganntan de 900 dochtúir ar an gcóras poiblí faoi láthair. New contracts for consultant doctors Conarthaí nua do dhochtúirí comhairleacha

  20221207_IRISH_folaireamh_bui_eisithe_ag_oifig_na_haimsire_don_tseachtain_seo

  Play Episode Listen Later Dec 7, 2022 7:53


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2g652pyf Contact: irishlingos@gmail.com A yellow warning has been issued by the Weather Office for this week. Foláireamh buí eisithe ag Oifig na hAimsire don tseachtain seo. The Met Office, Met Éireann, has warned that temperatures this week will drop to four degrees below freezing. Tá foláireamh tugtha ag Oifig na hAimsire, Met Éireann, go dtitfidh an teocht an tseachtain seo go dtí ceithre chéim faoi bhun an reophointe. There will be dangerous driving conditions across the country, given the severe weather. Beidh dálaí contúirteacha tiomána ar fud na tíre, i bhfianaise an tseaca chrua. They have issued a yellow weather warning in relation to the low temperature and an ice warning has also been issued. Tá foláireamh buí aimsire eisithe acu i dtaca leis an teocht íseal agus rabhadh oighir tugtha freisin. They will be in effect from 10pm Thursday until 10am Friday. Beidh siad i bhfeidhm ó 10pm Déardaoin go dtí 10am dé hAoine. The public has been asked to be on their guard in relation to elderly or vulnerable people who live around them. Tá iarrtha ar an bpobal a bheith ar a n-airdeall maidir le daoine aosta nó leochailleacha atá ina gcónaí thart timpeall orthu. Age Activism Ireland says some older people are worried about fuel bills and are at risk of being reluctant to turn on their heating. Deir an t-eagras Aoisghníomhaíocht Éireann go bhfuil daoine aosta áirithe buartha faoi bhillí breosla agus go bhfuil an baol ann go mbeidh drogall orthu a dteas a chur ar siúl. The organization reminded elderly people to check their bills, to ensure that they have received the allowances they are owed. Chuir an t-eagras i gcuimhne go dhaoine aosta a mbillí a sheicéail, lena chinntiú go bhfuil na liúntais atá dlite dóibh faighte acu. They also reminded them that they are entitled to apply for an additional allowance through their local social welfare office. Mheabhraigh siad dóibh freisin go bhfuil siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar liúntas sa mbreis tríd a n-oifig leasa shóisialta áitiúil. They also pointed out that a large proportion of the elderly population lives in houses with a low energy rating, F or G. Thug siad le fios freisin go gcónaíonn sciar mhór den phobal scothaosta i dtithe a bhfuil rátáil íseal fuinnimh déanta orthu, F nó G. And that in the case of those people, they are very dependent on fossil fuels, energy that is also extremely expensive at the moment, they say. Agus gur i gcás na ndaoine sin, go bhfuil siad ag brath go mór ar bhreosaí iontaise, fuinneamh atá thar a bheith costasach faoi láthair freisin, a deir siad.

  20221206_IRISH_na_milte_bo_goidte_no_in_easnamh_de_reir_eolais_eisiach

  Play Episode Listen Later Dec 6, 2022 14:11


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2n3dcql4 Contact: irishlingos@gmail.com Thousands of cows stolen or missing according to exclusive information. Na mílte bó goidte nó in easnamh de réir eolais eisiach. New figures obtained by Nuacht TG4 from the Department of Agriculture show that the largest number of animals in the last 6 years have been registered as missing or stolen from farms. Leiríonn figuirí nua atá faighte ag Nuacht TG4 ón Roinn Talmhaíochta go bhfuil an líon is mó ainmhithe le 6 bliana anuas cláraithe in easnamh nó goidte ó fheirmeacha. Farmers in Laois, Kilkenny, Cork and Kerry have recently complained that animals have been stolen from them. Le déanaí tá feirmeoirí i Laois, i gCill Chainnigh, i gCorcaigh agus i gCiarraí tar éis gearáin a dhéanamh go bhfuil ainmhithe goidte uatha. In the last month 40 animals have been stolen from farmers. Le mí anuas tá 40 ainmhí goidte ó fheirmeoirí. One of them is Mary Jo Kissane, a 73-year-old widow from North Kerry. Ar dhuine acu tá Mary Jo Kissane, baintreach 73 bliana d'aois as Ciarraí Thuaidh. She says that 5 animals were stolen from her, worth €10,000 worth of stock, last week and Friday night. Deir sise gur fuadaíodh 5 cinn de bheithigh uaithi, luach €10,000 stoic, seachtain is oíche Dé hAoine seo caite. "I suspect they were taken for the black market. "Is doigh liom go dtógadh iad don margadh dubh. It's because people are stealing stocks," says Mary Jo Kissane. Cathfaidh go bhfuil a leithéid ann toisc go bhfuil daoine ag goid stoic" a deir Mary Jo Kissane. According to the law, it is not allowed to sell an animal to a market or to a meat factory without having an ear tag and having accurate and correct paperwork relating to them and their ownership since birth. De réir an dlí níl cead ainmhí a dhíol ar mharglann ná le monarchan feola gan clib a bheith sa gcluais agus páipéarachas cruinn ceart a bheith ag baint leotha agus a n-únéireacht ó saolaíodh iad. Accordingly, it would be very difficult to sell the animals that are stolen on the legitimate system. Dá réir, bheadh sé an-deacair na h- ainmhithe a bhíonn goidte a dhíol ar an gcóras dlisteanach. In the last few months the representatives of the farmers have been complaining that there is criminality outside the country, - intimidation and kidnapping out of control. Le cúpla mí anuas tá ionadaithe na bhfeirmeoirí ag gearán go bhfuil coiriúlacht amuigh faoin tír, - imeaglú agus fuadach imithe ó smacht. According to the figures we have received: In 2017 there were 825 registered animals missing or stolen. De réir na bhfiguirí atá faighte againn: I 2017 bhí 825 ainmhí cláraithe in easnamh nó goidte. In 2018 1,086 animals were involved. I 2018 1,086 ainmhí a bhí i gceist. In 2019 1,019 animals were registered, 1,078 in 2020 and 1,011 in 2021. I 2019 cláraíodh 1,019 ainmhí, 1,078 i 2020 agus 1,011 i 2021. So far this year, 1,331 animals have been registered as missing or stolen, the highest number in the past 6 years. Go dtí seo i mbliana, 1,331 ainmhí a cláraíodh a bheith in easnamh nó goidte, an líon is airde le 6 bliana anuas. Agriculture Minister Charlie McConalogue says the country has some of the strictest restrictions in the world on the meat that goes to the table. Deir an tAire Talmhaíochta Charlie McConalogue go bhfuil cuid de na srianta is déine ar domhan i bhfeidhim sa tír maidir leis an bhfeoil a théann chun boird. "Due to these strict restrictions, there is no question that meat from stolen animals could end up in the food chain", said the Minister. "De bharr na srianta daingeana sin, níl aon cheist go bhféadfadh feoil ó ainmhithe goidte a dhul sa bhia-shlabhra", a dúirt an tAire. But there is clearly some market for the animals that are being stolen. Ach is léir go bhfuil margadh éigin ann do na h-ainmhithe atá á ngoid. The Gardai have launched an investigation in more than one county and...

  20221205_IRISH_suas_le_13,000_saighdiur_de_chuid_na_hucraine_maraithe_-_civ

  Play Episode Listen Later Dec 5, 2022 13:31


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2gc78vcg Contact: irishlingos@gmail.com "Up to 13,000 Ukrainian soldiers killed" - Civ. "Suas le 13,000 saighdiúr de chuid na hÚcráine maraithe" - Cív. Up to 13,000 Ukrainian soldiers have been killed in the fighting since Russia began its invasion of that country in February, an official in Kyiv said today. Maraíodh suas le 13,000 saighdiúr de chuid na hÚcráine sa trodaíocht ó chuir an Rúis tús lena n-ionradh ar an tír sin i mí Feabhra, a dúirt oifigeach i gCív inniu. "We have received official estimates, which show that between 10,000 and 13,000 soldiers have been lost", said Mykhailo Podolyak, who is a senior adviser to the President of Ukraine, Volodymyr Zelensky. "Tá meastúcháin oifigiúla faighte againn, a léiríonn gur idir 10,000 saighdiúr agus 13,000 atá caillte", a dúirt Mykhailo Podolyak, atá mar chomhairleoir sinsearach d'Uachtarán na hÚcráine, Volodymyr Zelensky. In June, during battles in the Lugansk region, President Zelensky said that up to 100 Ukrainian soldiers were being killed every day. I mí an Mheithimh, le linn cathanna i réigiún Lugansk, dúirt an tUachtarán Zelensky go raibh suas le 100 saighdiúr de chuid na hÚcráine á marú gach lá. Russian Defense Minister Sergei Shoigu said 5,937 Russian soldiers had been killed during the war so far. Dúirt Aire Cosanta na Rúise, Sergei Shoigu, gur maraíodh 5,937 saighdiúr de chuid na Rúise le linn an chogaidh go nuige sin. It has been attributed to the authorities - on both sides - that much more Ireland has been lost than they have indicated, but for the sake of the morale of the troops, they have publicly provided low estimates. Tá sé curtha i leith na n-údarás - ar an dá thaobh - go bhfuil i bhfad Éireann níos mó caillte ná mar atá tugtha le fios acu, ach ar mhaithe le meanma na dtrúpaí, go bhfuil meastúcháin ísle curtha ar fáil go poiblí acu. A US military expert, General Mark Milley, argued last month that up to 100,000 Russians had been killed or wounded in the fighting in the past seven months and, he said, the same amount of damage was likely to have been done. of Ukrainian forces. D'áitigh saineolaí míleata de chuid na Stát Aontaithe, an Ginearál Mark Milley, an mhí seo caite gur maraíodh nó gur gortaíodh suas le 100,000 Rúiseach sa trodaíocht le seacht mí anuas agus is dócha, a dúirt sé, go bhfuil an méid dochair chéanna déanta d'fhórsaí na hÚcráine. But that US estimate has not been independently confirmed. Ach níl an meastúchán sin de chuid na Stát Aontaithe deimhnithe go neamhspleách. Meanwhile, President Zelensky announced yesterday that sanctions will be imposed on religious organizations in Ukraine that are linked to Russia. Idir an dá linn, thug an tUachtarán Zelensky le fios inné go gcuirfear smachtbhannaí ar eagrais reiligiúnacha san Úcráin a bhfuil baint acu leis an Rúis. He also said in his speech last night that yesterday (December 1) exactly 31 years ago, the people of Ukraine voted for independence from the Soviet Union. Dúirt sé ina óráid aréir freisin gur cothrom an lae inné (1 Nollaig) 31 bliain ó shin, gur vótáil muintir na hÚcráine ar son neamhspleáchais ón Aontas Soivéadach. "We will not lose courage. "Ní chaillfidh muid misneach. We will be free forever. Beidh muid saor go deo. We will never again be a small stone in a big empire", said President Zelensky. Ní bheidh muid riamh arís mar chloch bheag in impireacht mhór", a dúirt an tUachtarán Zelensky. Earlier, the President of the United States, Joe Biden, and the President of France, Emmanuel Macron, said that Vladimir Putin would be brought to account for his invasion of Ukraine. Níos túisce, dúirt Uachtarán na Stát Aontaithe, Joe Biden, agus Uachtarán na Fraince, Emmanuel Macron, go dtabharfaí Vladimir Putin chun cuntais as an ionradh atá déanta aige ar an Úcráin. But it has been accused by Russia of the United States and ECAT that they ha...

  20221204_IRISH_saoire_gan_pha_tairgthe_d’fhostaithe_intel_in_eirinn

  Play Episode Listen Later Dec 4, 2022 6:11


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2l3424oc Contact: irishlingos@gmail.com Offered unpaid leave d Saoire gan phá tairgthe d'fhostaithe Intel in Éirinn. The Intel company has made an offer to its employees in Ireland that they will be allowed unpaid leave, if they themselves choose to apply for it. Tá tairiscint curtha ar fáil ag an gcomhlacht Intel dá bhfostaithe in Éirinn go gceadófar saoire gan phá dóibh, má roghnaíonn siad féin iarratas a dhéanamh uirthi. It is a voluntary scheme, the aim of which is to cut costs. Scéim dheonach atá inti, arb í an aidhm atá léi ná costais a chiorrú. It is understood that three months off without pay will be allowed and the offer has been made available to the majority of people working with Intel at the company's manufacturing campus in Salmon Leap. Tuigtear go gceadófar trí mhí saor gan phá agus tá an tairiscint curtha ar fáil d'fhórmhór na ndaoine atá ag obair le Intel ar champas déantúsaíochta an chomhlachta i Léim an Bhradáin. 5,000 people are employed by Intel in Ireland in total. 5,000 duine atá fostaithe ag Intel in Éirinn in iomlán. In a statement, the company indicated that sustaining and developing its manufacturing operations and employees is a key element of its growth strategy. I ráiteas, thug an comhlacht le fios gur gné lárnach dá stráitéis bhorrtha is ea é a chuid oibríochtaí agus fostaithe déantúsaíochta a chothú agus a fhorbairt. But in the short term, costs must be cut. Ach gur sa ghearrthréimhse, go gcaithfear costais a chiorrú. On that basis, they are making this attractive offer - as they described it themselves - available to their employees. Ar an mbonn sin, tá siad ag cur na tairisceana tarraingtí seo - mar a rinne siad féin cur síos uirthi - ar fáil dá bhfostaithe. Intel manufacturing campus in Salmon Leap Campas déantúsaíochta Intel i Léim an Bhradáin

  20221203_IRISH_€5bn_bailithe_i_gcain_chorparaide_an_mhi_seo_caite.

  Play Episode Listen Later Dec 3, 2022 5:49


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2nokksqp Contact: irishlingos@gmail.com €5bn collected in corporation tax last month.. €5bn bailithe i gcáin chorparáide an mhí seo caite.. €5bn euro was collected in corporation tax during November, according to the latest returns provided by the exchequer. Bailíodh €5bn euro i gcáin chorparáide le linn mhí na Samhna, de réir na dtuairisceán is déanaí atá curtha ar fáil ón státchiste. This represents the highest sum ever collected in one month. In ionann sin agus an tsuim is airde riamh a bailíodh in aon mhí amháin. The multinational company sector in Ireland is currently booming. Tá earnáil na gcomhlachtaí ilnáisiúnta in Éirinn faoi bhláth faoi láthair. The government indicated on budget day that it would aim to collect €21bn euros in corporation tax by the end of 2022. Thug an rialtas le fios ar lá an bhuiséid go mbeadh sé mar sprioc go mbaileofaí €21bn euro i gcáin chorparáide faoi dheireadh 2022. But given the €5bn raised last month, that target has already been exceeded. Ach i bhfianaise an €5bn a bailíodh an mhí seo caite, tá an sprioc sin sáraithe cheana féin. Corporation tax collected so far this year has risen by 56% compared to the same period last year. Tá ardú 56 faoin gcéad tagtha ar an gcáin chorparáide atá bailithe go nuige seo i mbliana, i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh. In total, the government has collected €77.5bn euros so far this year, in various taxes. In iomlán, tá €77.5bn euro bailithe ag an rialtas go dtí seo i mbliana, i gcánacha éagsúla.

  20221202_IRISH_von_der_leyen:_an_eoraip_faoi_chomaoin_ag_eirinn

  Play Episode Listen Later Dec 2, 2022 13:38


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2p4a485e Contact: irishlingos@gmail.com Von der Leyen: "Europe owes Ireland". Von der Leyen: "an Eoraip faoi chomaoin ag Éirinn". The President of the European Commission Ursula von der Leyen claimed that there would be no "hard border" in Ireland and she said that it was necessary to ensure that the single market continued to function north and south. Mhaígh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen nach mbeadh aon "teorainn chrua" in Éirinn agus dúirt sí go gcaithfí a chinntiú go leanfadh an margadh aonair air ag feidhmiú thuaidh agus theas. In a speech she gave to the Irish Dála Deputies and Senators this afternoon, Ursula von der Leyen indicated that Britain's departure from the European Union would not prevent reconciliation in Ireland. In óráid a thug sí uaithi faoi dhreich Theachtaí Dála agus Sheanadóirí Éireann tráthnóna, thug Ursula von der Leyen le fios nach gcuirfeadh imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach, nach gcuirfeadh sé bac leis an athmhuintearas in Éirinn. She also promised that the European Union would uphold the Good Friday Agreement. Gheall sí freisin go seasfadh an tAontas Eorpach le Comhaontú Aoine an Chéasta. Speaking from the seat of the Head of Council in Dáil Éireann, she suggested that if the State of Ireland and the European Union were on one side and Britain on the other, if they were happy with all the sensitive issues (related to Citizenship) to take into account, that a sound compromise could be reached. Ag labhairt di ó ionad an Chinn Chomhairle i nDáil Éireann, thug sí le tuiscint dá mbeadh Stát na hÉireann agus an tAontas Eorpach ar thaobh amháin agus an Bhreatain ar an taobh eile, dá mbeidís sásta na ceisteanna íogaire ar fad (a bhaineann le Breatimeacht) a chur san áireamh, go bhféadfaí teacht ar chomhréiteach fónta. Ursula von der Leyen also said that the contact she had so far with British Prime Minister Rishi Sunak, gave her courage for the time to come. Dúirt Ursula von der Leyen freisin gur thug an teagmháil a bhí aici go dtí seo le Príomh-Aire na Breataine Rishi Sunak, gur thug sé misneach di faoin am atá le teacht. Citing former SDLP leader John Hume as her authority, she claimed that the European Union was an institution that both helped and adopted people. Agus iarcheannaire an SDLP John Hume á thabhairt mar údarás aici, mhaígh sí gur foras é an tAontas Eorpach a thug idir chúnamh agus uchtach do dhaoine. She highly praised this country and said that "the other countries of Europe respect Ireland more than any other country." Mhol sí go hard an tír seo agus dúirt go bhfuil "an-mheas ag tíortha eile na hEorpa ar Éirinn thar aon tír eile." She continued to make a white mouth with us and claimed that we are "evangelical, faithful to our history, open and free-spirited in relation to our destiny." Lean sí uirthi ag déanamh an bhéil bháin linn agus mhaígh go bhfuilimid "soicheallach, dílís dár stair, oscailte agus saorbhreathach maidir lena bhfuil i ndán dúinn." "Europe is better with Ireland as part of it and, indeed, Europe owes Ireland," she said. "Is fearrde an Eoraip Éire mar chuid di agus, go deimhin, tá an Eoraip faoi chomaoin ag Éirinn," ar sí. However, there is no rose without a thorn, and Ursula von der Leyen also drew attention to our leadership, as she said. Níl rós gan deilgín, áfach, agus tharraing Ursula von der Leyen aird chomh maith ar ár gceanndánacht, mar a dúirt sí. As it happens, this characteristic, she said, is needed to support Ukraine and for Europe to become independent from Russian gas and oil. Mar a tharlaíonn sé, teastaíonn an tréith seo, arsa sí, le tacú leis an Úcráin agus le gur féidir leis an Eoraip a bheith neamhspleách feasta ar ghás agus ola na Rúise. Afterwards, she again praised "this green island" about the progress we have made in relation to wind energy. Ina dhiaidh sin,

  20221201_IRISH_breathnoimis_aris_ar_na_dlithe_a_bhaineann_le_madrai_airithe!

  Play Episode Listen Later Dec 1, 2022 7:58


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2l4sm9lt Contact: irishlingos@gmail.com "Let's look again at the laws relating to certain dogs!". "Breathnóimis arís ar na dlíthe a bhaineann le madraí áirithe!". The legislation relating to certain types of dogs must be looked at again, said Taoiseach Micheál Martin. Ní foláir breathnú arís ar an reachtaíocht a bhaineann le cineálacha áirithe madraí, a dúirt an Taoiseach Micheál Martin. The story concerns the vicious attack by a ferocious dog on a nine-year-old boy in Co. Wexford last weekend. Baineann an scéal leis an ionsaí fíochmhar a rinne madra drochmhianaigh ar bhuachaill naoi mbliana d'aois i gCo Loch Garman an deireadh seachtaine seo caite. The dog that attacked the boy - Alejandro Mizsan - was a type of bull terrier while he was out playing with his friends in Enniscorthy last Sunday afternoon. Cineál tarbh-bhrocaire a bhí sa mhadra a thug fogha faoin mbuachaill - Alejandro Mizsan - agus é ag amuigh ag súgradh in éineacht lena chairde in Inis Córthaidh tráthnóna Dé Domhnaigh seo caite. Fortunately, neighbors managed to pry the dog away from Alejandro but the poor boy was badly injured by then. Ar ámharaí an tsaoil, d'éirigh le comharsana an madra a shracadh de Alejandro ach bhí an buachaill bocht loite go dona faoin am sin. Speaking in the Dáil, the Taoiseach said he was thinking of the boy and his family. Ag labhairt dó sa Dáil, dúirt an Taoiseach go raibh sé ag cuimhneamh ar an mbuachaill agus a mhuintir. He indicated that everyone in Dáil Éireann was shocked - and also angry - because of what had happened. Thug sé le fios go raibh gach duine i nDáil Éireann suaite - agus feargach freisin - de bharr ar tharla. He also said that he did not understand why people had dangerous dogs. Dúirt sé chomh maith nár thuig sé cén fáth a raibh madraí dainséaracha ag daoine. The laws relating to those dogs must be looked at from the ground up again, he said. Caithfear breathnú ó bhonn arís ar na dlíthe a bhaineann leis na madraí sin, arsa sé. Micheál Martin was responding to Deputy Dála Alan Dillon from Fine Gael who said that 1,700 dogs attacked people in this country between 2016 and 2021, a significant increase from the previous five years. Ag tabhairt freagra a bhí Micheál Martin ar an Teachta Dála Alan Dillon ó Fhine Gael a dúirt go ndearna madraí 1,700 ionsaí ar dhaoine sa tír seo idir 2016 agus 2021, ar ardú suntasach an méid sin ó na cúig bliana roimhe sin.

  20221130_IRISH_buarach_bonais_bainte_de_na_bainc

  Play Episode Listen Later Nov 30, 2022 10:04


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2fasnoq8 Contact: irishlingos@gmail.com Concerned about bonuses removed from the banks. Buarach bónais bainte de na bainc. The Government has confirmed that the limits and other restrictions that were added to salaries and bonuses in the country's banks during the financial crisis over ten years ago will be eased. Tá sé deimhnithe ag an Rialtas go maolófar na teorainneacha agus srianta eile a cuireadh le tuarastail agus bónais i mbainc na tíre le linn na géarchéime airgeadais os cionn deich mbliana ó shin. Finance Minister Paschal Donohoe presented the proposal to the Government today. Is é an tAire Airgeadais Paschal Donohoe a chuir an moladh faoi bhráid an Rialtais inniu. As a result of the decision to accept the proposal, banks will now be allowed to pay bonuses of up to €20,000 to their employees. De thoradh an chinnidh glacadh leis an moladh, beidh cead feasta ag na bainc bónais suas le €20,000 a íoc lena bhfostaithe. Restrictions on other benefits, such as health insurance and childcare, will also be lifted. Cuirfear ar neamhní freisin na srianta a bhí ar shochair eile, leithéidí aráchais sláinte agus cúraim leanaí. In the case of the Bank of Ireland, the €500,000 restriction on salaries will also be abolished. I gcás Bhanc na hÉireann, cuirfear deireadh chomh maith leis an srian €500,000 ar thuarastail. That's because the State has no more stake in that bank. Sin mar gheall nach bhfuil aon sciar níos mó ag an Stát sa bhanc sin. When the State's share in AIB and Permanent TSB is further reduced, the restriction on salaries in those banks will also be lifted. Nuair a laghdófar tuilleadh sciar an Stáit in AIB agus Permanent TSB, cuirfear deireadh leis an srian ar thuarastail sna bainc sin leis. The restrictions were introduced over a decade ago when the misconduct of some senior bankers came to light. Tugadh na srianta isteach os cionn deich mbliana ó shin nuair a tháinig mí-iompar roinnt baincéirí sinsearacha chun solais. For some time, however, the banks have been petitioning the Government to relax - or cancel - the restrictions on the basis that they cannot afford to compete with other top financial institutions. Le tamall, áfach, tá na bainc ag achainí ar an Rialtas na srianta a mhaolú - nó a chealú - ar an mbonn nach bhfuil sé d'acmhainn acu dul in iomaíocht le forais airgeadais eile dá mbarr. The State gave €64 billion to the banks to rescue them when the housing market collapsed over ten years ago. Thug an Stát €64 billiún do na bainc lena dtarrtháil nuair a chlis an margadh tithíochta os cionn deich mbliana ó shin. The Government's policy is now to sell shares in financial institutions taken over by the State at that time. Is é polasaí an Rialtais anois sciartha i bhforais airgeadais a thóg an Stáit ar láimh an tráth úd a dhíol. The Financial Services Union welcomed the Government's decision today and said ordinary bank workers would benefit from the easing of restrictions. Chuir an ceardchumann Aontas Seirbhísí Airgeadais fáilte roimh chinneadh an Rialtais inniu agus dúirt go mbainfeadh gnáthoibrithe bainc sochar as na srianta a bheith maolaithe.

  20221129_IRISH_nios_mo_daoine_ag_teacht_slan_o_ailse_ionrach_anois_na_riamh

  Play Episode Listen Later Nov 29, 2022 10:16


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2za269j6 Contact: irishlingos@gmail.com "More people are surviving invasive cancer now than ever". "Níos mó daoine ag teacht slán ó ailse ionrach anois ná riamh". The Director of the National Cancer Registry said that more people are surviving invasive cancer now than ever before due to the improvement in medical treatment and also because the disease is detected earlier. Dúirt Stiúrthóir na Clárlainne Náisiúnta Ailse go bhfuil níos mó daoine ag teacht slán ó ailse ionrach anois ná riamh de bharr an fheabhais atá tagtha ar chúrsaí cóireála leighis agus mar gheall, freisin, go n-aimsítear an galar níos luaithe. Professor Deirdre Murray pointed out that the medical treatment that is now available has greatly increased the longevity of the human wizard. Thug an tOllamh Deirdre Murray le fios go bhfuil an chóir leighis atá ar fáil anois tar éis cur go mór le fad saoil an draoi daoine. On the contrary, however, poor people are always left behind, says Professor Murray. Os a choinne sin, áfach, tá daoine bochta siar chun deiridh i gcónaí, arsa an tOllamh Murray. According to the latest figures from the National Cancer Registry, the number of people who have survived cancer has risen by 50% in ten years. De réir na bhfigiúirí is deireanaí ón gClárlann Náisiúnta Ailse, tá an líon daoine a tháinig slán ó ailse ardaithe 50 faoin gcéad le deich mbliana. For the first time ever, according to the statistics, there are over 200,000 people who have or have had cancer in their lives, that's one in every 24 of the entire population of the State. Den chéad uair riamh, de réir an staidrimh, tá os cionn 200,000 duine a bhfuil nó a raibh ailse orthu fós ina mbeatha, sin duine as gach 24 de dhaonra iomlán an Stáit. Speaking on RTÉ, Professor Murray said that invasive cancer is the type of cancer that can spread from where it was first found to other parts of the body. Ag labhairt di ar RTÉ, dúirt an tOllamh Murray gurb é is ailse ionrach ann an cineál ailse a d'fhéadfadh leathadh ón áit ar aimsíodh é i dtosach go dtí codanna eile den chorp. She also confirmed that lung cancer is more than any other type of cancer and is the leading cause of death for patients. Dhearbhaigh sí freisin gurb é an ailse scamhóg thar aon chineál ailse eile is mó is cionsiocair le hothair ag fáil bháis. It is still not entirely clear, said Professor Murray, how the Covid-19 pandemic has affected cancer. Níl sé iomlán soiléir fós, a dúirt an tOllamh Murray, cé mar a chuaigh an phaindéim covid 19 i gcion ar chúrsaí ailse. Currently, she said, it appears that during the pandemic, not as many types of cancer were being diagnosed as before. Faoi láthair, ar sí, dealraíonn sé nach raibh an oiread cineálacha ailse á ndiagnóisiú i gcaitheamh na paindéime agus a bhí roimhe. It remains to be confirmed, however, whether there are more people in the final stages of the disease than before the pandemic. Tá sé fós le deimhniú, áfach, an bhfuil níos mó daoine i gcéimeanna deiridh an ghalair ná a bhí roimh an bpaindéim. The appropriate figures are still being investigated but it shows the importance of early screening. Tá na figiúirí cuí fós á n- iniúchadh ach léiríonn sé, ar sí, an tábhacht a bhaineann le scagthástáil luath.

  20221128_IRISH_cruinniu_ag_beirt_airi_rialtais_le_haitritheoiri_an_phoirt_thoir

  Play Episode Listen Later Nov 28, 2022 7:43


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2k9re7qv Contact: irishlingos@gmail.com A meeting by two Government Ministers with the residents of East Port. Cruinniú ag beirt Airí Rialtais le háitritheoirí an Phoirt Thoir. Two Government Ministers - Paschal Donohoe and Roderic O'Gorman - had a meeting with the residents of Port East in the north of Dublin to discuss the dispute about providing accommodation for refugees in the area. Bhí cruinniú ag beirt Airí Rialtais - Paschal Donohoe agus Roderic O'Gorman - le háitritheoirí an Phoirt Thoir i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath leis an gconspóid faoi chóiríocht a chur ar fáil do dhídeanaithe sa cheantar a phlé. The refugees are taking up residence in the old Electricity Supply Board building on East Port Road. Tá na dídeanaithe ag cur fúthu i seanfhoirgneamh Bhord Soláthair an Leictreachais ar Bhóthar an Phoirt Thoir. There have been several demonstrations outside the building for a week. Bhí roinnt léiristhe taobh amuigh den fhoirgneamh le seachtain. Finance Minister Paschal Donohoe indicated that the residents raised important and sensitive questions in the meeting. Thug an tAire Airgeadais Paschal Donohoe le fios gur thóg na háitritheoirí ceisteanna tábhachtacha agus cigilteacha sa chruinniú. He said they expressed their concerns openly and tactfully and he promised them he would do his best to address the issue. Dúirt sé gur chuir siad an imní a bhí orthu in iúl go hoscailte agus go stuama agus gur gheall sé dóibh go ndéanfadh sé a dhícheall dul i ngleic leis an gceist. The spokesman for the Minister for Integration Roderic O'Gorman said that he gave an account to the residents in the meeting on the Government's policy to make use of old buildings to provide accommodation for refugees. Dúirt urlabhraí an Aire Lánpháirtíochta Roderic O'Gorman gur thug seisean cuntas do na háitritheoirí sa chruinniú ar pholasaí an Rialtais leas a bhaint as seanfhoirgnimh le cóiríocht a chur ar fáil do dhídeanaithe. He also informed them, it was said, of the supports that are being offered to the community of the area (to handle the change among them). Thug sé eolas dóibh freisin, a dúradh, ar na tacaíochtaí atá á dtairiscint do phobal an cheantair (chun an t-athrú ina measc a láimhseáil). Earlier today, Garda Commissioner Drew Harris said Gardaí were monitoring what people were posting online in relation to the controversy. Níos túisce inniu, dúirt Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris go raibh na Gardaí ag coinneáil súil ar a bhfuil á fhoilsiú ar líne ag daoine maidir leis an gconspóid.

  20221127_IRISH_seala_oifigiuil_curtha_leis_an_idirnascaire_ceilteach

  Play Episode Listen Later Nov 27, 2022 8:31


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2qz4g9sy Contact: irishlingos@gmail.com Official seal added to the Celtic connector. Séala oifigiúil curtha leis an idirnascaire Ceilteach. In Paris this morning, the agreement between Ireland and France about the power cable to be extended under the sea between the two countries was officially sealed. I bPáras ar maidin inniu, cuireadh séala oifigiúil leis an gcomhaontú idir Éire agus an Fhrainc faoin gcábla cumhachta atá le síneadh faoin muir idir an dá thír. The Celtic interconnector is the name of this major project since the cable stretches between Knockrath in Cork and Ar Merzer in Brittany. An t-idirnascaire Ceilteach atá baiste ar an mórthogra seo ós idir Cnoc Rátha i gCorcaigh agus Ar Merzer sa Bhriotáin a bheas an cábla ag síneadh. The interconnector has been planned since 2016 and in the Irish Embassy in Paris this morning, Climate Minister Éamon Ryan and the French Minister of Energy added their names to the final arrangements regarding its financing and construction. Tá an t-idirnascaire á bheartú ó 2016 agus in Ambasáid na hÉireann i bPáras ar maidin, chuir an tAire Aeráide Éamon Ryan agus Aire Fuinnimh na Fraince a n- ainmneacha leis na socruithe deireanacha maidir lena mhaoiniú agus a thógáil. Taoiseach Micheál Martin was also present at the ceremony in the embassy. Bhí an Taoiseach Micheál Martin i láthair ag an searmanas san ambasáid chomh maith. The Taoiseach confirmed that construction work will begin next year. Dhearbhaigh an Taoiseach go gcuirfear tús leis an obair thógála an bhliain seo chugainn. Minister Ryan said the proposal is part of a "renewable energy revolution" and will result in cheaper electricity charges. Dúirt an tAire Ryan gur cuid de "réabhlóid fuinnimh in- athnuaite" an togra agus go mbeidh táillí leictreachais níos saoire dá bharr. The submarine cable will have a capacity of 700 megawatts of electricity which will have the capacity to supply power to 450,000 homes between the two countries. Toilleadh 700 meigeavata leictreachais a bheas sa chábla fomhuirí a mbeidh sé d'acmhainn aige cumhacht a sholáthar do 450,000 teach idir an dá thír. €1.3 billion has been allocated under the estimated cost of the project - which is a public private partnership - but it seems that around €1.6 billion will be needed in the end. €1.3 billiún atá lamháilte faoi thuairim chostas an togra - ar comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí é - ach is cosúil gur thart ar €1.6 billiún a bheas ag teastáil ar deireadh. It is estimated that the interconnector will be operational by the year 2026. Meastar go mbeidh an t-idirnascaire ag feidhmiú faoin mbliain 2026.

  20221126_IRISH_11,397_duine_i_loistin_eigeandala,_an_lion_is_mo_riamh

  Play Episode Listen Later Nov 26, 2022 8:56


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2puwsbsc Contact: irishlingos@gmail.com 11,397 people in emergency accommodation, the largest number ever. 11,397 duine i lóistín éigeandála, an líon is mó riamh. 11,397 people were in emergency accommodation last month, which is the highest number ever recorded in the State. 11,397 duine a bhí ag baint fúthu i lóistín éigeandála an mhí seo caite, sin an líon is mó a taifeadadh riamh sa Stát. It is a 1.6% increase from the previous month, when 10,975 people were living in emergency accommodation. Is ardú 1.6 faoin gcéad é ón mí roimhe sin, tráth a raibh 10,975 duine ina gcónaí i lóistín éigeandála. According to the latest figures from the Department of Housing, emergency accommodation was provided to 7,917 adults and 1,601 families - including 3,480 children - in various parts of the country in October. De réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Tithíochta, cuireadh cóiríocht éigeandála ar fáil do 7,917 duine fásta agus 1,601 teaghlach - 3,480 leanbh ina measc - in áiteanna éagsúla ar fud na tíre i mí Dheireadh Fómhair. David Carroll from housing charity Depaul said it was no longer surprising - or even shocking - that the figures were rising every month. Dúirt David Carroll ón gcarthanas tithíochta Depaul nach údar iontais - ná fiú údar scéine - níos mó na figiúirí a bheith ag ardú gach mí. However, it is regrettable, he said, and there should be no acceptance of that amount of people being in relation to emergency accommodation. Is údar aiféala é mar sin féin, ar sé, agus níor chóir go mbeadh aon ghlacadh leis an méid sin daoine a bheith i dtaobh le cóiríocht éigeandála. According to him as well, the easing of the housing crisis during the Covid-19 pandemic was only a shift, a shift that made people feel bad. Dar leis chomh maith nach raibh sa mhaolú ar an ngéarchéim lóistín le linn na paindéime covid 19 ach seal, ar seal é a chuir cluain ar dhaoine. A review and fundamental change of the State's objectives and structures in relation to social housing is now needed, said Cerballach. Athbhreithniú agus athrú ó bhonn ar chuspóirí agus struchtúir an Stáit maidir le tithíocht shóisialta a theastaíonn anois, arsa an Cearbhallach. State agencies must now prioritize social housing - above any other type of housing - when looking at supply issues, he said. Ní mór do ghníomhaireachtaí Stáit tús áite a thabhairt feasta do thithíocht shóisialta - thar aon chineál eile tithíochta - agus iad ag breathnú ar chúrsaí soláthair, a dúirt sé.

  20221125_IRISH_coir_chogaidh_is_ea_slad_na_ruiseach_ar_bhonneagar_na_hucraine

  Play Episode Listen Later Nov 25, 2022 8:07


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2egwbu6p Contact: irishlingos@gmail.com The Russian attack on Ukraine's infrastructure is a "war crime". "Coir chogaidh" is ea slad na Rúiseach ar bhonneagar na hÚcráine. Taoiseach Micheál Martin said that Russia's latest missile attacks on Ukrainian civilian infrastructure are a war crime. Dúirt an Taoiseach Micheál Martin gur coir chogaidh atá sna hionsaithe diúracán is deireanaí atá an Rúis a dhéanamh ar bhonneagar sibhialta na hÚcráine. At least ten people have been killed and 70% of the population of Ukraine's capital, Kiev, has been left without power as a result of the attacks so far. Maraíodh deichniúr ar a laghad agus fágadh 70 faoin gcéad de phobal phríomhchathair na hÚcráine, Cív, gan aon chumhacht aibhléise de bharr na n-ionsaithe go dtí seo. The Taoiseach was speaking in Paris, where he had a meeting with French President Emmanuel Macron at the Élysée Palace. Ag labhairt i bPáras a bhí an Taoiseach, mar a raibh cruinniú aige le hUachtarán na Fraince Emmanuel Macron i bPálás an Élysée. Micheál Martin said that the damage that the Russians are doing in Ukraine is terrible, between the destruction that is being done to the country's essential infrastructure and the terror that is being inflicted on the community. Dúirt Micheál Martin go bhfuil an slad atá na Rúisigh a dhéanamh san Úcráin uafásach, idir an scrios atáthar a dhéanamh ar bhonneagar riachtanach na tíre agus an sceimhle atáthar a chur ar an bpobal. The Taoiseach confirmed again that the Irish Government is determined to help Ukraine de-identify and clear mines that have been planted in the country by the Russians. Dhearbhaigh an Taoiseach arís go bhfuil rún ag Rialtas na hÉireann cuidiú leis an Úcráin mianaigh atá curtha sa tír ag na Rúisigh a dhí- aidhníniú agus a ghlanadh as an áit. He indicated that the Government has already given €55 million to Ukraine and that another €25 million is to be made available shortly. Thug sé le fios go bhfuil €55 millún tugtha ag an Rialtas don Úcráin cheana féin agus go bhfuiltear le €25 milliún eile a chur ar fáil gan mhoill. Regarding a request for arms from a senior official in the Government of Ukraine, the Taoiseach said that the Ukrainians understand that Ireland is neutral as far as this is concerned. Maidir le hiarratas ar airm ó oifigeach sinsearach i Rialtas na hÚcráine, dúirt an Taoiseach go dtuigeann na hÚcránaigh go bhfuil Éire neodrach chomh fada agus a bhaineann sé lena leithéid. In any case, he said, and to be honest, we don't have many weapons. Ar aon chuma, ar sé, agus leis an bhfírinne a dhéanamh, níl mórán arm againn.

  20221124_IRISH_an_fliu_eanuil_tolgtha_ag_an_dara_healta_turcaithe_i_muineachan

  Play Episode Listen Later Nov 24, 2022 9:06


  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/2l3ksgmo Contact: irishlingos@gmail.com The second flock of turkeys in Monaghan caught bird flu. An fliú éanúil tolgtha ag an dara healta turcaithe i Muineachán. A second flock of turkeys in Co Monaghan has been infected with bird flu. Tá an fliú éanúil tolgtha ag an dara healta turcaithe i gCo Mhuineacháin. It was confirmed this morning that the bird flu has been picked up by turkeys on a farm close to where the first outbreak of the virus in the county this winter was reported ten days ago. Deimhníodh ar maidin inniu go bhfuil an fliú éanúil tolgtha ag turcaithe ar fheirm gar don áit ar sonraíodh an chéad ráig den aicíd sa chontae an geimhreadh seo deich lá ó shin. The turkeys in that first flock were being prepared for the Christmas market but all of them had to be exterminated. Bhí na turcaithe sa chéad ealta sin á réiteach do mhargadh na Nollag ach b'éigean gach ceann acu a dhíothú. A three kilometer protection zone was placed around that farm and the Department of Agriculture, Food and the Marine announced today that the zone would be extended in light of the latest outbreak. Cuireadh limistéar cosanta trí chiliméadar timpeall ar an bhfeirm úd agus dhearbhaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara inniu go leathnófaí an limistéar i bhfianaise na ráige is deireanaí. By custom, turkeys with bird flu are culled, and the farm is scrubbed and disinfected to prevent the spread of the disease. De réir gnáis, díothaítear turcaithe a bhfuil an fliú éanúil ina measc, agus sciúrtar agus díghalraítear an fheirm féachaint le scaipeadh an ghalair a chosc. In addition, birds are not allowed to be raised on the farm in question for approximately 30 days thereafter. Ina theannta sin, ní bhíonn cead éin a thogáil ar an bhfeirm a bhíonn i gceist go ceann thart ar 30 lá ina dhiaidh sin. Speaking in the Senate, Minister for Agriculture, Food and the Marine Charlie McConalogue said he is hopeful turkeys will not be in short supply by Christmas despite the latest news. Ag labhairt dó sa Seanad, dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charlie McConalogue go bhfuil sé dóchasach nach mbeidh turcaithe gann faoi Nollaig ainneoin an scéil is deireanaí. After all, he said, it's only two farms and about 8,000 turkeys. Tar éis an tsaoil, a dúirt sé, níl i gceist ach dhá fheirm agus thart ar 8,000 turcaí. It is not a large amount in the context of the sector as a whole, he said. Ní mór an méid é i gcomhthéacs na hearnála trí chéile, ar sé. 75% of the turkeys in this country are produced in Co. Monaghan and Co. Cavan. Is i gCo Mhuineacháin agus i gCo an Chabháin a tháirgítear 75 faoin gcéad de thurcaithe na tíre seo. Only the very rare case of bird flu being contracted by humans has ever been reported. Níor tuairiscíodh riamh ach an fíor- chorrchás den fhliú éanúil a bheith tolgtha ag daonnaithe.